Katalog

Grażyna Świrydowicz, 2017-05-04
Białystok

Przedsiębiorczość, Scenariusze

Aktywne poszukiwanie pracy.

- n +

Scenariusz lekcji nr 1
Podstawy przedsiębiorczości
Temat lekcji: Aktywne poszukiwanie pracy.
Informacja o miejscu w podstawie programowej ( treści nauczania):
6. Rynek pracy.
Uczeń:
6.1 omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem;
6.4 wyszukuje oferty pracy, uwzględniając, własne możliwości i predyspozycje;
6. 6 sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy;
Cele lekcji:
Uczeń:
• wyjaśnia, czym jest aktywne poszukiwanie pracy;
• wyjaśnia, na czym polega rozpoznanie rynku pracy (uwzględniające zawody deficytowe i nadwyżkowe oraz najczęstsze oczekiwań pracodawców);
• wymienia kompetencje miękkie, na które najczęściej zwracają uwagę pracodawcy;
• wyjaśnia, na czym polega rozpoznanie własnych predyspozycji i możliwości zawodowych;
• wymienia i omawia sposoby poszukiwania pracy;
• uzasadnia konieczność jednoczesnego korzystania z kilku metod szukania pracy;
• odróżnia wiarygodne oferty pracy;
• wymienia i omawia elementy dokumentów aplikacyjnych (uwzględniając Europass);
• wypełnia formularz Europass CV w języku polskim;
• wymienia zasady pisania CV i listu motywacyjnego;
Czas trwania lekcji: 90 min.
Wykaz pomocy dydaktycznych:
• podręcznik, internet, prasa, plansza SWOT
Metody pracy:
• wykład, pogadanka, dyskusja, praca indywidualna, praca w grupach,
• burza mózgów – sposoby poszukiwania pracy,
• praca z podręcznikiem i materiałami źródłowymi – analiza wzorów dokumentów aplikacyjnych, analiza ofert pracy zamieszczonych w prasie lub internecie,
• ćwiczenia techniczne – sporządzanie dokumentów.
Przebieg lekcji:
Działanie nauczyciela
1. Omówienie i krótka charakterystyka aktywnego poszukiwania pracy. Przedstawienie wymogów i metod aktywnego poszukiwania pracy przez uczniów. Omówienie form aktywnego poszukiwania pracy wspólnie z klasą, analiza SWOT (słabe i mocne strony osoby poszukującej pracy).
2. Omówienie sposobów poszukiwania wiarygodnych ofert pracy zamieszczonych w intrenecie oraz prasie codziennej.
3. Przedstawienie uczniom podstawowej dokumentacji osobowej tj. formularz Europass CV, listu motywacyjnego, podania o pracę. Krótka charakterystyka tych dokumentów oraz omówienie ich tworzenia.
4. Podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków.
Treść instrukcji dla ucznia
1. Dokonanie krótkiej analizy własnych mocnych i słabych stron - co powinni zmienić oraz jakie kwalifikacje powinni uzupełnić lub nabyć (uczniowie wykonują ćwiczenia z zakresu analizy SWOT). Dyskusja o lokalnym i regionalnym rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na pracowników, o najbardziej skutecznych metodach w poszukiwaniu pracy.
2. Dokonanie krótkiej analizy kilku wybranych ofert pracy z gazet lokalnych ( „Poranny”, „Współczesna”, „Kramik” i „Okazje”) pod kątem swoich kwalifikacji i umiejętności.
3. Tworzenie swojego CV, listu motywacyjnego oraz podania o pracę.
4. Wyciągnięcie i omówienie wniosków wynikających z lekcji. Zadanie pracy domowej i jej krótkie objaśnienie: pobranie ze strony internetowej http://europass.cedefop.europa.eu. formularzu Europass CV w języku polskim, a następnie wypełnij go. Ocena uczniów za aktywność i przypomnienie wiadomości.

Wybór literatury dla nauczyciela:
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał „Krok w przedsiębiorczość” wyd. Nowa Era. Rok wydania 2012.
Strona internetowa
http://europass.cedefop.europa.eu.
Opracowała: Grażyna Świrydowicz.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.