Katalog

EWA Trzeszan, 2017-05-23
GDYNIA

Pedagogika, Rady

Porady praktyczne dla młodych logopedów. Identyfikacja trudności edukacyjnych dziecka słabo słyszącego. Ewa Trzeszan-neurologopeda

- n +

Porady praktyczne dla młodych logopedów.
Identyfikacja trudności edukacyjnych dziecka słabo słyszącego.
Ewa Trzeszan-neurologopeda

Dziecko z uszkodzonym słuchem otrzymało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Po konsultacjach z mamą, zebraniu informacji o stopniu uszkodzenia słuchu, poziomu funkcjonowania językowego, intelektualnego, poznawczego oraz społecznego rozpoczęłam pracę z dzieckiem. Po konsultacjach z nauczycielami i obserwacji funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej oraz na zajęciach indywidualnych pogłębiłam informacje dotyczące:
-sposobu percepcji
-stopnia rozumienia informacji odbieranych droga słuchową
-umiejętności pracy(zapamiętywanie, synteza i analiza, interpretacja)
Na tej podstawie (orzeczenie o niepełnosprawności 03-L.Zaburzen i choroby słuchu) uwzględniłam możliwości rozwojowe i potencjał dziecka oraz napisałam IPET.

Charakterystyka dziecka

Na funkcjonowanie X istotny wpływ miało uszkodzenie słuchu od urodzenia
Obustronny niedosłuch zmysłowo-nerwowy w stopniu głębokim. Od 2012 roku dziewczynka otrzymała implant ślimakowy ucha prawego. Niedokształcenie rozwoju mowy jest następstwem powyższych zaburzeń. Implant umożliwił zakwalifikować X do grupy dzieci niedosłyszących.

Edukacja przedszkolna

Dziecko słabo słyszące rozpoczęło realizację podstawy wychowania przedszkolnego. Cele sformułowane w podstawie programowej skoncentrowane są na działaniach rozwijających umiejętności społeczne i poznawcze oraz kształtujących gotowość do poznawania świata i przyswajania przez dziecko systemu wartości..
W początkowym okresie X nie nawiązywała komunikatów językowych. Wykonywała polecenia nauczyciela; dokładnie sprzątała, układała zabawki, wykonywała zadania przy stoliku(rysowała, układała puzzle, oglądała książki).Czuła się zagubiona wśród dzieci, płakała za mamą.
Stymulacja rozwoju językowego następowała na podstawie aktywności poznawczej X, która rozwija się prawidłowo. X dobrze dostrzega i analizuje powiązania przyczynowo-skutkowe i czasowo przestrzenne. Rolą logopedy było stwarzanie jak największej liczby powtarzających się sytuacji, uzmysławiających dziecku przyczynę i skutek. Początkowo pracowaliśmy wykorzystując elementy zabawy(pluszaki piesek, kucyki ponny, kolorowanki-nie wychodzenie za kontur, gry dydaktyczne). Za wykonane zadania X otrzymywała nagrody specjalne(naklejki, obrazki, książeczki, małe sylwety zwierząt, aż po tradycyjne serduszko. Otrzymywała również zadania do domu. Następnie rozpoczęłam terapię z programem multimedialnym ,,Mówiące obrazki”, Kubusiowe przedszkole, Biedronka. W 2016 roku rozpoczęłam próby z programem ,,Logopedia”, który ze względu na polecenia głosowe nie jest najłatwiejszy. X patrzy się na mój układ artykulatorów i próbuje powtarzać, często ze zmienioną strukturą fonemową głosek w wyrazie.
W zapobieganiu konkretnych trudności stosuję zasady:
-indywidualizacji
-poglądowości
-kompensacji zaburzeń
-systematyczności
-utrwalania
Wykorzystuję mocne strony dziecka:- spostrzegawczość wzrokową
-dobry poziom rozwoju grafomotoryki
-inteligencję ogólną
X dość dobrze radziła sobie w zakresie pojęć matematycznych.
Motoryka mała kształtuje się na bardzo dobrym poziomie. Doskonaliliśmy kolorowanie, wycinanie, lepienie, układanie .Zachęcałam X do udziału w konkursach plastycznych, razem wykonując prace plastyczne. X zdobyła nagrodę główną za pracę ,,Chrząszcz brzmi w trzcinie”( nagrody to:statuetka złota , karty i książka)

Stworzono odpowiednie warunki do pracy z X(gabinet wyciszony, odpowiednie pomoce dydaktyczne, dobra atmosfera psychiczna, motywacja)
Rozpoznano środowisko wychowawcze(2016 roku zmiana przedszkola) . X uczęszcza na dodatkowe zajęcia do Ośrodka dla głuchych dzieci w Gdańsku, gdzie pracuje z surdologopedą.

Wnioski
Zadanie terapeuty mowy i nauczyciela ,na tym etapie rozwoju X, powinno być koncentrowanie się na odczytywaniu sygnałów wysyłanych przez dziecko i ich realizacja przez dorosłego i rówieśnika. Dziecko ma prawo komunikować się za pomocą dźwięków, gestów, mimiki i słów.
Bardzo ważne powinno być dążenie do realizacji wczesnej nauki czytania, o czym powiadomiłam mamę w 2016 roku, zachęcając do wprowadzania liter i cyfr, (metoda globalna, J.Cieszyńskiej).


Należy stymulować mowę dziecka: dźwięki, powtarza samogłoski, sylaby, proste wyrazy oraz korygować zaburzenia, wzbogacać słownictwo czynne i bierne.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.