Katalog

Joanna Jankowska, 2017-06-13
Skoczów

Pedagogika, Program nauczania

Indywidualny program pracy korekcyjno-kompensacyjnej

- n +

Program pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Imię i nazwisko ucznia – *************

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, 15 lat, z problemami na tle sprawności manualnej (niższe napięcie mięśniowe)


LP TREŚCI PROGRAMOWE ROK SZKOLNY

1 Ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową:

• wysłuchiwanie dźwięków z otoczenia
• rozpoznawanie przedmiotów po dźwiękach
• segregowanie obrazków na podstawie właściwości dźwiękowych
• rozwiązywanie zagadek poprzez wskazanie odpowiedniego obrazka odbieranych słuchowo
• reagowanie na wyraz zaczynający się na daną głoskę
2 Ćwiczenia doskonalące percepcję wzrokową (z pomocą nauczyciela)

• dobieranie par jednakowych obrazków, figur geometrycznych
• wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami
• historyjki obrazkowe- uporządkowanie według kolejności zdarzeń
• uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, niekompletnych obrazkach, w mozaikach geometrycznych
-według wzoru
-bez wzoru
• układanie mozaik z klocków geometrycznych
• wyszukiwanie ukrytych figur w mozaice
• rysowanie rysunku za pomocą łączenia kropek w odpowiedniej kolejności
• wypełnianie konturów obrysowanych przedmiotów
• zapamiętanie jak największej liczby eksponowanych figur i wskazanie ich p[o krótkiej przerwie, wśród innych figur oraz określenie miejsca ich położenia
• układanie z patyczków znaków liter podobnych według wzoru
• dobieranie parami kart ze znakami literopodobnymi według zasady identyczności
• odtwarzanie w pamięci uprzednio widziane litery

3 Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo- ruchową:
• rysowanie linii pomiędzy figurami
• wodzenie palcem po wzorze
• rysowanie palcem w powietrzu określonego kształtu
• rysunek na podany temat
• zamalowanie dużych i małych powierzchni z zachowaniem wskazanego kierunku
• kreskowanie w określonym kierunku
• wypełnianie wnętrza figur
• rozplanowanie przestrzeni przy pisaniu, rysowaniu
• układanie pociętych obrazków, widokówek
• łączenie punktów
• odwzorowanie graficzne szlaczków, ornamentów
• odwzorowanie figur, znaków literopodobnych, liter z gotowych elementów
4 Ćwiczenia doskonalące orientacje przestrzenną:
• poznawanie własnego ciała ( strona prawa, lewa)
• rysowanie postaci człowieka
• rysowanie pod dyktando
• wskazywani położenia przedmiotów względem siebie, porównywanie, grupowanie, wyodrębnianie przedmiotów
• rysowanie oburącz
5 Ćwiczenia doskonalące sprawność manualną oraz grafomotoryczną (z pomocą nauczyciela)
• montowanie konstrukcji z gotowych , nieskomplikowanych elementów
• ćwiczenia sprawności ruchów palców rozluźniające napięcie mięśniowe
• oburęczne malowanie
• kreślenie liter w powietrzu, na tablicy, na dużych arkuszach
• pogrubianie konturów dużych form geometrycznych i dużych rysunków
• malowanie dużych form falistych szlaczków
• malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania liter płynnym, ciągłym ruchem
• pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, literowych
• rysowanie wzorów po śladzie kropkowanym lub kreskowym
• rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów
• zamalowanie kredkami małych przestrzeni
• rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze w zmniejszającym się stopniowo wymiarze, aż do liniatury zeszytu
6 Ćwiczenia doskonalące umiejętność pisania:
• pisanie drukowanymi literami swojego imienia
7 Ćwiczenia rozwijają cemyślenie oraz wzbogacające słownik:
• ćwiczenia wzbogacające słownik poprzez gesty Makatona
• ćwiczenia dotyczące analogii i różnic (np. określanie właściwości przedmiotów duży- mały, ciężki- lekki, gorący- zimny, twardy- miękki itp.)
• sortowanie i klasyfikacja wg koloru, wielkości, zastosowania
9 Ćwiczenia w zakresie operacji i rozumienia pojęć matematycznych:
• utrwalanie w schemacie własnego ciała
• utrwalanie stosunków przestrzennych przy pomocy przyimków
• wyodrębnianie przedmiotów pod względem cech wielkościowych, jakościowych i ilościowych
• utrwalanie znajomości w stosunkach czasowych : pory dnia, następstwa czasowe, pory roku, dni tygodnia poprzez wskazanie na PCS
• sortowanie takich samych kolorów wg wzoru
• sortowanie elementów zbioru wg kształtujące uzupełnianie luk na rysunkach
• utrwalanie znajomości kształtu i nazw figur geometrycznych. Różnicowania ich wg cech: duży- mały, cienki- gruby, krótki- długi
• poznanie cyfr w zakresie 10
• przeliczanie w zakresie 10
• porównywanie zbiorów

Ze względu na słabe napięcie mięśniowe zaleca się terapie ręki oraz masaż relaksacyjny manualny oraz z użyciem różnych przedmiotów o różnych fakturach
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.