Katalog

Małgorzata Olszewska-Krupicz, 2016-10-03
Nowe

Język polski, Sprawozdania

Awans zawodowy - sprawozdanie na nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU
ZAWODOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Małgorzata Olszewska – Krupicz
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Katarzyna Lorkowska
Miejsce pracy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Eleonora Lewandowska
Czas trwania stażu: 03.09.2007r. – 02.06.2010r.

Kariera zawodowa

 W czerwcu 2004 roku ukończyłam studia wyższe magisterskie (pięcioletnie, dzienne)
na Wydziale Humanistycznym Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 Pracę w szkole na stanowisku nauczyciela języka polskiego rozpoczęłam, będąc jeszcze na piątym roku studiów.
 Od 2004 do 2007 roku pracowałam w Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Nowem oraz w roku szkolnym 2006/2007 w Publicznym Gimnazjum w Nowem, a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.
 W nowym roku szkolnym, czyli 2007/2008, zmieniłam miejsce pracy na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowem.
 W roku szkolnym 2008/2009 ponownie, oprócz pracy w szkole macierzystej, byłam nauczycielem w Publicznym Gimnazjum w Nowem.
 W 2009 roku ukończyłam studia podyplomowe na kierunku: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

„W każdym człowieku kryje się jakaś słabość”.
Mikołaj Gogol

Moje słabe strony przed rozpoczęciem stażu:

 Brak świadomości o roli, jaką odgrywa znajomość prawa oświatowego w pracy nauczyciela (słaba znajomość przepisów).
 Znikome umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej w swej pracy.
 Słaba umiejętność analizowania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod kątem pracy z uczniami z dysfunkcjami.
 Brak usystematyzowanej wiedzy dotyczącej egzaminu maturalnego
z języka polskiego, wynikający z nieposiadania kwalifikacji egzaminatora z tego przedmiotu.
Realizacja planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

&7.ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art.1 ust.1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków

Opracowałam plany wynikowe i wychowawcze oraz dokonywałam ich ewaluacji. Prowadziłam dokumentację wychowawcy klasy (teczka wychowawcy)
EFEKTY:
 plany wynikowe zdecydowanie ułatwiły moją pracę. Pozwoliły na rzetelne ocenianie osiągnięć uczniów, dobór odpowiednich metod i form pracy, przygotowanie ich do egzaminu maturalnego. Dostosowywałam je do potrzeb klas, co ułatwiło realizację podstawy programowej i opanowania przez uczniów jej treści
 zebrana dokumentacja wychowawcy klasy pozwoliła mi na poznanie uczniów, ich sytuacji rodzinnej oraz dysfunkcji, z którymi borykają się niektórzy moi wychowankowie, dzięki czemu mogłam wspierać i pomagać im w ich przedsięwzięciach

Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Kurs: „Umiejętności nauczycieli w zakresie warsztatu pracy metodycznej” (50 godzin)

EFEKTY:
 kurs: „Umiejętności…” wpłynął na pogłębienie i usystematyzowanie mojej wiedzy w zakresie: stylów uczenia się, diagnozy umiejętności i wiadomości ucznia, operacjonalizacji celów kształcenia, planów wynikowych, kompetencji nauczyciela, ewaluacji w pracy nauczyciela, technologii informacyjnej i komunikacyjnej jako składnika własnego warsztatu pracy, organizacji lekcji eksponującej uczenie się, planowania pracy dydaktycznej
Kurs na egzaminatora egzaminu maturalnego z języka polskiego
EFEKTY:
 kurs na egzaminatora pozwolił mi na poznanie zakresu obowiązków egzaminatora, sposobu jego pracy
 wiadomości zdobyte podczas szkolenia wykorzystałam, pełniąc funkcję członka komisji podczas egzaminów maturalnych
Szkoleniowe zebrania Rady Pedagogicznej:
„Analiza wyników egzaminów zewnętrznych”
„Narkomania i profilaktyka uzależnień”,
„Zasady udzielania pierwszej pomocy”,
„Analiza stanu bezpieczeństwa w szkole”,
„Systemowe działania szkoły przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych”,
„ Planowanie i ewaluacja pracy zespołów przedmiotowych”

„Tablica multimedialna”

EFEKTY:
 uczestnictwo w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej wpłynęło na
wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy polonistycznej w związku z egzaminem maturalnym z języka polskiego, przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy oraz sposobów przeciwdziałania narkomanii; zdobyte wiadomości wykorzystałam podczas godzin z wychowawcą, na języku polskim i w czasie egzaminu maturalnego
 określenie mocnych i słabych stron szkoły pomogło w podjęciu działań wymagających poprawy i usprawnienia jej pracy
 dzięki szkoleniu usystematyzowałam wiadomości na temat ewaluacji, etapów planowania, cech dobrego planu, dowiedziałam się, w jaki sposób przygotować projekt ewaluacji. Wiadomości te wykorzystałam, tworząc Roczny Plan Pracy Szkoły oraz podczas prac w zespole do spraw ewaluacji

Studia podyplomowe na kierunku: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
EFEKTY:
 dzięki studiom uzyskałam kwalifikacje do pracy w różnego typu bibliotekach, w tym szkolnej (obecnie pracuję też jako nauczyciel bibliotekarz)
Kurs:„ Jak zaprezentować swój dorobek zawodowy przed komisją?”
EFEKTY:
 informacje zdobyte podczas kursu wykorzystałam podczas przygotowania prezentacji własnego dorobku zawodowego
Konferencja metodyczna w Bydgoszczy
EFEKTY:
 informacje zdobyte podczas konferencji wpłynęły na efektywne zaplanowanie mojej pracy jako polonisty oraz pracy zespołu przedmiotów humanistycznych, którego przez pewien czas byłam przewodniczącą (stworzenie planu pracy zespołu, podejmowanie działań podnoszących efekty kształcenia)
Dokonałam wraz z koleżanką wyboru programu nauczania języka polskiego i podręcznika
EFEKTY:
 nawiązałam współpracę z wydawnictwem Operon, dzięki czemu pozyskiwałam materiały do lekcji, np.: scenariusze zajęć, płyty, ćwiczenia do egzaminu maturalnego
 w roku szkolnym 2008/2009 wraz z koleżanką wprowadziłyśmy nowe podręczniki wydawnictwa Operon, zgodne z podstawą programową oraz dostosowane do pracy z uczniem słabym i zdolnym; zawierają też różnorodne ćwiczenia pomocne w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego, które wykorzystuję podczas zajęć
Prowadziłam zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w obecności dyrektora
EFEKTY:
 nauczyłam się lepiej organizować zajęcia pod względem umiejętnego gospodarowania czasem, planować i ustalać cele lekcji, nawiązywać kontakt z uczniami. Stosowałam się do zaleceń pohospitacyjnych, które wpłynęły na wyraźną poprawę jakości mojej pracy jako wychowawcy i polonisty
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez innych nauczycieli
EFEKTY:
 poznałam nowe, ciekawe metody nauczania, formy pracy oraz środki dydaktyczne (wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas zajęć,
 wymieniałam się spostrzeżeniami na temat obserwowanych lekcji, które wykorzystywałam w swej pracy, także wychowawczej
 poznałam istotę hospitacji diagnozującej oraz predyspozycje uczniów mojej klasy w innych dziedzinach nauki
Opracowywałam, przeprowadziłam i sprawdziłam testy wejścia, diagnozy oraz próbne egzaminy maturalne z języka polskiego
EFEKTY:
 wyniki przeprowadzonych badań wskazały kierunek do dalszej pracy z uczniem słabym i zdolnym oraz całym zespołem klasowym
Studiowałam czasopisma i literaturę z zakresu polonistyki i dydaktyki języka polskiego
EFEKTY:
 przestudiowana przeze mnie literatura fachowa, np.: Polonistyka, Język Polski w Szkole, Pomagamy Uczyć…… pogłębiła moją wiedzę, stanowiła źródło inspiracji do prowadzenia lekcji języka polskiego oraz zajęć pozalekcyjnych

&7. ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Uwzględniałam w pracy opinie i orzeczenia PPP
EFEKTY:
 dzięki wskazówkom z opinii dostosowałam wymagania do poziomu intelektualnego uczniów, co w znacznym stopniu ułatwiło mi pracę z młodzieżą ze specyficznymi trudnościami (sprawdziany, karty pracy, różnicowanie zadań)
Zorganizowałam i przeprowadziłam wraz z koleżanką bądź samodzielnie konkursy szkolne, pozaszkolne oraz inne przedsięwzięcia, np.:
- konkurs ortograficzny (w każdym roku szkolnym),
- pomoc w organizacji konkursu z okazji Dnia Języków Obcych
- konkursy środowiskowe: „Mój wymarzony zawód” oraz „To warto przeczytać. Moja ulubiona książka”
- coroczny międzyklasowy konkurs czytelniczy
- konkurs poetycki dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej (redagowanie wiersza)
- konkursy wraz z SU, np.: na świąteczny wystrój klasy, na ozdobę świąteczną wykonaną ręcznie, najdłuższy łańcuch choinkowy, Mikołajki, Dzień Tańca, Otrzęsiny klas pierwszych, Walentynkowe Wybory Miss i Mistera Szkoły, Dzień Chłopaka, pomoc w organizacji Drzwi Otwartych, Dnia Sportu Szkolnego, konkursu profilaktycznego o nałogach, Dzień Misia
- wystawa prac artysty z Nowego (ojca moich wychowanków): „Moje miasto dawniej i dziś. Zabytki Nowego”
- korekta tekstów przeznaczonych na stronę internetową miasta Nowego
- napisałam artykuł dotyczący nowych kierunków kształcenia w ZSP w Nowem
- wybory do SU
EFEKTY:
 dzięki zorganizowanym konkursom pogłębiłam zainteresowania uczniów językiem polskim oraz plastyką, co pozwoliło usystematyzować ich wiedzę, wyrobić pracowitość i wytrwałość, a także poczucie odpowiedzialności za podejmowane przedsięwzięcia
 działania na rzecz środowiska wpłynęły na promocję szkoły i kreowanie jej pozytywnego wizerunku
Organizowałam apele w ramach dyżuru Gospodarza Szkoły, np.:
- z klasą (apel z okazji Dnia Kobiet, świąt wielkanocnych, jasełka bożonarodzeniowe)
- z SU (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, pożegnanie absolwentów)
EFEKTY:
 zorganizowanie powyższych uroczystości pozwoliło mi wyłonić spośród uczniów osoby utalentowane, posiadające zdolności recytatorskie, taneczne, a także zmobilizować do pracy uczniów słabych lub nieśmiałych
 imprezy wpłynęły też na integrację klasy i SU
Organizowałam bądź prowadziłam już zorganizowane zajęcia pozalekcyjne:
- Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z języka polskiego w ramach projektu: „Dobre kształcenie – lepszy start zawodowy”,
- konsultacje dla maturzystów,
- kółko literacko- językowe (w gimnazjum)
EFEKTY:
 prowadzone zajęcia wpłynęły na rozwój zainteresowań uczniów, ich umiejętności (lepsze oceny na pracach klasowych, podczas odpowiedzi ustnych)
 w przypadku maturzystów zajęcia sprawiły, że zredagowali bibliografie, plany i prezentacje maturalne, usprawnili też umiejętności: rozumienia czytanego tekstu i analizy tekstów prozatorskich – rozwiązywania zadań z arkuszy maturalnych
&7. ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania
w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Poznawałam bieżące informacje oraz zmiany w przepisach prawa oświatowego z wykorzystaniem Internetu
EFEKTY:
 dzięki Internetowi i systematycznemu śledzeniu portali zdobywałam bieżące informacje dotyczące zmian w przepisach prawa oświatowego, co znacznie usprawniło moją pracę.
Przygotowywałam materiały potrzebne do lekcji oraz prowadziłam, przy pomocy komputera, dokumentację nauczyciela stażysty
EFEKTY:
 Internet stanowi bazę materiałów, które wykorzystywałam podczas zajęć. Komputer posłużył mi do opracowania testów, zadań, pomocy dydaktycznych, kart pracy, materiałów na gazetki, dokumentacji związanej z awansem zawodowym itp.
 nauczyłam się także obsługiwać dodatkowe urządzenia współdziałające z komputerem, np.: skaner, rzutnik multimedialny i korzystać z wielu programów komputerowych służących do tworzenia i pisania dyplomów, zaproszeń czy podziękowań. Dzięki temu organizowane konkursy, uroczystości czy imprezy zyskały na wartości, a to z kolei wpłynęło na jakość pracy szkoły
 Internet, dzięki forom dyskusyjnym, dał mi również możliwość wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami, np.: zdobywaniu informacji o nowościach na rynku wydawniczym czy o egzaminie maturalnym
 wykorzystanie technologii informacyjnej w znacznym stopniu usprawniło moją pracę dydaktyczno-wychowawczą
Przeprowadziłam lekcje języka polskiego i wiedzy o kulturze z wykorzystaniem środków multimedialnych

EFEKTY:
 dzięki przygotowanym prezentacjom multimedialnym uatrakcyjniłam prowadzone zajęcia
 zachęciłam również uczniów do samodzielnego wykonywania prezentacji, które wykorzystywałam w czasie lekcji

Pomagałam w tworzeniu strony internetowej szkoły – nadzorowałam
i korygowałam przygotowane materiały
EFEKTY:
 praca nad tworzeniem strony internetowej rozwinęła moje umiejętności planowania działań w systematycznym umieszczaniu aktualnych materiałów o szkole, co wpłynęło na poprawę jej wizerunku

&7. ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Uczestniczyłam w pracach zespołu wychowawczego, współpracowałam z nauczycielami, pedagogiem szkolnym
EFEKTY:
 spotkania zespołu wychowawczego sprawiły, że poznałam problemy uczniów, dzięki czemu wraz z innymi nauczycielami, pedagogiem podejmowałam działania wspierające moich wychowanków (np.: indywidualne rozmowy z uczniami, pomoc materialna, emocjonalna, budowanie relacji wzajemnego zaufania, przyjaźni)
 wzajemna współpraca pomogła mi w rozwiązaniu wielu problemów dydaktycznych i wychowawczych
Studiowałam literaturę z zakresu pedagogiki i psychologii pod kątem wspomagania uczniów z dysfunkcjami
EFEKTY:
 informacje zawarte w artykułach, np.: Justyny Dobrołowicz: „Dysleksja, czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu”, Jana Szulca „Uczeń z ADHD”, pozwoliły mi na przybliżenie problemu dziecka z ADHD, etiologii dysleksji, mechanizmu powstawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu; przypomniałam sobie również, jakie są objawy dysortografii, co w znacznym stopniu ułatwiło mi diagnozowanie uczniów z ową dysfunkcją i pozwoliło na zastosowanie odpowiednich metod pracy
Realizowałam zalecenia i z PPP
EFEKTY:
 spotkanie z psychologami wyjaśniło wiele wątpliwości dotyczących odczytywania opinii PPP oraz wskazało kierunki pracy z uczniami posiadającymi opinie
 dzięki wskazówkom z opinii dostosowałam wymagania do poziomu intelektualnego uczniów, np.: poprzez przygotowanie kart pracy ze zróżnicowanymi zadaniami, motywowałam ich do nauki, stosowałam odpowiednie kryteria podczas sprawdzania prac pisemnych
Opracowałam i wdrażałam plan działań wychowawczych
EFEKTY:
 skonstruowanie planu wychowawczego w oparciu o Program Wychowawczy Szkoły oraz indywidualne potrzeby uczniów i rodziców pozwoliło na uatrakcyjnienie godzin z wychowawcą, poruszanie problemów dotyczących zainteresowań młodzieży: tolerancja, stres, agresja, asertywność, uzależnienia, stosunki interpersonalne itp.
 organizowanie imprez klasowych i szkolnych wspólnie z wychowankami, np.: Wigilia klasowa, apele wpłynęło na integrację zespołu klasowego, budowanie poczucia odpowiedzialności za podjęte działania oraz pozytywne relacje między mną a uczniami
 wspólne wyjazdy i wyjścia, np.: do kina, do Gospodarstwa Agroturystycznego, na Targi Edukacyjne w Toruniu i Gdańsku, wykład w WSB w Bydgoszczy sprzyjały lepszemu poznaniu osobowości młodzieży w nowych sytuacjach i kontaktach pozalekcyjnych, a także wdrażały uczniów do zachowania kultury w miejscach publicznych
Współpracowałam z rodzicami
EFEKTY:
 zebrania i indywidualne rozmowy z rodzicami pozwoliły mi na poznanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów, wspólne szukanie możliwych sposobów ich rozwiązywania oraz poznanie oczekiwań rodziców względem szkoły i wychowawcy
 zaangażowanie rodziców w organizowanie imprez klasowych wpłynęło korzystnie na wzajemne relacje między mną, rodzicami i wychowankami
 bieżące informowanie rodziców o zachowaniu i postępach edukacyjnych ich dzieci pozwoliło na systematyczną kontrolę frekwencji i osiągnięć uczniów

&7. ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zapoznałam się z procedurami awansu zawodowego i zaplanowałam rozwój zawodowy w oparciu o dokumenty:
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Karta Nauczyciela (1982, 2007)
EFEKTY:
 Analiza przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na prawidłowe opracowanie dokumentów niezbędnych do realizacji ścieżki awansu zawodowego, czyli: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji.
Zapoznałam się z innymi przepisami dotyczącymi oświaty
- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami w ustawie z dnia 11 kwietnia 2007 r.
- Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
- Rozporządzenie MEN z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
- Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
- Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych oraz z 2009 r. Nr 54, poz.442.
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz z 2009 r.
- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 2009 r.)
- Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników


EFEKTY:
 Przepisy z zakresu BHP i p/poż. stosowałam podczas codziennej pracy na terenie szkoły, a także w czasie zajęć organizowanych poza jej terenem – wycieczki szkolne (często pełniłam funkcję kierownika wycieczek).
 Realizowałam program nauczania zgodny z podstawą programową, dobrałam też odpowiednie podręczniki ( planowałam zajęcia edukacyjne w odniesieniu do efektów zapisanych w podstawie programowej, kształciłam kompetencje kluczowe wymienione w podstawie programowej)
 Wspólnie z koleżanką sformułowałam wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego (PSO)
 Pracowałam w komisjach na egzaminie maturalnym jako przewodnicząca lub członek
 Przygotowałam wraz z innymi nauczycielami Roczny Plan Pracy Szkoły
Zapoznałam się z przepisami dotyczącymi szkolnictwa zawodowego
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (przepisy regulujące zatrudnianie młodocianych pracowników)
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
- Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania młodocianych i ich wynagrodzenia
Zapoznałam się z innymi dokumentami, w tym dokumentami szkoły
- Prawa Ucznia i Konwencja Praw Dziecka
- Statut i WSO
- Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły
- Regulaminy i zadania, np.: BHP i instrukcja p/poż., dyżurów nauczycielskich, wyjść i wycieczek, biblioteki szkolnej, Rady Pedagogicznej, SU
EFEKTY:
 Analiza dokumentów pozwoliła mi dostosować moją pracę do potrzeb i wymagań szkoły,
 Prawidłowo zaplanowałam pracę dydaktyczno-wychowawczą (np.: przygotowałam plany wynikowe z języka polskiego i godzin z wychowawcą, przestrzegałam zapisów Statutu i WSO)
 Przygotowałam wraz z innymi nauczycielami Plan Pracy Zespołu Przedmiotów Humanistycznych, a z uczniami Plan Pracy SU, którego jestem opiekunem

Podsumowanie

Podczas stażu udało mi się wyeliminować większość słabych stron, np.:
- usprawniłam umiejętności w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej w swej pracy
- nabyłam umiejętności analizowania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pod kątem pracy z uczniami z dysfunkcjami
- usystematyzowałam wiedzę dotyczącą egzaminu maturalnego z języka polskiego (zdobyłam kwalifikacje egzaminatora z tego przedmiotu)
- podniosłam swoje kwalifikacje zawodowe (kursy oraz studia podyplomowe na kierunku: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa), które wykorzystuję podczas pracy jako nauczyciel – bibliotekarz, polonista i wychowawca.

W okresie stażu dążyłam do wykonania zadań, które umieściłam w swoim planie rozwoju zawodowego. W realizacji założonych zadań pomogło mi doświadczenie pani dyrektor oraz opiekuna stażu. Uważam, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Sądzę, że nauczyciel pracujący we współczesnej szkole powinien traktować uczniów podmiotowo i indywidualnie rozpoznawać ich potrzeby. Poznanie to jest możliwe tylko dzięki dostosowaniu wymagań do oczekiwań i potrzeb uczniów oraz poprzez rozwijanie zainteresowań młodzieży. W przyszłości zamierzam kontynuować podjęte dotychczas zadania i aktywnie współpracować z uczniami, nauczycielami i rodzicami. W dalszym ciągu będę pracowała także nad podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.