Katalog

Katarzyna Dallig, 2017-06-13
Rajcza

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Dane osobowe:
Imię i nazwisko: Katarzyna Dallig
Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kamesznicy, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamesznicy
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.
Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy


Cele stażu:

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

2. Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

3. Pogłębienie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego – z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.

4. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

Podstawa prawna:


§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L.p Zadania Formy realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
- wstępna analiza własnych umiejętności;

- zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty, awansu zawodowego itd.;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
Termin realizacji VIII 2014 VIII 2014 VIII 2014
IX 2014
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. - systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych zadań;
-opracowanie sprawozdań z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
okres stażu


3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy.
- uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;
- uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego (np.: kursy, warsztaty, konferencje);
- wzbogacanie wiedzy na temat metod aktywizujących, metod i technik integracyjnych, zabaw relaksujących, gier i zabaw terapeutycznych;
- gromadzenie pomocy dydaktycznych, własnoręcznie wykonywanie dekoracji. okres stażu
4. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki nauczania.
- studiowanie literatury z zakresu pedagogiki i psychologii, czasopism dla nauczycieli;
- poszukiwanie nowości, aktywizujących metod pracy, monitorowanie ofert wydawniczych. okres stażu
5. Uczestniczenie w pracach szkoły.
- udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zabieranie głosu w ważnych sprawach;
- współtworzenie i aktualizacja niektórych dokumentów obowiązujących w szkole;
- wykonanie dodatkowych czynności przydzielonych przez dyrektora szkoły. okres stażu
6. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej
i wychowawczej.
- gromadzenie różnych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi;
- wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym;
- praca z uczniem niepełnosprawnym oraz mającym problemy
w nauce.
okres stażu
7. Współpraca z rodzicami.
- organizowanie spotkań indywidualnych;
- pedagogizacja rodziców.
okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

L.p Zadania Formy realizacji
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu technologii komunikacyjnej i informacyjnej. - uczestniczenie w szkoleniach z zakresu wykorzystania techniki informacyjnej w pracy zawodowej nauczyciela. okres stażu
2. Wykorzystanie technologii komunikacyjnej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.
- przygotowanie pomocy dydaktycznych (planów pracy, kart pracy, konspektów, regulaminów, zaproszeń, dyplomów, gazetek, dekoracji, informacji dla uczniów i rodziców ) oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy
i umiejętności dzieci;
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych;
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- opracowywanie prezentacji multimedialnych;
- korzystanie z zasobów sieci Internet do wzbogacania warsztatu pracy;
- śledzenie aktualności internetowych na portalach edukacyjnych.
Termin realizacji okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

L.p Zadania Formy realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- prowadzenie zajęć i lekcji otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców;
- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych;
- współpraca z innymi nauczycielami w organizacji imprez i uroczystości;
- przekazywanie informacji z kursów,
udostępnianie materiałów;
- pedagogizacja rodziców- pogadanki z rodzicami/ opiekunami uczniów na temat problemów wychowawczych, zachowania dzieci w szkole i poza szkołą, nauką itd., rozmowy indywidualne z rodzicami.
Termin realizacji okres stażu
2. Współpraca i konsultacje z innymi nauczycielami w zespole samokształceniowym i zadaniowym do spraw uczniów ze specyficznymi problemami edukacyjnymi.
- wspólne planowanie pracy zespołu;
- konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami
– wymiana doświadczeń, opinii, tworzenie dokumentacji, poszukiwanie rozwiązań. okres stażu
3. Upowszechnianie i promowanie własnych doświadczeń, metod i form pracy.
- publikacja planu rozwoju zawodowego, planów pracy, scenariuszy i opracowań na portalach edukacyjnych.

okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

L.p Zadania Formy realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozaszkolnych.
- opracowanie programu zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów mających problemy w nauce.
Termin realizacji 2014/2015 2015/2016 2016/2017
2. Opracowanie i wdrożenie własnego programu zajęć dodatkowych.
- prowadzenie trwającego pół roku programu „Klub małych naukowców”. okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

L.p Zadania Formy realizacji
1. Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
- przygotowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych;
- opracowanie regulaminu konkursu;
- przygotowanie uczniów;
- opracowanie i przeprowadzenie konkursu.
Termin realizacji okres stażu
2. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
- współorganizowanie uroczystości klasowych, szkolnych wyjazdów do kina, teatru oraz wycieczek dla uczniów i sprawowanie nad nimi opieki;
- zachęcanie uczniów do udziału w akcjach lokalnych i ogólnopolskich. okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

L.p Zadania Formy realizacji
1.Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. - ukończenie studiów podyplomowych na kierunku „Surdopedagogika”. okres stażu§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

L.p Zadania Formy realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
- zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych;
- ustalenie i zastosowanie środków zaradczych;
- podsumowanie i wnioski;
- współpraca z Poradnią PP;
- współpraca z pedagogiem szkolnym - konsultacje, wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych;
- utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami uczniów mających problemy w nauce lub sprawiających problemy wychowawcze.
okres stażuNiniejszy plan ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje ze względu na potrzeby szkoły i własne.

....................
/imię i nazwisko nauczyciela/


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.