Katalog

ADRIANNA STRZAŁKOWSKA, 2017-05-09
GRZEBIENISKO

Awans zawodowy, Plany pracy

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanegomgr Adrianna Strzałkowska
nauczyciel kontraktowy
w Szkole Podstawowej w Sędzinku
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2015r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.
Nauczane przedmioty: edukacja wczesnoszkolna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Opiekun stażu:

Cel główny:
1. Uzyskanie, w wyniku postępowania egzaminacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.Zastrzega się w przypadkach uzasadnionych wprowadzenie do planu zmian.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
• Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie.
• Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego • W okresie stażu

• na bieżąco

• IX 2015 • notatki• wniosek
• plan rozwoju zawodowego

2.
Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu. • Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy
i wzajemnej obserwacji zajęć. • IX 2015 • kontrakt

3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli. • Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
i innych nauczycieli.
• Omówienie obserwowanych zajęć. • zgodnie z ustalonym planem • wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)

4.
Prowadzenie zajęć. • Przeprowadzenie zajęć w obecności dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli.
• Omówienie przeprowadzonych zajęć. • zgodnie z ustalonym planem • scenariusze zajęć
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)

5.
Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenia własnego warsztatu pracy. • Analiza mocnych i słabych stron reprezentowanego warsztatu pracy (autorefleksja i samoocena).
• Analiza efektów pracy dydaktycznej i wychowawczej poprzez ogląd osiągnięć uczniów.
• Zbieranie informacji o własnych osiągnięciach od opiekuna stażu, dyrektora, Rady pedagogicznej. • na bieżąco
• plan rozwoju zawodowego

6.
Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej).
• Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Udział w ewaluacji wewnętrznej szkoły.
• Ukończenie studiów podyplomowych • cały okres stażu• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach

• protokoły

• sprawozdania

• dyplom


7.
Współpraca z doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków metodycznych.
• Udział w konferencjach metodycznych.
• Konsultacje z metodykami w sprawie realizowanego stażu.
• na bieżąco
• potwierdzenia

8.
Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
• Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki.
• Opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, testy, itp.
• Stała aktualizacja i opracowywanie testów, kart pracy.
• Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej.

• cały okres
stażu• notatki, spis lektur
• pomoce dydaktyczne

• zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć

9. Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej.
• Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników lekcyjnych, dzienników pozalekcyjnych.
• Opracowywanie scenariuszy imprez szkolnych.• cały okres stażu • zapis w dzienniku lekcyjnym


• scenariusze§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Poznawanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów.
• Ankietowanie uczniów i rodziców, rozmowy indywidualne.
• Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi
w szkole:
- wywiady środowiskowe,
- opinie i orzeczenia poradni psychologiczno
pedagogicznej
- zapisy w protokołach
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- udział w ogólnoszkolnych zebraniach rodziców
• Otoczenie opieką dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo.
• Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły i potrzeby rodziców i uczniów.

• cały okres stażu
• na bieżąco• na bieżąco
• bieżąca dokumentacja, notatki
• opinie i orzeczenia z poradni
• zapisy w dzienniku, notatki


• zapisy w dzienniku, notatki
• Plan wychowawczy


2.
Bieżąca analiza zmian cywilizacyjnych oraz społecznych.
• Aktualizacja wiedzy na temat nowych technologii, szczególnie w zakresie przekazu informacji oraz form porozumiewania się.
• Uczestnictwo w życiu kulturalnym środowiska lokalnego.
• cały okres stażu
• wykaz różnych źródeł informacji• zestaw informacji na temat lokalnej oferty kulturalnej i edukacyjnej3.
Praca na rzecz środowiska lokalnego. • Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych prowadzonych w szkole.
• Współpraca z wychowawcami innych klas.
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
i innymi placówkami.
• Współpraca ze Strażą Pożarną, Policją, pielęgniarką szkolną. • cały okres stażu • notatki, protokoły, zaświadczenia
4.
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych trudności w uczeniu się.
• Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy.
• Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
- tworzenie, IPET.
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów (rozmowy indywidualne, współpraca z trójką klasową).

• cały okres stażu
(wg potrzeb)
• orzeczenia i opinie
• zapisy w dzienniku

• protokoły, IPET

• zapisy w dziennikach

5.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.• Organizowanie i współorganizowanie wycieczek.
• Przygotowywanie i opracowywanie scenariuszy uroczystości i imprez szkolnych.
• Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych,
• Współtworzenie gazetki szkolnej (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki).

• cały okres stażu
(zgodnie z kalendarzem uroczystości)
• sprawozdania,
• program wychowawczy szkoły
• zapisy w dziennikach

• notatki, fotografie

6.
Praca w organach szkolnych. • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Współpraca z Radą Rodziców.
• Realizacja powierzonych zadań przez Dyrektora szkoły.
• Pełnienie funkcji Opiekuna Samorządu Szkolnego. • na bieżąco • protokoły
• zapisy w dziennikach
• sprawozdania• notatki, fotografie

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania1.
Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej.
• Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera.
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, kart pracy, sprawdzianów) na komputerze.
• Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału).
• Przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
• Przygotowywanie sprawozdań z apeli i uroczystości szkolnych.
• Przygotowanie prezentacji multimedialnej na zajęcia.

• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Dokumentowanie imprez i uroczystości klasowych
• na bieżąco

• wg potrzeb• na bieżąco
• notatki
• testy, sprawdziany, karty pracy


• potwierdzenia

• ksero dyplomów, ogłoszeń
• notatki

• sprawozdania

• prezentacje multimedialne
• wnioski, notatki, plan
• fotografie

2.Publikacje w Internecie.

• Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego.

• strona internetowa (wydruki)
• zaświadczenie


3.

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.


• Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu.
• Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl i innych .
• Wyszukiwanie informacji o kursach i szkoleniach.
• cały okres stażu• wydruki

4. Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych urządzeń multimedialnych. • Korzystanie z encyklopedii, programów edukacyjnych, Internetu na zajęciach lekcyjnych
• Korzystanie z projektora na zajęciach edukacyjnych, apelach, uroczystościach szkolnych. • na bieżąco • scenariusze zajęć, fotografie

• zapis w zeszycie, fotografie

5.
Komunikacja nauczyciel-uczeń, nauczyciel rodzic.
• Bieżący dialog z uczniami i rodzicami poprzez rozmowy indywidualne.

• na bieżąco
• notatki w zeszycie wychowawcy

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniu w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez
nauczyciela zdań
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania


1.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych. • cały okres stażu • potwierdzenia udziału (zaświadczenia)

2.
Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.


• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
• Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej.
• cały okres stażu• notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

3.
Aktywne realizowanie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

• Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z Poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
• Współpraca z rodzicami.
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
• Wykorzystanie znajomości zagadnień z zakresu pedagogiki, psychologii, znajomości prawa oświatowego do diagnozowania konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce, zaburzeniami w zachowaniu oraz o obniżonej normie intelektualnej do PPP oraz tworzenie programów pracy z tymi uczniami.

• cały okres stażu

• cały okres stażu
• potwierdzenia,
dokumentacja podjętych
działań

• dokumentacja do PPP
• programy pracy
• protokoły, programy pracy

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.
• Analiza dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły
z WSO, Regulaminów, Planu Pracy Szkoły, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktycznemu, Ustawy Karta Nauczyciela
z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• cały okres stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów,
znajomość przepisów, dokumentacja szkolna

2.
Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.

• Modyfikowanie Statutu Szkoły.
• Dostosowanie własnej oferty edukacyjnej do wymogów prawa (podstawa programowa, standardy wymagań, ocenianie).

• wg potrzeb
• statut szkoły, protokoły
• potwierdzenia,
sprawozdania,
konkretne dokumenty

3.
Analiza aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
• Zapoznanie się z aktami prawnymi dotyczącymi pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
• na bieżąco
• notatki

Sędzinko, 14 września 2015 r.


Zatwierdzam do realizacji: Podpis opiekuna stażu: Podpis stażysty:
……………………………… ………………………. …………………….
data i podpis dyrektora

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.