Katalog

Anna Pluto-Prondzińska, 2017-02-28
Słupsk

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

awans zawodowy na dyplomowanego

- n +

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) VIII – IX 2014r. • złożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• sporządzenie planu rozwoju zawodowego
2. Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji szkolnej :
• statutu szkoły wraz z WSO
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktycznego i innych
• udział w opracowywaniu różnych dokumentów szkolnych cały okres stażu• dokumentacja szkolna
• znajomość przepisów
3. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • praca w komisjach powoływanych w szkole
• uczestnictwo w instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (warsztaty, konferencje, szkolenia, kursy) oraz w pracach zespołu przedmiotowego
• udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
cały okres stażu • zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach
• listy obecności
4.
Doskonalenie własnego warsztatu pracy.

• studiowanie literatury oraz czasopism pedagogicznych ( aktualizacja własnej biblioteczki)
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych cały okres stażu


• zbiór czasopism, książek
• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć5. Przygotowywanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
• stymulowanie aktywności twórczej dzieci
• przygotowywanie dzieci do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
• odkrywanie zdolności dzieci i wykorzystanie ich umiejętności cały okres stażu • sprawozdania
6. Organizowanie konkursów. • przygotowanie i przeprowadzenie konkursów klasowych, szkolnych i międzyszkolnych cały okres stażu • dokumentacja konkursów
• zapisy w e-dzienniku
• dyplomy, sprawozdania
7. Podejmowanie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym.• współorganizacja imprez szkolnych z udziałem rodziców i społeczności lokalnej
• organizowanie wystaw prac dzieci podczas zebrań z rodzicami
• tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w świadomości rodziców
• współpraca z różnego typu organizacjami
• udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę
• zamieszczanie na stronie internetowej szkoły wydarzeń z życia klasy i szkoły
cały okres stażu
(według potrzeb) • scenariusze imprez szkolnych
• wpisy w e-dzienniku
• notatki
• informacje, zdjęcia przekazane na stronę internetową szkoły
8.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.• gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego cały okres stażu


maj - czerwiec 2017
• wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• sporządzenie sprawozdania
• wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
9.


Współpraca z rodzicami.• przeprowadzenie zebrań i indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów
• utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce i sprawiających problemy wychowawcze
• informowanie o postępach uczniów w nauce
• pedagogizacja rodziców
• kontaktowanie rodziców z pedagogiem szkolnym
• włączenie rodziców do prac na rzecz szkoły
• pomoc ze strony rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych zgodnie z harmonogramem pracy szkoły na dany rok szkolny


na bieżąco/ cały okres stażu


• listy z podpisami rodziców
• adnotacje w e-dzienniku

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• prowadzenie e-dziennika
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• wypisywanie świadectw w formie elektronicznej
• dokumentowanie przebiegu stażu
• stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych
• prowadzenie zajęć komputerowych w ramach ed. Wczesnoszkolnej cały okres stażu • scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany
• wpisy w e-dzienniku2. Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, sprawozdania oraz samodzielnie przygotowanych prezentacji multimedialnych
na bieżąco • strona internetowa (wydruki)
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. • śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MEN, portali edukacyjnych i innych
cały okres stażu
• wydruki

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
lub innych zajęć.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. • wymiana doświadczeń w ramach zespołu samokształceniowego i rady pedagogicznej
• współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowywania uroczystości szkolnych, międzyszkolnych, konkursów itp.
• opracowywanie i udostępnianie testów, sprawdzianów i innych własnych materiałów dydaktycznych
• prowadzenie zajęć edukacyjnych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
• konsultacje z innymi nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego, wychowawcami świetlic w zakresie zagadnień dotyczących opieki i wychowania
• publikacja w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz własnych materiałów dydaktycznych cały okres stażuwedług potrzebI semestr
roku szkolnego 2013/2014 • notatki własne
• opracowane scenariusze zajęć, wnioski z obserwacji
• potwierdzenie publikacji
2.


Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych wychowawców materiałów dydaktycznych. • opracowanie teczki z ćwiczeniami doskonalącymi grafomotorykę pisowni oraz koordynację wzrokowo – ruchową okres stażu
(według potrzeb) • opracowane materiały
3.
Pełnienie funkcji opiekuna nauczycieli stażystów lub opiekuna praktyk pedagogicznych. • pomoc w opracowaniu planu, scenariuszy zajęć, obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli/praktykantów, konsultacje, opracowanie oceny dorobku zawodowego/oceny przydatności do zawodu okres stażu (według potrzeb i możliwości)

• potwierdzenie dyrektora


§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Opracowanie i wdrożenie własnego planu pracy wychowawcy.

• opracowanie planu pracy wychowawcy (uwzględniającego szkolny program profilaktyczny i wychowawczy)
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
• uwzględnienie propozycji rodziców w tworzonym planie wychowawczym klasy
• zapoznanie z planem rodziców cały okres stażu • dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku elektronicznym
• opracowany plan pracy wychowawcy

2. Opracowanie planu działań koordynatora ds. kultury oraz planu współpracy z instytucjami kultury. • stworzenie planu i realizacja zadań związanych z pełnieniem funkcji koordynatora ds. kultury w szkole

cały okres stażu • opracowane plany
• sprawozdania z realizacji
3.


Opracowanie programu terapii pedagogicznej.

• opracowanie i wdrożenie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się okres stażu


• opracowany plan zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
• sprawozdanie
4.

Opracowanie innowacji pedagogicznej pn. ,,Więcej ruchu dla maluchów’’ – uzupełnienie programu ed. wczesnoszkolnej o poszerzone zajęcia wych. fiz. z zakresu gier i zabaw • opracowanie i realizacja innowacji pedagogicznej dla uczniów kl. I - III
okres stażu • opracowana innowacja
• sprawozdanie

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków i organizowanie pomocy uczniom z problemami. • diagnozowanie środowiska uczniów
• rozmowy z rodzicami
• współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
• organizowanie pomocy uczniom cały okres stażu • notatki, zapisy w dzienniku elektronicznym
• skierowanie do PPP
2.Organizacja imprez i wycieczek szkolnych. • organizacja jednodniowych wycieczek szkolnych w celu integracji grupy
• piesze wędrówki z PTTK
• organizacja wycieczek do miejsc związanych z kulturą (kino, teatr, muzeum itp.)
• zorganizowanie imprez klasowych i szkolnych cały okres stażu• karty wycieczki, zapisy w dzienniku elektronicznym, fotografie


3. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. • przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)
• zachęcanie uczniów do udziału w różnych kołach zainteresowań okres stażu
na bieżąco
według potrzeb • wpisy w dzienniku elektronicznym, fotografie


§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. • kierowanie uczniów na badania cały okres stażu
(według potrzeb) • potwierdzenie dyrektora
2.
Współpraca z pedagogiem, wychowawcami, rodzicami. • systematyczne konsultacje i rozmowy
• indywidualne rozmowy z rodzicami (służenie rodzicom pomocą w pokonywaniu trudności wychowawczych)
• rozmowy wychowawcze z uczniami w celu korygowania złego zachowania, rozwiązywania konfliktów cały okres stażu

• notatki
• zapisy kontaktów w dzienniku elektronicznym

3.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim. • pomoc w organizacji imprez
• udział w akcjach i konkursach organizowanych przez SU według harmonogramu imprez szkolnych • potwierdzenie współpracy

4.

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych. • pomoc uczniom mającym ciężką sytuacją rodzinną
• zbieranie makulatury i tworzyw sztucznych
• zbiórki na rzecz schroniska dla zwierząt cały okres stażu
(według potrzeb) • wpisy w dzienniku elektronicznym
5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. • organizowanie pomocy uczniom potrzebującym według potrzeb
• potwierdzenie dyrektora
6.
Współpraca z instytucjami i ośrodkami kultury.
• organizowanie wyjść do kina, teatru uczniom w pionie klas 0 – III
• działania zmierzające do promocji placówki poprzez udział uczniów w konkursach organizowanych przez instytucje kultury
okres stażu
(według potrzeb)


• potwierdzenie dyrektora
• wpisy w dzienniku elektronicznym
• sprawozdania
7. Współpraca z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych. • udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa okres stażu • zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
• umieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego
• opracowanie i publikacja materiałów dydaktycznych w sieci cały okres stażu


• potwierdzenia
2. Sukcesy w pracy zawodowej. • uzyskanie nagród, wyróżnień, podziękowań
• owocna współpraca z rodzicami
• zwycięstwa uczniów w konkursach i zawodach cały okres stażu • potwierdzenia, podziękowania

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

• analiza i opis przypadków rozwiązywania i rozpoznawania problemów edukacyjnych lub wychowawczych
• współpraca z pedagogiem szkolnym
• współpraca z rodzicami w zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami cały okres stażu • opis i analiza przypadku
• zapisy kontaktów w dzienniku elektronicznym
Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.