Katalog

Monika Jardanowska, 2017-06-13
Pakość

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Monika Jardanowska
Nazwa i adres placówki:
Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu- Przedszkole
Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Czas trwania stażu: 01.09.2016- 31.05.2017


Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.) – art.9d ust.1 i 7, art.9c ust.4 i 6
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 ze zm.) – § 3 i 4CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych
i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
wewnątrz placówki
poza placówką
samokształcenie.
Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
Pogłębianie współpracy z rodzicami.

 1.     Znajomość zasad, zadań i organizacji  funkcjonowania przedszkola.

1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Poznanie i analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:-  Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z 01. 12. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,- Karta Nauczyciela.
Dyrektor,
Rada Pedagogiczna, opiekun stażu wrzesień 2016 r. notatki własne, kserokopie dokumentów
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Bezpośrednia rozmowa z opiekunem stażu dotycząca przebiegu stażu. Zawarcie kontraktu między stażystą a opiekunem stażu. Ustalenie tematyki oraz terminu zajęć obserwowanych. Opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych przez opiekuna stażu oraz przez stażystę. opiekun stażu wrzesień 2016 r. notatki własne, pisemny kontrakt, harmonogram zajęć
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola. Dyrektor Wrzesień 2016 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. 
 
 
  Zapoznanie się z dokumentacją przedszkola, w skład której wchodzą m.in:- Statut Przedszkola,- Program Wychowania Przedszkolnego,- Księga Protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
– Procedury obowiązujące w placówce.
 
Poznanie podstawowych aktów prawnych dotyczących oświaty: rozporządzeń MEN, nowelizacji ustaw, Karty Nauczyciela.
 
Poznanie instytucji współpracujących z przedszkolem, wspomagających placówkę w spełnianiu funkcji wychowawczo – dydaktycznych.
Dyrektor, opiekun stażu
wrzesień – październik 2016 r. 
 


5. Zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji obowiązującymi w placówce. Analiza dokumentacji  i prawidłowe jej prowadzenie (np. dziennika zajęć, indywidualnych programów nauczania, arkuszy obserwacji, miesięcznych planów pracy, organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej). Rozmowy z opiekunem stażu.
 opiekun stażu
cały okres stażu
notatki własne, prawidłowo prowadzona dokumentacja

6. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Udział w szkoleniu BHP. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie. Praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej pracy.Prowadzący szkolenie. w wyznaczonym terminie
notatki własne, zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, potwierdzeń, zaświadczeń.
cały okres stażu
teczka stażysty

8. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju.
maj 2017
pisemne sprawozdanie

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji.
maj 2017
pisemny wniosek, dokumentacja potwierdzająca realizację stażu2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola
 

1. Zapoznanie się z programami: wychowawczym i profilaktycznym obowiązującymi w przedszkolu. Analiza dokumentów.
wrzesień 2016 r.
notatki własne

2. Poszerzenie wiedzy i nabywanie umiejętności poprzez uczestnictwo w wewnątrzszkolnym systemie doskonalenia oraz szkoleniach zewnętrznych. Samokształcenie. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego. Zbieranie informacji pomocnych w dalszej pracy. Rozmowy ze starszymi pedagogami.
Lektura książek  oraz artykułów z zakresu pedagogiki i psychologii.
Dyrektor, opiekun stażu, osoby prowadzące szkolenia wrzesień 2016 – maj 2017
notatki własne, potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniach, szkoleniach i innych formach doskonalenia nauczycieli; zaświadczenia o ukończonych kursach, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu

3. Wykorzystanie techniki multimedialnej jako narzędzia doskonalącego pracę.Publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie. Dokumentowanie przebiegu stażu w formie elektronicznej.
wrzesień 2016 – maj 2017
publikacja planu na stronie internetowej, elektroniczny zapis planu

4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji.
opiekun stażu
wrzesień 2016 – maj 2017
scenariusze zajęć, plany wynikowe, arkusze obserwacji, diagnozy edukacyjne, plany działań wspierających pomoc psychologiczno – pedagogiczną

5. Organizowanie konkursów i wycieczek.Opracowanie regulaminu konkursów i przygotowanie uczestników. Planowanie wyjazdów i realizowanie założeń programowych wycieczek. Dyrektor,
Opiekun stażu
wrzesień 2016 – maj 2017
sprawozdania z konkursów i wycieczek, dyplomy pamiątkowe, zdjęcia

3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem wychowanków.

1. Poznanie środowiska dzieci, ich sytuacji rodzinnej. Doskonalenie pracy z wychowankami. Analiza dostępnej dokumentacji. Obserwacja dzieci, indywidualne rozmowy z rodzicami. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę przedszkola, wykorzystanie informacji: opinii, ocen –  w celu polepszenia efektywności pracy.   pedagog, logopeda
wrzesień 2016– maj 2017
arkusze obserwacji, notatki własne, notatki z przeprowadzonych rozmów ze specjalistami

2. Pogłębianie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności w zakresie problemów środowiska dzieci. Rozmowy ze starszymi doświadczeniem nauczycielami oraz z opiekunem stażu. Udział w kursach i szkoleniach. Lektura książek i artykułów z zakresu pedagogiki i socjologii.
opiekun stażu,
inni nauczyciele
cały okres stażu
notatki własne, zaświadczenia

3. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych Regularny udział w spotkaniach z rodzicami, rozmowy indywidualne. Sprawowanie opieki nad dziećmi w trakcie zajęć, podczas imprez okolicznościowych, wycieczek itp.
cały okres stażu
notatki własne, potwierdzenie w postaci wpisów do dziennika lub listy obecności


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
 

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacje zajęć według wcześniej opracowanego harmonogramu, analiza zajęć, zapisanie wyników.
opiekun stażu
zgodnie z harmonogramem
notatki własne, arkusze obserwacji

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora Opracowanie scenariuszy zajęć, omówienie ich z osobami obserwującymi.
opiekun stażu, Dyrektor zgodnie z harmonogramem
Konspekty zajęć,
notatki

3. Doskonalenie metod i narzędzi pracy.
Obserwacja zajęć otwartych.
Opiekun stażu w wyznaczonym terminie
potwierdzenie udziału

4. Ocena własna: analiza mocnych i słabych stron oraz nabytych umiejętności podczas prowadzonych i obserwowanych zajęć. Dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych badań i analiz.
cały okres stażu
notatki własne

5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Pogłębianie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz doskonalenie warsztatu pracy w celu podniesienia jej efektywności. Udział w kursach i szkoleniach.
opiekun stażu
maj 2017r.
teczka stażysty


.....................................................
Nauczyciel stażysta
.....................................................
Opiekun stażuWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.