Katalog

Jolanta Fidytek, 2017-05-09
Gdańsk

Informatyka, Różne

Kombinacje klawiszy system Windows

- n +

1. KOMBINACJE KLAWISZY SYSTEMU WINDOWS
• F1: Pomoc
• CTRL+ESC: otwieranie menu Start
• ALT+TAB: przełączanie między otwartymi programami
• ALT+F4: zamykanie programu
• SHIFT+DELETE: trwałe usuwanie elementu
• Logo systemu Windows+L: blokowanie komputera (bez użycia klawiszy CTRL+ALT+DELETE)
2. KOMBINACJE MODYFIKATORÓW KLAWIATUROWYCH
• ALT+dwukrotne kliknięcie: wyświetlanie właściwości
• SHIFT+DELETE: natychmiastowe usuwanie elementu bez umieszczania go w Koszu
3. OGÓLNE POLECENIA URUCHAMIANE TYLKO ZA POMOCĄ KLAWIATURY
• F1: uruchamianie Pomocy systemu Windows
• F10: uaktywnianie opcji paska menu
• SHIFT+F10: otwieranie menu skrótów dla zaznaczonego elementu (równoznaczne z kliknięciem obiektu prawym przyciskiem myszy)
• CTRL+ESC: otwieranie menu Start (aby wybrać element, należy użyć klawiszy strzałek)
• CTRL+ESC lub ESC: wybieranie przycisku Start (aby wybrać pasek zadań, należy nacisnąć klawisz TAB; aby wyświetlić menu kontekstowe, należy nacisnąć klawisze SHIFT+F10)
• CTRL+SHIFT+ESC: otwieranie Menedżera zadań systemu Windows
• ALT+STRZAŁKA W DÓŁ: otwieranie pola listy rozwijanej
• ALT+TAB: przełączanie do innego uruchomionego programu (aby wyświetlić okno przełączania między zadaniami, należy przytrzymać wciśnięty klawisz ALT, a następnie nacisnąć klawisz TAB)
• SHIFT: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza SHIFT przy wkładaniu dysku CD-ROM umożliwia pominięcie funkcji automatycznego uruchamiania
• ALT+SPACJA: wyświetlanie menu systemowego okna głównego (menu systemowe umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna oraz zmienianie jego rozmiaru)
• ALT+- (ALT+myślnik): wyświetlanie menu systemowego okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego (menu systemowe okna podrzędnego interfejsu dokumentu wielokrotnego umożliwia przywracanie, przenoszenie, minimalizowanie, maksymalizowanie i zamykanie okna podrzędnego oraz zmienianie jego rozmiaru)
• CTRL+TAB: przełączanie do następnego okna podrzędnego programu interfejsu dokumentu wielokrotnego
• ALT+podkreślona litera w menu: otwieranie menu
• ALT+F4: zamykanie bieżącego okna
• CTRL+F4: zamykanie bieżącego okna interfejsu dokumentu wielokrotnego
• ALT+F6: przełączanie między oknami tego samego programu (kiedy na przykład jest wyświetlane okno dialogowe Znajdowanie Notatnika, naciśnięcie klawiszy ALT+F6 umożliwia przełączanie między oknem dialogowym Znajdowanie a oknem głównym Notatnika)
4. SKRÓTY DOTYCZĄCE OBIEKTÓW POWŁOKI I OGÓLNE SKRÓTY FOLDERÓW ORAZ EKSPLORATORA WINDOWS
Przy zaznaczonym obiekcie:
• F2: zmienianie nazwy obiektu
• F3: znajdowanie wszystkich plików
• CTRL+X: wycinanie
• CTRL+C: kopiowanie
• CTRL+V: wklejanie
• SHIFT+DELETE: natychmiastowe usuwanie zaznaczenia bez przenoszenia go do Kosza
• ALT+ENTER: otwieranie właściwości zaznaczonego obiektu
5. ABY SKOPIOWAĆ PLIK
Zaznacz obiekt lub tekst. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas przeciągania pliku do innego folderu.
6. ABY UTWORZYĆ SKRÓT
Należy nacisnąć i przytrzymać klawisze CTRL+SHIFT podczas przeciągania pliku na pulpit lub do folderu.
7. OGÓLNE OPERACJE STEROWANIA FOLDERAMI I SKRÓTAMI
• F4: zaznaczanie pola Przejdź do innego folderu i przenoszenie pozycji pola w dół (jeśli pasek narzędzi w Eksploratorze Windows jest aktywny)
• F5: odświeżanie bieżącego okna
• F6: przechodzenie między okienkami Eksploratora Windows
• CTRL+G: otwieranie narzędzia przechodzenia do folderu (tylko w Eksploratorze systemu Windows 95)
• CTRL+Z: cofanie ostatniego polecenia
• CTRL+A: zaznaczanie wszystkich elementów w bieżącym oknie
• BACKSPACE: przełączanie do folderu nadrzędnego
• SHIFT+kliknięcie przycisku Zamknij: w przypadku folderów zamykanie bieżącego folderu i wszystkich folderów nadrzędnych
8. STEROWANIE DRZEWEM EKSPLORATORA WINDOWS
• * (klawiatura numeryczna): rozwijanie wszystkich pozycji poniżej bieżącego zaznaczenia
• + (klawiatura numeryczna): rozwijanie bieżącego zaznaczenia
• - (klawiatura numeryczna): zwijanie bieżącego zaznaczenia
• STRZAŁKA W PRAWO: rozwijanie bieżącego zaznaczenia (jeśli nie jest rozwinięte) — w przeciwnym wypadku przechodzenie do pierwszego obiektu podrzędnego
• STRZAŁKA W LEWO: zwijanie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte) — w przeciwnym wypadku przechodzenie do obiektu nadrzędnego
9. STEROWANIE WŁAŚCIWOŚCIAMI
• CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: przechodzenie między kartami właściwości
10. SKRÓTY DOTYCZĄCE UŁATWIEŃ DOSTĘPU
• Pięciokrotne naciśnięcie klawisza SHIFT: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszeTrwałe
• Naciśnięcie i przytrzymanie prawego klawisza SHIFT przez osiem sekund: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszeFiltru
• Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza NUM LOCK przez pięć sekund: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszePrzełączające
• Lewy ALT+lewy SHIFT+NUM LOCK: włączanie lub wyłączanie funkcji KlawiszeMyszy
• Lewy ALT+lewy SHIFT+PRINT SCREEN: włączanie lub wyłączanie wysokiego kontrastu
11. KLAWISZE KLAWIATURY MICROSOFT NATURAL KEYBOARD
• Logo systemu Windows: menu Start
• Logo systemu Windows+R: okno dialogowe Uruchamianie
• Logo systemu Windows+M: minimalizowanie wszystkiego
• SHIFT+logo systemu Windows+M: cofanie minimalizowania wszystkiego
• Logo systemu Windows+F1: Pomoc
• Logo systemu Windows+E: Eksplorator Windows
• Logo systemu Windows+F: znajdowanie plików lub folderów
• Logo systemu Windows+D: minimalizowanie wszystkich otwartych okien i wyświetlanie pulpitu
• CTRL+logo systemu Windows+F: znajdowanie komputera
• CTRL+logo systemu Windows+TAB: przenoszenie fokusu między menu Start, paskiem narzędzi Szybkie uruchamianie i paskiem zadań (aby przenieść fokus na elementy paska narzędzi Szybkie uruchamianie i paska zadań, należy użyć klawisza STRZAŁKA W PRAWO lub STRZAŁKA W LEWO)
• Logo systemu Windows+TAB: cykliczne przechodzenie między przyciskami paska zadań
• Logo systemu Windows+Break: okno dialogowe Właściwości systemu
• Klawisz aplikacji: wyświetlanie menu skrótów dla zaznaczonego elementu
12. POLECENIA W OKNACH DIALOGOWYCH URUCHAMIANE ZA POMOCĄ KLAWIATURY
• TAB: przechodzenie do następnego formantu w oknie dialogowym
• SHIFT+TAB: przechodzenie do poprzedniego formantu w oknie dialogowym
• SPACJA: klikanie przycisku (jeśli bieżący formant jest przyciskiem), zaznaczanie lub czyszczenie pola wyboru (jeśli bieżący formant jest polem wyboru) albo wybieranie opcji (jeśli bieżący formant jest opcją)
• ENTER: klikanie wybranego przycisku (przycisku z konturem)
• ESC: klikanie przycisku Anuluj
• ALT+podkreślona litera elementu okna dialogowego: przechodzenie do odpowiedniego elementu

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.