Katalog

Karolina Śmiechowska, 2016-11-10
Piotrków Trybunalski

Język polski, Plany pracy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dypolomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr

nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1.Uzupełnianie wiedzy związanej z procedurami awansu zawodowego.
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia). (Karta Nauczyciela, Rozp. MENiS z dn. 01.03.2013 r.),)
- Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN, portalu Eduseek itp.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły. VIII-IX 2016r.
- Znajomość prawa oświatowego.
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja stażu.

2.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.- Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
- Aktywny udział w posiedzeniach i szkoleniach rady pedagogicznej.
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
- Obserwowanie zajęć otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli. Okres stażu. • Zaświadczenia ukończenia.
• Potwierdzenie dyrektora szkoły.
3. Udział w pracach zespołu przedmiotowego. - Lider zespołu humanistycznego. Okres stażu. - Plan pracy Zespołu humanistycznego.
4. Opracowywanie procedur służących zapewnieniu jakości pracy szkoły. - Członek Zespołu ds. opracowania, modyfikowania i wdrażania Szkolnego Programu Wychowawczego i Profilaktyki-modyfikowanie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole.
- Aneks do PSO z języka polskiego.
na bieżąco - Procedury bezpieczeństwa
- Programy.
5. Badanie i analiza efektów kształcenia. - Badanie efektów kształcenia.
- Analiza efektów kształcenia. Raz w roku - Potwierdzenia.
6.Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów mających trudności w nauce. - Zajęcia z uczniem mającym problemy w nauce języka polskiego. na bieżącoProgram pracy.
7. Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez inicjowanie rywalizacji uczniów w środowisku lokalnym. - Przeprowadzenie konkursów:
- Mistrz ortografii,
- W świecie mitologii.
Przeprowadzenie konkursów i wyłonienie zwycięzców.
- Koordynowanie konkursów ogólnopolskich ( Alfik humanistyczny, Edu PANDA)
IV/V
XI/XII
danego roku - zasady konkursów,
- wyniki,
-zdjęcia
8.Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
• Organizowanie imprez, apeli i uroczystości szkolnych.
- Przygotowanie uczniów do występów z okazji różnych uroczystości szkolnych. Na bieżąco • Zdjęcia.
• Scenariusze.
• Potwierdzenia dyrektora szkoły.
9.Promowanie placówki w środowisku. - Zaduszki poetyckie przygotowane wraz z drugim polonistą.
- Dzień Szkoły.
XI
na bieżąco - Scenariusz.
- Zdjęcia
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej. - Wykonywanie środków dydaktycznych z pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy obserwacji, planów korzystając z komputera.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Okres stażu. Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
2.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy pedagogicznej. - Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystywania jej do planowania pracy własnej, pozyskiwania, gromadzenia i opracowywania informacji oraz organizowania pracy uczniów.
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych. na bieżąco
przynajmniej jeden raz w ciągu każdego roku szkolnego • Spis wykorzystanych programów.
• Scenariusze zajęć.
• Potwierdzenie dyrektora szkoły.
3.Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie. • Publikacja planu. I semestr 2016/2017- Adres strony internetowej.
4.Komunikowanie się poprzez pocztę e-mailową: k.smie
- kontaktowanie się drogą e-mailową z sekretariatem szkoły, z instytucjami, organizatorami, innymi nauczycielami. Na bieżąco - E-maile, załączniki.
5. Wykorzystanie tablicy multimedialnej. - Wykorzystanie tablicy multimedialnej na lekcjach języka polskiego. na bieżąco -Zdjęcia.
6. Tworzenie prezentacji multimedialnej.
- Tworzenie prezentacji multimedialnych, wykorzystanie ich podczas apeli i występów uczniów. wg potrzeb
- zdjęcia, płyty z prezentacjami
7. Wspieranie programów i projektów służących wdrażaniu uczniów do świadomego korzystania z zasobów Internetu. - Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą nt. bezpieczeństwa w sieci wg planu pracy wychowawcy - scenariusze zajęć,
- plan pracy wychowawcy klasowego
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. • Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
• Opracowanie i udostępnienie w szkole konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów.
- Organizacja spotkań, imprez kulturalnych, uroczystości szkolnych.
- Przekazywanie informacji z kursów, udostępnianie materiałów.
- Udzielanie informacji zwrotnej po wygłoszonych referatach, zajęciach otwartych.
- Przeprowadzenie szkoleń rady pedagogicznej. Okres stażu• Scenariusze zajęć.
• Konspekty.
• Plany.
- Referat.
2.Uzupełnianie i wzbogacanie zaplecza dydaktycznego dla nauczycieli współpracujących w zespole przedmiotowym.• Przygotowanie materiałów dla nauczycieli.
• Wyszukiwanie potrzebnych materiałów w internecie i udostępnianie ich nauczycielom.
• Pomoc w przygotowaniu materiałów do lekcji. Okres stażu• Plany wynikowe.
• Scenariusze zajęć, testy.
• Sprawdziany.
3.Opracowanie i wdrażanie narzędzi badań i pomiaru dydaktycznego. • Przygotowanie sprawdzianów, testów, kart pracy, materiałów dla uczniów i innych nauczycieli.Okres stażu • Przygotowane materiały.
4.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przy rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.Aktywna realizacja zadań , współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami uczniów, pedagogiem szkolnym. Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego. Cały okres stażu Wnioski z rozmów, potwierdzenia współpracy
§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1.Opracowanie planu pracy wychowawcy klasowego na trzyletni cykl kształcenia. - Przygotowanie tematyki zajęć wychowawczych. Rok szkolny 2016/2017 - Dokumentacja szkoły.
2.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.- Opracowanie programu pracy z uczniem słabym.
Okres stażu - Program.
- Notatki własne.
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp.Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1.Organizowanie wycieczek szkolnych, wyjść do muzeum, na wystawy, do teatru. • Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek, wyjść do teatru. W miarę potrzeb • Potwierdzenie dyrektora szkoły.
-Zdjęcia.
2.Organizowanie wystaw i spotkań autorskich. • Zapraszanie do szkoły interesujących osób, autorów książek. Minimum raz w danym roku szkolnym • Potwierdzenie dyrektora szkoły.
-zdjęcia
3. Organizowanie imprez integracyjnych Wigilia klasowa, Dzień Kobiet itp. W miarę potrzeb - Zdjęcia
4.Promocja szkoły. - Udział w imprezach i akcjach promujących szkołę, wdrażanie nowych pomysłów i idei.Cały okres stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły.
5.Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia.
- Współpraca z liderem ds. promocji zdrowia.
- Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą nt. zdrowego stylu życia.
- Pogadanka z rodzicami podczas zajęć. Cały okres stażu
Potwierdzenie p. I. J
Zdjęcia.
Notatki własne.
6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
- Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Cały okres stażu
Zdjęcia, notatki własne, dyplomy, potwierdzenia
7. Uzyskiwanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych
- Ukończenie studiów podyplomowych
Okres stażu
Potwierdzenie ukończenia.
§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp.Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1.Współpraca z Poradnią psychologiczno- Pedagogiczną
w Piotrkowie Trybunalskim. • Spotkania, pogadanki.
• Analiza opinii, orzeczeń z poradni. cały okres stażu• Opinie o uczniach.
2.Współpraca z pedagogiem szkolnym. • Systematyczne spotkania.
• Rozmowy dotyczącego zachowań uczniów.
• Analiza ankiet. cały okres stażu • Potwierdzenie dyrektora szkoły.
3.Opieka nad Samorządem Uczniowskim. - Aktywowanie społeczności uczniowskiej do pracy na rzecz szkoły, środowiska lokalnego. 2017/2018 - Potwierdzenie dyrektora szkoły.
4.Współpraca z organizacjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym. - Współpraca z Policją, z kuratorami, sądem.
okres stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły.
5.Współudział w organizowaniu paczek dla dzieci potrzebujących, udział w akcjach charytatywnych. • Pomoc w przygotowaniu paczek.
w miarę potrzeb - Potwierdzenie dyrektora szkoły.
6.Integracja społeczności klasowej, szkolnej, kształtowanie postaw, tworzenie tradycji. - Przygotowanie imprez: Dzień Chłopaka, mikołajki, Wigilia klasowa itp. okres stażu
- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
- Zdjęcia, scenariusze.
7.Udział w różnych formach kultury. - Organizacja wycieczek, edukacja regionalna. okres stażu- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
8.Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych nauczyciela – wychowawcy. - Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków: kontakty z pedagogiem, psychologiem, kuratorem, pielęgniarką, współpraca z policją. okres stażu- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
- Zapiski w dzienniku lekcyjnym.
9.Sprawowanie opieki nad pracownią języka polskiego. - Dbałość o wygląd pomieszczenia: aktualizacja tematycznych gazetek ściennych, wzbogacanie bazy dydaktycznej.okres stażu- Potwierdzenie dyrektora szkoły.
10.Podejmowanie działań promujących zdrowy styl życia.
- Współpraca z liderem nauczycielem zespołu zadaniowego ds. promocji zdrowia.
- Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą nt. zdrowego stylu życia. cały okres stażu
Potwierdzenie p. I. J
Zdjęcia.
Notatki własne.
11. Podejmowanie działań zmierzających do poznania sytuacji rodzinnej uczniów i problemów środowiska, w którym się wychowują. - Obserwacja, rozmowy indywidualne z dziećmi rodzicami/prawnymi opiekunami, rozmowy z pedagogiem Cały okres stażu Notatki własne, potwierdzenia.
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
Lp. Zadania Sposób realizacji Terminy Dowody realizacji
1.Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych. • Zdiagnozowanie dwóch przypadków,
• Ustalenie metod pracy z uczniem i oddziaływań wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
• Podsumowanie i wnioski. cały okres stażu
• Opis i analiza dwóch przypadków.
2.Diagnozowanie problemów, potrzeb oraz ich rozwiązywanie, projektowanie i realizacja zadań związanych z rozwojem szkoły i uczniów. - Analiza i pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.
- Dokonanie analizy efektów podjętych działań. cały okres stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły.
- Notatki własne.
Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły za zgodą Dyrektora Szkoły.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.