Katalog

Monika Roztropińska, 2017-01-20
Kiełczów

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Monika Roztropińska
Nazwa i adres placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 przy pl. Muzealnym 20 we Wrocławiu
Opiekun stażu:
Okres trwania stażu: od 01.09.2015 r. do 31.05.2018 r.

PODSTAWA PRAWNA:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
CEL GŁÓWNY:
• Uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania egzaminacyjnego awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego;
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
• Uczestnictwo w pracach organów Publicznego Przedszkola nr 30 „Bajlandia” związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu placówki oraz potrzeb przedszkola i środowiska lokalnego;
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
• Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, w zakresie funkcjonowania placówki z uwzględnieniem jej specyfikacji;Plan Rozwoju Zawodowego realizowany od 1 września 2015 roku do 31 maja 2018 roku
posiada formę otwartą na ewentualne zmiany pojawiające się podczas realizacji w obszarach moich działań. 
SPOSÓB REALIZCJI WYMAGAŃ NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO:
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust. 2, pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach


ORGANIZACJA STAŻU


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1 Poznanie procedury awansu zawodowego  Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (tekst jednolity z 2006r., Dz. U. nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393);
 Systematyczne śledzenie zmian w prawie oświatowym na stronach internetowych MEN; Wrzesień 2015


Na bieżąco przez cały okres stażu - kserokopie aktów prawnych;
- wydruki istotnych informacji ze stron internetowych

2 Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia stażu  Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego; Wrzesień 2015 - wniosek o rozpoczęcie stażu;
- plan rozwoju zawodowego;
3 Współpraca
z opiekunem stażu  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy;
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego;
 Ustalenie terminów spotkań z opiekunem;
 Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli;
 Analiza i ocena działań; Wrzesień 2015

Cały okres stażu według harmonogramu współpracy - wniosek o rozpoczęcie stażu;
- kontrakt i harmonogram współpracy;
- plan rozwoju zawodowego;
- harmonogram i arkusze hospitacji;
- scenariusze zajęć;
- sprawozdanie semestralne z realizacji planu rozwoju zawodowego;
4 Aktywne uczestnictwo w WDN (wewnątrz
– przedszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli)  Udział w wewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego;
 Opracowanie pisemnych materiałów do narad i szkoleń wynikających z rocznego programu rozwoju placówki;
Cały okres stażu - notatki z form doskonalenia zawodowego;
5 Uczestnictwo
w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego  Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach podnoszących umiejętności, kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczycieli; Przez cały okres stażu - zaświadczenia;
- notatki;
6 Doskonalenie własnego warsztatu pracy  Gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych, istotnych artykułów z czasopism pedagogicznych;
 Czytanie literatury pedagogicznej;
 Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania;
Na bieżąco przez cały okres stażu - materiały oraz pomoce dydaktyczne;
- scenariusze zajęć;
- kserokopie artykułów z czasopism pedagogicznych;
- wykaz przeczytanej literatury;
7 Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej  Wpisy w dzienniku;
 Miesięczne plany pracy;
 Założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami, środowiskiem lokalnym, obserwacji dziecka; Na bieżąco przez cały okres stażu - dziennik;
- miesięczne plany pracy;
- teczki współpracy z rodzicami środowiskiem lokalnym, arkusze obserwacji dziecka;
8 Przygotowywanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego  Uporządkowanie zgromadzonych podczas trwania stażu dokumentów, materiałów, pomocy dydaktycznych itd.;
 Opis realizacji planu rozwoju zawodowego;
 Dokonanie samooceny za okres stażu – autorefleksja; Maj 2018 - teczka stażysty zawierająca zebrane dokumenty;
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego;


§ 7 ust. 2, pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ORGANIZACJA STAŻU


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1 Poznanie środowiska dzieci i rodziców  Obserwacja, rozmowy z dziećmi i rodzicami;
 Zebrania grupowe, indywidualne i konsultacje z rodzicami;
 Zajęcia otwarte dla rodziców, uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców i dzieci;
 Przeprowadzenie ankiety; Na bieżąco przez cały okres stażu - arkusze obserwacji i notatki;
- sprawozdania, protokoły z zebrań i konsultacji;
- listy obecności z zebrań i uroczystości;
- scenariusze oraz dokumentacja fotograficzna zajęć otwartych i uroczystości przedszkolnych;
- ankiety;
2 Rozwiązywanie problemów wychowawczo
– dydaktycznych  Pedagogizacja rodziców podczas zebrań i konsultacji z rodzicami – według potrzeb grupy;
 Ustalanie jednolitych form komunikowania się rodziców, nauczyciela oraz dziecka;
 Udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku poza przedszkolnym; Na bieżąco przez cały okres stażu - listy obecności ze spotkań grupowych i indywidualnych konsultacji;
- kserokopie ciekawych artykułów przygotowanych dla rodziców;
3 Wdrażanie różnorodnych aktywnych metod
i form pracy z dzieckiem

 Studiowanie literatury i czasopism poświęconych aktywnym formom i metodom pracy z dzieckiem;
 Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach;
 Obserwacja ciekawych zajęć koleżeńskich z wykorzystaniem nowatorskich metod aktywizujących;
 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania m.in.: elementy pedagogiki zabawy Klanzy, elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona, elementy odimiennej metody nauki czytania i pisania I. Majchrzak, metodę ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, edukację matematyczną wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej, elementy dramy itp.; Na bieżąco przez cały okres stażu - notatki;
- kserokopie artykułów;
- zaświadczenia o przebytych kursach, szkoleniach, warsztatach;
- wpisy do dziennika zajęć;
- scenariusze zajęć;
- dokumentacja fotograficzna;
- prace dzieci;

4 Przygotowywanie uroczystości okolicznościowych
i imprez przedszkolnych  Organizowanie i współorganizowanie uroczystości okolicznościowych oraz imprez dla całej społeczności przedszkolnej zgodnie z rocznym planem pracy przedszkola;
 Dekoracja przedszkola;
 Praca z dziećmi – przygotowywanie dzieci do występów publicznych; Cały okres stażu
(według planu rocznego) - dokumentacja fotograficzna;
- scenariusz, harmonogram uroczystości;
- zaświadczenie o przeprowadzonych i współorganizowanych imprezy/uroczystości;
- dekoracje;
- adnotacje w dzienniku zajęć;
5 Diagnozowanie
i rozwijanie zainteresowań dzieci  Obserwacja;
 Rozmowy z rodzicami i dziećmi;
 Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy;
 Organizowanie spotkań z przedstawicielami zawodów, którymi zainteresowane się dzieci;
 Organizowanie wycieczek do miejsc kulturalnych w najbliższej okolicy: do opery, do teatru lalek itp.
Na bieżąco przez cały okres stażu - notatki;
- dokumentacja fotograficzna;
- adnotacje w dzienniku zajęć;
- scenariusze uroczystości/wycieczek;
6 Poszerzenie wiedzy
w zakresie nowoczesnych metod wychowania  Śledzenie, gromadzenie, studiowanie i weryfikowanie informacji z internetu, prasy i literatury poświęconej nowoczesnym metodom wychowania w celu poznawanie nowych metod wychowania i zastosowanie ich w praktyce pedagogicznej;
 Indywidualne obserwacje i rozmowy z wychowankiem, opinie innych o dziecku w tym rodziców; Na bieżąco przez cały okres stażu; - notatki własne;
- artykuły;
- bibliografia;

7 Pomoc dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności
w nauce  badanie i diagnozowanie sytuacji każdego dziecka wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce;
 rozmowy z dzieckiem;
 udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą dzieci tego wymagających;
 określanie kierunków pracy dla dzieci z uzdolnieniami lub deficytami;
 wdrażanie programu wspomagającego rozwój uczniów wykazujących trudności w nauce; Na bieżąco przez cały okres stażu - notatki;
- obserwacje własne;
- teczki dzieci zdolnych i dzieci z trudnościami;
- programu wsparcia dla uczniów z trudnościami;

8 Współpraca ze środowiskiem rodzinnym dziecka
– aktywizowanie do czynnego uczestnictwa w życiu przedszkola  współorganizowanie i przygotowywanie uroczystości przedszkolnych;
 angażowanie rodziców i dziadków w pomoc na rzecz przedszkola (dostarczanie pomocy dydaktycznych, pomoc w organizacji zajęć z przedstawicielami różnych zawodów);
 aktywizowanie do czynnego udziału środowiska rodzinnego w akcji: „Poczytaj nam – lubi słuchać” – czytanie ulubionych bajek przez rodziców, dziadków wszystkim dzieciom w grupie; Na bieżąco przez cały okres stażu - scenariusze;
- dokumentacja fotograficzna;
- adnotacje w dzienniku;
9 Pełnienie dodatkowych funkcji związanych z pracą w placówce  stworzenie katalogu ćwiczeń i zabaw ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej;
 prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami gimnastyki korekcyjnej w grupie przedszkolnej;
 stworzenie i omówienie prezentacji multimedialnej dotyczącej Igrzysk Olimpijskich;
 przeprowadzenie cyklu zajęć ruchowych o tematyce igrzysk olimpijskich: letnich i zimowych; Na bieżąco przez cały okres stażu - katalog;
- miesięczne plany;
- adnotacje w dzienniku zajęć;
- prezentacja multimedialna;
- scenariusze zajęć;

10 Współpraca ze specjalistami oraz instytucjami wspomagającymi placówkę  Korzystanie z kompetencji, wiedzy i doświadczenia psychologa, logopedy do rozwiązywania bieżących problemów w grupie;
 Nawiązywanie współpracy z biblioteką, Urzędem Miasta, instytucjami lokalnymi itd. – wg zainteresowań dzieci;
 Organizowanie wycieczek do miejsc użyteczności publicznej m. in.: poczta, apteka, sklep, szewc itp. Na bieżąco przez cały okres stażu - notatki;
- dokumentacja fotograficzna;


11 Organizowanie, współorganizowanie
i uczestnictwo dzieci w konkursach, festiwalach organizowanych przez placówkę, różne instytucje i inne przedszkola;  Przygotowywanie i udział dzieci do konkursów, wystąpień, zawodów - przygotowanie do wszechstronnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu przez dzieci o tematyce wybranej wspólnie z dziećmi i zgodnym z zainteresowaniami dzieci; Na bieżąco przez cały okres stażu - zaświadczenia;
- dyplomy;
- podziękowanie;
- dokumentacja fotograficzna;
- regulamin konkursu;
12 Współpraca
z nauczycielami
z innych placówek  Spotkania i rozmowy;
 Obserwacja zajęć;
 Wymiana wiedzy i doświadczenia między nauczycielami – uczenie się od innych; Na bieżąco przez cały okres stażu - notatki własne;
- dokumentacja fotograficzna;§ 7 ust. 2, pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ORGANIZACJA STAŻU


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1 Pozyskiwanie
z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz danych z zakresu prawa oświatowego  Śledzenie i wyszukiwanie potrzebnych informacji z zakresu prawa oświatowego i awansu zawodowego nauczycieli;
Na bieżąco przez cały okres stażu - teczka stażysty;

2 Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
w pracy wychowawczo –
dydaktycznej  Opracowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych przy pomocy sprzętów multimedialnych oraz komputera;
 Tworzenie dokumentacji przedszkolnej i dokumentacji stażysty (scenariusze, artykuły itp.)
 Tworzenie prezentacji multimedialnych; Na bieżąco przez cały okres stażu - opracowane materiały, prace i pomoce dydaktyczna – teczka stażysty;
- prezentacje multimedialne (płyta CD);
3 Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej, internetu i komputera do czynności związanych
z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego  Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego;
 Korzystanie i śledzenie strony MEN i S oraz innych portali edukacyjnych;
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela;
 Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu, dyrekcją placówki, środowiskiem lokalnym oraz innymi nauczycielami
 Dokumentacja stażu w formie elektronicznej – prezentacja multimedialna w programie PowerPoint; Na bieżąco przez cały okres stażu

Kwiecień/Maj 2018 - wykaz stron internetowych;
- dokumentacja papierowa i elektroniczna stażu (płyta CD) - teczka stażysty;
- prezentacja PowerPoint
4 Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą
z innymi  Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie portalu edukacyjnego;
 Zamieszczanie wybranych scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych;
 Wyszukiwanie atrakcyjnych scenariuszy zajęć na różnych portalach edukacyjnych; Na bieżąco przez cały okres stażu - zaświadczenia o publikacjach – wydruk;
- wydruki scenariuszy:§ 7 ust. 2, pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


ORGANIZACJA STAŻU


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1 Aktualizacja wiedzy
z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie  Udział w wewnątrz- i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego dotyczących wymienionej tematyki;
 Korzystanie z doświadczenia i kompetencji innych nauczycieli – współpraca z innymi nauczycielami;
 Aktywne samokształcenie: zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi;
 Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej;
 Śledzenie nowinek wydawniczych i portali internetowych dotyczących wymienionych zagadnień;
 Sporządzenie wykazu literatury; Na bieżąco przez cały okres stażu - notatki własne;
- wykaz literatury i stron internetowych;
- zaświadczenia ukończonych kursów;

2 Umiejętność stosowania zdobytej
i posiadanej wiedzy psychologiczno
– pedagogicznej
w pracy z dziećmi,
a także podczas współpracy
z rodzicami
 Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych;
 Integrowanie grupy, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, zapobieganie zachowaniom agresywnym przez stosowanie elementów metod relaksacyjnych i aktywizujących;
 Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z dzieckiem zdolnym i dzieckiem z trudnościami);
 Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców; Na bieżąco przez cały okres stażu - adnotacje w dzienniku zajęć;
- arkusze obserwacji;
- notatki własne;
- scenariusze zajęć otwartych dla rodziców;
- listy obecności;
3 Wykorzystanie zasad
i metod nauczania
i wychowania w pracy dydaktyczno
– wychowawczej  Planowanie i tworzenie scenariuszy zajęć w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną; Na bieżąco przez cały okres stażu - scenariusze zajęć;
4 Organizowanie
i prowadzenie zajęć
w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców  Zebrania z rodzicami
 Pogadanki, prelekcje, prezentacje dotyczące wybranych zagadnień wychowawczo-dydaktycznych;
 Opracowanie ankiety dla rodziców;
 Zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania na gazetce grupowej, przedszkolnej; Na bieżąco przez cały okres stażu - listy obecności;
- sprawozdania ze spotkań;
- ankiety;
- wydruki publikacji;
5 Współpraca
z Poradnią Psychologiczno
– Pedagogiczną  Podjęcie współpracy z psychologiem w celu prowadzenia prelekcji dla rodziców i nauczycieli na temat rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci oraz sposobach prawidłowego jego stymulowania; Na bieżąco przez cały okres stażu - wykaz tematyki spotkań;
- sprawozdania i listy obecności ze spotkań;
- potwierdzenie dyrektora placówki;


§ 7 ust. 2, pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


ORGANIZACJA STAŻU


L.P.
ZADANIA DO WYKONANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1 Analiza przepisów praw oświatowego  Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy nauczyciela m. in.: Karty Nauczyciela, Rozporządzeń MEN i S, Ustaw o systemie oświaty, podstawy programowej wychowania przedszkolnego i innych; Na bieżąco przez cały okres stażu - teczka stażysty;
2 Studiowanie dokumentacji placówki  Dokładna analiza dokumentacji przedszkolnej m. in.: statutu, rocznego planu, regulaminów, programów; Na bieżąco przez cały okres stażu - wykaz dokumentów;
- notatki własne;
3 Udział
w posiedzeniach Rad Pedagogicznych  Przygotowywanie na posiedzenia Rad Pedagogicznych notatek dotyczących zmian w przepisach praw oświatowego;
 Prezentacja zmian innym nauczycielom; Na bieżąco przez cały okres stażu - notatki własne;
4 Przeanalizowanie Konwencji Praw Dziecka  Opracowanie Kodeksu Praw i Obowiązków Przedszkolaka;
 Stworzenie i przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej w/w tematyki;
 Stworzenie cyklu zajęć o Prawach i Obowiązkach Przedszkolaka z wykorzystaniem aktywizujących metod i form pracy z dzieckiem; Na bieżąco przez cały okres stażu - Kodeks Praw i Obowiązków Przedszkolaka;
- prezentacja multimedialna;
- scenariusze zajęć;
5 Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań  Uwzględnienie obowiązujących przepisów i procedur w codziennej pracy;
 Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego podczas spotkań metodycznych;
 Śledzenie zmian na stronach internetowych MEN i S Na bieżąco przez cały okres stażu - adnotacje w dzienniku zajęć;
- notatki;

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.