Katalog

MONIKA ANDRUKAJTIS, 2017-05-04
LIDZBARK WARMIŃSKI

Zajęcia przedszkolne, Program nauczania

Program zajęć rytmiczno - ruchowych

- n +

PROGRAM ZAJĘĆ RYTMICZNO-RUCHOWYCH
.

1. Ogólne założenia programu:
Program przeznaczony jest do realizacji w I etapie kształcenia w szkole podstawowej. Program zawiera elementy edukacji muzycznej i motoryczno-zdrowotnej. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka.

2.Cele ogólne programu:
Głównym celem zajęć muzyczno-ruchowych jest zapewnienie każdemu dziecku warunków dla jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju oraz kształtowanie różnych umiejętności, sprawności, postaw i nawyków.

3.Cele szczegółowe:

• Kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych.
• Kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia.
• Rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości.
• Doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych.
• Rozwijanie umiejętności sprawnego poruszania się.
• Kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego.
• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i czasowej.
• Wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej.
• Wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi.
• Wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu.
• Wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń.
• Rozwijanie umiejętności tanecznych.
• Kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.


4. Przegląd tematyki zajęć:


Liczba zajęć Tematyka zajęć Treści kształcenia Sposób realizacji Oczekiwane osiągnięcia
1 Wprowadzenie. Omówienie zasad obowiązujących na zajęciach. - wprowadzenie zasad obowiązujących na zajęciach. - pogadanka,
- burza mózgów. - zna zasady obowiązujące na zajęciach.

2. Przedstawienie uczniom planu zajęć oraz celów jakie chcemy osiągnąć na zajęciach. - zapoznanie z planem zajęć i celami jakie chcemy osiągnąć
- rozmowa
- zna cel i plan zajęć

3,4 Zabawy integrujące.
- rozwijanie przyjaznych stosunków między uczniami.
- zaspokajanie potrzeby akceptacji,
- przestrzeganie zasad obowiązujących w zabawach,
-kształtcenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć, - zabawa ze śpiewem ”Wszyscy są, witam was”,
-zabawa z piłką,
-zabawa „kłebek”,
-pląs na powitanie ”Stań ze mną w koło”. -chętnie uczestniczy w zabawach,
-śpiewa prawidłowo poznaną melodię,
-potrafi poruszać się przy muzyce,
5. Zaprezentowanie możliwości tanecznych przez uczniów. - budowanie poczucia własnej wartości,
- rozwijanie poczucia rytmu,
- budowanie więzi w grupie.

- zabawy przy muzyce - prezentuje umiejętności taneczne przed grupą
6. Wybór utworów muzycznych do wykorzystania w układach tanecznych.
- - budowanie poczucia własnej wartości oraz samodecydowania
- aktywne słuchanie muzyki,
- rozmowa - samodzielnie podejmuje decyzje,
- szanuje wybory innych
7,8 W krainie deszczowych dźwięków - wyzwalanie i rozwijanie kreatywności dzieci na temat zjawisk atmosferycznych,
- wykorzystywanie prostych form ruchu jako rodzaju akompaniamentu podczas śpiewania,
- rozwijanie koncentracji uwagi. -nauka piosenki „Pada, pada”,
-improwizacja utworu „Pada, pada” z użyciem gazet i talerzy. -śpiewa prawidłowo melodię,
-wykorzystuje naturalne efekty akustyczne oraz proste formy ruchu jako akompaniament podczas śpiewania,
-potrafi ruchem wyrazić nastrój utworu,
-odczuwa radość z wykonanego zadania,

9,10,11 Komponowanie choreografii do utworu „Choccolatte - rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - nauka kroków tanecznych do określonego utworu - tańczy układ choreograficzny do utworu „Choccollate”
12,13 Aktywne słuchanie muzyki
- rozwijanie wrażliwości słuchowej i umiejętności odbierania muzyki;
- rozbudzanie zainteresowania grą na instrumentach,
-doskonalenie umiejętności pracy w zespole, -zabawa : „Wszyscy są”.
-wykonanie instrumentów smyczkowych,
-nagranie Pizzicato – gra na instrumentach smyczkowych wykonanych przez dzieci.
-taniec kubków, -potrafi wykonać prosty instrument smyczkowy,
-wydobywa dźwięk na instrumencie smyczkowym poprzez szarpnięcie struny palcem,
- umie płynnie zatańczyć taniec kubków z wirującą wstążką,
14. Ćwiczenie przygotowanej choreografii do utworu „Choccollate” - doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - doskonalenie kroków tanecznych do określonego utworu - tańczy układ choreograficzny do utworu „Choccollate”

15,16 Zabawy taneczne - zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu uczniów,
- wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka,
- kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, poczucia rytmu, wyobraźni twórczej, wrażliwości na piękno,
-zabawy taneczne oparte na tańcach irlandzkich,
-zabawy improwizacyjne z chustami do muzyki gitarowej,
-rozwija umiejętności taneczne,
-współpracuje w zespole,
-wykonuje polecenia,
17,18 Tańce integracyjne z różnych stron świata -kształcenie poczucia rytmu ,
- rozwijanie sprawności ruchowych,
- wdrażanie do współdziałania w zespole,
- rozwijanie ogólnej wrażliwości muzycznej,

-taniec gestów,
-taniec angielski- szukanie partnera,
- bawi się przy piosenkach ,
- ćwiczy szybkość reakcji na zmianę tempa w muzyce,
- potrafi zaprezentować układ taneczny,

19 Zabawy ruchowe przy piosence. -wzmocnienie równowagi ciała, polepszenie koordynacji lewa - prawa strona ciała,
-rozładowanie zmęczenia i napięcia,
- kształcenie zdolności rytmiczno-tanecznych,
-zabawa ruchowa przy piosence”Na cztery i na sześć”,

-zabawa ruchowa do piosenki”Marzec, kwiecień”,
-śpiewa piosenkę,
- potrafi zaprezentować układ ruchowy do piosenki,
- doskonali uwagę i koncentrację,
20,21, 22 Komponowanie choreografii do utworu „Gummi Miś” - rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - nauka kroków tanecznych do określonego utworu - tańczy układ choreograficzny do utworu „Gummi Miś”
23 Zabawy rytmiczne. -poruszanie się zgodnie ze słyszanym rytmem;
-swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi;
-zabawa inscenizowana”Porządki krasnali”,
-zabawa przy ‘Marszu Raduckiego”, - chętnie uczestniczy w ćwiczeniach
i zabawach,
- uważnie słucha wskazówek i poleceń nauczyciela,

24,25 Improwizacje taneczne – układanie figur tanecznych do wybranych utworów muzycznych.
-poruszanie się zgodnie ze słyszanym rytmem;
-swobodne wyrażanie siebie ruchem i komunikowanie się z innymi;
- kształcenie zdolności rytmiczno-tanecznych,
- taniec gestów,
- tańce integracyjne, - porusza się rytmicznie
- wyraża uczucia poprzez taniec
26 Ćwiczenie przygotowanych choreografii. - doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - doskonalenie kroków tanecznych do określonego utworu - tańczy układ choreograficzny do utworu „Gummi Miś”
27,28 Najpiękniejsze kolędy. – poznanie tradycji świąt Bożego Narodzenia,
- kształcenie umiejętności śpiewania w zespole, - nauka kolęd:
„Dzisiaj w Betlejem”
„Lulaj że Jezuniu”. - potrafi pracować w zespole,
– zna tradycje bożonarodzeniowe (śpiewanie i granie kolęd, zwyczaje
wigilijne),
– zna niektóre kolędy,
29 Ćwiczenia w odgrywaniu scenek dramowych. -kształtcenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć,
- kształtowanie estetyki i harmonii ruchu, poczucia rytmu, wyobraźni twórczej, - zabawy improwizujące z różnymi przyborami i bez nich - chętnie uczestniczy w ćwiczeniach
i zabawach,
- uważnie słucha wskazówek i poleceń nauczyciela,

30,31 Układanie choreografii do utworu „Swing w uliczce” - rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - doskonalenie kroków tanecznych do określonego utworu tańczy układ choreograficzny do utworu „Swing w uliczce”

32,33 Muzyka- najlepszy lek na duszę. - redukcja napięć psychicznych i fizycznych organizmu,
-tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i akceptacji grupy,
-poprawa samopoczucia uczniów,
- wyrabianie poczucia pewności siebie.
-usprawnianie techniki oddychania, -krąg uczuć
- zabawy integracyjne
- zabawy muzyczne z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,
- relaks
- wybrane ćwiczenia z metody P.Dennisona,
- tańce integracyjne „Klanzy”,
-bawi się i relaksuje przy muzyce.
-pozytywnie odbiera siebie i wierzy w swój sukces,
-czuje się bezpiecznie w grupie,


34,35 Zabawy z nietypowym przyborem -kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,
-rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz wspólnej zabawy,
-kształtowanie cech motorycznych poprzez zabawy z nietypowym przyborem, -zabawa ożywiająca: aerobik.
-ćwiczenia kształtujące z gazetami,
-zabawa ruchowa przy
piosence – „Rysunek”,
- potrafi brać udział w zabawie zbiorowej,
- potrafi zatrzymać się na przerwę w muzyce i wznowić ruch,
-kształtuje i rozwija podstawowe cechy motoryczne,
-potrafi zagrać na instrumentach perkusyjnych,
36,37 Tworzymy muzykę -rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni
-stosowanie zmian rytmu, tempa, wysokości dźwięku,
- improwizowanie rytmów i melodii do poznanego tekstu, -samodzielne tworzenie melodii do wierszy o zimie,
- improwizowanie rytmów i melodii do poznanego tekstu -tworzy prosty akompaniament na instrumentach perkusyjnych,
-rozwija wyobraźnię muzyczną,
-odczuwa radość z wykonanego zadania,
38,39, 40 Opracowanie choreografii do utworu „Przyjaciółka” - wyrabianie poczucia rytmu ,
- aktywne doświadczanie muzyki artystycznej,

-stworzenie ruchów w celu osłuchania z rytmem i melodią,
- nauka kroków tanecznych do określonego utworu

-reaguje ruchem na sygnały muzyczne,
- tańczy układ choreograficzny do utworu
„Przyjaciółka”
41,42 Opracowanie wersji ruchowej i instrumentalnej
utworu "Czardasz”
- zapoznanie dzieci z interpretacją prostych przebiegów rytmicznych ćwierćnutowo - ósemkowych z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i akustyki własnego ciała,
- sprawianie dzieciom radości poprzez możliwość współgrania z muzyką artystyczną ,
-zapoznanie z budową utworu,
-zabawa „Kot i mysz”,
-akompaniament rytmiczny,
-instrumentacja utworu, -realizuje partyturę w metrum 4/4 w zapisie ćwierćnutowym i ósemkowym według własnego pomysłu,
- bawi się przy muzyce poważnej,

43

Ćwiczenie opracowanych choreografii

- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - doskonalenie kroków tanecznych do określonego utworu - tańczy układ choreograficzny do utworów
„Coccollate”, Gummi Miś”, „Przyjaciółka”, „Swing w uliczce”,
44,45 Opracowanie wersji ruchowej i instrumentalnej
utworu „Marsz Radeckiego” J. Straussa
- kształcenie umiejętności reagowania podczas akompaniamentu na zmiany dynamiczne utworu ,
- doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych,
- stwarzanie okazji do aktywnej zabawy z muzyką artystyczną,
-fabularyzacja utworu.
-ilustracja ruchowa.
-akompaniament rytmiczny utworu.

-interpretuje ruchem utwory muzyczne,
-gra w zespole na instrumentach perkusyjnych,
-rozwija wyobraźnię muzyczną,

46,47 Uczymy się tańców ludowych
-rozwijanie umiejętności tanecznych,
-przyjmowanie określonych pozycji w zmiennym rytmie,
-poznanie podstawowych kroków i figur tanecznych polki, -ćwiczenia rytmiczne do muzyki
-nauka podstawowych kroków „Polki”
-doskonalenie układu tańca -zna i wykonuje podstawowe kroki polki,
-reaguje ruchem na sygnały muzyczne,
-tańczy w zespole,
48 Zabawy rytmiczne z wykorzystaniem instrumentów -wykonywanie prostych tematów rytmicznych,
-doskonalenie gry na instrumentach, -rozpoznawanie instrumentów perkusyjnych,
-poznanie ich brzmienia ,
-opanowanie techniki gry,
-gra na instrumentach,
-rozpoznaje dźwięki wysokie, niskie, długie, krótkie,
-chętnie uczestniczy w cwiczeniach i zabawach,
49,50 Spotkanie muzyki z plastyką -malowanie ilustracji do utworu instrumentalnego, inspirowane nastrojem i charakterem muzyki,
-doskonalenie wrażliwości słuchowej,
-wykonanie pracy plastycznej Wielka ucieczka. Dzieci malują farbami plakatowymi scenę ucieczki królewicza z zamku, słuchając jednocześnie muzyki E. Griega - odzwierciedla nastrój utworu muzycznego w pracy plastycznej,
- tworzy formy ruchowe odpowiednie do rodzaju muzyki: rytmu, tempa, dynamiki,
- czerpie przyjemność w czasie kontaktu z dźwiękiem i kolorem,
- rozwija własną inwencję twórczą w zakresie działań muzycznych i plastycznych,

51,52, 53 Opracowanie choreografii do utworu „Wesoła zabawa” - umiejętność współdziałania w grupie
- rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - nauka kroków tanecznych do określonego utworu - ćwiczy szybkość reakcji na zmianę tempa w muzyce,
- tańczy układ choreograficzny do utworu „Wesoła zabawa”
54,55 Zabawy z rekwizytami
- kształcenie umiejętności dłuższego skupienia uwagi,
- poznanie własnych i cudzych odczuć,

-zabawy z chusteczkami,
-zabawy ze sznurkiem, - potrafi czynnie uczestniczyć w zabawie,
- rozumie wartość zabawy w zespole,
- potrafi przez dłuższy czas skupić swoją uwagę,
56,57 Bawimy się ruchem i rytmem -rozwijanie poczucia rytmu,
-wykształcenie prawidłowych reakcji na zmianę tempa, dynamiki, rejestru, nastroju,
-wyrabianie poczucia świadomego ruchu,
-rozwijanie koncentracji uwagi,
-ćwiczenie umiejętności gospodarowania oddechem,

-zabawa „Jajo kurze”,
-zabawa rytmiczna „Kontroler zabawek”,
-piosenka z opuszczonymi słowami,”
-zabawa „świat wesoły – świat smutny,
-rozpoznawanie barwy dźwięku instrumentów perkusyjnych,
-zabawa odprężająca „Jeże”,
-zrealizuje ruchem grane na instrumencie ćwierćnuty, ósemki– bez nazywania wartości rytmicznych
-prawidłowo i sprawnie reagować na polecenia nauczyciela,
-rozpoznać barwy dźwięków i podać nazwy poznanych na zajęciach instrumentów perkusyjnych,
-zaśpiewać poznane na zajęciach piosenki wraz z towarzyszącymi im ruchami,

58 Prezentacja różnych stylów tanecznych przez uczniów - wyrabianie poczucia pewności siebie.
- stwarzanie okazji do aktywnej zabawy z muzyką artystyczną,
-kształcenie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej dzieci,

- tańce dowolne do wybranych utworów muzycznych - prezentuje przygotowane przez siebie choreografie

59,60, 61 Komponowanie choreografii do utworu country - umiejętność współdziałania w grupie
- rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu - nauka kroków tanecznych do określonego utworu - ćwiczy szybkość reakcji na zmianę tempa w muzyce,
- tańczy układ choreograficzny do utworu country
62,63 Ziemia – zielona wyspa -kształcenie inwencji twórczej (improwizacja ruchowa),
-rozwijanie poczucia rytmu,
-rozwijanie koncentracji uwagi,
-ćwiczenia na zmianę tempa w muzyce, np. „Wolniej – szybciej”,
-zapoznanie dzieci z piosenką pt. „Ziemia – zielona wyspa”.
-inscenizacja ruchowa do piosenki -umie uważnie słuchać piosenkę;
- wyklaskuje rytm na 2 i na 4;
- potrafi zaprezentować układ ruchowy do piosenki z uwzględnieniem
odpowiedniego rytmu;

64,65 Zabawy muzyczno - ruchowe zainspirowane legendą "O Flisaku i żabach" –rozwijanie wrażliwości muzycznej,
– doskonalenie sprawności ruchowej,
-ćwiczenie uważnego słuchania i prawidłowej reakcji na polecenia,
-poznanie legendy” O flisaku i żabach”,
-zabawy ruchowe do legendy. –zna legendę „O Flisaku i żabach”,
– przestrzega reguły zabaw,
– odczuwa satysfakcję ze wspólnej zabawy,
66,67, 68 Komponowanie choreografii do utworu hip - hop - doskonalenie umiejętności ruchowych na scenie,
- umiejętność współdziałania w grupie
- rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu
- nauka kroków tanecznych do określonego utworu - ćwiczy szybkość reakcji na zmianę tempa w muzyce,
- tańczy układ choreograficzny do utworu chip - hop
69,70 Ćwiczenia doskonaląc poznane choreografie
-rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
-rozwijanie percepcji słuchowej,
- umiejętność współdziałania w grupie
- rozwijanie pomysłowości i kreatywności,
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu
- doskonalenie kroków tanecznych do określonego utworu - tańczy układ choreograficzny do utworów
„Coccollate”, Gummi Miś”, „Przyjaciółka”, „Swing w uliczce”, „Wesoła zabawa” country, hip - hop
71,72 Nauka wybranych tańców towarzyskich - doskonalenie umiejętności ruchowych na scenie,
- umiejętność współdziałania w grupie
- doskonalenie sprawności ruchowej,
- rozwijanie poczucia rytmu
- nauka kroków tanecznych - tańczy wybrany taniec towarzyski


5. Zakładane rezultaty:

Uczeń:

• Rozpoznaje dźwięki dłuższe i krótsze.
• Recytuje rytmicznie proste teksty z uwzględnieniem tempa, dynamiki, intonacji i barwy głosu.
• Śpiewa poprawnie poznane piosenki.
• Zna i wykonuje podstawowe kroki tańca ludowego..
• Wyraża ruchem określone stany i sytuacje.
• Interpretuje ruchowo treści piosenek.
• Reaguje ruchem na zmiany miary taktu.
• Reaguje ruchem na dźwięki wysokie, średnie, niskie.
• Realizuje ruchem wartości rytmiczne.
• Rozpoznaje nastrój w muzyce.
• Gra na instrumentach perkusyjnych
• Bierze czynny udział w imprezach szkolnych i lokalnych
• Umie współpracować w zespole.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.