Katalog

aLICJA RATAJCZAK, 2017-06-13
Gdańsk

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Aneks do planu rozwoju zawodowego Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +


ANEKS DO
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Alicja


Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2017r.
W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska pracy nauczyciela wychowawcy świetlicy na nauczyciela wychowania przedszkolnego, plan rozwoju zawodowego sporządzony 01.09.2014r. ulega modyfikacji poprzez dołączenie aneksu. W poniższym aneksie znajdują się dodatkowe zadania wynikające z zajmowanego stanowiska.
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z podniesieniem jakości pracy oddziału przedszkolnego Analiza dokumentów przedszkolnych.
Udział w radach pedagogicznych.
Opracowanie rocznego planu pracy.
Okres stażu
Znajomość dokumentacji i wykorzystanie jej w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Plan pracy.
2. Wprowadzenie innowacji
w nauczaniu Wprowadzenie nowoczesnych metod zabawowych, twórczych z elementami eksploracji.
Rozwijanie zdolności muzycznych,
plastycznych, recytatorskich i tanecznych uczniów w przedstawieniach, występach szkolnych.
Kierowanie przygotowaniem
wychowanków do uczestnictwa w konkursach.


Okres stażu Scenariusze, potwierdzenie dyrektora szkoły

Zdjęcia z imprez na stronie szkoły.
Podziękowania, dyplomy.
3.Lepsza organizacja pracy pedagogicznej Pozyskiwanie odpowiedniego wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych.
Wykonanie gazetek tematycznych. Okres stażu Potwierdzenie.


Publikacja zdjęć na stronie internetowej szkoły
4.Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami Opracowanie planu współpracy
z rodzicami.
Prowadzenie zebrań.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach i akcjach na terenie szkoły.
Organizowanie spotkań z rodzicami
wykonującymi ciekawe zawody. Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu Plany współpracy.

Lista obecności.
Potwierdzenie w dzienniku zajęć.
Sprawozdania.

Scenariusze zajęć.
Zdjęcia na stronie szkoły.
Podziękowania, zdjęcia.


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Bez zmian.§8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem i innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Opublikowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego Pod koniec stażu Publikacja w Internecie
2.Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami. Gromadzenie i udostępnienie wzorów, szablonów, materiałów dydaktycznych, prac, innym nauczycielom w szkole jak i na platformie internetowej.
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach z nauczycielami nauczania początkowego.
Okres stażu


Notatki, scenariusze zajęć
Poświadczenie nauczycieli
3.Współpraca z nauczycielami klas 0-3 Opracowywanie scenariuszy imprez. Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wycieczka, wyjście, Święto Szkoły) Okres stażu Poświadczenie nauczycieli
4.Prowadzenie pedagogizacji rodziców Opracowanie i wygłaszanie referatów na spotkaniach klasowych z rodzicami Okres stażu Wpis w dzienniku
5.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kształcenia zintegrowanego, stażystów, praktykantów. Opracowanie scenariuszy i prowadzenie zajęć otwartych. Okres stażu Scenariusze

§8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1. Praca z uczniami mającymi trudności w nauce i dziećmi szczególnie uzdolnionymi Opracowanie programu i prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych dla dzieci z deficytami wiedzy.
Prowadzenie zajęć dla dzieci szczególnie uzdolnionych. W trakcie stażu

Programy


§8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.


Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Obserwacja dzieci na tle grupy.
Stosowanie innowacyjnych metod w nauczaniu z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
Rozmowa indywidualna z dziećmi i ich rodzicami. Okres stażu Obserwacje.
Scenariusze zajęć.


Podpis rodzica w dzienniku.

2.Organizowanie wyjść do placówek kulturalnych. Organizowanie wycieczek pieszych we współpracy z rodzicami. Okres stażu Adnotacje w dzienniku
3.Organizowanie uroczystości szkolnych. Współpraca z nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego w organizacji uroczystości szkolnych.
Zorganizowanie i prowadzenie uroczystości klasowych. Okres stażu Poświadczenie nauczycieli.
Adnotacje w dzienniku.
Zdjęcia.

4.Promowanie oddziału przedszkolnego w środowisku lokalnym. Zamieszczenie informacji o działalności zerówki na stronach szkoły.
Promowanie oddziałów przedszkolnych na Dniach Otwartych Szkoły. Okres stażu Zdjęcia, wpisy na stronie szkoły.
§8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
Bez zmian
§8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposoby
dokumentacji
1.Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz klasy Pomoc rodziców w doposażeniu sali.
Zadbany i sprawny sprzęt oraz pomoc dydaktyczne. Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora szkoły.
2.Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez dbałość o zdrowie. Zajęcia z prawidłowego odżywania się.
Pedagogizacja rodziców w zakresie zdrowotności. Okres stażu. Scenariusze zajęć.
Adnotacje w dzienniku zajęć.

§8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Bez zmian

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.