Katalog

Monika Bogdanowicz, 2017-04-18
Kołobrzeg

Awans zawodowy, Plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

mgr Monika Bogdanowicz
nauczyciel wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

Rozpoczęcie stażu: 2 września 2013r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Zakończenie stażu: 31 maja 2016
Opiekun stażu: mgr Mariola Polak
CEL GŁÓWNY:
•Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
•Rozwój kompetencji nauczyciela;
•Rozwijanie umiejętności organizacji i doskonalenie warsztatu pracy;
•Podnoszenie jakości pracy przedszkola i wychowania przedszkolnego;
•Pogłębianie wiedzy o środowisku dzieci i ich problemach (m.in.: pogłębianie kontaktów z rodzicami);
•Posługiwanie się w pracy technologią informacyjną i komunikacyjną;
•Doskonalenie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty w zakresie funkcjonowania przedszkola;
•Stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393) obejmują:

§ 7 ust. 2 pkt. 1

UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIE EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem wymagań na stopień nauczyciela mianowanego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela,
- zapoznanie się z powinnościami i zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego (zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego : materiały CODN, publikacje w prasie oświatowej, Internet).Okres stażu - poprawnie sformułowany wniosek,
- Plan Rozwoju Zawodowego, teczka „awansu zawodowego”.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem.
- zawarcie kontraktu,
- rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu (ustalenie kryteriów oceny stażu, zakresu obowiązków, zasad komunikowania się, terminów spotkań),
- konstruowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- omówienie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji,
- konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem (analiza mocnych i słabych stron).
Okres stażu - kontrakt nauczyciela z opiekunem stażu,
- Plan Rozwoju Zawodowego,
- scenariusze zajęć,
- notatki własne.
3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (WDN, konferencje szkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne, etc.),
- udział w pracach zespołu przedszkolnego i szkolnego,
- wykorzystanie zdobytych na szkoleniach umiejętności w bezpośredniej praktyce pedagogicznej,
- udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich realizowanych przez innych nauczycieli,
- lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej,
- stosowanie metod aktywizujących w pracy z dziećmi.
- notatki, materiały ze szkoleń, zaświadczenia.
- zestawienie bibliograficzne, notatki
- scenariusze, zapisy w dzienniku.
4.Tworzenie własnego warsztatu pracy.
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych,
- przygotowanie narzędzi diagnostycznych,
- dokonywanie ewaluacji własnych działań,
- poszukiwanie nowych, ciekawych metod i form pracy z dziećmi,
- gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych, scenariuszy i konspektów ciekawych zajęć, uroczystości przedszkolnych,
- zaprenumerowanie czasopisma o tematyce przedszkolnej – "Nauczycielka Przedszkola",
- korzystanie ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Kołobrzegu,
- przygotowanie zestawu ćwiczeń usprawniających motorykę narządów mowy.
- materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości, notatki,
- narzędzia diagnostyczne,
- ewaluacja przedszkola,
- czasopisma,
- spis wypożyczonych książek, artykułów,
- zestaw ćwiczeń.
5.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
- wpisy w dzienniku zajęć,
- praca w oparciu o roczny plan pracy,
- założenie i prowadzenie zeszytu obserwacji dziecka,
- prowadzenie zajęć w zgodzie ze sporządzonym planem wychowawczym oddziału przedszkolnego,
- przygotowywanie scenariuszy z uroczystości przedszkolnych,
- wdrażanie autorskiego programu profilaktycznego przedszkola „Bezpieczny przedszkolak”,
- dokonywanie oceny psychoruchowego rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
- kontynuowanie prowadzenia Kroniki Przedszkolnej,
- wspomaganie rozwoju dzieci objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
- program profilaktyczny, sprawozdanie z realizacji programu profilaktycznego,
- arkusze oceny psychoruchowego rozwoju dziecka,
- Kronika Przedszkolna,
- indywidualne teczki dla dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
6.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego,
- omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek

§ 7 ust. 2 pkt. 2

UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH

1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- systematyczna obserwacja i analiza możliwości dziecka,
- zebrania z rodzicami,
- rozmowy indywidualne z dzieckiem,
- spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb,
- diagnozowanie osiągnięć dzieci,
- współpraca ze specjalistami (pedagogiem, logopedą). Okres stażu
- zeszyt obserwacji dziecka,
- karty informacji o dziecku, listy obecności,
- arkusze oceny psychoruchowego rozwoju dzieci.
2.Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. -obserwacja dzieci,
- rozmowy z rodzicami i dziećmi,
- organizowanie zajęć i zabaw na interesujące dzieci tematy,
- organizowanie konkursów w przedszkolu,
- organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno – kulturowym oraz rozrywkowym. Na bieżąco
Okres stażu - notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, prace dzieci, arkusze oceny psychoruchowego rozwoju dzieci,
- ogłoszenia konkursów w formie pisemnej i elektronicznej.
- karta wycieczki, dziennik.
3.Pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie zaspokojenia potrzeb wychowawczych dzieci. - analiza pracy wychowawczo – dydaktycznej,
- prowadzenie zajęć wyciszających, relaksacyjnych,
- stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań,
- poszukiwanie ciekawych metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w prasie pedagogicznej, Internecie,
- zapobieganie i szybkie reagowanie na zaistniałe trudności wychowawcze,W trakcie trwania stażu - sprawozdanie z pracy wychowawczo – dydaktycznej,
- notatki własne.
4.Tworzenie i kultywowanie tradycji rodzinnej, przedszkolnej, świątecznej.
- współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy: wyjście do Straży Pożarnej, na Pocztę, do Apteki, do Mini Zoo w Zieleniewie.
- współorganizowanie uroczystości przedszkolnych („Piknik rodzinny”, ,„Pasowanie na Przedszkolaka”, „Mikołajki”, „Bal przebierańców”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Sportowa spartakiada”, „Dzień Rodziny”), festynów szkolnych,
- opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, przygotowanie do występu dzieci.Okres stażu
- karty wycieczek,
- scenariusze uroczystości, zdjęcia
5.Angażowanie rodziców w życie przedszkola, utrzymanie prawidłowych relacji z rodzicami.
- nawiązanie współpracy z rodzicami (zabrania rodziców, organizowanie spotkań, uroczystości, itp), rozmowy indywidualne według potrzeb,
- zorganizowanie „kącika wiedzy” dla rodziców, gdzie umieszczane są ciekawe artykuły dotyczące rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym,
- pomoc rodziców w uroczystościach przedszkolnych (przygotowanie strojów dla dzieci, utrwalanie z dziećmi treści wierszy, przygotowanie poczęstunku, dekoracji),
- systematyczne informowanie rodziców o postępach i trudnościach edukacyjnych dzieci,
- informowanie rodziców o formach pomocy i instytucjach niosących pomoc,
- wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie przedszkola (imienne podziękowania). Na bieżąco
- notatki, lista obecności, zeszyt obserwacji,
- wydruki materiałów zamieszczanych w kąciku dla rodziców,
- zdjęcia z uroczystości,
- dyplomy podziękowania dla rodziców.
6.Współpraca ze specjalistycznymi poradniami.
- nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,
- korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga i logopedy do rozwiązywania problemów. Na bieżąco
- rozmowy indywidualne,
- notatki, adnotacje w zeszycie obserwacji.
7.Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole. - nawiązanie współpracy z Biblioteką Szkolną, Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu, Strażą Pożarną, Policją, Urzędem Pocztowym, Pielęgniarką ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kołobrzegu, Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Okres stażu
- wpisy w dzienniku zajęć, dyplomy, podziękowania.
8.Pozyskiwanie środków materialnych na rzecz lepszego funkcjonowania grupy i placówki.
- wyszukiwanie sponsorów. Okres stażu
- lista sponsorów umieszczona na stronie internetowej szkoły.
9.Promowanie placówki w środowisku lokalnym.
- udział w konkursach, festiwalach i innych imprezach mających na celu prezentowanie umiejętności wychowanków. Zakładanie koszulek reprezentujących odział przedszkolny przy szkole,
- współudział w organizacji festynów szkolnych,
- pozyskiwanie środków finansowych poprzez organizowanie kiermaszy świątecznych,
- kreowanie wizerunku przedszkola poprzez współorganizowanie międzyprzedszkolnej spartakiady sportowej.
- nawiązanie kontaktu z osobami oraz instytucjami mogącymi wzmocnić oddziaływania dydaktyczne i wychowawcze przedszkola: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, logopeda, pedagog, biblioteka, komisariat Policji, Straż Pożarna, Straż Miejska,
- organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (policjant, strażak, lekarz etc),
- zbiórka nakrętek od butelek,
- organizowanie konkursów ukierunkowanych na zagadnienia profilaktyczne,
- przeprowadzenie na terenie przedszkola zbiórki dla Schroniska dla zwierząt w ramach akcji „Gwiazdka dla zwierząt.”,
- udział w corocznych akcjach „Dzień Misia”, „Sprzątanie świata”,
- udział w akcjach „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”. Okres stażu - notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania,
- koszulki z nadrukiem „Pszczółki” SP6,


§ 7 ust. 2 pkt 3

UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ


1.Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.
- korzystanie z komputerowych programów oraz internetu i encyklopedii multimedialnych. wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji,
- wykorzystanie Internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu aktualnych rozporządzeń i zmian w przepisach dotyczących awansu zawodowego,
- korzystanie z publikacji nauczycieli odbywających staż,
- komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej z opiekunem stażu i innymi nauczycielami.
Okres stażu
- teczka zawierająca podstawowe akty prawa oświatowego.
2.Prowadzenie kącika dla rodziców.
- opracowywanie artykułów,
- opracowywanie zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych,
- pisanie ogłoszeń informujących rodziców o bieżących wydarzeniach,
- pisanie informacji wykorzystywanych do stworzenia Kroniki Przedszkolnej. Okres stażu
- opracowane artykuły,
- zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne,
- przykładowe ogłoszenia,
- Kronika Przedszkolna.
3.Prezentacja i promocja działań przedszkola poprzez współtworzenie zakładki internetowej przedszkola.
- publikacja tekstów, zdjęć, wiadomości o danej grupie na stronie internetowej szkoły w zakładce przedszkole.Na bieżąco
- strona internetowa.
4.Wykorzystanie komputera oraz internetu w codziennej pracy.
- wykorzystanie komputera podczas zajęć z dziećmi (słowniki, encyklopedie, programy edukacyjne, historyjki obrazkowe),
- opracowanie i przygotowanie pomocy dydaktycznych za pomocą techniki komputerowej,
- opracowanie przy użyciu technik komputerowych dokumentacji przedszkolnej, scenariuszy zajęć, ogłoszeń i zaproszeń dla rodziców, dyplomów, podziękowań,
- korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli,
- umieszczanie na stronach internetowych własnych scenariuszy zajęć,
- wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową. Okres stażu - scenariusze, ogłoszenia, zaproszenia, dyplomy, podziękowania.
- adresy stron internetowych zawierających publikacje własne
5.Stworzenie dla własnych potrzeb bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych. - wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami. Na bieżąco - adresy stron internetowych.
6.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego. - umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie
- adres strony internetowej.
7.Opracowanie dokumentacji planu rozwoju zawodowego. - przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego. Na bieżąco - dokumentacja planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 4

UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

1.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie.
- udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki,
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (książki, artykuły, czasopisma),
- korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
- wykaz książek, artykułów, czasopism,
- spis stron internetowych.
2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
- rozwiązywanie problemów wychowawczych, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktyczno-wychowawczej metod relaksacyjnych i aktywizujących,
- rozmowy i konsultacje z dyrektorem, opiekunem stażu, innymi nauczycielami. Na bieżąco - wpisy w zeszycie obserwacji.
3.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci.
- studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, adaptacji dzieci do przedszkola. Okres stażu
- notatki, bibliografia.
4.Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną.
- pedagogizacja rodziców poprzez zorganizowanie spotkania z psychologiem,
- kierowanie do poradni dzieci przejawiających niepokojące zachowania i mających zaburzenia rozwojowe. Okres stażu - notatki, zdjęcia, lista obecności rodziców,
- zeszyt obserwacji,
5.Współpraca z logopedą.
- kierowanie do zajęć z logopedą dzieci wykazujących zaburzenia rozwoju mowy.
6.Edukacja rodziców w zakresie trudności wychowawczych, zagrożeń cywilizacyjnych.
- indywidualne i zbiorowe kontakty z rodzicami,
- realizowanie programów edukacyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych propagowanych w szkole oraz przez inne organizacje i ośrodki edukacyjne,
- umieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce przedszkole ciekawostek i artykułów dla rodziców,
- współpraca z rodzicami oraz wymiana doświadczeń na nurtujące rodziców problemy.
- angażowanie dzieci i rodziców do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach charytatywnych wspierania potrzebujących. W trakcie trwania stażu - notatki, zeszyt obserwacji, certyfikaty,
- autorski program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”.
- strona internetowa szkoły.

§ 7 ust. 2 pkt 5

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWA STAŻ

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
- sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego,
- udział w radach pedagogicznych szkoleniowych podejmujących w/w temat. Wrzesień 2013r. - wniosek o rozpoczęcie stażu,
- zbiór aktów prawnych, notatki.
2.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty.
- przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych, śledzenie wszelkich zmian w przepisach oświatowych,
- zgromadzenie podstawowych aktów prawnych.
3.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi w przedszkolu, realizacja zadań wg zasad funkcjonowania przedszkola.
- analiza i aktualizacja dokumentacji przedszkola: Statut, Regulamin oddziału przedszkolnego, Program wychowawczy przedszkola, Kontrakt z rodzicami i innych dokumentów,
- śledzenie zmian zachodzących w przepisach
wewnątrzprzedszkolnych,
- udział w radach pedagogicznych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.
- zapisy w protokołach.
4.Znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu oraz na terenie placu przedszkolnego. - poznanie regulaminu BHP i przeciw pożarowego,
- udział w szkoleniu BHP i PP,
- stosowanie przepisów BHP podczas pracy dydaktyczno – wychowawczej. W trakcie trwania stażu
- zaświadczenie.
5.Organizowanie i współorganizowanie wycieczek grupowych.
- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, dbanie o prawidłowy przebieg wycieczki.

Zatwierdzam do realizacji............................................................ ............................................................
Miejscowość i data
Podpis i pieczęć dyrektora placówki
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.