Katalog

EWA Kościelnik, 2017-02-28
Magnuszew

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: Ewa Kościelnik
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel kontraktowy
NAUCZANY PRZEDMIOT: wychowanie przedszkolne
MIEJSCE PRACY: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego
OKRES STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy (01.09.2014-31.05.2017)
OPIEKUN STAŻU:
DYREKTOR SZKOŁY:


§7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
• Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) art. 9a
2. Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu – systematyczna współpraca
• Omówienie zasad współpracy z opiekunem stażu
• Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności
3. Prowadzenie dokumentacji szkolnej
• Systematycznie prowadzenie dziennika zajęć
• Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej
• Przygotowanie planu pracy
4. Podniesienie kompetencji zawodowych
• Ukończenie szkolenia: „Rozwój i awans zawodowy nauczyciela kontraktowego”
• Ukończenie studiów magisterskich – terapia pedagogiczna
• Udział w warsztatach metodycznych:- Zabawy muzyczno-ruchowe w pracy z dzieckiem we wczesnej edukacji
• Uczestnictwo w konferencjach metodycznych
• Uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli:- Szkolenie nt ewaluacji wewnętrznej
• Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej
• Prowadzenie zajęć otwartych
• Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej, psychologiczne
• Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
• Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
• Opracowanie pomocy dydaktycznych: karty pracy, testów, gier dydaktycznych, wykorzystanie multimediów
• Stosowanie aktywnych metod nauczania. Budowanie bazy materiałów i pomocy dydaktycznych, czasopism, testów, gier, itp.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i
innych nauczycieli
6. Współpraca z gronem pedagogicznym
• Pomoc w przygotowaniu uroczystości, imprez, konkursów, dekoracji, kostiumów do przedstawień, zabaw, wystaw
• Współdziałanie w czasie pracy w zespole do spraw ewaluacji
7. Ewaluacja pracy własnej
• Przeprowadzenie ankiety, wywiadów, obserwacji wśród uczniów, rodziców na temat własnej pracy i opracowanie wyników ankiety.

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Poznawanie możliwości rozwojowych dzieci
• Obserwacja dzieci, stała kontrola postępów i trudności
• Rozmowy z dziećmi i rodzicami - poznawanie środowiska uczniów, ich sytuacji rodzinnej i materialnej
• Analiza wyników diagnozy przedszkolnej
• Analiza kart zgłoszeniowych i dokumentacji medycznej
2. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi
• Prowadzenie zajęć wykorzystując różnorodne metody pracy:
• - burza mózgów
• - Bajkoterapia
• - Kinezjologia Edukacyjna
• - Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
• - Pedagogika Zabawy
• - Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
• - Elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej
• - Techniki relaksacyjne
3. Udział w realizacji programów i akcji profilaktycznych
• Góra Grosza
• Sprzątanie świata
• Zbiórka makulatury, zakrętek i baterii
4. Udział w życiu szkoły
Udział i współorganizowanie imprez, uroczystości, projektów szkolnych:
• Wystawy w Galerii na Piętrze
• Zabawy karnawałowej
• Ostatków Rozniszewskich
• Przedstawień Teatru Figielek
• Święta szkoły
• Dnia Dziecka
• Zwiedzenie szkolnej Izby Pamięci
• Odwiedzenie pomnika ofiar okupacji hitlerowskiej i Kopca Tadeusza Kościuszki
5. Organizacja uroczystości, imprez i wycieczek
• Pasowanie na starszaka
• Dzień Mamy i Taty – połączony ze spotkaniem integracyjnym przy poczęstunku
• Dzień Babci i Dziadka
• Plastyczne warsztaty świąteczne
• Wycieczka mikołajkowa do sali zabaw w Radomiu
• Wyjazd do Magicznych ogrodów - Trzcianki
• Wyjazd do teatru
• Zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego przebiegu wycieczek
6. Zgłoszenie szkoły do akcji Cała Polska czyta dzieciom
• Mądra szkoła czyta dzieciom – nauczyciele, uczniowie czytają literaturę na głos np. na przerwie
7. Współpraca z rodzicami – integracja środowiska lokalnego
• Zebrania i rozmowy indywidualne
• Udział rodziców w uroczystościach, warsztatach, wycieczkach
• Zachęcanie do udziału w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
• Zachęcanie rodziców do prezentowania swoich zainteresowań i zawodów
• Pedagogizacja rodziców
8. Promocja szkoły
• Organizacja międzyszkolnego konkursu plastycznego połączonego z wystawą w Galerii na Piętrze
• Przygotowanie dzieci do konkursów zewnętrznych
• Spotkania z ciekawymi ludźmi

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie komputera i Internetu do poznania procedury awansu zawodowego, przygotowania się na zajęcia i do uroczystości
• Przygotowaniu pomocy dydaktycznych, scenariuszy, planów miesięcznych, zaproszeń, dekoracji
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
• Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy
• Korzystanie z encyklopedii multimedialnych, stron przeznaczonych dla nauczycieli
• Korzystanie ze stron dotyczących prawa oświatowego
• Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji, relacji z uroczystości, zdjęć
• Prowadzenie zakładki na stronie internetowej szkoły dotyczącej klasy

2. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem sprzętu i programów multimedialnych
• Oglądanie filmów tematycznych i dydaktycznych Gra w gry dydaktyczne
• Prowadzenie zajęć informatycznych
3. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej
• Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej i telefonu z rodzicami, nauczycielami, dyrektorem, wydawnictwami, organizatorami konkursów

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Nawiązanie współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
• Kierowanie dzieci wymagających opinii specjalistycznych badań i testów do poradni (dz. z trudnościami i dz. zdolne)
• Wspólne rozwiązywanie problemów pedagogiczno-psychologicznych
Badania profilaktyczne
2. Stosowanie zdobytej wiedzy podczas pracy z dziećmi
• Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i podejmowanie działań naprawczych
• Dobieranie metod nauczania z uwzględnieniem indywidualnych preferencji
• Stosowanie różnorodnych metod wychowawczo – dydaktycznych w:
- rozwiązywaniu konfliktów
- zapobieganiu agresji
- utrzymywaniu dyscypliny na zajęciach
- integrowaniu grupy
- przełamywaniu barier u dzieci nieśmiałych
3. Poznawanie aktualnego poziomu rozwoju uczniów i wyrównywanie braków edukacyjnych
• Dokonanie i obserwacji i diagnozy wstępnej i końcowej
• Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
• Rozmowy indywidualne z rodzicami mające na celu wyznaczanie kierunków pracy z dzieckiem

4. Studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Zapoznanie się z aktualnymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie
• Odwiedzanie stron internetowych poświęconych zagadnieniom psychologii, pedagogiki i dydaktyki
• Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1. Analiza przepisów prawa oświatowego
• Prześledzenie podstawowych aktów prawnych min.:
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Śledzenie na bieżąco zmian w prawie oświatowym
2. Analiza i aktywne uczestnictwo w tworzeniu podstawowych dokumentów szkolnych
• Plan pracy szkoły
• Program wychowawczy i profilaktyki
• Statut szkoły
• Regulamin Rady Pedagogicznej
• Rady Rodziców
• Rady Uczniów
• Przepisów BHP
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.