Katalog

Ewa Lorek, 2017-06-13
Kraków

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Zagrożenia pożarowe

- n +

PRZEDMIOT: Edukacja dla bezpieczeństwa
KLASA: I a, b, c, d, e gimnazjum

TEMAT JEDNOSTKI LEKCYJNEJ: Zagrożenia pożarowe.

CELE LEKCJI:
Poznawczy:
- wie co to jest pożar;
- wie jakie zagrożenia występują podczas pożaru;
- zna najczęstsze przyczyny powstawania pożarów;
- wie, w jaki sposób zapobiegać pożarom;
- zna zasady gaszenia palącej się na człowieku odzieży;
- omawia akcję ewakuacyjną z rejonów objętych pożarem;

Kształcący:
- potrafi podać definicję pożaru;
- umie wymienić zagrożenia występujące podczas pożaru;
- potrafi wymienić najczęstsze przyczyny występowania pożarów;
- potrafi opisać, w jaki sposób zapobiegać pożarom,
- umie ugasić pożar palącej się odzieży na człowieku;
- potrafi przeprowadzić akcję ewakuacyjną z rejonów objętych pożarem;

Wychowawczy:
- w przypadku zagrożenia pożarowego uczeń będzie postępował zgodnie z poznanymi na lekcji zasadami ewakuacji ludności.


METODY PRACY NAUCZYCIELA: pogadanka, film.

ŚRODKI I POMOCE DYDAKTYCZNE: tablica, kreda, laptop, rzutnik multimedialny, Internet, film.

FORMA ORGANIZACJI PRACY UCZNIÓW: zbiorowa, indywidualna.

CZAS TRWANIA LEKCJI: 1*45 min.

Przebieg jednostki metodycznej
Czynności organizacyjne:
- przywitanie się z uczniami;
- sprawdzenie listy obecności;

Wprowadzenie do tematu lekcji.
Nauczyciel podaje temat lekcji i zapisuje go na tablicy.
Zapoznaje uczniów z celami lekcji.
Realizacja tematu.
1. Nauczyciel zadaje pytania:
- Jak sądzicie co rozumiemy przez pojęcie pożar?
- Jakie występują zagrożenia podczas pożaru?
- Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów? (załącznik nr 1)
załącznik nr 1
Pożar to niekontrolowane rozprzestrzenianie się ognia stwarzające zagrożenie dla ludzi, zwierząt a także objętych nim budynków.
Zagrożenia występujące podczas pożaru:
- utrata zdrowia i życia ludzi;
- utrata dobytku;
- zniszczenie budynków, środowiska naturalnego.

Najczęstsze przyczyny powstawania pożarów:
- używanie otwartego ognia w pomieszczeniach zagrożonych, np. w magazynach,
- nieprawidłowe działanie urządzeń elektrycznych, instalacji elektrycznej;
- porzucanie niewygaszonych papierosów i zapałek w pobliżu materiałów palnych;
- uderzenie pioruna;
- nieumiejętne posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi;
- wiosenne wypalanie łąk;
- pozostawianie urządzeń grzewczych bez nadzoru: grzejników, żelazek;
- rozpalanie ognisk w lasach;
- przeciążenie instalacji elektrycznej;
- porzucanie w lesie szklanych przedmiotów i niedopałków papierosów;
- celowe podpalenia.
2. Nauczyciel zadaje kolejne pytania:
- Jakie znacie rodzaje pożarów?
- Wymieńcie rodzaje środków gaśniczych.
- Jakie czynniki powodują zagrożenie podczas pożaru?
- W jaki sposób możemy zapobiegać pożarom?
- W jaki sposób należy ugasić palącą się odzież na człowieku?
- Co powinniśmy zrobić, gdy zauważymy pożar?
- Jak powinna wyglądać ewakuacja ludności z rejonu objętego pożarem? (załącznik nr 2)

Załącznik nr 2
Rodzaje pożarów:
A – stałe materiały pochodzenia organicznego: papier , drewno, tkaniny, węgiel;
B – ciecze palne i substancje topiące się np. benzyna, nafta, alkohol, lakiery;
C – gazy: metan, propan, wodór, acetylen;
D – metale: potas, sód, fosfor, glin;
F – tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych.

Środki gaśnicze: woda, piasek, piany gaśnicze, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

Podczas pożaru zagrożenie powodują:
- wysoka temperatura;
- gęste zadymienie;
- szybkość rozprzestrzeniania się ognia;
- łatwość rozprzestrzeniania się ognia przez przewody wentylacyjne, klatki schodowe, szyby wind, zsypy na śmieci.

Zasady gaszenia palącej się odzieży na człowieku:
 odsunąć palącego się od ognia;
 przewrócić palącego się na podłogę lub ziemię;
 odłączyć dopływ tlenu, okrywając palącego się mokry kocem, peleryną bądź płaszczem;
 zdjąć wierzchnią odzież, pamiętając o tym by nie oderwać od ciała przywierających fragmentów materiału;
 polać obficie wodą;
 wezwać pomoc.

Zauważywszy pożar należy:
a) określić miejsce i rozmiar zdarzenia;
b) wszcząć alarm;
c) odciąć dopływ gazu i prądu;
d) podjąć próbę ugaszenia ognia w zarodku;
e) zawiadomić straż pożarną;
f) rozpocząć ewakuację.

Ewakuacja z rejonów objętych pożarem:
- ewakuację rozpoczyna się od najwyższych pięter budynku;
- podczas ewakuacji należy zwrócić uwagę na ochronę dróg oddechowych, a po wyprowadzeniu ludzi należy okryć kocem gaśniczym lub inną mokrą tkaniną np. kocem, płaszczem;
- ewakuowani powinni wychodzić w pozycji schylonej bądź czołgać się wzdłuż ścian;
- osoby nieprzytomne albo będące w szoku należy wynieść lub wyprowadzić.

3. Prowadzący zajęcia rozdaje uczniom krótką notatkę do wklejenia do zeszytu.
4. Nauczyciel, za pomocą rzutnika multimedialnego, prezentuje uczniom film, ukazujący pracę Straży Pożarnej w czasie akcji gaszenia palącego się pojazdu w ruchu drogowym. Po obejrzeniu filmu klasa omawia kolejność działań jakie zostały podjęte.
5. Nauczyciel wstawia oceny za pracę na lekcji.
6. Żegna się z uczniami.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.