Katalog

Jolanta Przybysz, 2017-02-28
Topólka

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans zawodowy nauczyciela dyplomowanego Jolanta Przybysz

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Mgr Jolanta Przybysz
Nauczyciel Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Becińskiego
w Paniewie
Imię i nazwisko: mgr Jolanta Przybysz
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa im. Franciszka Becińskiego w Paniewie
Nauczany przedmiot: Oddział przedszkolny
Posiadane kwalifikacje: Studium Nauczycielskie-Wychowanie Przedszkolne
Studia Magisterskie- Pedagogika Rewalidacyjna
Kurs kwalifikacyjny- Oligofrenopedagogika
Staż pracy w zawodzie: 28 lat
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 rok
Data zakończenia stażu: 31.05. 2017 rok

Cele stażu:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,
2. Poszerzenie wiadomości i umiejętności w pracy dydaktycznej. wychowawczej i opiekuńczej.
3. Kontynuowanie i rozszerzenie zakresu działań na rzecz szkoły.
CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Dokumentowanie,
uwagi

1. Wstępna analiza własnych umiejętności. Autorefleksja. Wrzesień
2014r. Teczka dotychczasowych osiągnięć zawodowych.

2. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.


Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2014r.
Wrzesień 2014r.


Wrzesień 2014r. Zebranie i rejestr aktów prawa oświatowego.Wniosek o rozpoczęcie stażu.


Plan rozwoju zawodowego.

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Założenie teczki „Awans zawodowy „

Gromadzenie dokumentacji potwierdzających realizację planu awansu zawodowego. Wrzesień 2014r.

Okres stażu Teczka „ Awans zawodowy”

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały.

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2017r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5.
Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. Prawidłowe wypełnienie
wniosku. Maj 2017r. Wniosek.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp.


Zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie, uwagi.
1.

Organizowanie zaplecza dydaktycznego. Gromadzenie księgozbioru dydaktycznego.
Okres stażu.


Wykaz bibliografii.


Studiowanie literatury fachowej, czasopism pedagogicznych,
Nowości wydawniczych.
Okres stażu. Wykaz przyswojonych pozycji.
Samodzielne opracowanie zestawu pomocy dydaktycznych( krzyżówki, karty pracy, pomoce do zabaw edukacyjnych).
Okres stażu. Wykaz pomocy dydaktycznych.

2.Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej.Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych (warsztaty, kursy, konferencje).
Okres stażu.

Zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa.
Kurs kwalifikacyjny- terapia pedagogiczna. 2014/2015


Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.Wpisy w protokole.
Udział w posiedzeniach rady pedagogicznych.


3.Współtworzenie dokumentacji szkolnej i oddziału przedszkolnego.


Tworzenie dokumenów „ Rekrutacja dzieci do Oddział Przedszkolnego” Rekrutacja uczniów do klasy I”; Regulamin Oddziału Przedszkolnego .
Arkusze Obserwacyjne dzieci 5-letnich.
Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z oddział przedszkolnego.
Okres stażu.

Dokumentacja,sprawozdania4.


Rozwijanie zainteresowań dzieci. Kółko plastyczne.Okres stażu.
Zapisy w dzienniku zajęć kółka plastycznego.


Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Okres stażu. Potwierdzenia udziału.5.


Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych.

Opracowanie regulaminów i przeprowadzenie konkursów klasowych i szkolnych.

Okres stażu.

Sprawozdania6.
Praca z dzieckiem słabym według zaleceń poradni i potrzeb dzieci.Prowadzenie zajęć według zaleceń poradni- korekcyjno- kompensacyjne.


Okres stażu.Dziennik zajęć, diagnozy, przygotowane materiały.


7.
Obserwacja i analiza możliwości dzieci.

Obserwacja dzieci.
Okres stażu.
Arkusz obserwacji.

Diagnoza wstępna i końcowa – przygotowanie dziecka do podjęcia nauki
w kl. I

Okres stażu.
Diagnoza

Opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.
Okres stażu.
Indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.


8.
Współpraca z rodzicami.
Systematyczne starania o estetykę sali przedszkolnej i
korytarzy szkonych.Praca nad integracją grupy przedszkolnej.. Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu uroczystości klasowych i szkolnych.
Okres stażu.
Potwierdzenie rodziców o współpracy.

Pedagogizacja rodziców podczas konsultacji i zebrań z wybranych tematów dotyczących problemów wychowawczych, trudności w uczeniu się, profilaktyki uzależnień.
Spotkania indywidualne, lekcje otwarte, dni otwarte dla nowych dzieci i rodziców.Dostosowanie dekoracji w Sali do aktualnej pory roku.

Wykonanie dekoracji na korytarzach szkolnych.


Organizowanie uroczystości klasowych według Planu działań wychowawczo- dydaktycznych; wycieczki klasowe. Współpraca z dziećmi podczas organizowani imprez. Okres stażu.

Okres stażu

Okres stazu
Listy obecności, wpisy do dziennika, materiały szkoleniowe.
Opis działań


Wpisy w dzienniku

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp.
Zadania
Formy realizacji Termin Dokumentowane,
Uwagi.
1.
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Wykorzystanie technologii komputerowej do opracowania dokumentacji (plany, sprawozdania, programy, zestawienia).
Okres stażu.
Dokumentacja nauczyciela przedszkola, sprawozdania, karty pracy, programy, zestawienia, dyplomy…..

Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela dyplomowanego.
Okres stażu.
Teczka awansu zawodowego.

Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych, karty pracy, prezentacje, scenariuszy zajęć, ankiet, list rodziców, dzieci, dyplomów, podziękowań, zaproszeń.


Okres stażu.
Przykładowe pomoce, karty pracy, prezentacje.

Korzystanie z aplikacji „cenzurka gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w kl.I”.
Okres stażu.
Wykorzystanie komputera do przygotowania
wystroju sali,
dekoracji na uroczystości, scenariuszy uroczystości.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

2.
Stosowanie Internetu Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji na potrzeby zajęć w przedszkolu, uroczystości, zebrania z rodzicami.
Okres stażu.
Scenariusze zajęć, uroczystości, notatki własne.

Komunikowanie się i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami drogą e-mailową.
Okres stażu.

Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji z życia klasy 0 i życia szkoły.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Zamieszczenie na stronie internetowej planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu. Strona internetowa.
§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
Lp.
Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie,
Uwagi.
1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

Prowadzenie rady szkoleniowej w ramach WDN
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, warsztatach z innymi nauczycielami.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Udostępnianie scenariuszy i innych materiałów innym nauczycielom.
Okres stażu.

Potwierdzenie innych nauczycieli.

Współpraca podczas przygotowywania uroczystości szkolnych, wycieczek, wyjazdów

Przeprowadzenie szkolenia na temat:……………………… Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora, innych nauczycieli.Zapis w protokole

2.
Praca w zespole samokształceniowym klas 0-III.
Spotkania zespołu. Wspólne rozwiązywanie problemów dydaktyczno- wychowawczych, wymiana doświadczeń, opracowywanie dokumentów, materiałów szkoleniowych.
Okres stażu.
Sprawozdania,
Materiały szkoleniowe.

3.
Publikacje w Internecie. Opublikowanie w portalu edukacyjnym planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

Opublikowanie w portalu edukacyjnym programu koła plastycznego.
Okres stażu.
Program kółka plastycznego.

Publikacja scenariuszy zajęć wynikających z realizacji programu koła plastycznego.
Okres stażu. Scenariusze zajęć kółka plastycznego.


§ 8 ust.2 pkt. 4
REALIZACJA CO NAJMNIEJ TRZECH Z SZEŚCIU ZADAŃ
§ 8 ust.2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Lp. Zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie,
uwagi.

1.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu koła plastycznego .Gromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu. Wdrożenie programu.
Wrzesień
2014/2015
Program kółka plastycznego.

2.
Praca z dzieckiem posiadającym zalecenie z PPP.
Opracowanie programu i wdrożenie go podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
Wrzesień
2014r.
Program zajęć.

3.
Opracowanie i wdrożenie programu „Jestem bezpieczny”.
Realizacja programu „Jestem bezpieczny”.
Wrzesień
2014r.
Program

4.
Realizacja programu profilaktyki prozdrowotnej.
Realizacja programu „Owoce w szkole”.
„Szklanka mleka”.
Okres stażu.
Zgoda rodziców, potwierdzenie dyrektora.

Realizacja programu „Czyste powietrze wokół nas”.
Okres stażu.
Ankieta dla realizatora programu.

Realizacja programu „Śniadanie daje moc”
12 zasad zdrowego odżywiania.
8. XI.2014r. Certyfikat


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Lp.
Zadania Forma realizacji Termin Dokumentowanie,
uwagi.
1.
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
Praca z dzieckiem zdolnym

Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach wewnątrzszkolnych i zewnętrznych.
Okres stażu.


Okres stażu.
Dziennik zajęć.


Zaświadczenie dyrektora.

2.
Organizacja wycieczek szkolnych.
Organizowanie i współorganizowanie
wycieczek.
Pełnienie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
Okres stażu.
Karty wycieczki, lista osób, zgoda dyrektora szkoły, zgoda rodziców, zapis w dzienniku.

3.
Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych.
Opracowanie regulaminów, przeprowadzenie konkursów.
Okres stażu.
Sprawozdanie.

4.
Organizacja imprez i uroczystości klasowych i szkolnych.
Organizowanie imprez klasowych.

Organizowanie uroczystości szkolnych.

Współorganizowanie uroczystości o charakterze środowiskowym wynikającym z kalendarza uroczystości szkolnej.
Okres stażu.

Zapis w dzienniku, zdjęcia.

Zapis w dzienniku,
Zdjęcia.


Potwierdzenie dyrektora, innych nauczycieli.


5
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Zorganizowanie i współorganizowanie spotkania z:
- policjantem
-pielęgniarką
-strażakiem,
- leśniczym.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora, zdjęcia.

6
Promowanie szkoły w środowisku .
Redagowanie artykułów dotyczących ważniejszych wydarzeń z życia szkoły w gazetce gminnej „Nasze sprawy”.

Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia szkoły i klasy.
Okres stażu.
Okres stażu. Artykuły, zdjęcia
w gazetce.Artykuły , zdjęcia na stronie internetowej szkoły.


§ 8 ust.2 pkt. 4 e
Wykorzystanie zadań na rzecz oświaty , pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp.
Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie,
uwagi.
1.
Współpraca ze strukturami samorządowymi i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i edukacji w środowisku lokalnym. Współpraca z policją
- pogadanka ”Bezpieczna droga do szkoły”.


- wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie .
- poznanie pracy policjanta
Okres stażu.
Zapisy w dzienniku,
Potwierdzenia dyrektora, zdjęcia, sprawozdania,

Współpraca z kołem łowieckim w Orlu
- wycieczka ”Poznanie pracy leśnika- pogadanka”.

Współpraca z pielęgniarką.

Współpraca ze Strażą Pożarną.
Okres stażu.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Radziejowie (diagnozowanie problemów dzieci, zajęcia logopedyczne).
Okres stażu.

Współpraca z stacją sanitarno-epidemiologiczną w Radziejowie.

GOPS- Topólka, Gok- Topólka, Gminną Biblioteką w Topólce, Ośrodkiem Zdrowia.

Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Ankieta.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.