Katalog

Krystyna Rusin
Różne, Scenariusze

"Rozpoznaję zagrożenia: Sekty" - scenariusz zajęć warsztatowych

- n +

"Rozpoznaję zagrożenia: Sekty" - scenariusz zajęć warsztatowych

CZAS TRWANIA - 3 godziny lekcyjne


ZAGADNIENIA: mechanizmy i zagrożenia psychomanipulacji krytyczny odbiór "atrakcyjnych" dla młodzieży gr.


CEL DYDAKTYCZNY: zrozumienie istoty niebezpieczeństwa, jakie niosą ze sobą sekty.


CEL WYCHOWAWCZY: wartościowanie oferowanych propozycji
"innej wiary"i afirmacja własnej. • Uczeń rozumie pojęcie sekty
 • Umie rozpoznać zagrożenia wypływające z przynależności do sekt
 • Rozumie znaczenie potrzeb, odgrywających istotną rolę w rozwoju człowieka
 • Zna praktyczne sposoby uniknięcia zniewolenia przez destruktywne działanie sekt
 • Szanuje godność własna i cudzą, umie słuchać innych ( aspekt wych.
 • Jest odpowiedzialny za własne postępowanie
 • Dba o zdrowie psychiczne i fizyczne
 • Umie poszukać pomocy w sytuacjach problemowych


  METODY:

  Burza mózgów, pogadanka, praca w grupach, etykietowanie na planszy, praca z tekstem Pisma świętego, wykład, praca metodą warsztatową.


  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

  Pismo święte, plakat ukazujący Jezusa, Papieża i Św. S. Faustynę Encyklopedia, film video, plansze, książka: " Sekty - religijny supermarket, materiały do pracy w grupach o sektach z Internetu, karteczki, pisaki.  PRZEBIEG ZAJĘĆ:


  1. Powitanie uczniów, modlitwa :Duchu Święty lub śpiew.

  2. Wprowadzenie w temat zajęć.


  Zajmiemy się dzisiaj zagrożeniami, jakie stanowią sekty. Wiem, że temat wzbudzał wasze wielkie zainteresowanie, więc wychodzę naprzeciw waszym oczekiwaniom i liczę na wasze zdyscyplinowanie, ponieważ mam wam wiele informacji do przekazania.
  -przytoczenie fragmentu z książki pt. "sekty - religijny supermarket"
  ..."Jak mogłam pozwolić komuś na tak absolutną władzę nad moim życiem. Właśnie to wydaje się najgorsze, że ktoś wziął wszystko co miałam, zyskał nade mną pełną kontrolę, a ja tego nie zauważyłam. Nie zrozumiałam, kiedy, gdzie się poddałam i jak do tego doszło. Uczyniono mnie ślepą. I uwierzyłam, że sensem życia jest czynić innych równie ślepymi..."

  Lotta Danielson - była członkini jednej z kontrowersyjnych sekt hinduistycznych
  Chcę wam pomoc, by w waszym życiu nie doszło do takiej tragedii, nie możemy trwać obok wobec tak wielkiego zagrożenia, jakim są istniejące sekty.

  3. USTALENIE ZASAD PRACY OBOWIĄZUJĄCYCH W GRUPIE:
  - jeden mówi- reszta słucha
  - nie krytykujemy się wzajemnie
  - staramy się być aktywni(e)i poważnie traktować temat
  - nie oceniamy
  - staramy się być dla siebie życzliwi(e).
  Czy wyrażacie zgodę na zachowanie tych zasad podczas zajęć?

  4. ROZMOWA Z UCZNIAMI NA TEMAT ZNACZENIA POTRZEB W ŻYCIU CZŁOWIEKA
  - Potrzebę określamy jako odczuwanie braku czegoś...ich niezaspokojenie prowadzi do frustracji, ogólnego obniżenia nastroju, niechęci. hierarchię potrzeb odgrywających istotną role w rozwoju człowieka podał amerykański psycholog A. Maslow. Należą do nich:
  1)potrzeby fizjologiczne,
  2)potrzeba bezpieczeństwa,
  3)potrzeba przynależności i miłości,
  4)potrzeba szacunku i uznania,
  5)potrzeba samorealizacji
  .
  - Najważniejsze potrzeby w moim życiu - praca indywidualna
  - Etykietowanie na planszy, głośne odczytanie przez ucznia
  (pisanie na karteczkach, które przyklejają później do planszy, głośno czytając).
  - Co się dzieje, gdy podst. potrzeby nie są zaspokojone?

  5. SEKTY - ZAGROŻENIE DLA WOLNOŚCI CZŁOWIEKA.
  - Co to jest sekta - burza mózgów
  - podanie definicji terminu " sekta"- plansza - sequi- iść za kimś, sektare- odcinać się od kogoś. Sekta - grupa wyznawców, która idzie za jakimś nauczycielem, mistrzem duchowym, odcina si e od jakiejś pierwotnej nauki, religii.

  6. JAK WERBUJE SIĘ DO SEKT?
  - praca w grupach zadaniowych:- jakie metody werbowania stosują sekty?
  - gdzie werbują sekty?
  - kogo werbują sekty?(podział na 3 grupy-rozdanie kartek a-4- podsumowanie pracy przez liderów).

  (Sekty werbując mówią o:- pomocy humanitarnej dla potrzebujących, dialogu międzyreligijnym i ekumenizmie, pokoju na świecie, "prawdziwym chrześcijaństwie", możliwości odnalezienia właściwej drogi życiowej: oferują drobną pomoc w życiu codziennym ,darmowy poczęstunek- uczty wegetariańskie, kursy i szkolenia, np. nauka języków obcych, wschodnich sztuk walki ,technik medytacyjnych, możliwość wsparcia emocjonalnego i psychicznego, tanie wyjazdy wakacyjne. sekty werbują podczas: młodzieżowych koncertów, dużych plenerowych imprez, spacerów ludzi na ulicy, wychodzenia z teatru, kina czy kościoła, chodzenia po domach.
  autorytetem może być osoba albo instytucja. sekty bardzo chętnie włączają się w akcje humanitarne, edukacyjne i oświatowe. dzięki temu zyskują rozgłos i silne plecy, na które się chętnie później powołują).

  7. OGÓLNE WIADOMOŚCI O SEKTACH

  Na świecie działa przynajmniej kilka tysięcy sekt. Nie wszystkie są jednakowo groźne i niebezpieczne. różnią się co do sposobu powstania, działania, otwarcia się względem społeczeństwa, głoszoną doktryną oraz celem istnienia. Członkowie sekty zazwyczaj są przekonani o słuszności swego oderwania się. Nie przyjmują możliwości trwania w błędzie. Sekta posiada przywódcę - guru. Członkowie sekty są mu winni całkowite posłuszeństwo. Jest on ponad wszystkim i ponad wszystkimi. Ma nieograniczoną wolność w działaniu.
  (plansza- ogólnie o sektach)
  Fragment filmu- Bogowie New Age- zobaczmy przez chwilę niesamowity świat guru oraz ślepo mu oddanych i bezrozumnie posłusznych uczniów.

  8. PSYCHOMANIPULACJA W SEKTACH - MINI WYKŁAD - PLANSZA

  Manipulacja:
  1. wpływ na emocje: bombardowanie miłością, wykorzystanie słabości, pochlebstwo.
  2. na decyzje: wymuszanie decyzji, pomoc humanitarna, rozdawnictwo, izolacja
  3. na intelekt: ciągła kontrola, bombardowanie intelektualne, medytacje, kłamstwo.


  9. JAK ZMIENIA SIĘ CZŁOWIEK, KTÓRY WCHODZI DO SEKTY?

  - Mini wykład
  zmiany w dotychczasowym życiu i zachowaniu:
  porzucenie dotychczasowych zainteresowań- pojawienie się nowych, zw. z celami nowo napotkanej grupy, brak jakiegokolwiek krytycyzmu względem grupy,
  gloryfikacja grupy - grupa staje się wszystkim dla człowieka,
  zmiana słownictwa i ubioru - człowiek zaczyna mówić "nowym językiem", używa
  słów, pojęć których wcześniej nie używał. zaczyna się inaczej ubierać.

  konsekwencje społeczne:
  problemy w rodzinie, szkole, zakładzie pracy,
  nieumiejętność normalnego życia w społeczeństwie,
  zerwanie przyjaźni - nowe przyjaźnie,
  bycie nieobecnym

  konsekwencje dla zdrowia psychicznego:
  naprzemienna radość i smutek - taki stan prowadzi do depresji,
  częste stany łękowe, ciągły niepokój o dziś i jutro,
  zmiana osobowości- nadwrażliwość- jest wrażliwy na wszelkie uwagi odnośnie siebie i
  grupy, pod wpływem której się znalazł,
  rezygnacja z własnego ja - liczy się tylko grupa,
  wyalienowanie i izolacja, brak koncentracji,
  ciągła niepewność i zagubienie,
  ucieczka przed rzeczywistością- wynika z niezdolności sprostania najprostszym
  zadaniom życia codziennego.

  konsekwencje dla zdrowia psychicznego:
  wyczerpanie i osłabienie organizmu w wyniku stosowania niskokalorycznych diet,
  niedożywianie - spadek wagi ciała,
  obniżenie zdolności koncentracji,
  choroby, bezsenność i przemęczenie, zgony, samobójstwa.

  konsekwencje w sferze religijności człowieka:
  zmiana światopoglądu- tworzy się nowa moralność, nowy światopogląd odwzorowany
  na tym, który funkcjonuje w grupie
  zmiana systemu wartości.

  (Praca w grupach - zapis na planszy wniosków - omówienie).

  10. CO MOŻEMY ZROBIĆ, BY NIE WPAŚĆ W SIDŁA SEKTY?
  - Pismo Święte (troska o trwanie w Chrystusie - miłości- bajka o
  miłości).
  - plansza: dobre rady
  - ostrzeżenie - fragm. z książki pt. "Sekty - religijny supermarket"

  ..."jeśli spotkacie ludzi najbardziej przyjacielskich, jakich tylko potraficie sobie wyobrazić, otwartych i serdecznych, prawie bajecznych...i jeśli spotkacie lidera grupy pełnego natchnienia, wyrozumienia, czułości i dobroci jakiej nigdy nie doświadczyliście...i kiedy cel grupy jest czymś, czego sobie nigdy nie wyobrażaliście...i kiedy to wszystko wydaje się zbyt piękne, by mogło być prawdziwe to najprawdopodobniej to jest zbyt piękne, by mogło być prawdziwe. te grupy szukają ludzi inteligentnych, mających ideały, intelektualnie i duchowo "ciekawskich"...nie porzucajcie tego, kim jesteście, nie porzucajcie tego co robicie, w co wierzycie..."
  Jeannie Mille
  (Była członkini jednej z sekt - zamordowana)

  11. RUNDKA KOŃCOWA

  - co było dla mnie ważnego na dzisiejszych zajęciach?
  - wypowiedzi uczestników lub karteczki.

  12.ZAPIS W ZESZYCIE
  13.MODLITWA
  SEKTA- PLANSZA-OGÓLNA  1. PRZYWÓDCA
  2. KORZYŚCI MATERIALNE- KOSZTEM CZŁONKÓW
  3. RUINA PSYCHICZNA I MATERIALNA
  4. ZABIERA WOLNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ SAMOSTANOWIENIA
  5. OSZUKUJE
  6. KAŻE ZAPRACOAWĆ NA ZBAWIENIE  DOBRE RADY- PLANSZA


  1.NIE BÓJ SIĘ ZADAWAĆ PYTAŃ, NAJLEPIEJ NIE DYSKUTOWAĆ!
  2.UMIEJ POWIEDZIEĆ "NIE"!
  3.BĄDŻ RACZEJ PODEJRZLIWY NIŻ UFNY!
  4.NIE MÓW: "SPRÓBUJĘ A JAK BĘDZIE SIĘ DZIAĆ COŚ ZŁEGO, TO SIĘ WYCOFA" POTEM JEST CZĘSTO ZA PÓŻNO!


  PYTANIA DLA 3 GRUP NA PAPIERZE A-4:

  1.JAKIE METODY WERBOWANIA STOSUJA SEKTY?
  2.GDZIE WERBUJA SEKTY?
  3.KOGO WEWRBUJĄ SEKTY?


  PLANSZA: JAK ZMIENIA SIĘ CZŁOWIEK, KTÓRY WCHODZI DO SEKTY?
  PRACA W PARACH - UCZNIOWIE PODCHODZĄ I PISZĄ LUB PRZYKLEJAJĄ KARTECZKI JUŻ NAPISANE

  Opracowanie: mgr Krystyna Rusin

 • Wyświetleń: 4071


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.