Katalog

MONIKA ANDRUKAJTIS, 2017-05-04
LIDZBARK WARMIŃSKI

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

Program pracy indywidualnej

- n +

PROGRAM PRACY INDYWIDUALNEJ
W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM 3-4-LATKÓW

Dominującym rodzajem działalności w usprawnianiu jest zabawa. Jest ona dla dziecka jednym ze środków zdobywania wiedzy o świecie i szeroko rozumianych sprawności ( poznawczych, ruchowych, komunikacyjnych). Dzięki zabawie dziecko ćwiczy swe zmysły, rozwija mowę, myślenie, wyobraźnię, pamięć, postrzeganie, stopień skupienia uwagi, zdobywa wiedzę oraz rozładowuje napięcie emocjonalne.

CELE OGÓLNE:
1. Stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju.
2. stymulowanie – pobudzanie do zwiększonej aktywności podczas zajęć.
3. Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach.
4. Wzbogacanie zasoby słownictwa poprzez stwarzanie okazji do rozmów, dyskusji i swobodnego wypowiadania się.
5. Rozwijanie systemu percepcyjno – motorycznego.
6. Wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości.

W trakcie realizacji programu zakłada się dużą swobodę. Nauczyciel ma prawo do elastycznego wyboru treści kształcenia w zależności od potrzeb edukacyjnych dzieci. Takie podejście ułatwi dostosowanie organizacji pracy do właściwości rozwojowych dzieci.

PLAN PRACY

I Ćwiczenia usprawniające zaburzoną sprawność manualną:

Cele szczegółowe:
• rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców.
• zwiększanie bądź zmniejszanie napięcia mięśniowego.
• wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
• koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej .
• ćwiczenie ruchów postępujących od strony lewej do prawej.
• wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki ( ruchy okrężne , pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu )
Rodzaje ćwiczeń:
• malowanie farbami dużych kształtów, płaszczyzn.
• kolorowanie obrazków
• wypełnienie kolorem całej powierzchni od lewej krawędzi do prawej oraz z góry do dołu.
• modelowanie w plastelinie , glinie , masie solnej itp.( wałeczki ,placuszki ,kule itp.)
• stukanie czubkami palców ( gra na fortepianie , rytmy , idzie mrówka, deszcz itp. )
• nawlekanie korali , guzików.
• wydzieranki ( gazety , lignina , karton itp. )
• dokańczanie rysunków.
• odrysowanie od szablonu.
• ilustrowanie (ruchem , patykiem itp. ) na papierze linii pionowych , poziomych n.p. płotka , drabinki , deszczu itp.
• przetwarzanie obrazu ruchowego na obraz graficzny i odwrotnie .
• temperowanie kredek .
• zabawy ilustracyjne ruchami ręki i palców n.p. ”Idzie kominiarz po drabinie „
• kreślenie linii zgodnie z kierunkiem pisania ( l proste – poziom , pion łamane , owalne , krzywe itp. )II. Ćwiczenia zaburzonej orientacji przestrzennej:

Cele szczegółowe :
• ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej .
• ćwiczenia w rozumieniu stosunków przestrzennych zachodzących pomiędzy poszczególnymi obiektami .

Rodzaje ćwiczeń:
• ćwiczenia w odnajdywaniu takich samych obrazków , przedmiotów i różnych ich układów wśród innych.
• zabawy z lustrem .
• opis ilustracji .
• odtwarzanie kompozycji w określonym układzie .
• rozpoznawanie źródła odgłosów dochodzących z otoczenia .
• określenie .położenia przedmiotu w przestrzeni względem siebie i względem innych.

III . Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy i myślenia.

a. Mowa i wymowa:

Zajęcia prowadzone indywidualnie lub zespołowo w zależności od stopnia nasilenia zaburzeń.

Cele szczegółowe:
• usprawnianie narządów mowy
• wdrażanie do poprawnych, wyrazistych wypowiedzi
• bogacenie słownictwa dzieci.
Rodzaje ćwiczeń:
• praca nad bogaceniem słownika dzieci ( biernego i czynnego).
• praca nad korygowaniem wad wymowy ( zaburzeń artykulacyjnych).
• praca nad usprawnianiem motoryki narządów mowy ( język, wargi, podniebienie, żuchwa).
• ćwiczenia słuchowe.
• praca nad usprawnianiem wymowy wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej.
• ćwiczenia oddechowe
• ćwiczenia logorytmiczne
• inne ćwiczenia

b. Myślenie:
Cele szczegółowe:
• kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych.
• pobudzenie operacji umysłowych tj. analiza i synteza, porównywanie, klasyfikowanie…
• rozwijanie inteligencji dzieci.
Rodzaj ćwiczeń:
• praca z ilustracją czy historyjką obrazkową.
• praca z tekstem.
• działania na zbiorach.
• indywidualne karty pracy, dla dzieci.
IV. Niwelowanie agresji u dzieci.

Cele szczegółowe
• hamowanie niepożądanych zachowań
• rozładowywanie napięć poprzez wyciszanie i relaksację dziecka.
• zachęcanie do samokontroli
• wyrabianie poczucia odpowiedzialności
Postępowanie:
• konsekwencja
• ustalony system wymagań
• tworzenie interesujących dziecko zajęć
• rozwijanie zainteresowań i zdolności indywidualnych
• unikanie sytuacji konfliktowych –próby oceny zachowania własnego niepożądanych innych.
• niwelowanie niepożądanych zachowań

Rodzaj ćwiczeń:
• zabawy z elementem dramy
• zabawy i gry ruchowo-zręcznościowe
• dyskusje, rozmowy, pogadanki
• zabawy integracyjne
• zabawy interakcyjne
• zabawy tematyczne
• praca z obrazkiem, bajką , historyjką itd.

V. Nadwrażliwość emocjonalna dzieci.

Cele szczegółowe
• wzmacnianie poczucia własnej wartości
• rozwijaniu inteligencji emocjonalnej dzieci.
• niwelowanie i minimalizowanie leków i niepokojów.
Postępowanie:
• zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
• wzajemne zaufanie
• stopniowe usamodzielnianie dziecka.
• integracja w grupie.
• terapia bajką.

Podczas realizacji powyższego planu pracy zaleca się wykorzystanie m. in. metod:
• Elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
• Elementy Kinezjologii edukacyjnej G. Dennisona
• Elementy Arterapii
• Muzykoterapię
• Bajkoterapię
• Wybrane techniki relaksacyjne
• Ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
• „Dziecięcą matematykę”- E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
• Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
• Elementy metody- Pedagogika zabawy

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.