Katalog

Anna Niewińska, 2016-10-03
Człuchów

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej kl.1

- n +

I. BIEŻĄCE DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

Wybór Samorządu Klasowego, określenie jego zadań.
Ustalenie zakresu obowiązków dyżurnego, wyznaczanie dyżurnych.
Rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych.
Prowadzenie rozmów, konsultacji z rodzicami, pedagogiem, logopedą lub psychologiem szkolnym.
Stała obserwacja zachowań dzieci, korespondencja z rodzicami za pośrednictwem zeszytu informacji oraz sms-ów.

II. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Wybór rodziców do klasowej Rady Rodziców oraz przewodniczącego klasy do Rady Rodziców szkoły.
Spotkania ogólne „wywiadówki”. Pedagogizacja rodziców w ramach zgłoszonej przez nich propozycji lub tematyki zaproponowanej przez wychowawcę.
Pełnienie dyżuru w „dni otwarte” w szkole, wg harmonogramu, który otrzymał każdy z rodziców, indywidualna rozmowa z rodzicami.
Bieżąca korespondencja przez zeszyt do informacji oraz wiadomości sms.
Rozpoznawanie sytuacji materialno-bytowej dzieci i szukanie możliwości udzielania pomocy w sytuacjach trudnych.
Kierowanie zainteresowanych rodziców na konsultacje ze specjalistami.

III. ŻYCIE TOWARZYSTKIE I KULTURALNE

Korzystanie z biblioteki, stołówki i świetlicy szkolnej oraz respektowanie zasad zachowania tam obowiązujących.
Udział w apelach szkolnych przy pełnym świadomym respektowaniu zasad kulturalnego zachowania w stroju galowym.
Używanie zwrotów grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi
i rówieśnikami.
Składanie życzeń: urodzinowych, imieninowych, świątecznych, itp.
Wspólne przeżywanie ważnych świąt państwowych.
Udział w imprezach i konkursach szkolnych, gminnych itp.
Organizowanie imprez klasowych (wg potrzeb i możliwości).
Rozwijanie zainteresowań i pasji dzieci poprzez prezentacje zbiorów i kolekcji, konkursy i zawody klasowe.
Kształtowanie i rozwijanie nawyków kulturalnych i higienicznych.

IV. PRACA DLA SIEBIE I INNYCH

Wdrażanie do dbałości o porządek w klasie i w szkole (zmiana obuwia, dyżury, porządkowanie swojego miejsca pracy itp.).
Udział w akcjach porządkowych i ekologicznych.
Wdrażanie szacunku dla pracy własnej i innych (np. szanowanie prac plastyczno-technicznych oraz nie wyrzucanie materiałów przydatnych do dalszej pracy).
Współorganizowanie lub organizowanie różnorodnych imprez szkolnych lub klasowych.
Przygotowanie laurek i upominków dla najbliższych z okazji różnych świąt
i uroczystości.


Zatwierdzenie planu wychowawczego przez Klasową Radę Rodziców.
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.