Katalog

ALicja Ratajczak, 2017-06-13
Gdańsk

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Alicja
Nauczyciel wychowawca świetlicyNauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego


Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017r.

Zadania organizacyjne

Zadania Sposoby, formy realizacji Termin realizacji Sposób
dokumentacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozp. MEN z dn. 1 marca 2013r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski”).


Złożenie wniosku


Opracowanie planu rozwoju zawodowego
VIII/IX 2014r.28.08.2014r.


IX 2014r. Wniosek o rozpoczęcie stażu


Plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie materiałów i dokumentów Cały okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały
3.Przygotowanie projektu sprawozdania Analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego V 2017r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Doskonalenie metod i warsztatu pracy Samokształcenie w oparciu o dostępną literaturę fachową oraz artykuły z prasy oświatowej

Udział w szkoleniach, kursach i warsztatach metodycznych poza szkołą

Aktywny udział w wewnątrznoszkolnym doskonaleniu nauczycieli, posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej Cały okres stażuCały okres stażuCały okres stażu

Wykaz bibliografiiZaświadczeniaPotwierdzenia dyrektora szkoły
2. Organizowanie imprez świetlicowych oraz współorganizowanie imprez szkolnych Zebranie materiałów.
Opracowanie scenariuszy. Wykonanie dekoracji. Cały okres stażu, zgodnie z kalendarzem imprez świetlicowych i szkolnych Scenariusze, publikacja zdjęć z imprez na stronie internetowej szkoły, potwierdzenie nauczycieli świetlicy i dyrektora szkoły

3.Dbanie o wystrój sali świetlicy oraz korytarza szkolnego Dekoracje okolicznościowe, wystawy prac dzieci. W trakcie stażu Zdjęcia wystroju, gazetek ściennych, publikacja zdjęć na stronie internetowej szkoły, potwierdzenie nauczycieli świetlicy, sprawozdanie.
4.Rozwijanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy Wykonanie pomocy dydaktycznych.

Gromadzenie literatury tematycznej:
- zbieranie poradników dotyczących pracy w świetlicy szkolnej,
- pomocy i książek do wykonywania prac plastycznych i technicznych,
- pomoce dydaktyczne w zależności od omawianego bloku tematycznego.
Cały okres stażu Spis pomocy dydaktycznych.

Bibliografia
5.Praca z uczniem słabym i zdolnym Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych i zdolnych:
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- stała współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, wychowawcami klas 0 – 3.
Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zajęcia arteterapii. Cały okres stażu Zapisy w dzienniku.
Sprawozdanie.
Potwierdzenie nauczycieli.
Zdjęcia z zajęć opublikowane na stronie szkoły.

§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Doskonalenie wiedzy i umiejętności w obsłudze komputera Ukończenie szkolenia komputerowego W trakcie trwania stażu Zaświadczenie
2.Wykorzystanie programów komputerowych oraz Internetu
Opracowanie dokumentów, konspektów, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć z arteterapii, karty wychowanka świetlicy.
Wykorzystanie przygotowanych materiałów na zajęciach świetlicowych.
Przygotowanie dokumentacji stażu.
Cały okres stażu Przykłady pozyskanych materiałów, adresy stron internetowych.

Dokumentacja stażu.

3.Prezentacje multimedialne Wykorzystanie opracowanych prezentacji podczas zajęć świetlicowych i innych. W trakcie trwania stażu Płyta CD
4.Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela świetlicy poprzez samodzielne studiowanie literatury z zakresu dydaktyki, wychowania i opieki Śledzenie nowych wydawnictw oraz witryn www adresowanych do nauczycieli – wychowawców w celu pogłębienia swojej wiedzy.
Pozyskiwanie za pomocą Internetu bieżących materiałów metodycznych. W trakcie trwania stażu
Sprawozdanie, przydatne linki
5.Korzystanie ze środków audiowizualnych

Słuchanie bajek , utworów muzycznych z płyt CD, oglądanie bajek i filmów (DVD) W trakcie trwania stażu Płyta CD


6.Pozyskanie z Internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego Zapoznanie się z aktualnymi dokumentami zamieszczonymi na stronie MEN oraz innych związanych z prawem oświatowym i awansem zawodowym
Nauczyciela.
Śledzenie bieżących zmian i nowości w Karcie Nauczyciela.
Cały okres stażu
Sprawozdanie, wykaz stron internetowych

7.Publikacja na stronie szkoły Publikacja ważnych wydarzeń z życia świetlicy na stronie szkoły Cały okres stażu Potwierdzenie dyrektora szkoły
§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych oraz praktykantów.
Prowadzenie zajęć.
Okres stażu


Scenariusze zajęć , konspekty, potwierdzenie nauczycieli.
2.Opublikowanie planu rozwoju zawodowego Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego Pod koniec stażu Publikacja w Internecie
3.Udostępnienie swojego warsztatu pracy innym nauczycielom Gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych, prac innym nauczycielom
Okres stażu


Poświadczenie nauczycieli
4.Współpraca z nauczycielami klas 0-3 Opracowywanie scenariuszy imprez. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wycieczka, wyjście, Święto Szkoły) Okres stażu Poświadczenie nauczycieli
5.Wsparcie wychowawców świetlicy Przeprowadzenie zebrań z wychowawcami świetlicy w celu omówienia trudnych przypadków, , wymienianie poglądów nt. umiejętnego reagowanie w sytuacjach kryzysowych raz w miesiącu Poświadczenie nauczycieli

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Opracowanie i wdrożenie programu: „Matematyczne zgadywanki”. Prowadzenie zajęć dla uczniów w świetlicy szkolnej w oparciu o program własny W trakcie stażu

Program autorski
2.Opracowanie i wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego świetlicy. Wdrożenie własnych pomysłów do programu wychowawczego w pracy z dziećmi w świetlicy
Ewaluacja przeprowadzonych działań W trakcie stażu Notatki, opis i analiza realizacji własnych pomysłów do programu
3.Napisanie i wdrożenie do pracy w świetlicy programu pt. „Ćwicz i baw się”. Realizacja programu
Ewaluacja programu W trakcie stażu Program§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Prowadzenie zajęć dodatkowych z koła matematycznego

Opracowanie programu zajęć i jego realizacja

W trakcie stażuSprawozdanie, dziennik zajęć, zdjęcia, potwierdzenie nauczycieli świetlicy
2.Promowanie działalności świetlicy Przygotowanie wystaw prac uczniów w szkole i publikacja na stronie szkoły.
Uczestnictwo w przygotowaniu Święta Szkoły –promującego naszą placówkę w społeczności lokalnej:
- przygotowanie wystroju korytarzy szkolnych, stołówki, świetlicy szkolnej,
- przygotowanie konkursów i zabaw na świeżym powietrzu.
Cały okres stażu Zdjęcia, potwierdzenie nauczycieli.

3.Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły i międzyszkolnych Opracowanie tematyki i regulaminu.
Powiadomienie środowiska (zakres konkursu).
Zorganizowanie miejsca na konkurs, zorganizowanie nagród, przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców, podsumowanie. W trakcie stażu Sprawozdanie, zdjęcia, scenariusze

4.Udział świetlicy w akcji „Świetlica czyta dzieciom” w ramach ogólnopolskiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” Prowadzenie zajęć czytelniczych.
Opracowanie bibliografii i skompletowanie biblioteczki dla dzieci, współpraca z biblioteką szkolną. W trakcie trwania stażu

Zapisy w dzienniku zajęć, sprawozdanie, kopie dokumentów, zdjęcia, lista książek.
Poświadczenie bibliotekarzy
§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Udział w akcjach charytatywnych i społecznych w szkole

Zbiórka przyborów szkolnych, podręczników.
Wykonywanie zabawek okolicznościowych i przekazanie określonym instytucjom np. domom dziecka. W trakcie stażu


Podziękowania, zdjęcia


2.Współpraca z pedagogiem szkolnym Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

Zapoznanie się z orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Konsultacje z nauczycielami klas 0-3. Na bieżąco Poświadczenie pedagoga szkolnego.
3.Współpraca ze szkolną pielęgniarką Cykl pogadanek na temat zdrowego stylu życia: „Żyj zdrowo”. W trakcie trwania stażu Poświadczenie pielęgniarki szkolnej, zdjęcia
4.Współpraca z biblioteką miejską, Ogrodem Zoologicznym w Oliwie Organizacja wyjścia dzieci w czasie półkolonii oraz ferii zimowych na zajęcia organizowane w bibliotece, ZOO. W trakcie stażu Zdjęcia
§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych.
Podsumowanie i wnioski. W trakcie trwania stażu Opis dwóch przypadków.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.