Katalog

Szymon Tomczak, 2016-10-03
Grodzisk

Różne, Regulaminy

Regulamin dyżurów uczniowskich

- n +

REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH

I. Postanowienia ogólne:
1. Dyżury uczniowskie pełnią członkowie RSU od poniedziałku do piątku na każdej przerwie według planu ustalonego przez opiekuna RSU.
2. Miejscem dyżurów są korytarze szkolne. Dyżurni pełnią swoje obowiązki w wyznaczonych rejonach, niedopuszczalne są zmiany bez zgody opiekuna RSU lub nauczyciela dyżurującego.
3. Dyżur uczniowski jest ważnym elementem procesu wychowawczego, uczy uczniów przestrzegania porządku, zasad kultury i bezpieczeństwa.
4. Zadaniem uczniów dyżurujących jest wspomaganie nauczycieli w dyżurowaniu.
5. Dyżur jest nadzorowany przez nauczyciela dyżurującego. Jakość dyżurów pełnionych przez uczniów ma wpływ na ich ocenę z zachowania.
II. Prawa ucznia dyżurującego:
1. Uczeń dyżurujący ma prawo zwrócić uwagę uczniom, którzy zachowują się niewłaściwie, stwarzają niebezpieczeństwo dla siebie i innych, przesiadują bezcelowo w toaletach.
2. Dyżurny może zwrócić się o pomoc do nauczyciela dyżurującego w sytuacjach wymagających interwencji i wyraźnego naruszania zasad bezpieczeństwa w szkole.
3. Uczeń pełniący dyżur może zgłaszać dyrektorowi, nauczycielom i pracownikom szkoły uwagi związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru oraz z wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie pojawiają się na terenie szkoły.
III. Obowiązki ucznia dyżurującego:
1. Uczeń dyżurny ma obowiązek punktualnego stawiania się na miejscu dyżuru.
2. Dyżurny nie opuszcza miejsca dyżuru bez ważnego powodu, o konieczności opuszczenia miejsca informuje nauczyciela dyżurnego i organizuje zastępstwo w postaci członka RSU.
3. Uczeń dyżurny dba o czystość i porządek w miejscu pełnienia dyżuru, o wszelkich próbach dewastacji sprzętu i wystroju szkoły informuje nauczycieli lub pracowników.
4. Uczeń dyżurny zgłasza nauczycielowi dyżurującemu o wszelkich problemach i zagrożeniach dla bezpieczeństwa.
5. Dyżurny szanuje godność i nietykalność innych uczniów, zwraca uwagę w sposób kulturalny.


Członkowie RSU:
.............
............
............
Opiekun RSU:
............
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.