Katalog

Justyna Ćwiertnia, 2017-06-13
Krzeszów

Technika, Wymagania

PSO z zajęć technicznych w SP

- n +

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE
Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
OPRACOWAŁA: mgr Justyna Ćwiertnia

Założenia ogólne oceniania:
- obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen,
- oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę,
- na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). Wgląd do prac jest możliwy podczas zebrań rodziców lub indywidualnych konsultacji, w siedzibie szkoły,
- jeśli rodzice (opiekunowie prawni) ucznia wyrażą takie życzenie, mogą otrzymać kserokopię pracy pisemnej swojego dziecka (podopiecznego),
- na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz niepublicznej poradni specjalistycznej wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:
- aktywność na lekcjach,
- prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,
- zadania dodatkowe,
- odpowiedzi ustne,
- kartkówki,
- sprawdziany,
- zadania domowe,
- przygotowanie uczniów do zajęć.

Zasady oceniania:
- na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;
- podstawą oceny z zajęć technicznych jest wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,
- ocena zależy również od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);
- uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;
- po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;
- w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia 1 raz nieprzygotowanie do lekcji, bez podania powodu;
- za zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje „-„
- za nie zgłoszony przed lekcją brak zeszytu lub materiałów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;
- sprawdziany (testy) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do tygodnia;
- czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min.
- prace pisemne oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według zasad WSO.
- prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie,
- przy realizacji zadań oceniane będą:
• przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu
• umiejętność zarządzania informacją,
• umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,
• przestrzeganie prawa i zasad współżycia,
• umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy.
- każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem).
- nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:
- uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:
• właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,
• gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,
• podejmowanie merytorycznej dyskusji,
• szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,
• dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,
• wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,
• pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,
• wykonanie pomocy do pracowni,
• inne.
- uczeń otrzymuje „‒” za brak aktywności na lekcji gdy:
• zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,
• wykazuje brak oczywistych umiejętności,
• niszczy prace kolegów,
• nie przestrzega regulaminu pracowni,
• inne.
- sposób przeliczenia „+” i „‒” na oceny:
• „bdb” za +, +, +,
• „db” za +, +, +, ‒ lub +,+
• „dst” za +, +, ‒, ‒
• „dop” za +, ‒, ‒,
• „ndst” za ‒, ‒,

Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinią lekarza specjalisty.
- w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:
• wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,
• możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,
• konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,
• branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,
• możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),
• podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,
• obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,
• możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej.
- sprawdziany praktyczne są obowiązkowe,
- uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie z przyczyn usprawiedliwionych pisze go w terminie ustalonym
z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły,
- udowodniona ucieczka ze sprawdzianu powoduje wystawienie oceny niedostatecznej, którą uczeń może poprawić w trybie przewidzianym poniżej,
- niedostateczna ocena uzyskana ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie i na zasadach ustalonych wcześniej z nauczycielem, jednak nie później, jak 2 tygodnie po oddanym sprawdzianie,
- poprawa sprawdzianów jest dobrowolna,
- uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia każdej oceny bieżącej,
- poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok poprawianej, oddzielona od niej znakiem /, przy czym uznaje się wyższą ocenę za ocenę ostateczną.
- poprawa odbywa się poza lekcją – na dużej przerwie lub podczas zajęć dodatkowych, konsultacji
- uczeń ma prawo poprawy ocen z odpowiedzi, prac pisemnych i innych na jego prośbę w porozumieniu
z nauczycielem w terminie jednego tygodnia od jej uzyskania,
- uczeń ma obowiązek wykonania i ocenienia każdej pracy wykonanej na lekcjach, podczas jego nieobecności,
w terminie ustalonym z nauczycielem, ale nie później, niż 2 tygodnie po powrocie do szkoły i na zasadach ustalonych przez nauczyciela
- w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel wraz z uczniem opracowuje plan działań umożliwiający uczniowi uzupełnienie braków poprzez:
• ustalenie indywidualnych konsultacji
• zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
• ustalenie terminu zaliczenia poszczególnych działów materiału i prac.

Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego.
- oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące przy czym oceny ze sprawdzianów mają decydujący wpływ na ocenę końcową.
- uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez nauczyciela o przewidywanych dla niego śródrocznych
i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć technicznych,
- przewidywana ocena zostaje zapisana w dzienniku z zaznaczeniem daty jej wpisania
- ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z zajęć technicznych zostaje wpisana do dziennika co najmniej 1 dzień przed konferencją klasyfikacyjną; ocena klasyfikacyjna nie może być niższa od przewidywanej
- uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do uzupełnienia braków z zakresu pierwszego półrocza w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.

Warunki i zasady uzyskania oceny klasyfikacyjnej wyższej niż przewidywana.
- uczeń może uzyskać z zajęć technicznych wyższą od przewidywanej ocenę roczną, jeśli:
• do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej (jednak nie później niż na 6 dni przed klasyfikacją) zgłosi sam lub jego rodzice (prawni opiekunowie) pisemną lub ustną prośbę do nauczyciela o umożliwienie podniesienia przewidywanej oceny,
• następnego roboczego dnia od złożenia prośby ustali wraz z nauczycielem: formę poprawy przewidywanej oceny klasyfikacyjnej i jej termin,
• wykona ustalone zadania na zasadach i w terminie określonym przez nauczyciela, nie później jednak niż na
2 dni przed klasyfikacją końcową.
- nauczyciel w formie pisemnej powiadamia ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) o formie i terminie poprawy przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej
- niedotrzymanie przez ucznia wyżej określonych warunków powoduje ustalenie oceny końcowej takiej, jak przewidywana.
- prawo do dodatkowego sprawdzenia wiedzy i umiejętności ma uczeń, który spełnia następujące warunki:
a) w ciągu semestru nie zgłosił więcej nieprzygotowań do lekcji niż wynikało z wymagań danego przedmiotu zawartych w PSO;
b) wykazywał pozytywny stosunek do przedmiotu;
c) uczęszczał regularnie na zajęcia, nieobecności ucznia nie przekroczyły 20% ogólnej ilości zajęć z przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana, za wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecności te spowodowane były długotrwałą chorobą ucznia.

Sposoby informowania rodziców.
- nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach (lub ich braku) podczas zebrań okresowych dla rodziców
- w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel poprzez wychowawcę klasy zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacje i przedstawia problem
- uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) na 14 dni przed śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikującej informowani są przez nauczyciela o przewidywanych dla niego śródrocznych
i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć technicznych


Ogólne wymagania na poszczególne oceny:

ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych
- wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania
- osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych (BRD, OTWP itp.)
- systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji
- twórczo rozwija własne uzdolnienia
- śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki
- swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach
- stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie
- biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- opanował pełny zakres wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne
- prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć
- potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych
- ambitnie realizuje zadania indywidualne
- bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne
- jest świadomy zasad bhp podczas pracy
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
- sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
- cechuje się systematycznością, konsekwencją działania
- systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację (m.in. zeszyt przedmiotowy)
- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- bierze udział w konkursach przedmiotowych

ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:
- nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne
- wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela
- sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne
- zna i stosuje zasady bhp
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy
- poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami
- właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- czasami korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- opanował minimum zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności
- poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami
- poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy
- stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy
- mało efektywnie wykorzystuje czas pracy
- rzadko korzysta z różnych źródeł informacji
- systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

ocenę dopuszczającą uczeń otrzymuje, gdy:
- ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym
- rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności
- posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami
- w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia
- posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania
- nie korzysta z żadnych źródeł informacji
- prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:
- nie opanował minimum wiedzy określonej w planie wynikowym
- nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań
- nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów
- posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu
- nie potrafi organizować pracy
- jest niesamodzielny
- nie korzysta z żadnych źródeł informacji
- nie prowadzi dokumentacji.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.