Katalog

Katarzyna Błońska, 2017-05-17
Rzeszów

Edukacja czytelnicza, Konspekty

Multimedialne źródła informacji w bibliotece szkolnej

- n +

Konspekt lekcji bibliotecznej w klasie IV

Temat: Multimedialne źródła informacji w bibliotece szkolnej.
Cele lekcji:
Cel główny: uczeń potrafi znaleźć potrzebną mu informację w encyklopediach i słownikach multimedialnych.

Cele operacyjne:
a) Uczeń wie:
- co to jest źródło informacji,
- jakie są podstawowe źródła informacji,
- jaka jest zawartość treściowa różnych źródeł informacji,
- jakie są rodzaje encyklopedii i słowników,
- co pomaga w szybkim odszukaniu informacji.
b) Uczeń rozumie:
- jaka jest różnica między encyklopediami i słownikami a innymi wydawnictwami,
- znaczenie encyklopedii i słowników jako podstawowego kompendium wiedzy.
c) Uczeń potrafi:
- korzystać z encyklopedii, słowników i atlasów multimedialnych,
- orientować się w układzie treści,
- dotrzeć szybko do poszukiwanej informacji,
- wymienić sposoby przekazywania informacji w encyklopediach i słownikach (hasło, wyjaśnienie hasła, mapy, ilustracje, tabele).
Metody pracy: grupowa
Środki dydaktyczne: prezentacja Power Point pt. „Źródła informacji w bibliotece szkolnej”, wydawnictwa multimedialne zainstalowane na komputerach ICIM: „Encyklopedia Powszechna PWN”, „Atlas świata PWN”, Słowniki PWN, ćwiczenia opracowane przez nauczyciela.
Przebieg lekcji.
1. Powitanie, poinformowanie o celu lekcji.
2. Przypomnienie wiadomości nt. źródeł informacji w bibliotece szkolnej – prezentacja PP.
3. Zapoznanie z wydawnictwami multimedialnymi PWN, z których można korzystać w bibliotece szkolnej:
- przeznaczenie
- układ treści
- sposoby wyszukiwania
- pasek menu
4. Ćwiczenia w grupach polegające na wyszukiwaniu informacji.
5. Omówienie wyników ćwiczeń, opinie uczniów nt. multimedialnych źródeł informacji, porównanie ich z tradycyjnymi słownikami i encyklopediami.
Ćwiczenia dla grup:
Grupa I
1. W Encyklopedii Powszechnej PWN wyszukaj wszystkie informacje na temat Konstytucji 3 Maja.
2. W słowniku ortograficznym sprawdź pisownię wyrazów „gżegżółka” i „corocznie”. Jakie są zasady pisowni wielkich liter w języku polskim?
3. W Atlasie świata PWN wyszukaj Galerię dotyczącą atrakcji turystycznych na Malcie.

Grupa II
1. W słowniku wyrazów obcych wyszukaj znaczenie słowa „inkunabuł”.
2. W Encyklopedii powszechnej PWN wyszukaj informacje na temat Stanisława Wyspiańskiego. Sprawdź, czy w tej encyklopedii są zamieszczone obrazy jego autorstwa.
3. W Atlasie świata odszukaj informacje dotyczące najwyższej góry świata – Mount Everest.

Grupa III
1. W Atlasie świata PWN w zakładce Tabele wyszukaj informacje dotyczące gwiazd znajdujących się najbliżej Ziemi.
2. W słowniku skrótów sprawdź co oznacza skrót A.D.
3. W Encyklopedii Powszechnej znajdź mapę terytorium Polski w 1241 roku.
Grupa IV
1. W słowniku poprawnej polszczyzny sprawdź prawidłową odmianę wyrazu ‘pies’.
2. Sprawdź, jakie teksty źródłowe dotyczące świętych zostały zebrane w Encyklopedii Powszechnej PWN?
3. W Atlasie świata PWN wyszukaj multimedia na temat planet.
Oprac. Katarzyna Błońska, nauczyciel polonista, logopeda, SP nr 15 w Rzeszowie

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.