Katalog

Malwina Garwacka, 2016-11-10
Rzewnie

Wychowanie komunikacyjne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Malwina Gabriela Garwacka
Miejsce pracy: Zespół Szkół w Rzewniu
Dyrektor: mgr Małgorzata Ayoush
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy


Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:
Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

§ 7 ust.2 pkt 1
„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań a także oceniania ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach.”
DZIAŁANIA I ZADANIA NAUCZYCIELA


Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

1. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

2. Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:

Ustawa o systemie oświaty,
Karta Nauczyciel – adekwatne fragmenty,
Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

3. Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego

4. Korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe, poświęcone awansowi, przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku

5. Uaktualnianie wiedzy n/t awansu (portale internetowe oraz czasopisma fachowe)


Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.


1. Ustalenie zasad współpracy

2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.

3. Sporządzenie kontraktu.

4. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

5. Obserwacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.

6. Prowadzenie zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych w obecności opiekuna stażu.

7. Analizowanie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności ich omawiania i ewaluacji.

8. Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu.


Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez samodzielne pogłębianie swojej wiedzy oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.


1. Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych Radach Pedagogicznych

2. Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych

3. Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych, w tym:
studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej
korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań, dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych


1. Współpraca w przygotowaniu uroczystości i imprez szkolnych.

2. Przygotowanie gazetek tematycznych


Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy.

1. Utworzenie własnej biblioteczki metodyczno- przedmiotowej, analiza literatury fachowej i nowości pedagogicznych.

2. Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy.

3. Opracowanie narzędzi diagnozujących - kart badania mowy wykorzystywanych podczas badań przesiewowych oraz diagnozowania logopedycznego.

4. Przygotowanie programu i planu terapii logopedycznej, w tym programów terapii logopedycznej wg poszczególnych zaburzeń artykulacyjnych oraz tworzenie programów nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w tym IPET)


Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

1. Prowadzenie dzienników zajęć.

2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej efektów terapii logopedycznej.

3. Analiza procesu wspomagania rozwoju mowy dzieci oraz analiza efektów zajęć rewalidacyjnych.


§ 7 ust. 2 pkt 2
„Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów
społecznych i cywilizacyjnych”

Poznanie środowiska dzieci . Nawiązanie współpracy z rodzicami.


1. Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych – spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne.

2. Przeprowadzenie logopedycznych badań przesiewowych (klasa pierwsza) oraz diagnozowania logopedycznego w grupach.

3. Praca indywidualna z uczniami zakwalifikowanymi do terapii logopedycznej. Praca indywidualna z dziećmi z orzeczeniami, opiniami.


Rozpoznanie potrzeb dzieci.


1. Objęcie opieką logopedyczną dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.


2. Indywidualizacja nauczania ( stosowanie różnorodnych metod nauczania).

3. Współpraca z rodzicami (kontakty indywidualne, zajęcia otwarte).

Współpraca z PPP.

1. Analiza opinii i orzeczeń dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne, badanych przez PPP. Wykorzystanie zawartych w nich wskazówek i zaleceń.

2. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.

Współpraca z innymi nauczycielami

1. Współpraca z wychowawcami

2. Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami w zakresie organizowania imprez i uroczystości szkolnych oraz zdobywania wiedzy dotyczącej pracy wychowawczo-dydaktycznej.


Współpraca z Przedszkolem Samorządowym w Rzewniu

1. Nawiązanie współpracy z przedszkolem w celu organizowania konkursów recytatorskich dla przedszkolaków oraz zdobywania wiedzy dotyczącej pracy wychowawczo-dydaktycznej.


§ 7 ust. 2 pkt 3
„Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej”


Wykorzystanie znajomości obsługi komputera w pracy dydaktycznej oraz do prowadzenia dokumentacji

1. Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym - przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć).

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych ( teksty ćw. logopedycznych, obrazki, fiszki, buźki logopedyczne, zagadki logopedyczne, karty pracy na zajęcia rewalidacyjne itd.).

3. Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów edukacyjnych.

4. Przygotowywanie materiałów na gazetki ścienne.

5. Przygotowanie materiałów dla nauczycieli „Pomocnik logopedyczny” oraz ulotek dla rodziców „Informator logopedyczny”.


Wykorzystanie Internetu w pracy nauczyciela

1. Wykorzystanie zasobów Internetu do przygotowania zajęć (opracowania plastyczne, ćw. logopedyczne).

2. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

3. Regularne śledzenie informacji dotyczących tematyki oświaty i wychowania oraz procedur awansu zawodowego.§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


Aktualizacja wiedzy z zakresu logopedii, pedagogiki, psychologii, dydaktyki


1. Gromadzenie i studiowanie literatury.

2. Korzystanie z publikacji w Internecie.


Dzielenie się wiedzą.

1. Przygotowanie materiałów dla nauczycieli „Pomocnik logopedyczny” oraz ulotek dla rodziców „Informator logopedyczny”.

2. Przygotowanie gazetki ściennej o tematyce logopedycznej.


3. Realizowanie zadań opiekuńczo -wychowawczych podczas pracy z dziećmi.


Współpraca z rodzicami, wychowawcami. Uwzględnianie uzyskanych informacji w pracy z dziećmi.


Uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej

1. Uczestniczenie w zespole do opracowania rocznego programu wychowawczego

2. Udział w pracach zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

1 Analiza aktów prawnych.

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa oświatowego - śledzenie stron internetowych MEN.

3. Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o awans zawodowy (prasa oświatowa, Internet)


Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

1. Analiza dokumentacji szkoły

2. Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej.

3. Udział w zespole do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w zespole opracowującego program wychowawczy szkoły


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 976, poz. 674, z późn. zm.)Rzewnie, dn. 01.09.2016 r. Opracowała:
Malwina Gabriela Garwacka

Zatwierdziła ….............................. Dnia ….........................
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.