Katalog

Ewelina Augustowska-Katprzyk, 2017-04-18
Białynin

Chemia, Zadania

zadania z chemii-kwasy,zasady,sole,węglowodory, pochodne węglowodorów, substancje o znaczeniu biologicznym,woda i roztwory wodne

- n +

ZADANIA – KWASY, ZASADY, SOLE, WODA I ROZTWORY WODNE,
POCHODNE WĘGLOWODORÓW, WĘGLOWODORY, SUBSTANCJE O ZNACZENIU BIOLOGICZNYM.

Zadanie 1. Korzystając z tabeli rozpuszczalności,zaznacz numery probówek, w których powstanie osad.

Probówka 1 -dodano wodny roztwór azotanu(V) ołowiu (II) do roztworu wodorotlenku sodu

Probówka 2 -dodano roztwór chlorku wapnia do kwasu fosforowego(V)

Probówka 3 - dodano tlenek miedzi(II) do kwasu siarkowego(VI)

Zadanie 2.Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji strąceniowej.
A. H+ + OH– → H2O
B. K2O + H2O → 2 KOH
C. Na2CO3 2 Na+ + CO32–
D. Ag+ + Cl– → AgCl

Zadanie 3. Zaznacz skrócony zapis jonowy równania reakcji zobojętniania
A. H+ + OH– → H2O
B. K2O + H2O → 2 KOH
C. Na2CO3 2 Na+ + CO32–
D. Ag+ + Cl– → AgCl

Zadanie 4. Napisz wzór sumaryczny grupy:
a) aminowej

b) hydroksylowej

c) aminowej

d) karboksylowej

Zadanie 5. Zbadano odczyny trzech wodnych roztworów : KOH, C12H22O11, CH3COOH za pomocą wskaźników. Korzystając z poniższych danych uzupełnij poniżej brakujące informacje.

Roztwór 1 Roztwór 2 Roztwór 3
Fenoloftaleina bezbarwny malinowy bezbarwny

Uniwersalny
papierek
wskaźnikowy czerwony niebieski żółty


Wzór sumaryczny
badanej substancji ......... ........... ........

Odczyn roztworu ......... ........... .........

Zadanie 6. Zaznacz numer probówki, w której zajdzie reakcja zobojętniania.

Probówka 1 - dodano wodny roztwór zasady sodowej do kwasu siarkowego(VI)
Probówka 2 - dodano chlorek wapnia do kwasu siarkowego(VI)
Probówka 3 - dodano tlenek miedzi(II) do kwasu siarkowego(VI)


Zadanie 7. Korzystając z krzywej rozpuszczalności soli, uzupełnij poniższe zdania.
a) Rozpuszczono 80 g azotanu (V) sodu NaNO3 w 100 g wody w temperaturze 20°C,otrzymany roztwór jest ............ b)Rozpuszczalność azotanu(V) potasu KNO3 w temperaturze 60°C w 100g wody wynosi ............
c) Aby otrzymać roztwór nasycony KNO3 w 2000g wody w 90°C należy rozpuścić .....g KNO3.

Zadanie 8. Korzystając z szeregu aktywności metali zaznacz numery probówek,w których zajdzie reakcja i wyjaśnij dlaczego zachodzi dana reakcji. Podaj numer probówki/probówek,w której wydzieli się wodór.
Szereg aktywności metali:
K
Ca
Zn
H
Bi
Sb
Cu
Hg
Ag
Au
Probówka 1 - wprowadzono cynk do wodnego roztworu azotanu(V) srebra
Probówka 2 - wprowadzono miedź do kwasu solnego
Probówka 3 - wprowadzono potas do kwasu siarkowego(VI)

Reakcja zajdzie w probówkach nr .............................
Wyjaśnienie ...........................................................
Wodór wydzieli się w probówce/probówkach nr .............................
Zadanie 9. Wodę bromową wprowadzono do probówki ze smalcem(probówka 1) i do probówki z oliwą z oliwek (probówka 2).Uzupełnij zdania:
Woda bromowa odbarwi się w probówce nr……..
Tłuszczem nasyconym jest.......
........ należy do tłuszczów nienasyconych ponieważ ...................................Zadanie 10. Podkreśl P jeśli zdanie jest prawdziwe lub F jeśli zdanie jest fałszywe.
a) Związek o wzorze CH2=CH2 należy do węglowodorów o wzorze ogólnym CnH2n-2 P/F
b) Związek o wzorze CH3-CH2-CH3 jest związkiem nienasyconym P/F

c) Do białka jaja kurzego dodano stężonego roztworu kwasu azotowego(V) i zaobserwowano pojawienie się żółtego zabarwienia. Zaszła reakcja ksantoproteinowa. P/F

d) Po dodaniu alkoholu etylowego do białka jaja kurzego zaszła koagulacja nieodwracalna. P/F

e) Po dodaniu do rozdrobnionego ziemniaka jodyny pojawiło się granatowe zabarwienie. P/F

f)Związek o worze CH≡CH jest węglowodorem nienasyconym i odbarwia wodę bromową. P/F

Zadanie 11. Do probówek z oranżem metylowym i wodą wprowadzono odpowiednie tlenki.
Numery probówek:
1- wprowadzono CO
2 -wprowadzono MgO
3 - wprowadzono P4O10
4 - wprowadzono K2O
5 - wprowadzono SO2
Oranż metylowy zabarwi się na czerwono tylko w probówkach nr:............................ Odczyn tych roztworów jest.............,zatem stężenie kationów wodoru w tych roztworach jest mniejsze/większe niż stężenie anionów wodorotlenowych.Zapisz równania reakcji,w których powstały kwasy.

Zadanie 12. Do probówek z wodą i fenoloftaleiną wprowadzono następujące substancje:
probówka 1 -wprowadzono sód
probówka 2 -wprowadzono żelazo
probówka 3 - wprowadzono tlenek wapnia
probówka 4 -wprowadzono tlenek węgla(IV)

Reakcja zaszła w probówkach nr..........
Wodór wydzieli się w probówce/probówkach.....
Zasada powstanie w probówce/probówkach

Zapisz równania reakcji zachodzących reakcji lub zaznacz,że reakcja nie zachodzi.

Zadanie 13. Do probówki z rozdrobnionym surowym ziemniakiem dodano jodyny.Podaj obserwacje i wnioski do tego doświadczenia.

Zadanie 14*. Oblicz ile gramów chlorku sodu powstanie w reakcji 4g zasady sodowej z 8g kwasu chlorowodorowego.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.