Katalog

Anna Wąsala, 2017-06-13
Kazimierz Dolny

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Test - budownictwo

- n +

Test
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………
1. Wyroby które mają krajową deklaracje zgodności, oznacza się
A. Znakiem budowlanym, b. Certyfikatem zgodności, c. Literą X, d. Znakiem CE
2. Stosunek masy wysuszonej próbki materiału do jego objętości określonej bez uwzględnienia wolnych przestrzeni to
A. Gęstość, b. Gęstość pozorna, c. Porowatość, d. Szczelność
3. Zdolność materiału do podciągania wody przez kanaliki to
A. Kapilarność, b. Paroprzepuszczalność, c. Mrozoodporność, d. Przesiąkliwość
4. Zdolność materiału do zachowania odkształcenia mimo usunięcia obciążenia odkształcającego to
A. Sprężystość, b. Plastyczność, c. Twardość, d. Udarność
5. Struktura skały bez kryształków to struktura
A. Ziarnista, b. Krystaliczna, c. Szklista, d. Porfirowa
6. Z szybko stygnącej i krzepnącej lawy powstają skały
A. Głębinowe, b. Wylewne, c. Okruchowe, d. Metamorficzne
7. Do skał magmowych zalicza się
A. Sjenity, b. Wapienie, c. Trawertyny, d. Gnejsy
8. Kamień łamany stosowany do budowli inżynierskich i w drogownictwie oznacza się znakiem
A. B, b. J, c. K, d. I
9. Ze spiekania surowców ilastych i ich rozkruszania otrzymuje się
A. Popiołoporyt, b. Łupkoporyt, c. Glinoporyt, d. Keramzyt
10. Zbiór ziaren o wielkości mniejszej niż określona frakcja to
A. Kruszywo wypełniające, b. Podziarno, c. Nadziarno, d. Frakcja
11. Średnia próbka laboratoryjna powstaje
A. Po zmieszaniu próbek pierwotnych, b. Z wybranej losowo jednej próbki pierwotnej, c. Z próbki ogólnej metoda kwartowania, d. Z kruszywa pobranego z otworów o głębokości 0,2-0,4m
12. Oznaczenie mrozoodporności kruszyw lekkich do betonu i zapraw wykonuje się jeśli ziarna kruszywa maja wielkość
A. Powyżej 4 mm, b. Do 2 mm, c. 0,5-1,0 mm, d. Powyżej 8 mm
13. Wiązanie spoiwa jest procesem
A. Chemicznym, b. Fizycznym, c. Hydraulicznym, d. Powietrznym
14. Wapno palone jest oznaczone symbolem
A. CL, b. S, c. Q, d. DL
15. Wapno nierozdrobnione gasi się
A. 2 tygodnie, b. 2 miesiące, c. 3 miesiące, d. 6 miesięcy
16. Wapno hydratyzowane to
A. Wapno palone, b. Wapno sucho gaszone, c. Wapno pokarbidowe, d. Wapno hydrauliczne
17. CEM II/A-S to cement portlandzki
A. Żużlowy, b. Krzemionkowy, c. Pucolanowy, d. Łupkowy
18. Cement murarski produkowany jest o klasach wytrzymałości
A. 5, 10 i 15 MPa, b. I, II, III, c. 5, 12,5 i 22,5 MPa, d. 25, 35 i 45 MPa
19. Okres magazynowania cementu klasy 52,5N nie powinien przekraczać
A. 90 dni, b. 60 dni, c. 180 dni, d. 30 dni
20. Podaj wzór na gęstość

…………………………………………………………………..
21. Narysuj schematy odkształceń pręta

22. Rozróżnia się tekstury
A. Porowatą, b. Szklistą, c. Ziarnistą, d. Porfirową
23. Kamienne elementy murowe to
A. Kamień łupany, b. Kamienie polne, c. Bloki surowe, d. Płyty surowe
24. Uziarnieniem kruszywa nazywa się
A. Ziarna o różnych wymiarach, b. Zawartość ziaren poszczególnych frakcji wyrażoną w procentach, c. Wszystkie ziarna przesiewanego kruszywa mające wymiar pośredni, d. Zbiór ziaren o wielkości mniejszej niż określona frakcja
25. Spoiwa można podzielić na
A. Wapienne i gipsowe, b. Gipsowe i magnezytowe, c. Hydrauliczne i powietrzne, d. Wapienne i magnezytowe
26. Betony ciężkie mają gęstość pozorną
a. ρp> 2600 kg/m3, b. 2000 kg/m3 <ρp ≤2600kg/m3, c. ρp = 600-2000 kg/m3, d. 1000 kg/m3
27. Do betonów lekkich stosuje się
a. Kruszywo barytowe b. Otoczaki c. keramzyt d. żwir
28. Płyty gipsowo – kartonowe przeznaczone do tynkowania tynkiem gipsowym oznacza się literą
a. P. b. R. c. J. d. W.
29. Płyty gipsowo – kartonowe o krawędzi półokrągłej maja symbol
a. KO. b. KZ. c. KPO. d. KOP
30. Cegła zwykła ma wymiary
a. 250x120x65 b. 250x125x65 c. 250x120x140 d. 100x150x200
31. Ceramiczne nasady kominowe stosuje się aby
a. Komin był szczelny b. komin miał estetyczny wygląd c. zmniejszyć lub zwiększyć ciąg kominowy d. połączyć palenisko z kominem
32. Płytki kamionkowe nieszkliwione mają symbol
a. GLL b. UGL c. NKL d. NSZ
33. Wyroby fajansowe to
a. Przybory sanitarne b. rury kanalizacyjne c. kafle piecowe d. gąsiory dachowe
34. Wyroby ceramiczne grupy I i II należy magazynować w
a. O wysokości do 1,0m b. stosach lub pakietach do 2,2m c. słupach o wysokości 2,0m d. stosach o wysokości do 1,5m
35. Beton charakteryzuje się
a. Odpornością b. porowatością c. ciężkością d. plastycznością
36. Mieszanka betonowa to mieszanina
a. Kruszywa frakcji drobnych i grubych dobranych w odpowiednich proporcjach
b. Betonu konstrukcyjnego c. kamienia i wody d. spoiwa
37. Ze względu na funkcję jaką spełnia beton można wyróżnić
a. Betony ciężkie b. betony konstrukcyjne. C. Betony sztuczne d. betony lekkie
38. Do najczęściej produkowanych wyrobów silikatowych zalicza się
a. Pustaki wentylacyjne b. faliste płyty włóknisto – cementowe c. dachówki
39. Wyroby z zapraw cementowych to
a. Bloczki wapienno – piaskowe b. gąsiory dachowe c. cegły wapienno - piaskowe

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.