Katalog

Monika NOSAL, 2017-06-13
Stróże

Chemia, Scenariusze

Chemiczne czary mary, czyli poznajemy reakcję zobojętniania- scenariusz lekcji chemii z wykorzystaniem oceniania ksztłtujacego

- n +

Temat: Chemiczne czary mary, czyli poznajemy reakcję zobojętniania
Powiązanie z wcześniejszą wiedzą.
-równania reakcji dysocjacji kwasów, wodorotlenków i soli
-nazewnictwo jonów
-wskaźniki wykrywające obecność kwasów i zasad
-wzory i nazewnictwo soli
Cele lekcji:
1.Poznanie reakcji zobojętniania jako jednej z metod otrzymywania soli
2. Kształtowanie umiejętności cząsteczkowego i jonowego zapisu reakcji zobojętniania
Cele sformułowane w języku ucznia:
1.dowiesz się, że w reakcji kwasu i zasady otrzymasz sól
2.zapiszesz w sposób cząsteczkowy i jonowy reakcje między kwasami a zasadami
Nacobezu (co uczniowie będą potrafili po lekcji):
1.wykonasz doświadczenie w którym otrzymasz sól w reakcji kwasu z zasadą
2.zapiszesz reakcję zobojętniania sposobem cząsteczkowym, jonowym i skróconym jonowym
3.znając wzór soli wybierzesz odpowiednie wzory kwasów i zasad z których można te sole otrzymać w reakcji zobojętniania
Przebieg lekcji (metody i aktywności):
1.Nauczyciel przedstawia na prezentacji cele lekcji i nacobezu, rozdaje karty pracy z zamieszczonymi tam celami i nacobezu.
2.Nauczyciel dokonuje podziału na grupy – 4 grup po 5 osób. Zadaniem każdej grupy jest doświadczalna identyfikacja substancji w probówkach X (kwasu lub zasady). Uczniowie posługują się kropelkowymi ilościami substancji (tzw. metoda chemii w małej skali) wykorzystując wskaźniki (fenoloftaleinę i oranż metylowy). Dwie grupy (1 i 3) wykrywają kwas i dwie grupy (2 i 4)wykrywają zasady.
3.Doświadczalne otrzymywanie soli metodą zobojętniania (cel 1, nacobezu 1)
Uczniowie grupy pierwszej łączą się z grupą druga. Uczniowie grupy 3 łącza się z grupą czwartą. Następnie grupa 1 i 2 przeprowadza reakcje kwasu i zasady w obecności oranżu metylowego. Obserwują zanikanie pomarańczowej barwy
wskaźnika po dodaniu do kwasu zasady. Roztwór staje się przeźroczysty. Grupa 3 i 4 przeprowadza reakcje zasady i kwasu w obecności fenoloftaleiny. Obserwują zanikanie malinowej barwy wskaźnika po dodaniu do zasady kwasu. (poprzez wykonane doświadczenie uczniowie poznają istotę reakcji zobojętniania -kwas neutralizuje zasadę lub zasada neutralizuje kwas, nauczyciel ponownie prezentuje 1 Nacobezu) Uczniowie na podstawie przeprowadzonego doświadczenia zapisują równania reakcji kwasu i zasady w wyniku której otrzymują sól). Nauczyciel posługując się metodą świateł drogowych sprawdza osiągnięcie przez uczniów 1 celu)
4. Zapis na kartach pracy przeprowadzonych doświadczalnie reakcji w sposób jonowy, cząsteczkowy i skrócony jonowy(cel 2,nacobezu 2)
Uczniowie ponownie pracują w 5 osobowych grupach. Zadaniem uczniów (zamieszczonym na karcie pracy) jest w zapisanych przez nich wcześniej równaniach reakcji zobojętniania podkreślenie wzorów związków chemicznych, które ulegają dysocjacji. Następnie uczniowie zastępują podkreślone wzory jonami, skreślają jony powtarzające się po obu stronach reakcji. Wszystkie grupy otrzymują ten sam skrócony jonowy zapis równania reakcji zobojętniania H+ + OH- H2O . Nauczyciel prosi uczniów o ponowne odczytanie nacobezu 2 z kart pracy. Nauczyciel prosi wybranych uczniów aby zaznaczyli na termometrze stopień osiągniecia celu 2.
5. Wybieranie z rozsypanki odpowiednich wzorów kwasów i zasad z których można otrzymać wskazanzą sól (nacobezu 3, cel 2)
Uczniowie z rozdanej rozsypanki dobierają odpowiednie wzory kwasów i zasad z których można otrzymać wzór soli zapisany przez nauczyciela na tablicy. Nauczyciel prosi uczniów o odczytanie nacobezu 3 z kart pracy. Poprzez głosowanie sprawdza stopień osiągnięcia nacobezu 3.

6. Podsumowanie
Jeden z uczniów odczytuje nacobezu, uczniowie głosują, nauczyciel odnotowuje wyniki i wspólnie z klasa dyskutuje nad wynikami głosowania
Sposób sprawdzenia stopnia osiągnięcia celów przez uczniów:
Termometr, głosowanie, metoda świateł drogowych
Praca domowa i nacobezu do pracy domowej.

1.Pan Kowalski od jakiegoś czasu po zjedzeniu posiłków cierpi na nadkwasotę. Wiedząc o tym że przyczyną tej choroby jest nadmierne wydzielanie kwasu solnego, a składnikiem leku na nadkwasotę jest wodorotlenek magnezu, wyjaśnij zasadę działania lekarstwa.
Nacobezu do pracy domowej
1.Zapiszesz równanie reakcji w sposób cząsteczkowy
2.Nazwiesz powstałą sól
3.Wyjaśnij dlaczego Pan Kowalski po zażyciu leku nie odczuwa dolegliwości związanych z nadkwasotą
2. Pani Kowalska na swojej działce nie może się uporać z rosnącymi wszędzie skrzypami polnymi. W czasopiśmie pani Kowalska, przeczytała, że rośliny te rosną na kwaśnej glebie (zawiera niewielkie ilości . Postanowiła użyć wapna gaszonego Ca (OH)2 do zmiany odczynu gleby, a tym samym pozbycia się niechcianych roślin z działki. Uzasadnij zapisując odpowiednie równie reakcji słuszność decyzji Pani Kowalskiej.
Nacobezu do pracy domowej
1.Zakładając obecność w kwaśnej glebie kwasu chlorowodorowego zapiszesz równanie reakcji (w sposób cząsteczkowy, jonowy i skrócony jonowy) po dodaniu wapna do gleby.
2. Nazwiesz powstałą sól
3. Uzasadnij dwoma zdaniami słuszność decyzji Pani Kowalskiej
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.