Katalog

Magdalena Dragon, 2017-01-27
Łaziska Górne

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


MGR MAGDALENA DRAGON
Imię i nazwisko: mgr MAGDALENA DRAGON – nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: studia podyplomowe w zakresie Pedagogika przedszkolna, magister w specjalności edukacja integracyjna i włączająca, licencjat na kierunku pedagogika specjalna w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie z terapią zajęciową
Stanowisko:
nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Przedszkole, 43–173 Łaziska Górne
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy tj. od 01.09.2016r. do 31.05.2019r.
Dyrektor placówki oświatowej:
Cel główny:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w szkoleniu dot. awansu na st. nauczyciela dyplomowanego VIII-IX. 2016r.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Wdrożenie procedury dotyczącej awansu zawodowego  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sprawozdanie z przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. XI. 2016r.
XI. 2016r.
Okres stażu.

Po każdym półroczu.
V. 2019r  Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.

 Sprawozdanie z realizacji planu.

 Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.  Hospitacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.
 Ewaluacja wdrożonych przez siebie aktywności zawodowych Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.  Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
 Notatki, spostrzeżenia, uwagi obserwatorów i własne.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

 Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu
 Zaświadczenia. Wykaz interesujących książek. Wykaz stron internetowych.


 Materiały, pomoce, zdjęcia.
5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
 Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
 Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
 Prowadzenie kroniki przedszkolnej.
 Inne. Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
2016/2017 Okres stażu.  Dzienniki zajęć.
 Teczka obserwacji dzieci.

 Plany pracy.

 Semestralne sprawozdania.

 Kronika przedszkolna.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
 Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, dziecięca matematyka prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
 Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. - Rozwijanie zdolności muzycznych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach. Okres stażu.
Okres stażu.

 Scenariusze zajęć.
 Zaświadczenia.
7. Wykonywanie czynności dodatkowych.
 Prowadzenie gazetki dla rodziców.
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych i grupowych tj.
 Spotkanie integracyjne
 Pasowanie na przedszkolaka
 Mikołaj
 Dzień Wiosny
 Współorganizacja międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „Książka sensoryczna”
 Współorganizacja Festynu rodzinnego Okres stażu.
Okres stażu.

Rok szkolny
2016/2017
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Scenariusze uroczystości. Zdjęcia.

 Sprawozdanie z przebiegu konkursu. Zdjęcia.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
 Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Organizacja spotkania integracyjnego dla rodziców i dzieci z grupy.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica. Rozmowa, poznanie interesujących zawodów. Okres stażu.
Okres stażu.
Rok szkolny 2016/2017
Okres stażu.
Wg. potrzeb
Okres stażu. Okres stażu.

Okres stażu.


Okres stażu.
 Plany współpracy.
 Lista obecności. Sprawozdania.
 Referaty.
 Lista kontaktów indywidualnych.
 Scenariusze zajęć.
 Scenariusze uroczystości.
 Zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli ciekawych zawodów
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.
 Współpraca z logopedą. Okres stażu.
Okres stażu.

Okres stażu.


Okres stażu.

Okres stażu.  Plan współpracy.

 Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.

 Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.


 Zdjęcia, zaświadczenia.§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
 Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
 Prowadzenie kroniki przedszkolnej. Okres stażu.
Na bieżąco.

Okres stażu.

Na bieżąco.
Okres stażu.
Okres stażu.Rok szkolny 2016/2017  Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.

 Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.

 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.


 Kronika przedszkolna.
2. Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola.  Umieszczanie ciekawych artykułów na stronie internetowej przedszkola oraz grupy.
 Utworzenie zakładki na stronie internetowej przedszkola z przebiegu i realizacji programu autorskiego „Zdrowo jemy, sami hodujemy” Okres stażu.

Wg. potrzeb  Strona przedszkola zamieszczona w Internecie
3. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego. Okres stażu.Okres stażu.  Płyty DVD i CD.
 Potwierdzenia Dyrektora przedszkola.


 Zdjęcia.
4. Wykorzystanie internetu jako źródła i wymiany informacji  Wyszukiwanie stron internetowych z bogatą bazą tematyki pedagogicznej, korzystanie z nagrań piosenek, encyklopedii,
 Kontaktowanie się poprzez pocztę e-mail
 Korzystanie z wiedzy innych nauczycieli
 Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego
 Korzystanie ze stron MEN Okres stażu.


Okres stażu.

Wg. potrzeb
Okres stażu.
Wg. potrzeb  Adresy stron www§ 8 ust. 2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego”.  Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. I semestr roku szkolnego 2016/2017  Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
2. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na edukacyjnej stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Okres stażu.
Okres stażu.  Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.  Opracowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej. Okres stażu.
 Referaty.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Okres stażu.
Okres stażu.  Scenariusze

 Lista obecności nauczycieli
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów)
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Okres stażu.


Okres stażu.

Okres stażu.
Okres stażu.  Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.


§ 8 ust. 2 pkt 4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.  Opracowanie i wdrożenie własnego programu z zakresu zajęć o tematyce przyrodniczo – roślinnej, „ Zdrowo jemy, sami hodujemy”
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
 Opracowanie przebiegu i zorganizowanie Kiermaszu Pierników świątecznych Rok szkolny 2016/2017

V 2017
XII 2017  Program i inna dokumentacja z nim związana.


§ 8 ust. 2 pkt 4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Okres stażu.

Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.  Scenariusze zajęć.

 Obserwacje.

 Scenariusze zajęć.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.
 Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Okres stażu wg potrzeb  Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy z dzieckiem.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.  Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. Okres stażu wg potrzeb  Dyplomy, podziękowania.
4. Współpraca z różnorodnymi instytucjami.  Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc
Okres stażu.

 Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.
 Zdjęcia.
5. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.  Organizowanie wycieczek pieszych (np. do lasu, ogrodu) i autokarowych (np. do Zagrody „niezłe ziółka”, ogrodu botanicznego, sali zabaw).
 Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi. Okres stażu.

Okres stażu.  Adnotacje w dzienniku, kronika przedszkolna.

 Zdjęcia.
6. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności przedszkola oraz na stronie internetowej przedszkola.
 Organizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów, konkursów. Na bieżąco.


Okres stażu.  Wycinki z prasy lokalnej.
 Strona internetowa.
 Scenariusze, zdjęcia.


§ 8 ust. 2 pkt 4e Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Mikołowie.  Kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych.
 Współorganizowanie badań przesiewowych
 Zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci.
 Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
 Uczestnictwo w szkoleniach, prelekcjach organizowanych przez poradnię.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.

Wg potrzeb.
Okres stażu.  Opinie.

 Potwierdzenia.

 Zdjęcia.

 Zaświadczenia.
2. Współpraca z przedszkolnym psychologiem i logopedą.  Prowadzenie konsultacji z psychologiem i logopedą.
 Zapraszanie ich na prowadzenie zajęć z dziećmi. Okres stażu.
Okres stażu.  Potwierdzenie współpracy.

 Zdjęcia.
3. Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 5 w Łaziskach Górnych  Zwiedzanie szkoły podstawowej.
 Udział dzieci w dniach otwartych i konkursach organizowanych w szkole.
 Ułatwianie dzieciom przedszkolnym przejście w kolejny etap edukacji. Zgodnie z potrzebami.  Potwierdzenia.
 Zdjęcia.
 Podziękowania
 Dyplomy.
4. Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Łaziskach Górnych  Zapraszanie Przedstawicieli Policji na spotkania z dziećmi.
 Pogadanki na temat bezpieczeństwa.
 Spotkanie dzieci z Hektorem Okres stażu.  Zaświadczenia.
 Podziękowania
 Potwierdzenia.
5. Nawiązanie współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łaziskach Górnych  Zwiedzanie pobliskiej Straży Pożarnej.
 Zaproszenie przedstawicieli straży na pogadanki. Zainteresowanie zawodem strażaka.
 Udział w próbach ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami postępowania na wypadek pożaru. Okres stażu.  Potwierdzenie współpracy.

 Zdjęcia.

 Kronika przedszkolna.
6. Udział w różnych akcjach i zbiórkach.  Udział w akcjach: „Korki dla Antka”, „Akademia Aquafresh i inne.
 Aktywny udział w organizowaniu pomocy dla potrzebujących
 Udział w zbiórkach: baterii, makulatury, płyt, kasztanów. Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.  Potwierdzenia. Protokoły.

 Podziękowania.

 Zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 4f Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola.  Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
 Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
 Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na bieżąco (w miarę możliwości).  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
2. Udział w wewnątrz przedszkolnych i szkolnych imprezach integracyjnych.  Współorganizowanie festynów rodzinnych. Wspólna zabawa, zaangażowanie dzieci i rodziców. Integracja grupy.
 Lepsze poznanie się (dzieci i rodziców), wywołanie miłej, radosnej atmosfery – zajęcia integracyjne.
 Zapoznanie 3-latków z przedszkolem – dzień adaptacyjny dla dzieci nowoprzyjętych. Okres stażu.


Wg potrzeb.


Wg potrzeb.  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.


 Zdjęcia.

 Scenariusz zajęć.
 Lista obecności.
3. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola.  Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
 Wykonywanie dekoracji w holu głównym. Okres stażu.
Wg potrzeb.  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Zdjęcia.
4. Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej.  Otrzymywanie dodatków motywacyjnych.
 Nagrody dyrektora. Okres stażu.
• Dyplom

§ 8 ust. 2 pkt 5 Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.
Lp. ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Opis i analiza dwóch przypadków - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycje rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Efekty oddziaływań. Okres stażu. • Opis przypadków.

Program będzie podlegał stałej ewaluacji, gdyż trudno jest zaplanować szczegółowe działania na tak długi okres czasu jak 3 lata.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.