Katalog

Karolina Gonera, 2017-05-23
Białobrzegi

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO, UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7. ust 2. pkt 1. )


1. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

2. Współpraca z opiekunem stażu – zawarcie kontraktu.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
- Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora - konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza.
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Udział w pracach Rady Pedagogicznej, radach szkoleniowych i innych formach doskonalenia nauczycieli.
- Udział w opracowywaniu obowiązującej dokumentacji przedszkolnej na dany rok szkolny.
- Pogłębianie wiedzy metodycznej i pedagogicznej
poprzez zapoznanie się z pozycjami książkowymi, ukazującymi się na rynku wydawniczym.

4. Dzielenie się swoją wiedzą i jej promocja.
- Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich.
- Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu.
- Udział w konkursach plastycznych.
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekorowanie sali.

5. Uczestnictwo w zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia zawodowego, konferencjach, kursach.

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, dzienniki zajęć.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Pisanie planów wychowawczo-dydaktycznych
- Prowadzenie kart obserwacji dzieci.

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )1. Współpraca z rodzicami.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Informacje dla rodziców o zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych na tablicy ogłoszeń.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Zbieranie informacji dotyczących wychowanków.
3. Prowadzenie działalności związanej z promocją przedszkola – publikacja artykułów na stronie internetowej przedszkola.

4. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 7. ust 2. pkt 3.)1. Wykorzystanie technik komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, zaproszeń, dyplomów za pomocą komputera.

2. Opracowywanie dokumentów, scenariuszy zajęć, ćwiczeń, pomocy dydaktycznych, sprawozdań, itp. korzystając z komputera.

3. Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie internetowej przedszkola.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. (§ 7. ust 2. pkt 4. )


1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki
i dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.

2. Korzystanie ze zbiorów biblioteki przedszkolnej pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).

3. Zastosowanie wiedzy w pracy wychowawczo-dydaktycznej.
- Konsultacje z psychologiem.
- Wymiana spostrzeżeń, uwag w formie dyskusji podczas zebrań Rady Pedagogicznej.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż.
(§ 7. ust 2. pkt 5. )


1. Aktualizacja wiedzy na temat zmian związanych
z procedurą awansu.
- Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty.
- Bieżąca analiza rozporządzeń MEN.
- Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopień zawodowy (publikacje w prasie oświatowej, Internet).

2. Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem placówki, udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

3. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.