Katalog

Dominika Jaworska, 2016-11-10
Zawichost

Różne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO kontynuacja stażu

- n +


Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
im. Janusza Korczaka w Zawichoście

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Dominika Jaworska
Termin kontynuacji stażu: 1 września 2016r.
Okres stażu: 1 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2018r.

Zawichost, wrzesień 2016r.
WSTĘP
Jestem nauczycielem zajęć socjoterapeutycznych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Zawichoście - Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne. Posiadam dziewięcioletni staż pracy w zawodzie nauczyciela.
Celem podstawowym mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy, a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizować powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy, a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
Zadania do realizacji

Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.

Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.

Praca w komisjach egzaminacyjnych.

Promocja szkoły.

Organizacja wycieczek.

Organizacja uroczystości szkolnych.

Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych.

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego (ustawy, rozporządzenia, KN).

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

- Analiza dokumentów (Statut MOW, Regulamin Ośrodka, Program Wychowawczy , Program Profilaktyki, Regulamin promocji śródrocznej, Regulamin koła sympatyków wolontariatu, Procedury: postępowania w sytuacji użycia przymusu bezpośredniego, postępowania w wypadku ucieczki wychowanka, urlopowania wychowanków, korzystania z telefonów komórkowych, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Regulamin Rady Pedagogicznej, Plan Rozwoju Ośrodka itd.)

- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).

- Warsztaty szkoleniowe

- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

- Praca w komisjach egzaminacyjnych egzaminów gimnazjalnych.

- Uczestnictwo w Obchodach Światowego Dnia bez Tytoniu w Sandomierzu przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Sandomierzu

- Wyjazdy, wycieczki krajoznawcze w celu integrowania wychowanków.

- Warsztaty profilaktyczne HIV/AIDS
- Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
- Światowy Dzień bez Tytoniu

- Zapoznanie wychowanków z programem nauczania,
- tworzenie kontraktów grupowych,
- realizacja podczas zajęć programu profilaktyki Ośrodka

- Opracowanie ważnych dokumentów Ośrodka,
- udział w procesie ewaluacji wewnętrznej.

Wrzesień 2016r.

Wrzesień 2016,2017

Wrzesień 2016, 2017

W ciągu stażu

W ciągu stażu.

Na bieżąco.

Na bieżąco w okresie stażu.


Na bieżąco.

2017-2018

maj/czerwiec 2017-2018

W ciągu stażu.

Grudzień
2017-2018
Listopad
2017-2018
Maj 2017-2018

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.


Posiadanie bieżących wiadomości.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka

Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.

Zaświadczenia

Wykaz literatury.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.

Sprawozdanie.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka, karta wycieczki.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka, Sprawozdanie.

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


Zadania do realizacji

Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.

2.

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Wykorzystanie internetu.

- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowania materiałów do pracy (karty pracy, testy, uzupełnianie zdań itp.)

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp.

- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera (prezentacje multimedialne).

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów na stronie internetowej Ośrodka.

Publikacja planu rozwoju zawodowego
oraz innych opracowanych materiałów na stronach internetowych.

Sierpień 2016
Na bieżąco.

Na bieżąco.

W ciągu roku szkolnego

Cały okres stażu.

Na bieżąco.

Na bieżąco przez okres stażu.

Październik 2016

Plan rozwoju zawodowego.


Sprawozdanie.

Wykazy stron internetowych.

Potwierdzenie na stronie internetowej Ośrodka.

8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
Zadania do realizacji

Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.

Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

- Prowadzenie zajęć
otwartych dla nauczycieli oraz innych zainteresowanych osób.


- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.

- Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego.

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

Przez okres stażu.

Na bieżąco w okresie stażu.

W ciągu stażu.

Według potrzeb.

Scenariusze, konspekty,
potwierdzenia.

Notatki ze spotkań,
potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Poglądowe materiały.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
Zadania do realizacji

Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.
2.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

Współpraca z Sanepidem

- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć socjoterapeutycznych.

- Wdrożenie programu edukacji antytytoniowej pt: „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

- Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień (dopalacze).

W ciągu stażu.

W ciągu stażu.

W ciągu stażu.

Program.

Program.

Potwierdzenie PSSE w Sandomierzu.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
Zadania do realizacji

Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.
2.
3.
Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.

Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.

Rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów.

- Współorganizacja jednodniowych
wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.

- Współorganizacja i organizacja uroczystości szkolnych.


- Uczestnictwo w wyjazdach podczas zajęć rekreacyjno-sportowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych- Nordic Walking.

- Organizacja konkursów wewnątrzszkolnych.

W ciągu całego stażu.

W trakcie stażu zgodnie z planem pracy w danym roku szkolnym.

W ciągu całego stażu.

W ciągu stażu.

Potwierdzenia Dyrektora
Ośrodka, zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka.

Potwierdzenie Dyrektora Ośrodka, sprawozdanie.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
Zadania do realizacji

Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Współpraca z Policją.

Współpraca z nauczycielami.

Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Spotkanie z przedstawicielami WOPR

Współpraca ze Służbą Zdrowia.

Współpraca z Gminą Dwikozy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Kuratorem Sądowym, Pedagogiem szkolnym Gimnazjum w Dwikozach.

Współpraca z LOSZ PSNW.

Współpraca z PSSE.

- Interweniowanie w zagrożeniach,
- systematyczna wymiana informacji.

- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

- Współorganizowanie akcji :
Sprzątanie Świata itp.

- Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń.

- Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.

- Współpraca z pielęgniarką szkolną.

- Współpraca z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnictwo w kampaniach organizowanych przez zespół.

- Współpraca w organizowaniu zajęć rekreacyjno-sportowych Nordic Walking.

- Wdrożenie programu edukacji antytytoniowej „Znajdź właściwe rozwiązanie”

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

W trakcie stażu.

Cały okres stażu.

W ciągu stażu.

Cały okres stażu.

W ciągu stażu.

W ciągu stażu.

Potwierdzenie Dyrektora
Ośrodka, potwierdzenia.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.

Potwierdzenie przewodniczącej Zespołu.

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, koordynatora LOSZ PSNW, sprawozdanie.

Potwierdzenie. Dyrektora Szkoły, PSSE, sprawozdanie.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp.
Zadania do realizacji

Forma/Metoda
realizacji
Termin wykonania
Dowody realizacji

1.

Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.
- wprowadzenie działań naprawczych.

W ciągu stażu

Opis i analiza przypadków.

Opracowała: mgr Dominika Jaworska


Zatwierdzam do realizacji:

…...........................................................................
(data, pieczątka i podpis Dyrektora Ośrodka)Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.