Katalog

Małgorzata Cywka, 2016-12-16
Puławy

Pedagogika, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: Małgorzata Cywka
Miejsce zatrudnienia: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Puławach
Staż pracy pedagogicznej: 8 lat
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 02.09.2013 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z późniejszymi zmianami.
Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA DO REALIZACJI/TERMIN REALIZACJI/SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Poznanie procedury awansu zawodowego, opracowanie planu rozwoju zawodowego/IX.2013 r./Autorefleksja
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju oraz opracowanie sprawozdania z jego realizacji/IX. 2013 r./Teczka „Awans zawodowy”
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego/Okres stażu/Zaświadczenia, dyplomy ukończenia
- Śledzenie i gromadzenie nowości dydaktycznych z zakresu resocjalizacji, pedagogiki, psychologii przydatnych w pracy pedagoga/Okres stażu
- Organizowanie konkursów wiedzy o AIDS/Listopad-grudzień 2013 r., 2014 r., 2015 r./Opracowane testy konkursowe, dyplomy
- Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych/Okres stażu
- Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy ośrodka.
- Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie działań związanych z zadaniami szkoły – ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą/Okres stażu/Świadectwo ukończenia

§ 8.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA DO REALIZACJI/TERMIN REALIZACJI/SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, internetu w celu zdobywania informacji i materiałów do pracy/Okres stażu
- Opracowywanie dokumentów przy wykorzystaniu technologii komputerowej i informacyjnej/Okres stażu
- Prowadzenie strony www placówki/Okres stażu
www.mow.pulawy.pl
- Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
w Internecie/okres stażu/www.profesor.pl
- Przygotowywanie za pomocą komputera informacji promujących naszą placówkę na potrzeby Starostwa Puławskiego, Informatora Miejskiego/Okres stażu/Publikacje na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach, informatora miejskiego.
- Pisanie artykułów i przesyłanie ich za pomocą internetu do Kwartalnika Puławskiego „Tu jest moje miejsce”/Okres stażu/Kwartalnik Puławski „Tu jest moje miejsce”.

§ 8.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

ZADANIA DO REALIZACJI/TERMIN REALIZACJI/SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
-Współpraca z nauczycielami, wychowawcami i psychologiem/Okres stażu
- Opublikowanie w internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego/Okres stażu/Strona www
- Współpraca z rodzicami wychowanków – pedagogizacja rodziców/Okres stażu/Notatki własne
-Zamieszczenie w czasopiśmie/internecie artykułu dot. tematyki resocjalizacji nieletnich/Okres stażu/Publikacja
- Przekazywanie wiedzy na temat specyfiki ośrodka i pracy pedagoga studentom odbywającym praktyki w naszej placówce/Okres stażu/Potwierdzenie dyrektora
- Prowadzenie gazetek tematycznych dla nauczycieli
i rodziców o charakterze informacyjnym i wychowawczym/Okres stażu
- Pisanie artykułów do Kwartalnika Puławskiego „Tu jest moje miejsce”/Okres stażu/Publikacje

§ 8.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA DO REALIZACJI/TERMIN REALIZACJI/SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Opracowanie programu „Będę Tatą”. Wdrożenie i ewaluacja programu/Okres stażu/Opracowany program.
- Opracowanie programu zajęć prozawodowych/Okres stażu/Opracowany program.

§ 8.2 pkt 4 c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

ZADANIA DO REALIZACJI/TERMIN REALIZACJI/SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Pomoc w organizacji i prowadzenie Mistrzostw Polski MOW w piłkarskich 6 na boiskach trawiastych/Okres stażu/Potwierdzenie dyrektora.
- Prowadzenie indywidualnych zajęć EEG Biofeedback/Okres stażu/Dzienniki zajęć.
- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego i wykorzystanie zdobytej wiedzy, umiejętności w podnoszeniu jakości pracy szkoły/Okres stażu
- Potwierdzenie uczestnictwa w różnych formach doskonalenia
Opracowanie i wykonanie wzoru „Listu pochwalnego dla rodziców”/Okres stażu/List pochwalny.

§ 8.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy
z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA DO REALIZACJI/TERMIN REALIZACJI/SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
- Współpraca z MOPS i PCPR w sprawie ustalania sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej i usamodzielniającej wychowanków ośrodka/Okres stażu/Potwierdzenie dyrektora.
- Stała współpraca z Policją, Prokuraturą, Sądami Rodzinnymi, Poradnią AA, MONAREM, Poradnią Zdrowia Psychicznego/Okres stażu/Potwierdzenia.
- Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych – pedagogizacja rodziców/Okres stażu/Notatki własne.
- Udział w różnych komisjach działających w ośrodku/Okres stażu/Potwierdzenia dyrektora.

§ 8.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA DO REALIZACJI/TERMIN REALIZACJI/SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych/Okres stażu/Opis przypadków zgodnie
z rzeczywistą sytuacją i potrzebami.


PLANOWA EWALUACJA PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

Po zakończeniu stażu dokonam analizy i samooceny zrealizowanego planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zgromadzonej dokumentacji. Plan rozwoju może ulec ewaluacji w trakcie odbywania stażu. Sporządzę sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przedstawię dyrektorowi placówki.
Analizy dokonam uwzględniając wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, które wynikają z rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. Z późniejszymi zmianami w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Opracowanie: mgr Małgorzata Cywka


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.