Katalog

Teresa Rutkowska - Wojciechowska, 2016-12-22
Olsztyn

Pedagogika, Program nauczania

Program zajęć pozalekcyjnych "Szukamy warmińskiego kłobuka"

- n +

Autor: Teresa Rutkowska Wojciechowska - nauczyciel
dyplomowany
Miejsce realizacji. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie.
Zajęcia odbywają się w internacie Ośrodka w grupie chłopców - jeden raz w tygodniu.
Realizacja programu jest kontynuacją i utrwalaniem treści programowych zdobytych na zajęciach świetlicowych w poprzednich latach.

Opis programu.
"KŁOBUK" to bajkowy stwór z mazurskich i warmińskich bajań wzięty.
W diable zwanym Kłobukiem można doszukiwać się człowieka albo leśnego stwora. Zatem Kłobuka należałoby szukać w drzewach dziuplastych. Samo słowo "kłobuk" pierwotnie oznaczało koguta. Dlatego można go również szukać w beczce z pierzem.
W czasie spacerów po okolicznych lasach i przy drodze, gdzie rosną stare drzewa warto rozejrzeć się, czy nie ma tam warmińskiego kłobuka.
Celem programu jest poszerzenie, przybliżenie i pogłębienie wiedzy o własnym regionie, aktywne angażowanie się w jego rozwój. Udział w programie umożliwi wychowankom poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu Warmii i Mazur.

Cele ogólne:
* zainteresowanie kulturą, tradycjami własnego regionu
* rozwijanie postaw patriotycznych poprzez udział w życiu
kulturalnym
regionu i miejscowości, gdzie uczą się i mieszkają
wychowankowie Ośrodka
* wszechstronny rozwój osobowości wychowanka jako
przygotowanie do aktywnej obecności w społeczeństwie
* kultywowanie regionalnej tradycji w szkole, w domu i
środowisku lokalnym

Cele szczegółowe:
Wychowanek:
- interesuje się historią miejscowości, w której się uczy
- potrafi wskazać na mapie swoją miejscowość
- szuka, gromadzi informacje o swoim regionie
- dostrzega piękno regionu i rodzinnego krajobrazu
- dostrzega piękno sztuki ludowej (tańca, muzyki, haftu,
stroju ludowego)
- zna tradycje ludowe i zwyczaje świąteczne regionu Warmii i
Mazur
- zna legendę związaną z powstaniem Olsztyna

Procedury osiągania celów. Metody, formy i sposób realizacji.

Metody i formy:
* metody aktywizujące
* metody podające ( pogadanka, opis, opowiadanie, praca ze
źródłem drukowanym)
* metody eksponujące ( impresja, ekspresja, film, sztuka
teatralna, wystawy, ekspozycje)
* metody poszukujące i praktyczne (wyzwalające inwencję
dzieci)
* wycieczki
* konkursy

Przyswajanie treści z zakresu edukacji regionalnej powinno się odbywać w jak najbardziej naturalnych warunkach:
- święta religijne - Boże Narodzenie, Wielkanoc
- święta kalendarzowe - Andrzejki, Topienie Marzanny, Dzień
Matki
- uroczystości związane z kalendarzem roku szkolnego:
bal karnawałowy, dzień szkoły, Dzień Dziecka
- okazje ogólnonarodowe jak: tłusty czwartek, dożynki
- liczne zajęcia terenowe, gdzie wychowankowie będą poznawać
różne ciekawe obiekty, zabytki, przyrodę
- wykorzystywanie tekstów literackich
- prace plastyczne o tematyce regionalnej
- urządzenie kącika regionalnego
- słuchanie legend, podań, baśni
- tańce regionalne.

TREŚCI PROGRAMOWE

Treści programowe podzielono na pięć głównych zagadnień.

I. Miejscowość w której się uczę oraz jej najbliższe okolice.
1. Położenie geograficzne Olsztyna oraz okolic (Kudypy,
Łupstych, Naterki, Gronity).
2. Olsztyn dziś i w przeszłości.
3. Wycieczka po Olsztynie. Poznawanie nowych i starych
obiektów (budynki mieszkalne, kościoły, zamek, Muzeum
Gazety Olsztyńskiej, kina, galerie).
4. Poznawanie legend o Olsztynie i jego okolicach.
5. Praca plastyczna "Mój Olsztyn"
6. Wycieczka - Zwiedzamy przydrożne kapliczki w okolicach
Olsztyna Dajtki - Gronity - Kudypy - Dajtki.
7. Zwiedzanie Kościołów : Katedra Olsztyńska, Kaplica
Jerozolimska, Kościół w Łupstychu, Kościół Świętego
Józefa.
8. Wycieczka do Gietrzwałdu - zwiedzanie Sanktuarium
Maryjnego, Drogi Krzyżowej, Karczmy Warmińskiej.
9. Wycieczka do Warmińskiego Arboretum w Kudypach i
Szkolnego Arboretum w Dajtkach.

II. Lokalne i regionalne tradycje i święta.

1. Projektowanie strojów i masek na zabawę karnawałową.
2. Ludowe zwyczaje :" Topienie marzanny", smaganie witkami
w lany poniedziałek.
3. Czynny udział w obchodach powitania wiosny.
4. Wielkanoc - zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi
5. Wykonanie warmińskiej potrawy (muza ze skrzeczkami
czyli zacierka ze słoniną).

III. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
1. Zwiedzanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gronity
- spotkanie z radnym i byłym sołtysem miejscowości
Gronity
- spotkanie z członkinią koła gospodyń wiejskich w
Gronitach (byłym pracownikiem naszego Ośrodka)
- spotkanie z Panią Ritą Kostką prowadzącą Ognisko
Kultury Rodzinnej HUBERTÓWKA w Kudypach. Szukanie
wspólnie Warmińskiego Kłobuka po lesie w dziuplach.

IV. Język regionu - gwara

- wykonanie mini słowniczka (wyjaśnienia znaczenia nazw
gwarowych).

V. Folklor
- poznanie stroju warmińskiego
- słuchanie ludowych piosenek warmińskich
- film na temat Zespołu Pieśni i Tańca Warmia
- zabawa regionalna przy muzyce "Szewczyk"

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

Założone cele będą możliwe do osiągnięcia poprzez następujące działania:
1. Wyszukiwanie, porządkowanie informacji o regionie.
2. Śledzenie ważnych wydarzeń kulturalnych w Olsztynie.
3. Branie udziału w organizowanych konkursach.
4. Praca z mapami tematycznymi (mapa Polski, plan miasta
Olsztyna, mapy satelitarne w Internecie).
5. Wycieczki.
6. Zajęcia kulinarne.
7. Zajęcia muzyczno - taneczne.
8. Podejmowanie działań w celu ochrony przyrody własnego
regionu.
9. Dostrzeganie związków tradycji i zwyczajów regionalnych
w przeszłością.
10. Praca z literaturą, wydaniami albumowymi, prasą.

EWALUACJA PROGRAMU.
Ewaluacja programu będzie odbywać się na bieżąco, oraz na zakończenie programu poprzez:
* obserwację zachowania wychowanków w czasie zajęć
terenowych i w świetlicy grypy
* wypełnienie ankiety ewaluacyjnej
* ekspozycje prac dzieci na wystawach szkolnych
* przedstawienie wniosków na spotkaniu z rodzicami,
nauczycielami.

Literatura:
* Wikipedia - wolna encyklopedia
* Podstawa Programowa II etapu edukacyjnego.
* Irena kwinto - Legendy Warmińskie
* Pod znakiem muszelki - opowieść o Świętym Jakubie.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.