Katalog

Agnieszka Balcerzak, 2016-11-10
Syców Wioska

Język polski, Program nauczania

Program Koła Polonistycznego

- n +

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO
opracowała Agnieszka Balcerzak
„Homo sum, humani nihil a me alienum puto”
Terencjusz

1.Założenia programu:
Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum. Obejmuje on blok tematyczny łączący treści przedmiotów humanistycznych (plastyka, muzyka, historia, język polski). Realizowany będzie w wymiarze 1 godziny lekcyjnej w tygodniu.
Powstał z myślą o rozwijaniu zainteresowań humanistycznych uczniów. Ma on na celu rozbudzanie i kształtowanie wrażliwości estetycznej, językowej i kulturalnej. Ma pobudzać do kreatywnego działania, a zdobyta wiedza, powinna być wykorzystywana w praktyce. W związku z tym uczniowie uzdolnieni polonistycznie będą w ramach koła poszerzać swój warsztat redagując teksty, doskonaląc zdolności recytatorskie, oratorskie czy aktorskie. Będą mogli przygotować się do konkursów i imprez artystycznych.

2.Program powstał w oparciu o obowiązujące dokumenty:
- podstawę programową kształcenia ogólnego przeznaczoną dla III etapu kształcenia
- program języka polskiego do gimnazjum wydany przez GWO

3.Celem nadrzędnym programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa kulturowego. Słowa Terencjusza, które zostały wybrane na motto przyświecające temu programowi, mają odzwierciedlać najważniejsze kwestie związane z pracą koła. Poprzez literaturę, język, sztukę, kulturę pragnę przybliżyć młodemu uczestnikowi zajęć rozumienie kluczowych pojęć jak człowiek i świat. Tak, by łatwiej było mu się w nim odnaleźć i by ta wiedza stała się jego wewnętrzną siłą, pomagającą wkroczyć w dorosłe życie.

4.Cele i zadania:
- poszerzanie wiedzy w zakresie treści obecnych w realizowanych programach nauczania przedmiotów humanistycznych
- rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych uczniów oraz umiejętności krytycznego odbioru tekstów kultury, sztuk teatralnych, koncertów i innych wydarzeń artystycznych
- uczestniczenie w spotkaniach z twórcami, autorami, artystami
- odbiór żywego słowa przekazywanego w formie artystycznej – wyjazdy do teatru
- rozwijanie kompetencji językowych zarówno w mowie jak i piśmie

5.Treści programowe (bloki tematyczne):
- Życie to teatr, a każdy jest aktorem…- inscenizacje lektur, wybranych tekstów kultury oraz własne scenariusze. Historia teatru. Monolog wewnętrzny.
- Z ortografią za pan brat – przygotowania do kolejnej edycji konkursu ortograficznego „Sherlock Holmes ortografii”.
- Jak patrzeć na obraz ? – analiza wybranych dzieł klasycznych i współczesnych.
- Sztuka filmowa – co urzeka mnie na ekranie?
- W świecie mediów – jak funkcjonują telewizja, radio, internet?
- Wszystko może inspirować – własna twórczość poetycka.
- Co lubimy czytać?
- Jak zrozumieć poezję? – wartość i sens życia w świetle wybranych utworów.

6.Formy realizacji:
- praca pod kierunkiem nauczyciela
- eksplikacja
- dyskusja
- ekspozycja
- drama
- analogia
- metoda impresyjno – eksponująca
- analiza
- samokształcenie

7.Obudowa dydaktyczna:
- wybrane teksty klasyki światowej i polskiej
- wybrane utwory współczesnej prozy, liryki i dramatu
- wybrane utwory o dorastaniu, w tym powieści dla młodzieży
- „Polska w epoce odrodzenie” A. Wyczański, Warszawa 1986
- J. Bralczyk „Język na sprzedaż”, Warszawa 1995
- „Słownik wyrazów obcych” B. Pakosz, E. Sobol, PWN, Warszawa 1991
- „Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny” S. Bąba, J. Liberek, PWN, Warszawa 2002
- „Nowy słownik poprawnej polszczyzny” A. Markowski, PWN, Warszawa 2003
- „Licz się ze słowami” H. Kajetanowicz, GWO, Gdańsk 2003
- „Ojczyzna polszczyzna dla uczniów” J. Miodek, GWO, Gdańsk 1996
- „Teatr młodzieżowy. Warsztat –spektakl – scenariusze” J. A. Fręś, Rzeszów 2012

8.Przewidywane osiągnięcia:
- praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w szkole i poza nią
- umiejętność dyskutowania na tematy związane ze sztuką
- samokształcenie
- prezentowanie efektów własnej pracy w formie mówionej i pisanej na forum szkoły, podczas akademii, apeli, konkursów szkolnych i zewnętrznych oraz na stronie internetowej szkoły i koła polonistycznego.

9.Ewaluacji programu: (ma służyć uczniom, dyrekcji szkoły i nauczycielowi realizującemu program)
- monitoring (bieżąca obserwacja, analiza dokumentów, prac i dokonań uczniów)
- ankiety i wywiady z uczniami
- analiza przypadku
- wykorzystanie sprawozdania (raportu) w doskonaleniu jakości pracy szkoły.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.