Katalog

Anna Łukasik, 2017-02-28
Zadzim

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Plan
rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień
nauczyciela mianowanegomgr Anna Łukasik
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

 


CELE PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


1. Uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji zadań dotyczących organizacji i zasad pracy szkoły.
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Wykorzystywanie w pracy technologii komputerowej.
5. Poznawanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.
6. Organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach szkolnych.
7. Pogłębianie wiedzy na temat prawa oświatowego.Rozp. MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli Dz. U. 2013
poz. 393 §7 ust. 2 pkt 1 rozp.:
Umiejętność organizacji doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


Zadania
do realizacji
Formy i sposoby realizacji zadań
Termin
realizacji
Dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
1. Zapoznanie z rozporządzeniem MEN w sprawie uzyskania awansu zawodowego.

2. Śledzenie aktów prawnych.


IX. 2013r.
Wniosek o rozpoczęcie awansu zawodowego
Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
2.Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu
1.Rozmowa z opiekunem stażu, zawarcie kontraktu określającego warunki i zasady współpracy.

2.Przygotowanie Planu Rozwoju Zawodowego.

3.Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.

IX.2013r.IX.2013r.


Cały okres stażu


KontraktPlan Rozwoju Zawodowego


Notatnik
3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora Zespołu Szkół.
1.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu .

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły -
konsultacje, opracowywanie konspektów zajęć.

3.Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
W ciągu całego stażu

Scenariusze zajęć
Arkusze obserwacji
4. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
1. Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów szkolnego systemu oceniania itp.
Cały okres
stażu
Plan rozwoju zintegrowany z dokumentami szkoły.
5.Doskonalenie, pogłębienie wiedzy oraz uzyskanie nowych kwalifikacji służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły.

1. Aktywny udział w różnych formach wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym adekwatnym do potrzeb nauczyciela i szkoły
(warsztaty, kursy, konferencje, studia podyplomowe ).
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Certyfikaty
Dyplomy
Notatki

6. Aktywne uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.
1. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej.

2. Prowadzenie szkoleń nauczycieli w ramach Rad Pedagogicznych – dzielenie się własnymi doświadczeniami i wiedzą.

3.Udział w pracach zespołów zadaniowych.

Cały okres stażu
Protokoły z Rady Pedagogicznej
7.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
1.Stosowanie w procesie zajęć grupy wychowawczej aktywnych metod oraz form pracy z wychowankiem.
2. Samodzielne studiowanie literatury fachowej.
3.Opracowanie scenariuszy zajęć i materiałów pomocniczych (samodzielnie przygotowanych trwałych środków dydaktycznych).
4. Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi (np.www.wsip.pl katalogami, stronami internetowymi itp.).
5. Systematyczne przeglądanie internetowych stron edukacyjnych.Na bieżąco

Notatki z literatury.


Pomoce dydaktyczne, gazetka szkolna, scenariusze zajęć
8.Planowanie pracy wychowawczej.
Obserwacja i analiza możliwości wychowanków.

1.Coroczna aktualizacja planu pracy zajęć w grupie wychowawczej.
2.Zbieranie informacji na podstawie obserwacji i kart zdrowotnych dzieci.

Cały okres stażu
Plan pracy zajęć grupy wychowawczej.Obserwacja
Wywiad
9.Gromadzenie własnych działań zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem oraz wytycznymi opiekuna stażu.
1.Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej z wykorzystaniem technologii komputerowej.
Cały okres stażu
Dokumenty
10.Opracowanie rozkładu materiału do pracy całorocznej
1.Napisanie planu pracy zajęć grupy wychowawczej .

2.Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dziennik zajęć
wychowawczych

IX.2013r.
IX.2014r.
IX.2015r.

Na bieżąco
Potwierdzenie Dyrektora Zespołu Szkół

Dziennik zajęć wychowawczych
11. Podsumowanie pracy wychowawczej i opiekuńczej
1.Sprawozdanie z przebiegu pracy w grupie wychowawczej raz w semestrze.

I, VI.2014r.
I, VI. 2015r.
I, VI.2016r.
Protokół Posiedzeń Rady Pedagogicznej
12. Opracowanie i napisanie programu własnego
1.Napisanie programu koła teatralnego „ Bawimy się w teatr ” na lata 2015 / 2016, 2016 / 2017 .

2015 – 2017
Program
Ewaluacja programu
13.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych
1.Przygotowanie ściennych gazetek klasowych i szkolnych.

2.Prowadzenie Kroniki Szkolnej.

3.Udział w realizacji programów szkolnych. Praca w zespole wychowawczym.

4.Współorganizowanie i udział w różnych uroczystościach szkolnych :
- Dzień Edukacji Narodowej
Wszystkich Świętych,
Odzyskanie Niepodległości,
Zabawa andrzejkowa,
Mikołajki,
Zabawa karnawałowa,
Dzień Kobiet,
Dzień Służby Zdrowia,
Konstytucja 3 maja,
Przegląd „ W krainie pieśni, baśni i tańca ”,
Dzień Dziecka,
Przegląd Integracyjny „ Razem możemy wiele ”.


Zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych

Cały okres stażu
Potwierdzenia opiekuna stażu
Zapisy w dziennikuZdjęcia, nagrania na kamerę, Kronika szkolna, potwierdzenia opiekuna stażu i dyrektora stażu
14.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
1.Opis realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.


30.12.2016r.
Sporządzenie sprawozdania
15.Ocena własnych możliwości i umiejętności.
1.Arkusz samooceny.Cały okres stażu
Autorefleksja
Opinia opiekuna stażu
Opinia dyrektora§ 7 ust. 2 pkt 2 rozp.:
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych ucznia, problematyki i środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
do realizacji
Formy i sposoby realizacji zadań
Termin
realizacji
Dokumentacja
1. Poznanie wychowanków przebywających w placówce.
1.Obserwacja uczniów podczas zajęć w grupie wychowawczej.
2.Rozwiązywanie problemów wychowawczych wychowanków.
3.Rozmowy z wychowankami, nauczycielami, rodzicami, opiekunami i personelem medycznym na temat zdrowia, sytuacji rodzinnej uczniów oraz ich zachowania.
4. Pomoc wychowankom w poznawaniu siebie samego poprzez udział w różnego rodzaju zajęciach.

Cały okres stażu
Obserwacje


Pogadanki, rozmowy indywidualne


Wnioski


Scenariusze zajęć
2.Pomoc wychowankom mającym trudności w nawiązaniu kontaktów rówieśniczych.1.Prowadzenie zajęć integrujących grupę.
Cały okres
stażu
Scenariusze zajęć
3.Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą szkoły.

1.Rozmowy, konsultacje z psycholog dziecięcym oddziału, PPP.


Cały okres
stażu
Sprawozdania
4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela.
1.Podejmowanie działań zgodnych z założeniami programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.

Cały okres stażu
Notatki
5. Podejmowanie nowych zadań.
Współpraca z nauczycielami.
1.Udział w pozyskiwaniu sponsorów.

2. Nawiązanie współpracy z nauczycielami innych placówek.
Cały okres stażu
Sprawozdania


Scenariusze imprez
Zdjęcia
Kronika szkolna
§7 ust. 2 pkt 3 rozp.:
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania
do realizacji
Formy i sposoby realizacji zadań
Termin
realizacji
Dokumentacja
1.Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej do doskonalenia własnego warsztatu pracy.
1.Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu w celu gromadzenia materiałów dotyczących awansu zawodowego.

2.Wykorzystywanie internetu na zajęciach w grupie wychowawczej.

3.Urozmaicanie oferty zajęć wychowawczych dla wychowanków o zajęcia wykorzystujące sprzęt audio, IBOX, laptop, projektor interaktywny.

Cały okres stażu
Opracowane materiały
2. Wykorzystywanie komputera do dokumentowania podjętych działań.
1.Opracowywanie scenariuszy zajęć.

2.Przygotowywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera.

3.Pisanie scenariuszy, sprawozdań, ankiet.
4.Sporządzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowy.

5.Wykorzystanie pomocy dydaktycznych – prezentacji mulimedialnej, projektor interaktywnej.

Cały okres
stażu
Scenariusze zajęć


Pomoce dydaktyczneAnkiety, sprawozdania

Sprawozdanie
3.Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą z innymi.
1. Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć.

Cały okres
stażu
Strona www.

4.Poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi komputera
1.Szkolenie doskonalące z zakresu wykorzystywania projektora interaktywnego w pracy pedagogicznej.


Okres
stażu
Zaświadczenie

§7 ust. 2 pkt 4 rozp.:
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania
do realizacji
Formy i sposoby realizacji zadań
Termin
realizacji
Dokumentacja
1.Pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii i stosowanie jej w pracy z wychowankami.
1. Studiowanie literatury fachowej.

2.Pogłębianie wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki na kursach, warsztatach, radach szkoleniowych.

3.Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami wychowanków wydanymi przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami w procesie wychowawczym.

4.Pomoc dzieciom nieśmiałym, mającym trudności z aklimatyzacją w placówce – pogadanki, spacery, imprezy klasowe.

4.Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej ( nowości książkowe,
czasopisma ).
Cały okres stażu
Notatki

Zaświadczenia
Orzeczenia , opinie
2.Poznanie poziomu wychowanków oraz uwzględnianie w pracy właściwości okresu rozwojowego uczniów.

1. Obserwacja i rozmowy z wychowankami podczas zajęć wychowawczych – ich zainteresowania, potrzeby, problemy.

Cały okres
stażu
Notatki
Rozmowy z nauczycielami
3.Praca z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze i mającym kłopoty w nauce.
1.Prowadzenie zajęć podnoszących poczucie odpowiedzialności za czyny.

2.Pomoc uczniom z trudnościami w nauce.

Cały okres
stażu
WnioskiWpis do dziennika zajęć wychowawczych
4.Praca z uczniem zdolnym.
1.Udział wychowanków w konkursach, przeglądach.

Cały okres stażu
Kronika Szkolna,
Zdjęcia, Dyplomy, Podziękowania
5.Dzielenie się wiedzą z zakresu pedagogiki i psychologii zdobytą podczas studiów.
1.Studiowanie fachowej literatury w trakcie podjęcia studiów podyplomowych i dzielenie się nią z nauczycielami.


Cały okres stażu
Notatki


§7 ust. 2 pkt. 5 rozp.:
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Zadania
do realizacji
Formy i sposoby realizacji zadań
Termin
realizacji
Dokumentacja
1.Znajomość zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
1.Analiza dokumentacji
szkolnej : statutu, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planów, regulaminów, programów.

2.Współpraca z psychologiem oddziału.

Cały okres stażu


Notatki
2.Aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej
1.Przygotowywanie i wygłaszanie referatów dla Rady Pedagogicznej wg wytycznych na dany rok szkolny.

Wg harmonogramu pracy Rady Pedagogicznej
Referat
Potwierdzenia dyrektora
3.Doskonalenie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.

1.Znajomość przepisów – analiza dokumentów.

Cały okres
stażu
NotatkiPodpis nauczyciela Podpis dyrektora
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.