Katalog

Iwona Budzeń, 2016-11-10
Janowice

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy wychowawczej w klasie III

- n +

PLAN WYCHOWAWCZY
KLASY III A


mgr Iwona Budzeń
nauczyciel nauczania zintegrowanego

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH W KLASIE III A

(opracowany przez mgr I. Budzeń)

Cel ogólne:
Dziecko umie zachować się w sytuacjach trudnych
Uczeń zna i przestrzega zasad zdrowego i higienicznego trybu życia

Cele szczegółowe:
Rozwijanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych;
Rozwijanie predyspozycji ucznia na miarę jego możliwości;
Umocnienie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych
i trudnych celów;
Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody – jej ochrona;
Kształtowanie nawyków zdrowego i higienicznego trybu życia

Efekty działań wychowawczych:
Uczeń:
aktywnie uczestniczy w procesie edukacyjnym;
radzi sobie z sukcesem i porażką;
wyraża swoje myśli w procesie zdobywania wiedzy;
umie zachować się w sytuacjach trudnych;
szanuje dorosłych, młodszych i rówieśników, okazuje im to w słowach i działaniu;
toleruje inność kolegów, liczy się z ich potrzebami;
stosuje zwroty grzecznościowe;
zna zasady współżycia w grupie i je przestrzega;
jest świadom swych praw i wie do kogo może zwrócić się o pomoc;
zna zasady zdrowego i bezpiecznego trybu życia oraz je przestrzega.

DZIAŁ
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
Rozwijanie samorządności uczniów
1. Poznanie norm i zasad współżycia w grupie.

2. wybór samorządu klasowego.


3. Zorganizowanie drużyny klasowej.

4. Aktywne uczestnictwo w życiu klasy, szkoły.
Zawarcie kontraktu – zapisanie zasad ważnych dla dzieci.

Podział zadań pomiędzy członków samorządu.

Ustalenie czynności dyżurnego klasowego.

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych.
Współuczestnictwo w edukacji klasy.
Edukacja ekologiczno – zdrowotna
1. Bezpieczeństwo
w drodze do szkoły, na terenie szkoły, podczas zabaw.
2. Promocja zdrowia.


2. Kształtowanie właściwego stosunku ucznia do środowiska przyrodniczego.
Stworzenie klasowego regulaminy dotyczącego bezpieczeństwa podczas zabaw oraz lekcji wychowania fizycznego.
Spotkanie z policjantem. Pogadanka nt. „Bezpieczeństwo na drodze i podczas zabaw na śniegu i lodzie”.
Wykonanie gazetki klasowej „Znaki drogowe, które znamy i których przestrzegamy”.
Przygotowanie makiety „Bezpieczna droga i bezpieczne zabawy zimowe”.
Udział w konkursie związanych z bezpieczeństwem .

Przestrzeganie zasad higieny osobistej, kulturalne spożywanie posiłków.
Dbanie o estetykę własnego wyglądu, otoczenia.
Utrzymanie porządku w szatni, klasie, ławce, w półkach.
Propagowanie aktywnego wypoczynku.
Uczestnictwo w olimpiadzie sportowej klas I - III
Spotkanie z pielęgniarką. Pogadanka nt. „Jak żyć zdrowo?”
Przeprowadzenie pogadanki na temat „Niektóre rośliny mogą być trujące”
Pielęgnowanie roślin znajdujących się
w klasie.
Poznanie roślin i zwierząt chronionych.
Budzenie umiłowania przyrody poprzez wycieczki środowiskowe.
Wykrywanie zależności między warunkami życia roślin, a jej rozwojem.
Spotkanie z leśniczym.
Spotkanie ze strażakiem – pogadanka
o zagrożeniu pożarowym, skażeniach ekologicznych i zachowaniu człowieka w takich sytuacjach.
Udział w obchodach Dni Ziemi, akcji Sprzątanie Świata.
Umiejętności psychospołeczne
1. Kształtowanie postaw budujących właściwe relacje z innymi.
Zbadanie stosunków osobowych
w klasie pomocą plebiscytu życzliwości
i niechęci. Analiza wyników sondażu
i podjęcie odpowiednich działań.
Uczenie porozumiewania się oraz rozwiązywania konfliktów.
Nauka komunikowania o swoich pozytywnych i negatywnych uczuciach, potrzebach.
Stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych wobec uczniów nieśmiałych, z kompleksami
i zaburzeniami emocjonalnymi.
Sprzyjanie rozwijaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”.
Wdrażanie do samooceny.

2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań własnym regionem.


3. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych, umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

4. Wyrabianie nawyków kulturalnych.

Poznawanie przeszłości własnej miejscowości.
Wykonanie albumu prezentującego piękno okolicy. Gromadzenie pamiątek, pocztówek..
Nauka pieśni i tańców naszego regionu.


Nawiązanie ścisłej współpracy
z biblioteką szkolną.
Gromadzenie książek i czasopism dziecięcych.
Prezentowanie w różnej formie treści czytanych przez uczniów książek.
Przeprowadzenie klasowych konkursów czytelniczych i ortograficznych.
Nawiązanie współpracy z pracownią komputerową w szkole.

Przestrzeganie zasad i form dobrego wychowania na co dzień.
Składanie życzeń urodzinowych kolegom.
Uczestniczenie w zabawach klasowych ( Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, bal przebierańców, Dzień Kobiet itd.).
Przygotowanie upominków z okazji Dnia Chłopca, Dnia Dziewczynek, Mikołajek.
Wigilia klasowa.
Wyjazdy do teatru, kina, muzeum.
Współpraca
z rodzicami, ze środowiskiem
1. Stworzenie sytuacji sprzyjających integracji rodziny ze szkołą.

Wybór Rady Klasowej.
Wzajemne wspomaganie w realizacji funkcji opiekuńczej i wychowawczo-dydaktycznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci sprawiających trudności wychowawcze.
Indywidualne rozmowy z rodzicami.
Omówienie wyników w nauce
i zachowaniu.
Udział rodziców w spotkaniach towarzyskich.
Włączenie rodziców w organizację zabaw, wycieczek.
Przygotowanie uroczystego spotkania
z okazji Dnia Matki, Dnia Babci.
Zagrożenia
1. Przeciwdziałanie niepowodzeniom dydaktycznym, wychowawczym.
2. Rozpoznawanie niebezpiecznych sytuacji.


Udział uczniów mających trudności
w nauce w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
Objęcie opieką logopedyczną dzieci
z wadami wymowy.
Nawiązanie ścisłej współpracy
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Systematyczne rozmowy z rodzicami.
Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej.
Rozmowa o trudnych sytuacjach – komunikowanie swoich potrzeb nauczycielowi.
Rozpoznawanie zagrożeń ze strony obcej osoby, ze strony środowiska.
Wskazanie osób, do których uczeń może zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych.

3. Układamy naszą Konwencję Praw Dziecka.

4. Uczymy się egzekwować swoje prawa.Nasze pomysły na prawa ważne dla dzieci.
„Burza mózgów”.
Sporządzamy dziecięcy słownik prawny.
Wykonujemy szkolną gazetkę ścienną.
Odgrywanie ról, scenki rodzajowe pomagające odróżnić dobro od zła, poznajemy język – „Ja”, uczymy się odmawiać, zachowanie asertywne.
Zapoznajemy dzieci i dorosłych
z prawami dziecka – różne formy ekspresji; teatralna, plastyczna, muzyczna, słowna.

Opracowała:
mgr I. Budzeń

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.