Katalog

EWA Trzeszan, 2017-07-05
GDYNIA

Zajęcia przedszkolne, Rady

Porady dla młodych logopedów i terapeutów. Informacja o stanie rozwoju dziecka uczęszczającego na zajęcia Wczesnego Wspomagania na terenie Przedszkola.

- n +


opracowała Ewa Trzeszan neurologopeda, terapeuta pedagogiczny.
Informacja o stanie wymowy:
Zastosowałam Kartę Badania Mowy, Kwestionariusz badania motoryki artykulacyjnej, Kartę analizy i syntezy słuchowej, Komputerowy system do badania słuchu,, Słyszę”, Komputerowy Program Wspomagania Rozwoju(zakres diagnozujący: Poczucie sprawstwa, Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo- ruchowa, Percepcja słuchowa i koordynacja słuchowo-ruchowa, Koordynacja słuchowo-wzrokowo- ruchowa ,Grafomotoryka, Zabawy matematyczne, Przyroda, Stosunki przestrzenne, Myślenie, Sfera społeczna oraz Logopedia(wymowa, ogólne myślenie, spostrzegawczość wzrokowa, grafomotoryka).
Według nowej podstawy programowej Maksymilian kończąc przedszkole i rozpoczynając naukę w klasie pierwszej powinien:
• zwracać się bezpośrednio do rozmówcy, starać się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym
• mówić płynnie, niezbyt głośno, dostosowywać ton głosu do sytuacji
• uważnie słuchać, pytać o niezrozumiałe fakty i formułować dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach
• w zrozumiały sposób mówić o swoich potrzebach i decyzjach

Nastąpiła poprawa w rozwoju mowy. Maksymilian wypowiada się zdaniami, stosuje mowę dialogową, mowa opowieściowa wymaga doskonalenia. Nastąpiła poprawa artykulacji głosek syczących(doskonalenie seplenienia między zębowego), szumiących ,głoski ,,r”. Poprawiła się pionizacja języka .
Zalecenia do pracy w domu: konieczne codzienne ćwiczenia w domu, utrwalanie wymowy głosek syczących, szumiących , głoski ,,r „ w wyrazach i zdaniach.
Informacja terapeutyczna
W badaniu zastosowałyśmy Arkusz obserwacyjny cech rozwojowych dzieci oaz Arkusz badania gotowości szkolnej(MAC)umożliwiający określenie poziomu rozwoju dziecka w 3 sferach; fizycznej, umysłowej i społecznej:
• Rozwój fizyczny obejmuje następujące kategorie szczegółowe:
-sprawność ruchowa-w normie wiekowej
-sprawność rąk- -doskonalenie grafomotoryki
-lateralizacja(prawostronna)
-czynności samoobsługowe-nie budzą zastrzeżeń
• Rozwój umysłowy obejmuje następujące kategorie szczegółowe:
-spostrzeganie wzrokowe
-koordynacja wzrokowo-ruchowa(przygotowanie do pisania)
-spostrzeganie słuchowe
-słownictwo i poprawność językowa
-wiadomości ogólne
-wiadomości i pojęcia matematyczne
-pamięć słuchowa wzrokowa, ruchowa
-uwaga

Maksymilian rozumie treść obrazków, łączy je w pary, dostrzega na obrazkach różnice i podobieństwa. Rozumie pytania i polecenia nauczyciela(czasami wymaga powtórzeń). Utrwalenia wymagają pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy, pojęcia związane z Ojczyzną. Powtarza z pamięci krótki tekst(czasami wymaga powtórzeń), odtwarza podany wzór, klasyfikuje przedmioty według podanego kryterium, orientuje się w schemacie własnego ciała ,prawidłowo określa stosunki przestrzenne, orientuje się w najbliższym otoczeniu, różnicuje dźwięki z otoczenia, umie odtworzyć podany rytm, podejmuje role w zabawach parateatralnych. Doskonalenia wymagają pojęcia matematyczne( aspekt kardynalny liczby do 10 elementów, przeliczanie) , stosuje liczebniki porządkowe, rozróżnia figury geometryczne(utrwalanie prostokąt).
Należy zwrócić szczególną uwagę na analizę głoskową wyrazów oraz ćwiczenia z zakresu słuchu fonemowego.
Poprawiła się koncentracja uwagi.
Chętnie pracuje z kartami pracy,, Blok zabaw edukacyjnych dla 6-latka”.
Rozwój społeczno-emocjonalny- ogólnie nie budzi zastrzeżeń, Maksymilian jest dzieckiem bardzo wrażliwym, wymagającym pochwał i motywacji do dalszego działania. Maksymilian grzecznie zwraca się do innych, raczej bawi się zgodnie w grupie i przestrzega przyjętych norm, określa swoje potrzeby, kończy rozpoczęta pracę, dba o czystość wokół siebie, szanuje cudzą własność, stara się być samodzielny udziela pomocy kolegom, przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw, orientuje się co dobre, co złe.
Reasumując; Maksymilian wymaga pomocy w zakresie doskonalenia rozwoju umysłowego- pojęć ogólnych, wymowy, grafomotoryki.

Aby określić poziom gotowości szkolnej zliczono punkty uzyskane przez dziecko w poszczególnych zadaniach. Maksymilian uzyskał około 90 punktów. W interpretacji jakościowej wyników, przedział punktowy poniżej 91 punktów uważany jest za poziom niski: dziecko nie jest jeszcze gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych. Wymaga kontynuacji działań terapeutycznych. Wynik badania to diagnoza wstępna mająca pomóc w rozwoju dziecka. Wskazana ocena poziomu rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych w PPP.
Ewa Trzeszan
neurologopeda ,terapeuta pedagogiczny
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.