Katalog

Anna Muszyńska, 2017-06-13
Płock

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Anna Muszyńska

Czas trwania stażu : 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017Czynności organizacyjne


Zadania/ Działania
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Na bieżąco Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela Opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela IX 2014 Zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły planu rozwoju zawodowego nauczyciela
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego Systematyczne gromadzenie dokumentacji
potwierdzającej realizację planu rozwoju zawodowego: zaświadczenia o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego
Okres stażu Zgromadzona dokumentacja
Sporządzenie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego
Autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań
Sformułowanie wniosków
V 2017 Pisemne sprawozdanie z przebiegu stażu i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowegoZadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku

§8 ust.1 pkt 1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod i warsztatu pracy,
w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadania/ Działania
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Bieżąca analiza dokumentów obowiązujących w szkole Analiza Okres stażu
Podnoszenie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym Udział w:
• szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• szkoleniach organizowanych przez MSCDN w Płocku
• kursach, konferencjach szkoleniach organizowanych przez organy zewnętrzne Okres stażu Zaświadczenia uczestnictwa
Świadectwa ukończenia
Stosowanie technologii komputerowej
w opracowaniu dokumentacji związanej z awansem zawodowym
Wykorzystanie komputera oraz innych multimediów do przygotowania dokumentacji potrzebnej do awansu zawodowego
Okres stażu Przykłady opracowanych materiałów m.in. Plan rozwoju zawodowego

Doskonalenie umiejętności
wychowawczych
Udział w wybranych szkoleniach Okres stażu Zaświadczenia

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej Poszukiwanie nowości wydawniczych dot. metod aktywizujących i dydaktycznych Okres stażu Zestawienie bibliografii


§8 ust. 1 pkt 2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

Zadania/ Działania
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniami z innymi
nauczycielami
Opracowanie i udostępnianie materiałów
dydaktycznych
Prowadzenie lekcji otwartych
Okres stażu Potwierdzenia
Scenariusze lekcji
Promowanie Zespołu Szkół nr 3 w Płocku na terenie miasta Praca w zespole zadaniowym do spraw promocji szkoły i kontaktów z mediami
Analiza obecnej promocji w środowisku lokalnym
Wypracowanie nowych sposobów promowania
Udział w Dniach Otwartych szkoły, Targach Edukacyjnych Okres stażu Informacje na stronie internetowej szkoły

§8 ust. 1 pkt 3
Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły,
samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania/ Działania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego Wdrażanie zdobytej wiedzy i umiejętności
w celu podnoszeniu jakości pracy szkoły Okres stażu Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia zawodowego
Pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu historii sztuki i plastyki Studia podyplomowe: Historii sztuki. Plastyka w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica X 2014 – VI 2015 Dyplom ukończenia studiów
Nabywanie nowych umiejętności Uczestnictwo w WDN
Okres stażu Dokumentacja z posiedzeń RP
Zdobywanie kolejnych stopni instruktorskich w ZHP Otwarcie próby na stopień przewodnika ZHP
Uczestnictwo w kursie na stopień przewodnika ZHP Rok szkolny 2014/15 Zaświadczenia
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia
działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania/ Działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Udział w wewnątrzszkolnym i
zewnątrzszkolnym doskonaleniu
zawodowym
Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Udział w szkoleniu organizowanym przez MSCDN dotyczącym awansu zawodowego
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy. Okres stażu Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
Opis wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej.
Wykorzystanie wiedzy zdobytej na studiach podyplomowych, kursach w codziennej pracy wychowawczo – dydaktycznej. Pomoc uczniom w nauce przy wykorzystaniu odpowiednich form i metod.
Współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w zakresie rozpoznawania zaburzeń i dysharmonii w rozwoju dziecka. Okres stażu Sprawozdanie
Organizowanie konkursów szkolnych i miejskich.
Przeprowadzenie konkursów plastycznych dla uczniów szkoły gimnazjalnej.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla zuchów i harcerzy z Płocka przy współpracy z Hufcem ZHP Płock Okres stażu Protokoły pokonkursowe
Podnoszenie jakości pracy świetlicy szkolnej Opracowanie i przeprowadzenie wśród dzieci ankiety „Nasza świetlica”
Wdrażanie nowych rozwiązań i metod pracy. Maj, co roku Wnioski z badań
Sprawozdanie


§8 ust 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania/ Działania
Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Umiejętność posługiwania się komputerem jako narzędziem swojej pracy. Wykorzystanie technologii komputerowej, korzystanie z różnorodnych stron internetowych, w celu poszerzenia swojej wiedzy z zakresu pedagogiki oraz poznania nowych metod i form pracy wychowawczej i dydaktycznej Okres stażu Dokumentacja, przykładowe
sprawdziany, testy, rozkłady

Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy zawodowej. Tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem
Przygotowanie plakatów informacyjnych, dyplomów, testów, ankiet, rozkładów materiałów
Korzystanie z zasobów sieci Internetu do przygotowania scenariuszy zajęć oraz wzbogacania warsztatu pracy
Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy z wychowankami
Przygotowanie prezentacji multimedialnych na lekcje plastyki
Korzystanie ze środków audiowizualnych podczas prowadzenia zajęć świetlicowych.
Projekcja ekranizacji bajkowych i filmów na płytach DVD, słuchanie audiobooków.
Śledzenie aktualności internetowych na portalach edukacyjnych, wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
Zamieszczanie publikacji dotyczących pracy świetlicy szkolnej oraz działalności Samorządu Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły Okres stażu Przykłady opracowanych materiałów
Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjne
Uczestniczenie w szkoleniach wewnątrzszkolnych
i pozaszkolnych z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej Okres stażu Zaświadczenia

§8 ust 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania/ Działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami i wychowawcami Prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień doskonalenia zawodowego
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniem Okres stażu Scenariusze lekcji, arkusze
hospitacyjne

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod
i form pracy. Opublikowanie w portalu internetowym Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy imprez okolicznościowych i ciekawych konspektów zajęć.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych wychowawców scenariuszy uroczystości.
Współpraca z innymi nauczycielami i wychowawcami dotycząca wspólnego opracowania scenariuszy np. podczas organizacji imprezy ogólnoszkolnej Okres stażu/ według potrzeb Konspekty lekcji


Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań, wynikających z §8 ust. 2 pkt 4:

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania/ Działania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań. Opracowanie programu koła plastycznego Opracowanie założeń, celów ogólnych
i szczegółowych programu oraz sposobów realizacji.
Wdrożenie programu do realizacji Wrzesień 2014 Program
Opis realizacji


§8 ust 2 pkt 4c
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania/ Działania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
Organizowanie i prowadzenie wycieczek szkolnych Opracowanie i zaplanowanie organizacji wycieczek Okres stażu Tematyka przeprowadzonych zajęć
Organizowanie konkursów
i imprez okolicznościowych dla wychowanków. Opracowanie regulaminów konkursów i scenariuszy imprez oraz ich realizacja. Okres stażu Informacja na stronie internetowej szkoły
Działania związane z pełnieniem funkcji opiekuna samorządu. Opracowanie planu pracy Samorządu Uczniowskiego.
Zorganizowanie imprez okolicznościowych, dyskotek, apeli.
Zorganizowanie świątecznych warsztatów plastycznych dla dzieci i rodziców Okres stażu Dokumentacja wycieczki, zaświadczenia, fotografie

§8 ust 2 pkt 4e
wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania/ Działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej Współorganizowanie uroczystości szkolnych
Wykonanie dekoracji
Okres stażu Informacja na stronie internetowej szkoły
Działania związane z pełnieniem funkcji opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu Organizacja akcji charytatywnych, zbiórek żywności, ubrań, książek itp. na terenie szkoły i w środowisku lokalnym
Udział w akcjach ogólnopolskich takich jak: WOŚP, Góra grosza, Szlachetna paczka
Organizacja charytatywnych imprez szkolnych Kolędowizja, Koncert WOŚP, Pełna Miska dla Schroniska Okres stażu Dyplomy
Podziękowania
Współpraca z ZHP Prace na rzecz ZHP poprzez członkostwo w Kręgu Instruktorskim „Niezbędnik”
Pełnienie funkcji komendanta rajdów, Opracowanie trasy i zadań rajdów, przeprowadzenie rajdu dla zuchów przy pomocy uczniów naszej szkoły
Organizacja konkursów plastycznych, pełnienie funkcji członka jury.
Pełnienie funkcji opiekuna wypoczynku letniego i zimowego zuchów, przygotowanie programu kolonii, zimowisk.
Przygotowanie dekoracji, pomocy dydaktycznych dla zuchów z uczniami naszej szkoły.

Okres stażu Zaświadczenia
Podziękowania


§8 ust 2 pkt 5
umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Zadania/ Działania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi Okres stażu Analiza przypadku
WnioskiPowyższy plan może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.
Zatwierdzam do realizacji:
Data ……………………………………………………………………………………. Podpis Dyrektora SzkołyWyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.