Katalog

Beata Jurków, 2016-11-10
Zielona Góra

Język rosyjski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Beata Jurków
Nazwa, adres przedszkola: Gimnazjum im. Henryka Brodatego, ul. Pułaskiego 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
Termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013r. – 31.05.2016r.)
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor przedszkola: mgr Wiesława Kołarzyk

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - rozmowa i ustalenie zasad współpracy i harmonogramu wspólnych działań, terminu spotkań, - zawarcie kontraktu
- opracowanie planu rozwoju zawodowego IX 2013r. - kontrakt, - harmonogram
- plan rozwoju zawodowego
Systematyczna współpraca z opiekunem stażu - opracowanie harmonogramu hospitacji, - obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli, - prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli, - analiz i ocena działań, określenie mocnych i słabych stron własnej działalności okres stażu - harmonogram hospitacji, - scenariusze zajęć, potwierdzenia, - sprawozdanie, notatki
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej w grupie - opracowanie rocznych planów pracy, - opracowanie planu pracy wyrównawczej,
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka rosyjskiego - opracowanie pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji innowacji, dokonywanie ewaluacji programów na bieżąco przez cały okres stażu - plany pracy, - wpisy w dzienniku
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. Podnoszenie kompetencji i umiejętności zawodowych - warsztaty metodyczne, szkolenia, - kursy doskonalące, - czytanie literatury pedagogicznej, - analiza i wybór programów nauczania w oparciu o wartości merytoryczne. okres stażu - zaświadczenia, - potwierdzenia, - notatki
Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

- stosowanie różnorodnych metod pracy z uczniami z uwzględnieniem różnic rozwojowych i ich zainteresowań zdobytych podczas kursów i szkoleń, - wyszukiwanie i stosowanie aktywnych innowacyjnych metod, - zgromadzenie materiałów dotyczących innowacyjnych metod pracy cały okres stażu
- wnioski, scenariusz, - artykuły, - wykaz materiałów,
Aktywne uczestnictwo w WDN - udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej na bieżąco przez cały okres stażu - protokoły, - notatki
Tworzenie i bogacenie własnego warsztatu pracy - gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych (filmy, książki, płyty), stała aktualizacja materiałów, - zgromadzenie pomocy i kart pomocy do wyrabiania gotowości do nauki pisania. Posegregowanie ze względu na stopień trudności na bieżąco przez cały okres stażu - materiały, pomoce, - scenariusze, notatki, - wykaz pomocy,
Prowadzenie dokumentacji szkolnej - wpisy w dzienniku zajęć, na bieżąco przez cały okres stażu - dziennik zajęć,
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy, - podsumowanie całości pracy w pisemnym sprawozdaniu 2016 r.
V 2016r. - teczka zawierająca potwierdzone przez dyrekcję dokumenty, - sprawozdanie
§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poznanie środowiska uczniów i ich rodziców - obserwacja, diagnoza,
- współpraca z pedagogiem szkolnym - zebrania z rodzicami, - rozmowy indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb w ramach „drzwi otwartych szkoły”
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem na bieżąco przez cały okres stażu - notatki, arkusze,
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów - obserwacja, - rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami, - organizowanie zajęć na interesujące uczniów tematy,
- przygotowywanie ściennych gazetek o różnorodnej tematyce na bieżąco przez cały okres stażu - notatki, - adnotacje w dzienniku zajęć
Praca z uczniem zdolnym zdolnym/ słabym - prowadzenie zajęć dla uczniów zdolnych/ mających problemy w nauce. Przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego. na bieżąco przez cały okres stażu - wpisy do dziennika
Udział uczniów w konkursach organizowanych przez różne instytucje - przygotowanie uczniów do konkursów i wystąpień na bieżąco przez cały okres stażu - zdjęcia, - notatki, - dyplomy
Współpraca z innymi nauczycielami - nawiązanie współpracy z nauczycielami,
- dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. na bieżąco przez cały okres stażu - notatki, adnotacje w dzienniku zajęć,
§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - wyszukiwanie materiałów potrzebnych do pracy, artykułów, scenariuszy oraz wykorzystanie ich w pracy z uczniami
- opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy komputera, - opracowanie scenariuszy zajęć oraz dokumentacji z wykorzystaniem komputera, - korzystanie z zasobów multimedialnych, - rozwijanie swoich możliwości w zakresie technologii informacyjnej,
- korzystanie z dotyczących awansu zawodowego rad ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników portali na bieżąco przez cały okres stażu - dokumentacja, - kserokopie prac

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym; publikowanie własnych materiałów (scenariuszy) - opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć X/XI 2013r. - adres strony internetowej
Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy - gromadzenie programów komputerowych wspomagających pracę praktyczną i dydaktyczną uczniów,
- wykorzystanie edukacyjnych programów multimedialnych w celu podniesienia atrakcyjności zajęć, - przygotowywanie materiałów do gazetki ściennej na bieżąco przez cały okres stażu - wydruki, opisy, - notatki,
Przygotowanie sprawozdania przedłożonego dyrektorowi szkoły - napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego V 2016r. - sprawozdanie
§ 7 ust. 2 pkt. 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Studiowanie aktualnej literatury z zakresu dydaktyki, pedagogiki, aktywna praca nad samokształceniem - poszukiwanie nowych rozwiązań, - samodzielne studiowanie literatury, - korzystanie z ofert wydawniczych, - śledzenie rynku w zakresie wydawnictw pedagogicznych, pozycji książkowych i czasopism, - udział w sesjach metodycznych, współpraca z innymi nauczycielami,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, oraz biblioteki im. C.Norwida w Zielonej Górze na bieżąco przez cały okres stażu - notatki, - bibliografia
Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów i jej umiejętne stosowanie do rozwiązywania bieżących problemów - rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzenie aktywizujących metod w pracy dydaktycznej, na bieżąco przez cały okres stażu - notatki
§ 7 ust. 2 pkt. 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Poznanie procedury awansu zawodowego – analiza dokumentacji Zapoznanie się z : - Ustawą o systemie oświaty, - Kartą Nauczyciela, - Rozporządzeniem MENiS w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (1.12.2004r.) i rozporządzeniem je zmieniającym z dn. 14.11.2007r. - --Rozporządzeniem MENiS o podstawie programowej, - Rozporządzeniem MENiS w sprawie oceny nauczyciela,
- Rozporządzeniem MENiS w sprawie innowacji i programów autorskich, - Rozporządzeniem MENiS w sprawie nadzoru pedagogicznego na bieżąco przez cały okres stażu - akty prawne,
- notatki
Znajomość i posługiwanie się dokumentacją szkolną Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut szkoły, plan pracy szkoły, regulamin). Zapoznanie się z programami własnymi koleżanek – nauczycielek. utrwalenie znajomości tych dokumentów w czasie całego stażu - notatki, - wykaz dokumentów
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa - samodzielna lektura przepisów cały okres stażu - notatki

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007r.
Za zgodą Dyrekcji plan może być modyfikowany
Zatwierdzam do realizacji:


...................................................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.