Katalog

Alicja Dec, 2016-11-10
Lublin

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanegoZespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie


Imię i nazwisko nauczyciela: Alicja Dec

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany

Miejsce pracy: nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Kwalifikacje zawodowe:

- wyższe studia magisterskie na kierunku Ochrona Środowiska na Akademii Rolniczej w Lublinie,
- studia podyplomowe na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2016 r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2019 r.

Cel podejmowanego stażu:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia awansu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

1.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji przez cały okres stażu
- Zaświadczenia i inne dokumenty

2. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Opracowanie zgromadzonej dokumentacji, opis, analiza, wnioski - Czerwiec 2019
- Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Ocena dorobku zawodowego za okres stażu

3. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne – 2019
- Odpowiedni wniosek

Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjneji komunikacyjnej (§ 8 ust. 1, pkt 1)


1. Podniesienie kwalifikacji nauczyciela bibliotekarza.
- Udział w konferencjach metodycznych, warsztatach dla bibliotekarzy - Cały okres stażu
- Zaświadczenia

2. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej.
- Lektura literatury fachowej - Cały okres stażu
- Spis lekturRealizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy placówki (§ 8 ust. 1, pkt 2)


1. Udział w pracach promujących szkołę.
- Praca w zespole biorącym udział w „Dniu Otwartych Drzwi” dla przyszłych uczniów ZSE oraz targach edukacyjnych - Cały okres stażu
- Sprawozdania, materiał fotograficzny

2. Pozyskiwanie funduszy na rzecz szkoły i biblioteki.
- Organizacja i udział w akcji zbiórki makulatury „Hura makulatura” - Raz w roku
- Sprawozdanie

3. Realizacja wyznaczonych przez Dyrekcję zadań dodatkowych.
- Wykonywanie czynności zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. - Cały okres stażu
- SprawozdaniePogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy placówki, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia (§ 8 ust.1, pkt 3)

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy pedagogicznej.
- Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje - Cały okres stażu
- Zaświadczenia

2. Samokształcenie.
- Studiowanie literatury i prasy fachowej, np. Biblioteka w szkole - Przeglądanie stron internetowych o tematyce oświatowej, edukacyjnej i bibliotecznej - Cały okres stażu
- Lista lektur i stron internetowych


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy placówki (§ 8 ust. 2, pkt 1)


1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa.
- Udział w szkoleniach, kursach, samokształcenie. Gromadzenie materiałów związanych z wykonywaną pracą - Cały okres stażu
- Zaświadczenia, wykazy lektur, opracowania

2. Doskonalenie warsztatu pracy.
- Przygotowanie i opracowanie materiałów do gazetek w bibliotece szkolnej - Cały okres stażu
- Opracowane materiały

3. Wspieranie imprez o zasięgu ogólnoszkolnym i pozaszkolnym.
- Opieka w czasie konkursów, wystaw, warsztatów i innych - Cały okres stażu
- Wykaz imprez

4. Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.
- Umożliwienie uczniom samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego - Cały okres stażu

5. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz podniesienia jakości pracy biblioteki.
- Konsultacje indywidualne z doradcą metodycznym. - Wymiana opinii z nauczycielami różnych przedmiotów na temat zasobów biblioteki - Cały okres stażu
6. Podniesienie jakości pracy bibliotekarza.
- Współtworzenie katalogu elektronicznego księgozbioru - Cały okres stażu

7. Organizacja konkursów i akcji czytelniczych.
- Opracowanie i przeprowadzenie konkursów: Książka w obiektywie – sleeveface, Konkurs Młodych Poetów, oraz innych akcji czytelniczych - Cały okres stażu
- Sprawozdania
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§ 8 ust .2 pkt 2)


1. Posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i internetem jako źródłem
Informacji.
- Opracowanie ulotek informacyjnych reklamujących akcje i konkursy organizowane przez bibliotekę szkolną - Korzystanie z internetu w poszukiwaniu materiałów wykorzystywanych przez czytelników - Cały okres stażu
- Opracowane materiały

2. Wykorzystywanie technologii komputerowej w realizowaniu różnych zadań szkoły i biblioteki.
- Przygotowanie zakładek jako ulotek reklamowych na Dni Otwarte Szkoły - Tworzenie dokumentacji fotograficznej z Dni Otwartych Szkoły, opracowywanie ankiet czytelniczych - Cały okres stażu
- Opracowane materiały
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych
zajęć (§ 8 ust .2 pkt 3)


1. Zamieszczenie własnej publikacji na portalach edukacyjnych
- Opublikowanie na portalu edukacyjnym planu rozwoju Zawodowego - 2016/2017
- Kopie publikacji

2. Współpraca z nauczycielami
- Uczestnictwo w lekcjach otwartych - Cały okres stażu

3. Wymiana doświadczeń z bibliotekarzami
- Kontakt z bibliotekarzami z innych placówek - Cały okres stażu
- ZaświadczeniaOpracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio
z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4a)

1. Opracowanie zadań dotyczących podnoszenia poziomu czytelnictwa i kultury ogólnej uczniów.
- Przygotowywanie gazetek popularyzujących literaturę i prasę młodzieżową - Cały okres stażu
- Sprawozdanie, opracowane materiałyPoszerzenie zakresu działań placówki, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
(§ 8 ust. 2 pkt 4c)

1. Organizacja konkursów dla czytelników.
- Opracowanie regulaminów konkursów - Cały okres stażu
- Opracowane materiały
2. Propagowanie idei udostępniania książek w środowisku czytelniczym.
- Przygotowanie miejsca „uwalnianych książek”- Cały okres stażu
- Sprawozdanie, materiał fotograficzny

3. Propagowanie czytelnictwa książek poza kanonem lektur oraz czasopism.
- Przygotowanie miejsca do prezentacji wybranych książek i czasopism - Cały okres stażu
- Sprawozdanie, materiał fotograficznyWykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich, we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

1. Udział w akcjach charytatywnych.
- Wspieranie szkolnych i pozaszkolnych akcji charytatywnych.- Cały okres stażu
- SprawozdaniaUmiejętność rozpoznawania rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust. 2 pkt 5)


1.Umiejętne rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub
innych.
- Opis i analiza wybranych problemów powstałych w bibliotece - Cały okres stażu
- Opracowanieopracowała: Alicja Dec
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.