Katalog

Małgorzata Kierat, 2016-09-16
Warszawa

Pedagogika, Sprawozdania

Sprawozdanie ze stażu nauczyciela stażysty

- n +

xxx
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel wychowania
przedszkolnego
Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

W roku szkolnym 2013/2014 pracowałam w Przedszkolu nr 308 xx przy xxx. Zostałam zatrudniona na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego w pełnym wymiarze godzin.
Dnia 1 września 2013 roku rozpoczęłam 9-cio miesięczny staż o uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Opiekunem mojego stażu została Pani xxx, nauczyciel wychowania przedszkolnego, powołana przez dyrektora przedszkola Panią xxx.
Staż swój rozpoczęłam od zapoznania się z rozporządzeniem MEN z dnia 1 marca 2013 roku dotyczącym uzyskania stopnia awansu zawodowego oraz poznania struktury
i zasad pisania planu rozwoju zawodowego i sposobu dokumentowania jego realizacji.
Plan ten został złożony i zatwierdzony przez dyrektora przedszkola. Obejmuje on cele
i zadania, które realizowałam w okresie 9-cio miesięcznego stażu mojej pracy w przedszkolu.
W wymienionym okresie podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej realizowałam zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego, które opisałam w dalszej części mojego sprawozdania.
Realizacja tych zadań umożliwiła ubieganie się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i obejmuje w szczególności:

I. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym odbywałam staż;
II. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu xxx–umiejętność omawiania własnych lub obserwowanych zajęć;
III. Wykazanie umiejętności prowadzenia zajęć pod kierunkiem opiekuna stażu,
w obecności dyrektora przedszkola opiekuna stażu;
IV. Posiadanie wiedzy z zakresu problemów środowiska przedszkolnego i wychowanków w stopniu umożliwiającym współprace z tym środowiskiem;

Do realizacji celów posłużyło mi rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 roku dotyczącego uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela oraz analiza przepisów
i innej dokumentacji prowadzonej w obecności opiekuna stażu.§ 6 ust. 1 pkt. 1
Zapoznałam się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola.

Poznałam:
1. Statut przedszkola;
2. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej;
3. Przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
4. Sposób prowadzenia dokumentacji przedszkolnej-dziennik zajęć;
5. Formy współpracy z nauczycielami, logopedą, psychologiem zatrudnionym
w placówce;
6. Uczestniczenie w pracach na rzecz przedszkola, udział w radach pedagogicznych, zebraniach zespołu nauczycieli, szkoleniach. Pomagałam w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych oraz uczestniczyłam w konsultacjach z opiekunem stażu.

Wnikliwa analiza dokumentów umożliwiła mi łatwiejsze realizowanie swoich obowiązków wychowawcy i opiekuna grupy.
Realizując podstawowe zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia opiekuna stażu, dyrektora, oraz koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności pracy z dziećmi. Znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywałam staż z pewnością wzbogaciło moją wiedzę dotyczącą prawa oświatowego.

§ 6 ust. 1 pkt. 2,3
W czasie odbywania stażu raz w miesiącu uczestniczyłam jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu Panią xxx oraz nabywałam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych

W trakcie trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu,
w wyniku czego poznałam różne formy prowadzenia zajęć dydaktycznych. Obserwowanie
i omawiana tych zajęć pozwoliło mi na pogłębienie swojej wiedzy metodycznej
i pedagogicznej. W wyniku obserwacji zajęć poznałam różne formy prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Przez okres trwania stażu raz w miesiącu opracowywałam scenariusze zajęć, które przeprowadzałam w obecności opiekuna stażu. Zajęcie prowadziłam w grupie dzieci

4- letnich. Zajęcia były poprzedzone rozmową z opiekunem stażu, a po ich odbyciu były analizowane zamierzone i osiągnięte cele. Systematycznie korzystałam z konsultacji
z opiekunem stażu, jak również z chętnie udzielanej pomocy i rad innych koleżanek z pracy. Konsultacje odbywały się na terenie przedszkola oraz drogą elektroniczną. Dotyczyły one wszystkich aspektów mojej pracy.


Podczas stażu opanowałam umiejętność prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1. Prowadziłam samodzielnie zajęcia w grupie dzieci 4-letnich. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem i tematami kompleksowymi. Na swoich zajęciach wykorzystywałam wiedze ze szkoleń, w których uczestniczyłam, a także z zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
2. Raz w miesiącu prowadziłam zajęcia obserwowane przez opiekuna stażu panią xxx. Sporządzone przeze mnie scenariusze zajęć pozwoliły na sprawne
i efektywne prowadzenie zajęć w grupie. Analiza i omawianie zajęć z opiekunem stażu pozwoliło mi dostrzec słabe i mocne strony mojej pracy. Wskazówki i opinie opiekuna stażu pozwalają mi na ciągle wyciąganie wniosków na przyszłość.
3. W ramach prowadzonych przeze mnie zajęć z cała grupą oraz zajęć w małych grupach, starałam się ukierunkować pracę tak, aby umożliwić dzieciom słabszym, mającym trudności w opanowaniu materiału zniwelowanie braków i wyrównanie szans.
4. W ramach pracy dydaktyczno-wychowawczej niejednokrotnie korzystałam
z technologii komputerowej i informacyjnej przygotowując pomoce dydaktyczne.
5. Realizując zadania wynikające z rocznego planu przedszkola brałam aktywny udział w przygotowaniu uroczystości okolicznościowych odbywających się na terenie przedszkola i poza nim.
6. Przygotowałam dekoracje plastyczne do ważnych uroczystości przedszkolnych.
7. Brałam udział w radach pedagogicznych oraz radach szkoleniowych na terenie placówki.
8. Włączyłam się w przygotowanie uroczystości programu z okazji uroczystości przedszkolnych: Święta Pieczonego Ziemniaka, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Babci i Dziadka, Pikniku rodzinnego "Mama, Tata i Ja", uroczystości zakończenia roku przedszkolnego.
9. Wraz z koleżanką zorganizowałam i przeprowadziłam w grupach starszych zajęcia terapeutyczne „Zobaczyć ciszę”.
10. Przygotowywałam dzieci do konkursów plastycznych oraz konkursu muzycznego.
11. Byłam współorganizatorem akcji charytatywnej „Zbiórka dla zwierząt ze schroniska
w Józefowie”
12. Realizowałam programy edukacyjne, w których uczestniczy Przedszkole.
13. Ponadto dbałam o wystrój sali, wykonywałam wystawy prac dzieci o różnej tematyce dotyczące pór roku, świąt, uroczystości a także tematów zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


§ 6 ust. 2 pkt. 3
W okresie odbywania stażu realizowałam zadania wychowawcze i opiekuńcze, które pozwoliły mi na lepszy kontakt z dziećmi.

1. W czasie mojej pracy starałam się zapoznać z sytuacją moich wychowanków jak również z ich środowiskiem i problemami z nimi związanymi.
2. W celu lepszego poznania dzieci, a także, aby pomóc im w problemach wychowawczych i dydaktycznych nawiązałam kontakt z psychologiem przedszkolnym, logopedą, rodzicami oraz opiekunem stażu.
3. Podczas indywidualnych spotkań z rodzicami omawiałam sytuacje ich dzieci, sposób zachowania się w grupie.
4. W przypadkach trudnych często kontaktowałam się z psychologiem a także starałam się z nim umówić rodziców na spotkanie indywidualne.
5. Swoją wiedzę w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci wzbogaciłam w trakcie wewnątrzprzedszkolnego i zewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego adekwatne do potrzeb placówki.
6. W roku szkolnym 2013/2014 doskonaliłam się zdobywając kwalifikację na szkoleniach i warsztatach:
- Warsztaty metodyczne "Słuchanie muzyki w szkole- zabawy z rekwizytem"
- Warsztaty metodyczne "Programy w edukacji przedszkolnej
- Warsztaty metodyczne "Metody aktywizujące proces uczenia w przedszkolu"
- Warsztaty metodyczne -Metoda Knillów
- Zajęcie otwarte " Z Comeniusem po Europie"
- Zajęcie otwarte "Podróże małe i duże-mobilna rekreacja muzyczna"
- Szkolenie w dziedzinie BHP
- Kurs Polskiego Języka Migowego, stopień B1
- Szkolenie z zakresu zdrowego odżywiania dzieci w wieku przedszkolnym
- Udział w konferencji "Spełniamy marzenia dzieci"
- Rada szkoleniowa „Baśnioterapia i muzykoterapia w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”
- Rada szkoleniowa „Programy wspierające rozwój kompetencji społecznych”

7. W ramach samokształcenia i samodoskonalenia zawodowego zapoznałam się
z zasobami biblioteki pedagogicznej korzystając z fachowej literatury.

Wśród przeczytanych przeze mnie lektur znalazły się:
• "Kształcenie zintegrowane na etapie wczesnoszkolnym" -Helena Siwek
• "Mamo, on mnie bije" -Martin Herbert
• "Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka "-Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trępała
• "Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy" -Martin Herbert

Książki te rozszerzyły mój warsztat pracy poprzez zapoznanie z różnymi formami
i metodami wzbogacającymi moją pracę, a także pozwoliły na rozwiązanie sytuacji trudnych w grupie.
Okres stażu był czasem intensywnej pracy, ciągłego dokształcania się, zdobywania informacji niezbędnych do wykonywania swojej pracy rzetelnie i właściwie. Staż pozwolił mi zanalizować swoje mocne i słabe strony oraz ocenić własne umiejętności. W czasie odbywania stażu poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć.
Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. W dalszym ciągu zamierzam gromadzić literaturę przedmiotu, a także
samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Ponieważ świat techniki rozwija się
z zawrotną szybkością, nauczyciel nie może sobie pozwolić na to, aby nie być na bieżąco, dlatego będę starała się, w miarę możliwości, wykorzystywać w pracy technologię komputerową i informacyjną.
Jako młody nauczyciel mam przed sobą jeszcze wiele zadań do realizacji i liczne umiejętności do przyswojenia. Myślę, że dalsza praca w zawodzie nauczyciela pozwoli mi dojść do tego i osiągnąć jeszcze więcej.
Pierwszy rok pracy w przedszkolu nie był rokiem samych sukcesów i pozytywnych doświadczeń. Zdarzały się sytuacje, kiedy sama nie potrafiłam poradzić sobie z problemem. Nie zawsze wszystko toczyło się tak, jakbym tego chciała, ale właśnie te drobne porażki uświadomiły mi, że nikt odgórnie nie jest idealny i musi ustawicznie dokształcać się, aby niwelować błędy i nie popełniać ich po raz kolejny. Teraz wiem, że jako nauczyciel innych, sama też muszę się uczyć. Słabą stroną mojej pracy zawodowej, nad którą będę starała się pracować i poprawiać jest zbyt mała umiejętność angażowania całej grupy do skupiania uwagi podczas organizowanych zajęć.
W odbywaniu stażu niezbędnego przy ubieganiu się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego i przy realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego wsparciem służyły mi osoby kompetentne: psycholog przedszkolny, logopeda, nauczyciele zatrudnieni
w przedszkolu.
Nad całością odbywanego stażu czuwały: opiekun stażu-Pani mgr xxx
i dyrektor przedszkola xxx.
Razem z opiekunem stażu dokonałam ewaluacji i analizy mojej pracy uzyskując cenne wskazówki na przyszłość.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.