Katalog

Katarzyna Ilnicka , 2016-12-16
Sępopol

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Nauczyciel kontraktowy – mgr Katarzyna Ilnicka
Miejsce pracy – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sępopolu
Opiekun stażu –
Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy

Cel główny podejmowanego stażu:
1. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Cele szczegółowe:

1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie oraz przez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Poszerzanie wiedzy dotyczącej przepisów systemu oświaty.
3. Organizowanie i doskonalenie warsztatu pracy.
4. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.
6. Uczestniczenie w pracach organów szkolnych, związanych z realizacją zadań
dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i innych wynikających
ze Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sępopolu.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie
uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2013r.,
poz. 393.
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r., poz. 191
z późn.zm.)


Sępopol, 07.09.2016r.§ 7 ust.1 pkt 1

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.


Lp. Zadania przewidziane do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania, dowody realizacji Efekty


Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i współpraca z gronem pedagogicznym.Udział w pracach komisji do spraw socjalnych.Udział w pracach komisji ewaluacji wewnętrznej.


Asystent koordynatora projektów uczniowskich.Opiekun grupy elementarnej.


Włączenie się w organizowanie różnorodnych konkursów przedszkolnych i szkolnych.Promowanie placówki poprzez uczestnictwo w różnorodnych działaniach, konkursach i projektach organizowanych w środowisku lokalnym, na terenie gminy
i całego kraju.


Organizowanie, przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych.Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Współpraca z Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

Współpraca z nauczycielami specjalistami (np. logopedą, pedagogiem szkolnym).
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.Współpraca z rodzicami.1.Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.


1. Realizowanie działań związanych z wynikających potrzeb.

1.Realizowanie działań wynikających z pracy komisji.

1.Pomoc koordynatorowi projektów w organizacji projektów.


1. Opracowanie planu wychowawczego grupy elementarnej.

2. Realizowanie i koordynowanie działań wynikających z planu wychowawczego nauczycieli grupy elementarnej.

3. Organizowanie spotkań nauczycieli grupy elementarnej.


4.Organizowanie uroczystości, konkursów, akcji szkolnych i grupowych np.
- Basiowy Bal Pasiastych
- Andrzejki
- Mikołajki
- bal karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Wiosny
- Dzień Mamy i Taty
- Festyn Rodzinny
- Dzień Dziecka
- Pożegnanie klas III

1.Organizowanie szkolnych i gminnych konkursów np. przyrodniczych, plastycznych, recytatorskich. Przygotowanie konkursów, dyplomów, podziękowań. Opracowanie regulaminu konkursu.

1. Włączenie się do realizacji zadań związanych z głównymi zadaniami szkoły.1.Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji, praca z dziećmi.

1.Nawiązanie współpracy z instytucjami lokalnymi (np. Policją, Strażą Graniczną, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sępopolu, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Sępopolu). Organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego.


1. Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bartoszycach.


1.Podejmowanie wspólnych działań w rozwiazywaniu trudności wychowawczych.


1.Obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami, zebrania z rodzicami wynikające z indywidualnych potrzeb rodziców.

1.Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami:
– wspieranie rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych
– prowadzenie zajęć otwartych
– pedagogizacja rodziców

– włączanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola np. uroczystości, wycieczek itp.) Wg harmonogramu spotkań.


Rok szkolny
2016/2017


II lub III rok stażuRok szkolny 2016/2017XI-X 2016r.Rok szkolny 2016/2017

Wg potrzeb
Wg kalendarza uroczystości i imprez szkolnych
Okres stażuOkres stażu


Wg kalendarza uroczystości i imprez szkolnych


W czasie trwania stażu.
Wg potrzeb.


Okres stażu

Okres stażu.


Według potrzeb
1-2x w semestrze


Wg harmonogramu spotkań

Okres stażu.
Zaświadczenia potwierdzające udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

Potwierdzenie współpracy.Potwierdzenie współpracy.Potwierdzenie współpracy.
Plan wychowawczy grupy elementarnej.


Sporządzanie sprawozdań.


Potwierdzenie współpracy.
Scenariusze uroczystości.
Zapis w dzienniku.

Regulamin konkursu, protokół z przeprowadzenia konkursu.

Podziękowania, zdjęcia.


Scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych, sprawozdania, zdjęcia.


Zapisy w dzienniku zajęć, zdjęcia, scenariusze.
Potwierdzenie współpracy.


Potwierdzenie współpracy.

Karty obserwacji dzieci, notatki, listy obecności.

Zapisy w dzienniku zajęć.
Lista obecności, zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć.

Lista obecności, zapis w dzienniku.

Scenariusze zajęć, wpisy w dzienniku zajęć, zdjęcia.
Zdobywanie nowej wiedzy
i doświadczenia. Współdecydowanie o sprawach szkoły.

Współdecydowanie o sprawach szkoły, nabywanie nowych doświadczeń.

Wypracowanie działań dla potrzeb szkoły.


Współdecydowanie w organizacji projektów, nabywanie nowych doświadczeń.

Umiejętność planowania pracy według ustalonych zadań.


Wdrażanie działań wynikających z planu w swojej pracy, możliwość modyfikowania planu w zależności od wymaganych potrzeb.

Wymiana doświadczeń, pogłębienie wiedzy. Nabywanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.

Integracja dzieci i ich rodziców z przedszkolem i szkołą. Czynne włączenie rodziców w uroczystości i akcje szkolne i grupowe. Dzieci osiągają satysfakcję z uczestnictwa w występach artystycznych.
Zachęcanie i udział dzieci do brania udziału w konkursach. Integracja grup przedszkolnych.

Promowanie działań szkolnych i przedszkolnych o szerszym zasięgu.
Integracja dzieci i ich rodziców z przedszkolem i szkołą. Czynne włączenie rodziców w uroczystości i akcje szkolne i grupowe. Dzieci osiągają satysfakcję z uczestnictwa w występach artystycznych.


Promocja przedszkola i szkoły w środowisku lokalnym.
Uwzględnienie zaleceń poradni.


Zdobywanie nowej wiedzy i doświadczenia. Wdrażanie do pracy ustalonych działań.Gromadzenie niezbędnej informacji o dziecku oraz możliwość zapobieganiu ewentualnym problemom.Ujednolicenie działań wychowawczo-dydaktycznych.Uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola, integracja grupowa


Pogłębienie wiedzy rodziców odnośnie danego tematu.

Uatrakcyjnienie pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 7 ust.1 pkt 2

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.


Lp. Zadania przewidziane do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania, dowody realizacji Efekty
1.2.3.4.

5.
6.

7.


9.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych doskonaleniach zawodowych.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktyczno-wychowawczejPoszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.


Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej.Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi, we współpracy z rodzicami i nauczycielami.


Wykorzystanie techniki komputerowej i Internetu w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z rodzicami i innymi nauczycielami.Wykorzystanie komputera do przygotowywania własnego warsztatu pracy.


Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. 1.Udział w szkoleniach organizowanych w placówce.


2.Udział w szkoleniach z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej np. podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań na rzecz aktywizacji cyfrowej, działań wychowawczych, tematyki przyrodniczej, plastycznej, terapeutycznej, TI.


1. Prowadzenie bibliografii przyswojonych pozycji z zakresu dydaktyki i metodyki.

2.Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od opiekuna stażu i dyrektora.


1. Analiza i wybór programów dydaktyczno-wychowawczych.


2. Opracowywanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, planu rocznego.

3. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami uwzględniającymi nową podstawę programową.


4. Prowadzenie obserwacji dzieci.

5. Opracowanie pomocy dydaktycznych (karty pracy, gazetki).


1. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach.
1. Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie.

1. Identyfikacja problemów dydaktyczno-wychowawczych.

2.Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez stosowanie metod aktywizujących w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

3.Warsztaty szkoleniowe i konsultacje indywidualne z innymi nauczycielami.


1. Wykonywanie wszelkiego rodzaju opracowań, planów pracy, informacji dla rodziców, umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej ( plan rozwoju zawodowego), umieszczanie notatek i zdjęć na stronie internetowej szkoły, przesyłanie materiałów nauczycielom i rodzicom drogą e-mailową.


1.Opracowywanie narzędzi badawczych i diagnostycznych, ankiet, dokumentacji przedszkolnej (scenariusze, plany miesięczne itp.), przygotowywanie pomocy dydaktycznych.

1. Śledzenie zmian w przepisach prawach oświatowego.
Okres stażu
Okres stażu


Okres stażu

Zaplanowane spotkania wg harmonogramu.Okres stażu
IX 2016r.
i na bieżąco przez okres stażuNa bieżąco w okresie stażuOkres stażu


Okres stażu.
Okres stażu.

Okres stażu.
Na bieżąco.Okres stażu
1x w semestrze.
Okres stażuOkres stażu.

Okres stażu. Zaświadczenia ukończenia form doskonalenia.Zaświadczenia, certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.
Stworzenie katalogu ciekawych pozycji książek wspomagających pracę nauczyciela.


Harmonogram spotkań. Notatki własne.
Zapisy w dzienniku.
Prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania.Obowiązująca dokumentacja przedszkolna.Karty obserwacji.


Przykładowe karty pracy.
Zaświadczenia o ukończeniu form doskonalenia zawodowego.Notatki, lista pozycji wydawniczych.Notatki własne.Wpisy w dzienniku, scenariusze zajęć.Potwierdzenia współpracy.
Opracowania i materiały tematyczne, plany pracy, wykaz portali internetowych.
Karty pracy, diagnostyczne, ankiety, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
i uroczystości, plany miesięczne itp., pomoce dydaktyczne.Wykaz stron internetowych, notatki. Podniesienie atrakcyjności zajęć, lepszej ich organizacji, wzbogacenie własnego warsztatu pracy.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych i wykorzystanie ich do pracy z dziećmi.
Poszerzanie wiedzy oraz wykorzystywanie jej w pracy dydaktyczno-wychowawczej.Poznanie i weryfikacja swoich mocnych i słabych stron pracy dydaktyczno-wychowawczej.Zapoznanie się z różnymi propozycjami programów wychowania przedszkolnego.


Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce.Dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika zajęć zgodnie z nową podstawą programową.

Zgromadzenie informacji o dziecku.

Uatrakcyjnienie pracy dydaktyczno-wychowawczej.Pogłębienie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi.

Wykorzystanie zdobytych wiadomości w pracy dydaktyczno-wychowawczych.


Podejmowanie działań prowadzących do rozwiązania problemu.

Poprawa sytuacji dydaktyczno-wychowawczej w grupie.


.
Umiejętność dzielenia się zdobytą wiedzą.Sprawne rozpowszechnianie ważnych informacji
oraz szybka możliwość podjęcia działań.
Uatrakcyjnienie zajęć, dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb dziecka.


Poszerzanie własnego warsztatu pracy.


§ 7 ust.1 pkt 3

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.

Lp. Zadania przewidziane do realizacji Forma realizacji Termin realizacji Sposoby dokumentowania, dowody realizacji Efekty
1.

2.

3.

Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty
Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela.
Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań
1.Rozpoznawanie i uwzględnianie w swojej pracy dokumentów tworzących prawo oświatowe np.
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.)
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ONZ dnia 20 listopada 1989r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dn.17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania,
organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach


1.Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
2.Analiza dokumentacji przedszkolnej np. Roczne plany pracy,
Regulaminy,Programy.
1.Organizowanie wycieczek, wyjść poza teren przedszkola z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.
2.Udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu do poradni psychologiczno-pedagogicznych.


3. Zmiany w Statucie szkoły.
Okres stażu.
I semestr stażu

II rok stażu

III rok stażu


II semestr stażu


II semestr stażu


Okres stażuOkres stażu.
Okres stażu.Okres stażu.


Okres stażu.
Notatki własne.Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków PrzedszkolakówZapisy w dzienniku zajęć.Notatki własne, zapisy w dokumentacji szkoły.Karty wycieczki.Notatki własne, opinie.


Notatki własne.
Respektowanie prawa oświatowego, stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy co umożliwi jej prawidłowy przebieg.

Prawidłowe prowadzenie zajęć z dziećmi wg obowiązujących zapisów.

Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce.


Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
Uwzględnianie zaleceń poradni w pracy z dzieckiem.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.