Katalog

Beata Jurków, 2016-11-10
Zielona Góra

Język rosyjski, Sprawozdania

Cząstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO ZA OKRES 01.092013-27.06.2014, 01.09.2014-31.10.2014.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.CZĘŚĆ A
PODSTAWOWE INFORMACJE

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – mgr Beata Jurków
NAZWA I ADRES SZKOŁY – Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim, ul. Pułaskiego 3
STANOWISKO PRACY – nauczyciel języka rosyjskiego
POSIADANE KWALIFIKACJE – ukończone studia wyższe, pięcioletnie magisterskie na kierunku Filologia rosyjska ze specjalnością nauczycielską – Uniwersytet Zielonogórski
IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA STAŻU – mgr Monika Pawłowska
CZAS TRWANIA STAŻU – 01.09 2013 – 31.10.2014
CZĘŚĆ B
SZCZEGÓŁOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOWstęp

Pracę w Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim podjęłam z dniem 1 września 2010 roku. Jestem nauczycielem języka rosyjskiego z czteroletnim stażem. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego rozpoczęłam dnia 01.09.2013, a skończę 31.05.2016r.

Podczas stażu uczestniczyłam aktywnie w życiu szkoły. Brałam udział we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej. Realizację planu rozwoju przedstawię za okres 01.09.2013-27.06.2014, 01.09.2014-31.10.2014.


§ 7 ust.2 pkt.1

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.

Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było nawiązanie oraz określenie zasad współpracy z opiekunem stażu panią mgr Moniką Pawłowską. We wrześniu 2013r. zawarłam z opiekunem stażu kontrakt, który formułuje w sposób jednoznaczny i przejrzysty formy współpracy, a także terminy konsultacji i obserwacji zajęć.
Na początku roku szkolnego 2013/14 zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli & 7 ust. 2 pkt 5), złożyłam wniosek rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

Efekty realizacji:

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów – wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego. Konstruując plan rozwoju zawodowego brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych w pracy nauczyciela, zgodnie z potrzebami szkoły oraz oczekiwaniami uczniów. Współpraca z opiekunem stażu była bardzo pomocna w kształtowaniu umiejętności nauczania. Poznałam nowe metody nauczania, otrzymałam wskazówki do pracy z uczniami zdolnymi i słabszymi. Miałam szanse wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń na temat obserwowanych i hospitowanych zajęć. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi na pełniejsze sprostanie postawionym sobie celom.


2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.

W trakcie trwania stażu doskonaliłam umiejętności prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, przygotowałam scenariusze zajęć, samodzielnie opracowywałam różne pomoce dydaktyczne, takie jak: karty pracy, krzyżówki, rebusy, testy, rozsypanki wyrazowe, zdaniowe.
Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia języka rosyjskiego w obecności opiekuna stażu lub Wicedyrektora szkoły. Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wnioski uwzględniałam przy planowaniu dalszej pracy. Dzięki temu nauczyłam się eliminować błędy i prawidłowo prowadzić zajęcia.
Zgodnie z opracowanym harmonogramem w okresie stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez panią Monikę Pawłowską. Były to lekcje języka angielskiego. Szczególną uwagę zwracałam na sposób wykorzystania czasu w trakcie zajęć, rodzaj stosowanych metod pracy z uczniami oraz indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem uczniów słabszych i tych zdolniejszych. Obserwacja lekcji pozwoliła mi poznać warsztat pracy doświadczonego nauczyciela. Zwracałam także uwagę na stosowane metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swój warsztat pracy, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy.

W okresie stażu systematycznie doskonaliłam własny warsztat pracy. Wiedzę i umiejętności pogłębiałam w procesie wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia. Brałam udział w spotkaniach dla nauczycieli, szkoleniach, Radach Pedagogicznych.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
• Szkolenie dla Rady Pedagogicznej z zakresu wiedzy o autyzmie i zespole Aspergera.
• Innowacyjna edukacja.
• Rola nauczyciela- opiekuna gazetki szkolnej.
• Jak pomóc uczniowi z dysleksją w uczeniu się języka obcego.
• Szkolenie z zakresu BHP oraz PPOŻ.
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły. Wszystkie te szkolenia dały mi możliwość spotkania z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, aktualizowania wiadomości dotyczących wychowania i nauczania.
W trakcie trwania stażu opracowywałam plany pracy, rozkłady materiałów i przedmiotowy system oceniania z języka rosyjskiego.
W roku szkolnym 2013/2014 prowadziłam zajęcia pozalekcyjne – kółko języka rosyjskiego dla uczniów klas II. Opracowałam program działania kółka i systematycznie (raz w tygodniu) realizowałam jego zakres tematyczny. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Pracowali w szybkim tempie, a nagrodą dla nauczyciela był fakt, iż nie mogli doczekać się następnych zajęć.
Prowadziłam również zajęcia przygotowujące uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego. Opracowałam program zajęć. Głównym założeniem zajęć było podniesienie poziomu nauczania i przygotowanie uczniów do egzaminu. Pracowali bardzo systematycznie i efektywnie co przeniosło się na poprawę ich umiejętności.
Brałam czynny udział w realizacji kalendarza imprez szkolnych. Pomagałam przy organizacji Dnia Języków Obcych, Gimnazjalików (imprezy promującej szkołę) współorganizowałam apel na zakończenie roku klas trzecich, a także brałam udział w ślubowaniu klas pierwszych.
Swoje działania z okresu stażu dokumentowałam w postaci: świadectw, zaświadczeń, dyplomów, planów pracy, scenariuszy, zapisów w dokumentacji szkolnej.
Na bieżąco studiowałam dostępną literaturę metodyczną i pedagogiczną tworząc własną bibliotekę.

Efekty realizacji

Różnorodne formy doskonalenia zawodowego, w których uczestniczyłam, oprócz solidnej podbudowy teoretycznej pomogły mi również w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom umiejętności zawodowych i wiedzy merytorycznej potrzebnej w pracy oraz wpłynęły na podwyższenie poziomu pracy z uczniem. Wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuję w planowaniu i prowadzeniu zajęć.
Przygotowanie szkolnych imprez było okazją do rozwinięcia uzdolnień uczniów, zwiększenia ich motywacji, a także promocji szkoły na terenie społeczności lokalnej.


3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.

Na bieżąco prowadziłam dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, od kwietnia 2014r. teczkę wychowawcy oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu.


Efekty realizacji:

Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.§7 ust. 2 pkt. 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach języka rosyjskiego, przerwach , a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi.
W czasie roku szkolnego 2013/2014 współpracowałam z rodzicami uczniów. Kontaktowałam się z nimi w czasie comiesięcznych spotkań (drzwi otwarte szkoły, zebrania). W szczególnych przypadkach kontaktowałam się z nimi telefonicznie.
Sprawowałam opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych:
• Wycieczka szkolna do Hiszpanii.
• Wyjazd do kina w Zielonej Górze na film „Grawitacja”.
Jako wychowawca klasy zorganizowałam takie imprezy klasowe jak: Noc filmowa, Mikołajki klasowe, Dzień Kobiet, integracyjne wyjście klasowe do pizzerii Calloni. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem darząc się szacunkiem.

Efekty realizacji:

Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy.
Nawiązałam dobrą współpracę z rodzicami. Uzyskałam informacje o zachowaniach moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy, charakter. W związku ze współpracą z rodzicami mogłam szybciej rozwiązać problemy wychowawcze.
Sprawowanie opieki podczas imprez, wyjazdów wzbudza poczucie odpowiedzialności za pełnioną funkcję, a także daje satysfakcję z tworzenia dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i innych potrzeb z dala od domu i szkoły.

2. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.

Biorąc pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich podopiecznych starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną.
Przygotowywałam uczniów do egzaminu gimnazjalnego, uroczystości szkolnych.


Efekty realizacji:

Różnorodna oferta edukacyjna stosowana przeze mnie zwiększa motywację uczniów do nauki, a mi daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz umiejętności.

3. Praca z uczniem zdolnym/ mającym trudności w nauce

W roku szkolnym 2013/14 brałam pod uwagę różnorodne zainteresowania oraz możliwości intelektualne swoich uczniów, starałam się dostosować do nich ofertę edukacyjną. Dla uczniów zdających egzamin z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym przygotowywałam dodatkowe karty pracy. Na lekcjach języka rosyjskiego stosowałam różne metody pracy dostosowując je do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
Byłam uczestnikiem szkolenia „Jak pomóc uczniowi z dysleksją w uczniu się języka obcego”. Zdobytą wiedzę starałam się wykorzystać w praktyce.

Efekty realizacji:

Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy.
§7 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internetu

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydaktycznego: opracowuję testy, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową.


Efekty realizacji:

Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacznie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.

2. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach

Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania procesów wychowawczo- edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technologię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, tworzenia dokumentów szkolnych, materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć elementów gazetek ściennych.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe);
• Poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację;
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli;
• Odwiedzałam strony internetowe np.: www.wsip.pl, www.oke.poznan.pl;
• Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Zachęcałam dzieci do wyszukiwania informacji w Internecie, korzystania ze słowników oraz samodzielnego doskonalenia praktycznych umiejętności.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komunikacji.


Efekty realizacji:

Wykorzystanie Internetu na zajęciach języka rosyjskiego zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla młodzieży bardziej ciekawe i inspirujące. Mi natomiast przyniosły wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.

§7 ust. 2 pkt. 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, psychologii oraz pedagogiki.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, kursach zewnętrznych. Dużo wskazówek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publikacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z czasopisma „Języki obce w szkole”.
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cennych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i pedagoga szkolnego, z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z opiekunami młodzieży. Indywidualne spotkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnienie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów.

2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej środowiska uczniów i jej umiejętne stosowanie do rozwiązywania bieżących problemów.

W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
W czasie pogadanek i lekcji wychowawczych kształtowałam poczucie odpowiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.

Efekty realizacji:

Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę.
Dzięki samemu studiowaniu literatury metodycznej pogłębiłam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.


§7 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły w której nauczyciel odbywał staż.

1. Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli rozpoczęłam procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu, opracowałam plan rozwoju zawodowego.
Po pierwszym roku stażu sporządziłam cząstkowe roczne sprawozdanie ze swoich działań. Zapoznałam się również, z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań Gimnazjum im. Henryka Brodatego w Krośnie Odrzańskim: Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny.
Brałam czynny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych: szkoleniowych, klasyfikacyjnych i plenarnych. Poznałam zasady funkcjonowania i organizacji szkoły.


PODSUMOWANIE

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie częściowo zrealizowane. Podejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze statutu naszej szkoły.
W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Zamierzam kontynuować staż, w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.
Starałam się zawsze rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i powierzone zadania. Dużą satysfakcję sprawiło mi docenienie mojego wkładu pracy przez Dyrektora Szkoły, czego wynikiem było przyznanie mi Nagrody Dyrektora w roku 2014.
Zamierzam nadal podnosić swoje kwalifikacje zawodowe oraz jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
mgr Beata Jurków
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.