Katalog

EWA Trzeszan, 2017-05-23
GDYNIA

Pedagogika, Rady

Porady praktyczne dla młodych logopedów. W jaki sposób wspomagam rozwój dzieci przedszkolnych w zakresie ich indywidualnej sytuacji.

- n +

Ewa Trzeszan-neurologopeda

Porady praktyczne dla młodych logopedów.
W jaki sposób wspomagam rozwój dzieci przedszkolnych w zakresie ich indywidualnej sytuacji.


W celu wsparcia indywidualnych potrzeb rozwojowych i psychofizycznych dzieci we wrześniu i październiku przeprowadziłam badania przesiewowe w oparciu o obserwację całościowego rozwoju dziecka. Swoje spostrzeżenia skonsultowałam z nauczycielami, Dyrektorami i rodzicami dziecka. Dla dzieci z trudnościami rozwojowymi zorganizowano pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju ( wspólnie z Dyrektorem ustalenie form Pomocy-Psychologicznej , okresu pomocy, wymiaru godzin).


A. Zajęcia logopedyczne w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju obejmują
a) dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności

b) dzieci z opiniami o WWR wydanymi przez PPP

B. Zajęcia logopedyczne w zakresie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej obejmują
dzieci z rocznika 2010(58 osób)

Grupa 6
Lista osób biorących udział w zajęciach logopedycznych rocznik 2010-19 osób
Grupa 7
Lista osób biorących udział w zajęciach logopedycznych 19 osób

Grupa 8
Lista osób biorących udział w zajęciach logopedycznych 19 osób


Moje szczegółowe działania to:

• wykonanie diagnoz dla rodziców, nauczycieli
• opracowanie dokumentacji z zakresu Pomocy-Psychologicznej oraz WWR dzieci (programy zbiorowe i indywidualne , plan i harmonogram pracy)
• prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania zaburzeń,
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci oraz zamieszczanie na tablicy informacyjnej cyklu ,,Wiadomości dla Rodziców w zakresie wspierania rozwoju dzieci”, informowanie o działalności i diagnozowaniu dzieci w : PPP nr 1,Pegaz,Przychodni Zdrowia Orłowo, OWI, Medicus, Akademia Medyczna, Ośrodek Autyzmu, innych specjalistów (laryngolog, ortodonta, foniatra, surdologopeda….)
• wspieranie nauczycieli, i innych specjalistów(psycholog, terapeuci pedagogiczni) w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
• kontynuowanie współpracy z Zakładem Logopedii UG, UG (szkolenia, konferencje)
• dostosowywanie szkoleń wzbogacających warsztat pracy
• propagowanie Akcji Kampanii Zdrowia Emocjonalnego CPCD ( Urodziny Kubusia Puchatka, Dzień Pluszowego Misia, Program Nauczania Wartości I. Koźmińskiej, Dzień Książki)
• promowanie edukacji przedszkolnej w środowisku, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka poprzez propagowanie konkursów, kontynuowanie współpracy z Wydawnictwem Komlogo (Ogólnopolski Konkurs logopedyczno- plastyczny ,,Piotruś Pan”, ,,Szafa Sabiny”)
• dbanie o wygląd gabinetu logopedycznego (naklejki przestrzenne)
• samodoskonalenie w zakresie WWR pod kątem neurologopedycznym

Na przykładzie chłopca przedstawię, w jaki sposób wspomagam rozwój dziecka w zakresie jego indywidualnej sytuacji.
X od września 2014 uczęszcza do naszego Przedszkola. We wrześniu przeprowadziłam przesiewowe badanie mowy, w wyniku którego zdiagnozowałam mowę wczesno dziecięcą oraz obniżone napięcie mięśniowe całego ciała, w tym narządów artykulacyjnych., niezbędne do prawidłowej artykulacji głosek l, r, szeregu szumiącego ,głosek szeregu syczącego (s, z, c, dz- seplenienie międzyzębowe) oraz głoski ,, w”. Zaleciłam konsultacje laryngologiczne i ortodontyczne. Skonsultowałam się z mamą dziecka. Z wywiadu z mamą wynikało, iż X miał opóźniony rozwój mowy oraz był objęty opieka Ośrodka Wczesnej Interwencji ze względu na wrodzoną hipotonię mięśniową.
W związku z tym zaleciłam objecie dziecka WWR, po uprzednim badaniu w PPP W wyniku tych działań przyznano WWR .
Wspólnie, w ramach pracy Zespołu WWR na terenie placówki zorganizowaliśmy odpowiednie formy pomocy dziecku i rodzinie. Rodzice podpisali Umowę Współpracy i zobowiązali się do systematycznych konsultacji oraz dodatkowej pracy z dzieckiem w domu.(polecono odpowiednie pozycje książkowe, zademonstrowano układ artykulatorów zaburzonych głosek i ich wywołanie podczas konsultacji). X został objęty terapią logopedyczną w celu skorygowania występujących nieprawidłowości artykulacyjnych oraz słuchu fonemowego. Organizacja terapii logopedycznej w ramach wczesnego wspomagania obejmuje zajęcia 2 razy w tygodniu po 30 minut. Są to zajęcia grupowe, w miarę możliwości indywidualne.

Działania w zakresie ogólnego rozwoju dziecka:

Zachęciłam rodziców do zajęć z zakresu motoryki dużej poprzez wskazanie zajęć na basenie, innego sportu(piłka, rower, karate).
Rodzice skonsultowali się z laryngologiem - wycięcie migdała 04.2016 oraz wzięli udział w zajęciach sportowych(basen- częste infekcje dróg oddechowych, karate).
W 2016 po konsultacjach w kwietniu, poleciłam zbadanie zatok ze względu na infekcyjny, silny katar i zmieniony zatokowo głos dziecka. Po wycięciu migdała zaleciłam ćwiczenia oddechowe, mające na celu wyeliminowanie toru ustnego, a przejście na tor nosowy, co ma zmienić całą postawę dziecka(napięcie posturalne ciała).
Rodzice wywiązują się ze swoich obowiązków, chętnie współpracują.

W procesie terapeutycznym pojawiły się problemy w zachowaniu dziecka podczas pracy w grupie oraz ogólne. Poleciłam skontaktowanie się z psychologiem z PPP, a w 2015 z psychologiem na placówce. Zasugerowałam jasne stawianie granic i spędzanie wolnego czasu tylko z X(młodsze rodzeństwo).W 2016 poprawa zachowań emocjonalnych.

Napisałam Indywidualny program WWR , w którym zawarłam: harmonogram spotkań, kierunki działań WWR dziecka i jego rodziny. Z programem zapoznałam dyrektorów ,nauczycieli i rodziców dziecka.

Działania wspomagające dziecko to:

DZIAŁANIA LOGOPEDYCZNE

1.Stymulowanie rozwoju mowy oraz korygowanie występujących zaburzeń.

A)Doskonalenie rozumienia mowy biernej
B)Rozwijanie mowy czynnej:
a) usprawnianie narządów artykulacyjnych
b) wzmacnianie funkcji słuchowych
c) wzmacnianie funkcji oddechowych
d)korygowanie nieprawidłowości

C).Porozumiewanie się z otoczeniem w najpełniejszy sposób.


DZIAŁANIA TERAPEUTYCZNO-PEDAGOGICZNE na bazie logopedycznej

1.Rozwijanie procesów poznawczych:

A. Doskonalenie percepcji wzrokowej

B. Doskonalenie percepcji słuchowej

C. Rozwijanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni

D. Rozwijanie procesów myślenia


2.Rozwijanie sprawności ruchowej ze zwróceniem uwagi na stronność ciała (Kinezjologia Edukacyjna dr P. Dennisona)
A. Doskonalenie motoryki dużej
B Rozwijanie sprawności manualne
C. Kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
D. Rozwijanie czynności samoobsługowych

ROZWÓJ SPOŁECZNO-EMOCJONALNY

1.Wspomaganie rozwoju emocjonalnego
2.Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby
3.Rozwijanie zachowań społecznych.


Wnioski z aktualnego stanu rozwoju X:

W kwietniu nastąpił znaczy postęp w zakresie realizacji głoski ,,L” oraz szeregu szumiącego, syczącego. Chłopiec chętnie bierze udział w zajęciach logopedycznych, ma bardzo dobrą koncentrację uwagi(rozprasza się w grupie),spostrzegawczość wzrokową, na dobrym poziomie ogólne myślenie i wykonywanie zadań. Poprawnie trzyma narzędzie pisarskie, lubi rysować ma zdolności plastyczne.( udział w Ogólnopolskim Konkursie logopedyczno-plastycznym ,,Karty Piotrusia Pana”) W zakresie sfery emocjonalno-społecznej trwa współpraca z nauczycielkami grupy oraz rodzicami(stawianie jasnych granic).
W kontakcie indywidualnym potrafi się poprawnie, kulturalnie zachowywać.

Zadania planowane w zakresie sfery najbliższego rozwoju:
Utrwalanie wymowy głosek szumiących i syczących w zdaniach, wywoływanie głoski r.
Wzmacnianie pozytywnych stron dziecka(inteligencja, zdolności plastyczne)w celu redukowania niepoprawnych zachowań społecznych.
Motywowanie do ćwiczeń artykulacyjnych poprzez dobra zabawę i uznanie.
Współpraca z rodzina i nauczycielami.

W swojej pracy wykorzystuję nowoczesne metody(Integracja sensoryczna.
Kinezjologia Edukacyjna Dennisona, muzykoterapia, bajkoterapia, elementy teatralne, dramy)
Pracuję z pomocami tradycyjnymi oraz programami multimedialnymi:
Mówiące obrazki, Logopedia. celu podniesienia atrakcyjności zajęć zamówiono program ,,Wspomaganie rozwoju”.
X bierze udział w ogólnopolskich konkursach logopedyczno-plastycznych, posiada zdolności plastyczno-konstrukcyjne.

Działania z zakresu sfery emocjonalnej:

- wprowadzanie umów dotyczących zasad zachowywania się dzieci w sali
- zawieranie umów między dziećmi i nauczycielami;
- tworzenie obrazkowo-opisowych kodeksów zachowań, wieszanych w widocznych dla dzieci miejscach;
- prowadzenie pogadanek, rozmów z całą grupą, małymi grupami i indywidualnymi;
- analizowanie i ocenianie z dziećmi zachowań właściwych i niewłaściwych;
- czytanie dzieciom książek, wierszy i opowiadań, organizowanie teatrzyków, scenek rodzajowych, dramowych w przedszkolnych teatrzykach grupowych promujących właściwe zachowanie i pokazujące zachowania niepożądane;

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.