Katalog

JOANNA POLCIKIEWICZ, 2016-12-16
TORUN

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z AWANSU

- n +


Sprawozdanie z realizacji
Planu Rozwoju Zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Joanna Polcikiewicz

Miejsce pracy: Zespół Szkół Nr 9 w Toruniu

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy

Opiekun stażu: mgr Anna Szpadkiewicz

Dyrektor szkoły: mgr Maciej Gajewski

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.

Data zakończenia stażu: 31.07.2016r.
WSTĘP
Jestem nauczycielem kontraktowym, byłam zatrudniona w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu od 1 września 2015 do 31 lipca 2016 roku. Posiadając wymagane kwalifikacje określone w art. 9, ust.1 pkt. 1 Karty Nauczyciela, złożyłam wniosek do dyrektora Zespołu Szkół Nr 9 w Toruniu, o kontynuację stażu związanego z ubieganiem się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Staż rozpoczęłam 1 września 2013 roku i trwał on 10 miesięcy w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Toruniu oraz kontynuowałam go w Zespole Szkół w Łubiance, a następnie w Zespole Szkół nr 9 w Toruniu. We wrześniu 2015 r. opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, którego konstrukcję oparłam na Rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez na-uczycieli. Opracowując plan, zawarte w nim treści konsultowałam z opiekunem stażu, co pozwo-liło mi dostosować zadania do specyfiki placówki, której zasady organizacyjne pogłębiam w okresie stażu. Plan został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły mgr Macieja Gajew-skiego we wrześniu 2015 roku. We wrześniu 2015 roku zawarłam kontrakt z opiekunem stażu mgr Anną Szpadkiewicz, z którym wspólnie ustaliłyśmy zasady współpracy.
W swoim sprawozdaniu przedstawiam działania, jakie podjęłam, aby spełnić wymogi formalne określone dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W okresie trwania stażu wszystkie podejmowane działania miały na celu doskonalenie mojego warsztatu, wzbogacenie metod pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podwyższeniu jakości pracy placówki ukierunkowanej na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego wrodzonego potencjału i możliwości psychofizycznych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego oraz ich efekty. Jednocześnie jestem świadoma tego, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami opiekuńczo - wychowawczymi oraz dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i wiele jeszcze rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie.

I UCZESTNICZENIE W PRACACH ORGANÓW SZKOŁY ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH WYNIKAJĄCYCH ZE STATUTU SZKOŁY ORAZ POTRZEB SZKOŁY I ŚRODOWISKA LOKALNEGO.
Pierwszym krokiem podjętym w celu dobrego zorganizowania pracy w okresie stażu było zapoznanie się z Ustawą O Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. W szczególności zapoznałam się z Rozporządzeniem MENiS z dnia 1 XII 2004 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela (z uwzględnieniem zmian z dnia 14 XI 2007 r.). To pozwoliło mi na odpowiednie przygotowanie dokumentacji określonej w rozporządzeniu oraz dokładne przeanalizowania wymagań egzaminacyjnych.
Korzystając z wyszukiwarki stron internetowych, opracowałam listę przepisów prawa oświatowego (w postaci elektronicznej), a także miałam możliwość śledzenia zmian w prawie poprzez strony oraz portale internetowe, zajmujące się zagadnieniami systemu oświaty.
Systematyczne poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty pozwoliło mi na przygotowanie planu rozwoju zawodowego oraz jego świadomą realizację w okresie odbywania stażu zgodnie z obowiązującymi procedurami.
W celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zadań współpracy z opiekunem - panią mgr Anną Szpadkiewicz. Zostało to sformułowane we wspólnie omówionym i zaakceptowanym kontrakcie, w skład którego wchodziło określenie obowiązków stażysty i opiekuna stażu, a także zasad komunikowania się i współpracy. Następnie uzgodniłyśmy harmonogram spotkań, w którym zostały ustalone terminy i tematyka zajęć.
W trakcie całego roku szkolnego planowałam i realizowałam pracę wychowawczą, opiekuńczą i kształcącą zgodnie z: podstawą programową, programem wychowania przedszkolnego „Nasze Przedszkole”, Szkolnym Programem Wychowawczym Szkoły, Statutem Szkoły, możliwościami i potrzebami moich wychowanków po przeprowadzonej diagnozie.
Wdrożyłam i prowadziłam obserwację i diagnozę dziecka. Na podstawie diagnozy, słabych i mocnych stron dziecka został opracowany kierunek pracy z uczniami. Po przeprowadzonych obserwacjach odbyły się konsultacje indywidualne z rodzicami, którzy zostali zapoznani z diagnozą oraz przyjętymi kierunkami pracy swojego dziecka.
Przez cały okres trwania stażu uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej jako wewnętrznego organu realizującego jego statutowe zadania. Współuczestniczyłam w podejmowaniu uchwał regulujących funkcjonowanie placówki.

II POZNAWANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH SYSTEMU OŚWIATY, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 1 UST.1 PKT 2 I UST. 1 A KARTY NAUCZYCIELA - PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWA SIĘ STAŻ.
Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak:Ustawa O Systemie Oświaty z 1999 r., Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z 1 XII 2004 r.,Ustawa O Zmianie Ustawy Karta Nauczyciela z 18 II 2000 r., Ustawa O Pomocy Społecznej, Ustawa O Postępowaniu W Sprawach Nieletnich. Analizując różnorodne przepisy zapoznałam się także z Konwencją Praw Dziecka.
Przez cały okres stażu śledziłam zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualne obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłam sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałam odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej.

III POGŁĘBIANIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH, SAMODZIELNIE LUB PRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNYCH FORMACH KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO.

Zgodnie z harmonogramem i zasadami wynikającymi z przepisów prawa oświatowego prowadziłam zajęcia dydaktyczne w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły:
TEMAT ZAJĘCIA : „W oczekiwaniu na święta”,
TEMAT ZAJECIA: „Jesteśmy Polakami”,
TEMAT ZAJECIA: „Nasi skrzydlaci przyjaciele i ich domy”,
Obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu:
TEMAT ZAJĘCIA : „Czytanie tekstów przyrodniczych o zwyczajach wilków. Na czym polega ochrona gatunków zwierząt? Przysłowia nawiązujące do cech zwierząt.”
TEMAT ZAJECIA: „Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z zakupami. Monety i banknoty używane w Polsce.”
Wszystkie zajęcia były dokładnie analizowane pod względem merytorycznym i metodycznym i uzyskały opinię pozytywną. Przeprowadzenie zajęć poprzedzone było zredagowaniem scenariusza zajęć. Wspólnie z opiekunem dbałam, aby każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji.
W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał, poziom wiedzy, a także aktywność i reakcje uczniów. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się doświadczeniem bardzo przydatnym w pracy opiekuńczo - wychowawczej i dydaktycznej.
Współpracowałam w gromadzeniu i powielaniu materiałów przekazywanych przez nauczycielki z warsztatów, w których brały udział. Przekazywałam nauczycielom wiedzę zdobytą podczas szkoleń, w których uczestniczyłam. W tym celu powielałam materiały pozyskane na warsztatach i szkoleniach :
- Szkolenie z zakresu BHP organizowane przez SP nr 9 w Toruniu,
- Skocznie i wesoło - warsztaty muzyczne w Szkole Muzycznej Yamaha -26.09.2015 r.,
- Przygotowanie do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego - kurs organizowany przez KPCEN w Toruniu - 11.01.2016 r.,
- Jak efektywnie wykorzystać multimedia w placówce. Programy multimedialne dedykowane do pracy z tablicą multimedialną”- konsultacja przedmiotowo - metodyczna organizowana przez CKU w Toruniu - 26.02.2106 r.,
- Przygoda z książką - konsultacje przedmiotowo - metodyczne w SP nr 9 - 04.04.2016 r.,
- Kurs języka angielskiego-poziom B1 organizowany przez SPNJO UMK w Toruniu.
Rozwijałam i doskonaliłam umiejętności interpersonalnych również poprzez udział w zajęciach warsztatowych WDN.
Praca w zespole była okazją do wymiany doświadczeń, materiałów ze szkoleń, dzielenia się refleksjami z innymi nauczycielkami. Zdobyte umiejętności, wiedza, materiały z warsztatów wykorzystywałam podczas rozwijania aktywności fizycznej, w szczególności: różnorodne zabawy muzyczno – ruchowe, pląsy, tańce. Włączyłam do ćwiczeń i zabaw ruchowych opracowane zestawy wg metody gimnastyki ekspresyjnej Labana i systematycznie je realizowałam.
Kontynuowałam przyjęte i sprawdzone rozwiązania poprzez: dobór metod aktywizujących dla powierzonej mi grupy dzieci 5 - 6 letnich oraz systematyczne ich stosowanie; doskonalenie zapisu zaplanowanych działań miesięcznych z dziećmi w stylu „otwartym”; organizowanie kącików zaciekawień (kąciki: przyrodniczy, muzyczny, plastyczny, biblioteczny, konstrukcyjny, teatralny).
Zdobyte wiadomości i umiejętności wzbogaciły moją wiedzę merytoryczną, udoskonaliły warsztat pracy i przyczyniły się do podniesienia jakości pracy szkoły
Samodzielnie pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności pedagogiczne poprzez studiowanie wybranych pozycji literatury pedagogicznej i psychologicznej adekwatnie do moich potrzeb. Zgromadziłam pozycje z literatury i nowości wydawnicze poszerzając w ten sposób zbiory własnej biblioteki. Zgromadzona literatura ułatwiła mi pracę z dziećmi, podsunęła nowe pomysły metodyczne.
Efekt wspólnych działań nauczycieli we współpracy z rodzicami by widoczny już w ii półroczu realizacji podjętych działań. Dodatkowo analiza sytuacji wychowawczej pomogła mi w wychwyceniu dzieci z zaburzeniami emocji i koncentracji uwagi.
Aktualizowałam wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnych formach doskonalenia zawodowego.

IV UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH; W PRZYPADKU NAUCZYCIELI, O KTÓRYCH MOWA W ART.1 UST. 1 A KARTY NAUCZYCIELA - UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO OPRACOWANIA INDYWIDUALNYCH PLANÓW PRACY Z DZIECKIEM I PROWADZENIA KARTY POBYTU DZIECKA ORAZ AKTYWNEGO DZIAŁANIA W ZESPOLE DO SPRAW OKRESOWEJ OCENY SYTUACJI WYCHOWANKÓW.

Na pierwszym zebraniu wspólnie z rodzicami opracowaliśmy „Harmonogram głośnego czytania dzieciom przez rodziców” w ramach akcji: „Cała Polska Czyta Dzieciom”, w celu zaangażowania jak największej liczby rodziców do wspólnej zabawy. Zamierzone działania powiodły się, rodzice chętnie uczestniczyli w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” w naszej grupie.
Zorganizowałam konkursy plastyczne dla klas „0” „Moje przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia” oraz dla klas uczniów klas  -  „Pocztówka Wielkanocna”.
Konkursy w szkole były atrakcją dla uczniów i ich rodziców. Sprawiały wszystkim zainteresowanym dużo radości i satysfakcji. Ich liczba oraz różnorodność świadczy o dostrzeganiu przez szkołę wszystkich zdolności i potrzeb dzieci, ponieważ dzięki nim wszystkie dzieci mają szansę wykazać się tym, co lubią, w czym potrafią być dobrzy. Liczne osiągnięcia podopiecznych świadczą o dobrym przygotowaniu dzieci i kompetencjach osób uczących.
Na bieżąco prowadziłam dzienniki zajęć oraz gromadziłam materiały do sprawozdania z realizacji stażu. Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych. Zdobyta w ten sposób wiedza jest wykorzystywana w praktyce do prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej. Systematyczne gromadzenie dokumentów dało mi podstawę do udokumentowania przebiegu stażu, napisania sprawozdania oraz oceny własnych zadań i starań na każdym etapie realizacji zadań z planu rozwoju zawodowego. Bardzo dobra znajomość wszystkich dokumentów pozwala mi prawidłowo realizować założenia pracy szkoły, a tym samym wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.
Doświadczenia w pracy z rodzicami utwierdziły mnie w przekonaniu, że po to aby stworzyć dziecku najlepsze warunki dla jego rozwoju należy aktywnie współpracować z rodzicami. Opracowałam „Plan współpracy z Rodzicami”, który usprawnił i pomógł w systematycznej realizacji zaplanowanych działań.
Jednym z zadań , które podjęłam w trakcie trwania stażu w przedszkolu było aktywne włączenie rodziców w działania przedszkola, poprzez organizowanie we współpracy z rodzicami imprez przedszkolnych, okolicznościowych oraz rodzinnych wynikających z tradycji szkoły, kalendarza wydarzeń oraz aktualnego planu pracy:
- przygotowanie strojów oraz poczęstunku opłatkowo - wigilijnego na „Jasełka” co pozwoliło na integrację rodziców, dzieci i nauczycieli,
- przygotowanie strojów, rekwizytów dla dzieci do uroczystości „Dzień Mamy i Taty”, które przyniosło wiele radości dzieciom oraz gościom,
- zaangażowałam rodziców w przygotowanie swoich pociech do różnorodnych występów w szkole np. Przegląd Talentów, Święta Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły, Przegląd Krajów Unii Eurpejskiej, bal karnawałowy, Festyn Rodzinno - Szkolny.

V UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

W ciągu stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Przez cały okres stażu w Szkole Podstawowej Nr 9 w Toruniu byłam wychowawcą w oddziale przedszkolnym. Obserwowałam moich podopiecznych na zajęciach, a także na wszelkiego rodzaju wycieczkach szkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy z samymi dziećmi, ich rodzicami, współpraca i stały kontakt z pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego, a także poznałam problemy, jakie występują w środowisku. Zauważone przeze mnie problemy wśród moich podopiecznych rozwiązywałam poprzez rozmowy z dziećmi oraz ich rodzicami, z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. Starałam się na bieżąco rozwiązywać konflikty między dziećmi. Wielokrotnie w grupie przeprowadzałam rozmowy na temat indywidualności, akceptacji, agresji, przemocy oraz bezpieczeństwa. Wraz z dziećmi przygotowywałam wszelkiego rodzaju gazetki o charakterze informacyjnym. Zwracałam uwagę na wpływ spożywanych posiłków na zdrowie bądź uzależnienie od komputera poprzez prace plastyczne, które wykorzystywałam jako ekspozycję profilaktyczną na terenie szkoły.
Jako wychowawca stosowałam różnorodne formy i metody pracy, które miały na celu zintegrować grupę. Organizowałam wiele imprez i uroczystości: Dzień Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejki, Walentynki, Dzień Dziecka. Starałam się, aby uczniowie czuli się bardzo dobrze wśród swoich kolegów, by akceptowali siebie nawzajem, darząc się szacunkiem. W zależności od sytuacji spotykałam się z rodzicami moich podopiecznych na spotkaniach indywidualnych czy też kontaktowaliśmy się telefonicznie.
Współorganizowałam wycieczki dla dzieci oraz sprawowałam w trakcie ich trwania opiekę:
- spacer po Toruniu,
- wycieczka do Cinema City w Toruniu na film pt.: „W głowie się nie mieści”,
- wyjścia do Teatru Lalek „Zaczarowany Świat”,
- wyjazd do pizzerii „Dominium”, na warsztaty kulinarne, podczas których dzieci mogły same robić pizzę, poznać pracę kucharza oraz kelnera,
- wyjazd do C.H. Plaza na warsztaty kulinarne podczas, których dzieci nauczyły się piec ciasto - mazurek,
- wycieczka do Domu Legend Toruńskich,
- wycieczka do Ogrodu Zoobotanicznego,
- wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt,
- wycieczki do Szkoły Leśnej na Barbarce,
- wycieczka do Straży Pożarnej,
- wyjazd do Centrum Zabaw Kinderek.
Zacieśniła się więź międzyosobowa, nie tylko pomiędzy dziećmi, ale również pomiędzy mną a nimi. Bardziej poznałam ich problemy, co starałam się uwzględnić w codziennej pracy opiekuńczo - wychowawczej.
W trakcie trwania stażu prowadziłam zajęcia czytelnicze, gdzie uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiadomości i umiejętności z języka polskiego, wyrównania braków w edukacji kulturalnej, rozwijania pasji naukowo - badawczych, twórczych i artystycznych uczniów. Celem ogólnym tych zajęć było wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy.
W ramach zaspakajania potrzeb edukacyjnych uczniów organizowałam, bądź przygotowałam ich do następujących konkursów:
- „Historie Leśne” organizowanym przez Szkołę Leśną na Barbarce,
- „Leśne Trofeum” organizowanym przez SP nr 3 w Toruniu,
- „Mój przyjaciel Pluszowy Miś” organizowanym przez PM nr 17 w Toruniu; Natalia Łamasz zajęła  miejsce,
- „Postać Świętego Mikołaja” organizowanym przez SP nr 9 w Toruniu,
- Konkurs recytatorski organizowany przez SP nr 9 w Toruniu,
- „Moje przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia” organizowanym przez SP nr 9 w Toruniu; Maurycy Smoliński zajął  miejsce,
- „W bałwankowym świecie” organizowanym przez SP nr 1 w Toruniu,
- „Kartka Walentynkowa” organizowanym przez SP nr 9 w Toruniu,
- „Ludzik owocowo - warzywny” organizowanym przez SP nr 9 w Toruniu; nagrody otrzymali Łucja Jabłońska i Patryk Augustynowicz,
- „Palma Wielkanocna”- organizowanym przez „Butterfly School” w Toruniu; nagrody otrzymali Krystian Cecelski, Aleksander Czaster, Mateusz Prymak,
- „Jem kolorowo, żyję zdrowo” organizowanym przez SP nr 9 w Toruniu,
- „Zdrowy Przedszkolak” organizowanym przez Przedszkole „Pod Muchomorkiem” w Toruniu,
- „Jak przedszkolak dba o przyrodę” organizowanym przez PM nr 3 w Toruniu; nagroda dla Pa-tryka Augustynowicza.
Praca z uczniem zdolnym jest dla mnie wyzwaniem, które mobilizuje do samorozwoju oraz poszukiwania nowoczesnych metod i form pracy. Celem organizowanych przeze mnie konkursów w szkole oraz zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez inne instytucje było wzbudzenie u uczniów ciekawości, prezentowanie swoich umiejętności, rozwijanie zainteresowań i talentów, chęci samodzielnej pracy oraz zdrowej rywalizacji wśród najlepszych.

VI UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PE-DAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIA-TY, POMOCY SPOŁECZNEJ.

Swoją wiedzę i umiejętności z tego zakresu doskonaliłam poprzez czytanie literatury fachowej, udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej, warsztatach, kursach zewnętrznych. Dużo wskazó-wek, rad i ciekawych sugestii na temat, jak ciekawie prowadzić zajęcia, zdobyłam, śledząc publi-kacje nauczycieli w Internecie, korzystałam z czasopism:
- „Problemy opiekuńczo - wychowawcze” - miesięcznik poświęcony szeroko rozumianej pro-blematyce opiekuńczo - wychowawczej w Polsce jak i na świecie,
- „Wychowanie na co dzień” - miesięcznik,
- „Psychologia w szkole” - kwartalnik,
- „Pedagogika społeczna” - kwartalnik,
- „Nowa szkoła” - miesięcznik społeczno,- pedagogiczny,
- „Opieka - wychowanie - terapia” - kwartalnik metodyczno - terapeutyczny,
- „Nauczycielka przedszkola” – miesięcznik.
Pomagałam dzieciom mającym problemy natury wychowawczej lub edukacyjnej. Wiele cen-nych rad w ich rozwiązywaniu uzyskałam od opiekuna stażu, nauczycieli wychowawców i peda-goga szkolnego z którymi na bieżąco współpracowałam.
Istotnym elementem pracy nauczyciela jest stały kontakt z rodzicami dzieci. Indywidualne spo-tkania pozwalają na systematyczny monitoring zachowania i postępów dziecka oraz na wyjaśnie-nie i pomoc w przypadku jakichkolwiek problemów. W czasie indywidualnych spotkań z rodzi-cami oprócz bieżących spraw opiekuńczo - wychowawczych, znajduję czas na podnoszenie kul-tury pedagogicznej rodziców. Chcę w ten sposób ułatwić im zrozumienie niektórych problemów z dzieckiem, wyjaśnić relacje: rodzic - dziecko - nauczyciel, czy uświadomić problem zagrożeń, jakie czyhają na ich dzieci.
W trakcie odbywania stażu starałam się wypełniać zadania wychowawcze szkoły, realizować program wychowawczy oraz profilaktyczny.
Podczas zajęć wspomagałam dzieci w nabywaniu wiedzy, nowych umiejętności, omawiałam problemy edukacyjne i wychowawcze uczniów. Zachęcałam je do nauki poprzez stosowanie cie-kawych dla dzieci motywatorów. W czasie pogadanek realizowałem tematykę profilaktyki uza-leżnień oraz zachowań patologicznych. Kształtowałam świadomość ekologiczną, poczucie od-powiedzialności, właściwe postawy wobec środowiska, dbałość o powierzone mienie.
Pogłębianie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Zastosowanie metod aktywizujących spra-wiło, że dzieci rozwiązywały zadania, bądź podejmowały działania, które jednocześnie sprawiały im satysfakcję.
Brałam udział w imprezach szkolnych, wycieczkach klasowych, a także pomagałam organizować imprezy integrujące środowisko lokalne. Do największych takich imprez z moim aktywnym udziałem należą: Konkurs Recytatorski, Przegląd Talentów, Przegląd Krajów Unii Europejskiej, Festyn Rodzinno - Szkolny.
Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwalają mi lepiej planować swoją pracę. Dzięki studiowaniu literatury metodycznej pogłębiam swoją wiedzę metodyczną i merytoryczną. Udział w szkoleniach i kursach oraz zapoznanie się z literaturą fachową podniosło moją wiedzę teoretyczną, ale także było inspiracją do działań praktycznych.

VII UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMA-CYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

W swojej pracy na bieżąco korzystam z komputera i Internetu w celu realizacji procesu dydak-tycznego: opracowuję teksty, pomoce dydaktyczne, wyszukuję materiały do zajęć, przesyłam prace i dokumenty drogą internetową, publikuję swoje prace na stronie internetowej. Wzięłam udział w szkoleniu z zakresu obsługi komputera.
Dobra znajomość obsługi komputera oraz wykorzystanie Internetu jako narzędzia pracy znacz-nie ułatwiła mi pracę w przygotowaniu dokumentacji przebiegu stażu oraz przyczyniła się do mojego samorozwoju poprzez pozyskiwanie informacji na temat szkoleń czy materiałów do zajęć.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Systematyczne wykorzystywa-nie technologii komputerowej i informacyjnej jest prostym i bogatym sposobem wspierania pro-cesów wychowawczo edukacyjnych. W swojej pracy pedagogicznej wykorzystywałam technolo-gię komputerową i informacyjną do przygotowywania: planów pracy, sprawozdań, analiz, two-rzenia dokumentów szkolnych takich jak: pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczysto-ści, elementów gazetek ściennych, zaproszeń i dyplomów na różne uroczystości szkolne, podzię-kowań itp.
W związku z odbywanym stażem swoje umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem wykorzystywałam w następujący sposób:
- uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego (portale internetowe),
- poznawałam przepisy prawa oświatowego i ich aktualizację,
- korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli, konsultowałam się z nimi poprzez fora internetowe różnych portali,
- publikowałam na stornie internetowej własne plany, scenariusze uroczystości, plan rozwoju zawodowego itp.,
Odwiedzałam strony np.: www.literka.pl, www.gwo.pl, www.edux.pl, www.men.gov.pl, www.interklasa.pl, www.oswiata.org.pl, www.publikacje.edu.pl, www.scholaris.pl,awans.net.
Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie dzieliłam się z innymi nauczycielami. Podczas zajęć z dziećmi w pracowni komputerowej, pokazywałam jak wyszukiwać informacje w Internecie, korzystaliśmy ze słowników i encyklopedii multimedialnych.
Internet i komputer pomógł mi w zdobywaniu wiedzy i był niezastąpionym narzędziem komu-nikacji. Technologia komputerowa ułatwiła mi pracę nauczyciela, a opublikowane przeze mnie materiały mogą okazać się pomocne innym nauczycielom.
Wykorzystanie Internetu na zajęciach zdecydowanie podniosło atrakcyjność zajęć, które stały się dla dzieci bardziej ciekawe i inspirujące, co mi samej natomiast przyniosło wiele satysfakcji ze zwiększenia motywacji dzieci.

VIII UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTE-MU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZY-CIEL ODBYWA STAŻ.

Rozpoczynając pracę w szkole zapoznałam się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy szkoły tj. Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas sprawowania opieki nad uczniami, odby-łam Szkolenie BHP. W trakcie trwania stażu na bieżąco analizowałam akty prawne dotyczące systemu oświaty, akty wykonawcze do tych ustaw oraz śledziłam zachodzące w nich zmiany. Dokonywałam również aktualizacji wiedzy na temat obowiązującego prawa poprzez umiejętne wykorzystanie zasobów internetowych i gromadzenie tych dokumentów w formie biblioteczki multimedialnej.
Starałam się jednak kompleksowo poznać te najbardziej istotne dla wykonywania zawodu na-uczyciela. Dokonałam analizy Karty Nauczyciela, Rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 grudnia 2004 r., a także Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające Rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Gromadziłam w formie elek-tronicznej własne zasoby tekstów w/w aktów prawnych.


PODSUMOWANIE
Uważam, że założone cele Planu Rozwoju Zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Po-dejmowałam szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie mojego warsztatu i metod pracy. Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować pro-wadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba, modyfikuję je.
Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych pro-blemów społecznych i cywilizacyjnych.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, warsztaty, podwyż-szając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową z zakresu psychologii i pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, wychowawczych, opiekuńczych i edukacyjnych wynikających ze Statutu Szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Dużą satysfakcję sprawia mi praca wychowawcza z grupą. Podczas pełnienia funkcji wycho-wawcy nabyłam wiele przydatnych doświadczeń, które pozwoliły mi się rozwinąć. Wykorzysty-wałam je w codziennej pracy wg potrzeb, konsekwentnie z zaangażowaniem i cierpliwością.
Zadowolenie dała mi także aktywność w różnych obszarach działań, chętnie podejmowałam zadania wynikłe z potrzeb szkoły. Nadal będę prezentowała postawę otwartości i aktywności.
Sądzę, że w ciągu trwania mojego stażu spełniłam wszystkie wymagania stawiane nauczycie-lowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Wiele zadań, to działania o charakterze ciągłym lub zadania kilkuletnie, dlatego zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się i doskonalić swoje umiejętności, systematycznie dokształcać się i dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.