Katalog

Dorota Polichnowska, 2017-06-13
Chludowo

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu zawodowego - nauczyciel dyplomowany

- n +

mgr Dorota Polichnowska
nauczyciel mianowany

Aneks
do planu rozwoju zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

rozpoczęcia stażu: 01.09.2016
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2017


§8 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
- doskonalących wiedzę i umiejętności
- podnoszących kompetencje i umiejętności wychowawcze.

2. Praca nad integracją zespołu klasowego. Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.

3. Współorganizacja warsztatów dla uczestników koła turystycznego – rodzice z dziećmi.

4. Udział w konkursach pozaszkolnych – przygotowanie uczestników do konkursów: matematycznego, recytatorskiego, plastycznych.

§8 ust.2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Administrowanie zakładki szkolnej strony www....pl . Zamieszczanie własnych artykułów na stronie szkoły.

2.Umieszczanie informacji oraz własnych opracowań na innych witrynach edukacyjnych.
§8 ust.2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami zdobytymi na kursach oraz szkoleniach:
- udostępnianie opracowań, materiałów ze szkoleń;
- udział w zespole samokształceniowym;
- udział w zespole ewaluacyjnym;
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.

8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie, wdrożenie, realizacja oraz ewaluacja programu Szkolnego Koła Turystycznego „Włóczykij”.

§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1.Organizowanie akcji charytatywnych. Udział w ogólnopolskej akcji charytatywnej „Góra grosza” oraz współorganizacja akcji „Azorek”.

2.Wspieranie ucznia zdolnego poprzez prowadzenie koła plastycznego;

3.Organizacja zajęć dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym – spotkanie z pasjonatami turystyki rowerowej.

4.Współorganizacja Międzynarodowego Dnia Muzyki.

§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz pedagogiem i psychologiem szkolnym, bieżące konsultacje, zapewnienie fachowej opieki diagnozującej niedobory rozwojowe uczniów, redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

2.Współpraca z Centrum Uśmiechu Dziecka Montesorii w Poznaniu.

§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków - umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych.
Określenie znaczenia problemu. Propozycje rozwiązania. Wdrażania oddziaływań. Efekty oddziaływań.mgr Dorota Polichnowska


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.