Katalog

Marta Głębocka, 2016-11-10
Zamość

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko: Marta Głębocka
Placówka: Przedszkole Miejskie Nr 8 im. Jana Brzechwy w Zamościu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy


Lp. Zadanie do wykonania Forma realizacji Termin Sposób dokumentowania

(§ 7 ust. 2 pkt. 1)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
1. Doskonalenie warsztatu pracy
 obserwacja zajęć i różnych form pracy dydaktyczno – wychowawczej prowadzonej przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - według harmonogramu (konspekty zajęć obserwowanych)
 prowadzenie zajęć i innych form pracy nauczyciela w obecności opiekuna stażu - dokonywanie analizy przebiegu zajęcia według harmonogramu (konspekty zajęć przeprowadzonych)
 organizowanie zajęć otwartych według harmonogramu

2. Uczestnictwo w wewnętrznym doskonaleniu zawodowym
 udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego, cały okres trwania stażu
 przygotowanie i przeprowadzenie Rady Szkoleniowej w ramach WDN „Inteligencje wielorakie” 2017/2018 (referat)
3. Uczestnictwo w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
 udział w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego (warsztatach metodycznych, kursach i szkoleniach podnoszących kompetencje i kwalifikacje ) cały okres stażu (zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego)
4. Organizacja warsztatu i metod pracy pedagogicznych
 opracowanie i wdrożenie programu własnego „Gimnastyka malucha” IX - VI 2016/2017 (program własny, scenariusze zajęć)
 gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych cały okres stażu (pomoce dydaktyczne, notatki, kserokopie)
 poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
 udział w opracowaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny, cały okres stażu (plany miesięczne, dziennik zajęć, zeszyt rozmów z rodzicami)
 systematyczne opracowanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczych
 wpisy w dzienniku zajęć,
 założenie i prowadzenie zeszytów współpracy z rodzicami oraz konsultacji ze specjalistami
6. Analiza literatury fachowej
 systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych, cały okres trwania stażu
(gromadzenie czasopism i literatury fachowej, notatki własne)

(§ 7 ust. 2 pkt. 2.)
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Poznanie sytuacji wychowanków
 zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, ankiety)
 prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznawanie możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci, dokumentowanie tych obserwacji,
 rozmowy indywidualne z dziećmi
 opracowanie kontraktu grupowego
 kontakty z rodzicami
 konsultacje z innymi nauczycielami
 opracowywanie referatów na spotkania z rodzicami
cały okres trwania stażu (arkusze obserwacji dziecka, zapisy w zeszycie rozmów z rodzicami,
ankiety, referaty)
2. Współpraca z rodzicami
Opracowanie planu współpracy z rodzicami:
 wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych
 prowadzenie zajęć otwartych
 organizowanie i uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym
 warsztaty dla rodziców
 zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola
 informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – wychowawczych na tablicy ogłoszeń,
cały okres stażu (listy obecności, protokoły zebrań, referaty, artykuły, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć, kserokopie informacji, podziękowania)
3. Poznanie środowiska lokalnego
 tworzenie okazji do poznania środowiska lokalnego instytucji publicznych
 zorganizowanie wycieczek: Książnica Zamojska, zakłady usługowe: zakład cukierniczy, zakład fryzjerski i inne
 udział w konkursach i imprezach organizowanych przez instytucje lokalne
cały okres trwania stażu (zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, zaświadczenia, kserokopie podziękowań)
4. Promocja zdrowia i bezpiecznego stylu życia
 przeprowadzenie cyklu zajęć zachęcających dzieci do dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo X 2017 (scenariusze zajęć, dokumentacja fotograficzna)
 zorganizowanie spotkania z ratownikiem medycznym, lekarzem, policjantem 2017/2018 (zaświadczenia, podziękowania)
 udział w konkursach, promujących zdrowie i bezpieczeństwo, cały okres trwania stażu (podziękowania)
5. Kształtowanie postaw prospołecznych
 udział w różnych akcjach (lokalnych i ogólnopolskich), np. „Cała Polska czyta dzieciom”, „Mamo, tato wolę wodę”
 udział w programie: „Akademia Aquafresh”, „Kubusiowi przyjaciele natury”
 zorganizowanie akcji charytatywnych „Książka dla szpitala”; „Góra grosza”, „Zbiór nakrętek” cały okres trwania stażu (harmonogram)
6. Przygotowywanie i organizowanie konkursów i imprez przedszkolnych
 opracowanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, wg harmonogramu (scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych)
 praca z dziećmi
 przygotowywanie regulaminów konkursów, dyplomów, podziękowań
 zorganizowanie między przedszkolnych konkursów:
- „Konstruktor sprzętu sportowego” V2017
- „Wielkanocna kartka świąteczna” III-IV 2018
- „ Mali przyjaciele ziemi” IV 2019
(regulaminy konkursów, zdjęcia, wzory dyplomów, podziękowań)

(§ 7 ust. 2 pkt. 3)
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii komputerowej i komunikacyjnej
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej
 wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego na temat awansu zawodowego
 śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela
 komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami
cały okres stażu (opracowania i materiały tematyczne, plany pracy)
2. Wykorzystanie Internetu i komputera w pracy pedagogicznej
 wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty pracy, plany współpracy, plany miesięczne, cały okres stażu (karty pracy, ankiety, plany miesięczne itp.)
 przygotowywanie scenariuszy uroczystości i konspektów zajęć (scenariusze zajęć i uroczystości)
 opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych
 korzystanie podczas zajęć z różnych sprzętów elektronicznych (magnetofon, aparat fotograficzny, komputer)
3. Redagowanie gazetki przedszkolnej „Witrynka”
 opracowywanie i przygotowywanie materiałów do gazetki, cały okres trwania stażu (gazetki przedszkolne)
4. Publikacja własnych materiałów
 opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego X 2016
 opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości
okres stażu, (publikacja w Internecie)

(§ 7 ust. 2 pkt. 4)
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
 udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
 aktywna praca nad samokształceniem, współpraca z innymi nauczycielami.
cały okres stażu (zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego)
2. Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej
 zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi
 studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej i tworzenie notatek
 śledzenie nowinek wydawniczych dotyczących wymienionej tematyki
 sporządzenie wykazu przeczytanej literatury
cały okres stażu, (notatki, opracowania)
3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi, we współpracy z rodzicami i nauczycielami.
 identyfikacja problemów wychowawczo – dydaktycznych, podejmowanie działań prowadzących do ich rozwiązania
 warsztaty szkoleniowe wewnątrz przedszkolne lub konsultacje indywidualne z innymi nauczycielami
 realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych propagowanych przez inne organizacje i ośrodki edukacyjne
na bieżąco, (opis i analiza zdobytej wiedzy, udokumentowanie jej w praktyce, karty rozmów z rodzicami, opracowania)
4. Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy
 integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, stosowanie metod aktywizujących w pracy wychowawczo – dydaktycznej,
 czynny udział w akcjach charytatywnych.
cały okres stażu, (notatki, wpisy w dzienniku, plany pracy stymulacyjnej, kserokopie materiałów)

(§ 7 ust. 2 pkt. 5)
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
1. Poznanie procedury awansu zawodowego, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego
1) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela:
IX 2016
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 )
 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
2) Zapoznanie się z powinnościami, zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – złożenie wniosku o rozpoczęcie awansu
3) Śledzenie zmian w prawie oświatowym
4) Karta Nauczyciela
( opracowanie planu rozwoju zawodowego, poprawnie sformułowany wniosek o podjęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego)
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu
1) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
IX 2016
 podpisanie kontraktu i omówienie planu współpracy
 napisanie planu rozwoju zawodowego
 konsultacje dotyczące przebiegu stażu
cały okres stażu, (kontrakt z opiekunem, plan współpracy)
3. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, opracowanie sprawozdania z awansu zawodowego
 kompletowanie, opracowywanie i uporządkowanie zgromadzonych dokumentów i materiałów
 autorefleksja – określenie słabych i mocnych stron własnej pracy
 podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu
cały okres stażu oraz po jego zakończeniu (teczka dorobku zawodowego,
pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego)
4. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej
 dokładna analiza dokumentów przedszkola – statut przedszkola, obowiązujące regulaminy, programy i plany, w czasie trwania stażu (osiągnięcie biegłości w zakresie znajomości i wykorzystywania w swojej pracy prawa wewnątrz-przedszkolnego oraz tworzenia dokumentacji przedszkolnej)
5. Przestrzeganie przepisów BHP
 znajomość przepisów BHP i ich wykorzystanie podczas pracy pedagogicznej
 znajomość przepisów podczas organizowania wycieczek, wyjazdów, spacerów
w czasie trwania stażu, (znajomość przepisów)

Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i placówki

podpis dyrektora podpis stażysty
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.