Katalog

Anna Wosiak, 2017-07-05
Ostrołęka

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Awans - Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


mgr ANNA WOSIAK
NAUCZYCIEL MIANOWANY
Amelin, 1.09.2014 r.
I. Podstawowe dane personalne:

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014
Cały okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2017
Zajmowane stanowisko: nauczyciel
Nauczany przedmiot: język angielski i język rosyjski
Miejsce odbywania stażu: Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Amelinie

II. Zagadnienia organizacyjne:

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego :
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
• dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
• opracowanie i złożenie planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
• sierpień/wrzesień 2014 - wniosek o rozpoczęcie stażu
• zatwierdzony plan rozwoju zawodowego

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
• zbieranie informacji o realizacji zadań
• gromadzenie materiałów, zaświadczeń, sprawozdań i innych dokumentów
• kolekcjonowanie zaświadczeń, programów, scenariuszy, zdjęć, nagrań, opracowanych materiałów, kserokopii, załączników do planu itp.

3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju:
• opracowanie zgromadzonej dokumentacji
• przygotowanie sprawozdania
• autorefleksja i analiza realizacji podjętych zadań, sformułowanie wniosków
• ewaluacja - maj 2017 - sprawozdanie

4. Złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne:
• poprawne sformułowanie i złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
• uzyskanie oceny dorobku zawodowego maj 2017
• wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
III. Zadania wynikające z rozporządzenia

§ 8. ust. 2. pkt. 1.
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
• aktywny udział w różnych pozaszkolnych dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły
• udział w warsztatach metodycznych cały okres stażu - zaświadczenia i certyfikaty o udziale w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

2. Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, rady szkoleniowe, warsztaty zgodnie z planem pracy szkoły
• aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach zorganizowanych w ramach WDN (cały okres stażu - zgodnie z terminami rad szkoleniowych, warsztatów i szkoleń)
• poświadczenie Dyrektora szkoły o udziale w szkoleniach
• dokumentacja z zebrań Rady Pedagogicznej (księga protokołów)

3. Doskonalenie warsztatu pracy.
• systematyczne wzbogacanie biblioteczki i wideoteki anglisty i rusycysty
• opracowanie plansz, tablic gramatycznych, ankiet
• gromadzenie obrazków i plakatów do nauki języka angielskiego (cały okres stażu)
• stworzenie wykazu literatury i spisu pomocy audiowizualnych, książek, płyt, plansz itp.

4. Zorganizowanie pracowni językowej.
• zaadaptowanie sali lekcyjnej na pracownię językową poprzez wyposażenie jej w pomoce metodyczne: plakaty, słowniki i inną literaturę językową, gry planszowe, filmy na DVD, itd.
• zakup oprogramowania do tablicy interaktywnej z języka angielskiego oraz odbycie szkolenia z zakresu posługiwania się nią,
• dbałość o sprzęt, wystrój i estetykę utworzonej pracowni językowej na bieżąco przez cały okres stażu

5. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych:
• studiowanie literatury metodycznej
• wykorzystanie publikacji internetowych w celu pogłębienia i aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
• współpraca z doradcami metodycznymi i przedstawicielami wydawnictwa: Pearson Longman, OXFORD, Macmillan
• pobieranie darmowych lekcji z Internetu oraz uczestnictwo w wideo-szkoleniach
• zapoznawanie się na bieżąco z nowościami edukacyjnymi z angielskiego

6. Tworzenie lub współtworzenie dokumentów regulujących prawne podstawy funkcjonowania szkoły:
Praca w ramach zespołów przedmiotowych:
a) klas I - III
b) klas IV - VI
c) programem profilaktycznym (na bieżąco przez cały okres stażu- wypracowanie niezbędnych materiałów)

7. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć:
• podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie materiałów, zdjęć i wiadomości nabytych podczas wyjazdów edukacyjno-językowych (na bieżąco przez cały okres stażu)
• wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach
• przykłady wykorzystania nabytej wiedzy w nauczaniu języka

8. Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
• aktywny udział we wdrażaniu PSO
• opracowanie wymagań z języka angielskiego i języka rosyjskiego
• opracowanie i przeprowadzanie sprawdzianów poziomu wiadomości i umiejętności językowych we wszystkich klasach (cały okres stażu)
• opracowanie wymagań z języka angielskiego i języka rosyjskiego z uwzględnieniem zaleceń z opinii PPP dla poszczególnych uczniów
• systematyczne zestawianie wyników sprawdzianów i ich analiza

§ 8. ust. 2. pkt. 2.
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w szkoleniach z zakresu stosowania technologii informacyjnej:
• uczestnictwo w metodycznym kursie on-line doskonalenia nauczycieli - językowców
• podnoszenie poziomu umiejętności obsługi komputera


2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych oraz prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej:
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera i Internetu
• wykorzystanie technik komputerowych w projektach zagranicznych eTwinning
• korzystanie z zasobów Internetu w pracy nauczyciela
• opracowywanie testów i sprawdzianów oraz scenariuszy lekcji
• dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego przy użyciu technik komputerowych
• przygotowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych na zajęcia, spotkania z rodzicami,
• przygotowywanie dokumentów szkolnych, dyplomów, zaproszeń
• komputerowe opracowanie wyników testów kompetencji z języka angielskiego w klasie IV, V i VI,
• wykorzystanie drukarki i skanera w codziennej pracy

3. Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem technologii informacyjnej:
• praca z komputerowymi programami językowymi oraz słownikami multimedialnymi
• wyszukiwanie informacji w Internecie (angielskie i rosyjskie wyszukiwarki)
• nawiązywanie kontaktów z innymi szkołami za granicą, za pośrednictwem poczty elektronicznej w programie eTwinning (wykaz przeprowadzonych lekcji, przykładowe scenariusze lekcji, adresy www)

4. Wykorzystanie Internetu jako źródła aktualnej informacji:
• udział w życiu portali edukacyjnych i nauczycielskich
• bieżące zapoznawanie się z przepisami prawa oświatowego
• wykorzystanie serwisów edukacyjnych z zakresu języka angielskiego i rosyjskiego oraz wyszukiwanie informacji o krajach anglojęzycznych i Rosji

5. Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych, dostępnych programów edukacyjnych:
• udział w warsztatach szkoleniowych mających na celu wykorzystanie tablicy interaktywnej na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych
• przygotowywanie i pokazy prezentacji multimedialnych z wykorzystaniem projektora
• wspomaganie uczniów w przygotowaniu prezentacji multimedialnych

6. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej.
• opracowywanie materiałów informacyjnych i przekazywanie ich administratorowi strony
do umieszczenia na stronie szkoły
• przygotowanie do umieszczenia na stronie informacji o szkolnych wydarzeniach związanych z językami obcymi i kulturami oraz zagranicznymi świętami

7. Dokumentacja życia szkoły w postaci zdjęć.
• obsługa fotograficzna imprez, wycieczek i uroczystości szkolnych
• przekazywanie zdjęć do umieszczenia na szkolnej stronie internetowej
• umieszczanie zdjęć na gazetkach ściennych

§ 8. ust. 2. pkt. 3.
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom:
• pełnienie funkcji kierownika wycieczek
• prowadzenie otwartych lekcji dla nauczycieli, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych
• funkcja opiekuna praktyki studenckiej

2. Prowadzenie i organizacja szkoleń dla grona pedagogicznego w ramach WDN:
• przygotowywanie referatów szkoleniowych o tematyce metodycznej i wychowawczej (cały okres stażu, referaty szkoleniowe, protokoły zebrań RP)

3. Udostępnianie własnych materiałów do wykorzystania w bibliotece szkolnej:
• opracowanie materiałów (scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości szkolnych, konkursów, testów, referatów, itd.) i przekazanie ich bibliotece szkolnej

4. Współpraca z innymi nauczycielami:
• udział w lekcjach prowadzonych przez innych nauczycieli i wymiana doświadczeń
• współpraca przy organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych
• konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z innych szkół, wymiana poglądów
• współpraca z innymi nauczycielami przy realizacji projektu eTwinning
• współpraca z nauczycielami z innych krajów w programie eTwinning
• współdziałanie z innymi nauczycielami mające na celu rozpoznanie bieżących problemów wychowawczych (scenariusze lekcji, scenariusze imprez)

5. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy:
• publikacja artykułów dotyczących efektów pracy na łamach prasy
• opublikowanie na edukacyjnych portalach internetowych swoich planów rozwoju oraz sprawozdań z ich realizacji
• zamieszczanie w Internecie własnych opracowań i materiałów
• dzielenie się swoją wiedzą poprzez nauczycielskie fora internetowe (cały okres stażu)

§ 8. ust. 2. pkt. 4. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie, wdrożenie i realizacja tematyki zajęć dla „Koła Językowego”
• opracowanie planu pracy dla „Koła Językowego”
• przygotowanie pomocy dydaktycznych i prowadzenia lekcji

§ 8. ust. 2. pkt 4. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizowanie, współorganizowanie oraz przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach i olimpiadach językowych:
• udział w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach z języka angielskiego: TEST OXFORD PLUS, OLIMPUS i inne
• organizowanie językowego konkursu Mini Playback Show, Festiwalu piosenki angielskiej
• przygotowywanie uczniów i zorganizowanie Językowego Konkursów
• przygotowanie regulaminów konkursów, testów językowych, zdjęć itp.

2. Organizacja imprez i uroczystości szkolnych:
• przygotowywanie Dnia Edukacji Narodowej, Pierwszego Dnia Wiosny i innych (cały okres stażu)
• przygotowanie scenariuszy imprez, zdjęć, podziękowań, artykułów prasowych)

3. Organizacja i współorganizacja wycieczek szkolnych:
• sprawowanie funkcji opiekuna wycieczek edukacyjno-rekreacyjnych
• wyjazdy do kina, teatru i innych ciekawych miejsc (cały okres stażu)
• organizacja wyjazdów na basen

4. Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych:

• działania na rzecz integracji zespołów klasowych (rozmowy, imprezy szkolne, wycieczki)
• współpraca z PPP i pielęgniarką
• rozwiązywanie bieżących problemów
• zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej
• rozwijanie współpracy z rodzicami uczniów

5. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce języków obcych:
• prowadzenie zajęć i wyrównawczych dla uczniów klas I-VI szkoły podstawowej mających trudności w nauce języka obcego (program zajęć, lista uczestników zajęć

6. Pozyskiwanie sponsorów:
• pozyskiwanie nagród w konkursach językowych przy współpracy z różnymi wydawnictwami
• pozyskiwanie zniżek na podręczniki do nauki języka angielskiego dla uczniów mających trudna sytuację materialną (spis nagród i otrzymanych funduszy)

7. Nawiązanie kontaktu i współpracy zagranicznej ze szkołami w programie eTwinning (koordynowanie projektów zagranicznych):
• prowadzenie zajęć rozwijających umiejętność nawiązania kontaktów z rówieśnikami z zagranicy
• korespondencja uczniów z rówieśnikami zza granicy

§ 8. ust. 2. pkt 4. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z wydawnictwem językowym ‘Pearson Longman’, OXFORD , ‘Macmillan”, WSiP:
• stały kontakt z konsultantami wydawnictw anglojęzycznych i języka rosyjskiego
• organizowanie nagród dla uczniów
• pozyskiwanie dodatkowych materiałów i pomocy dydaktycznych
• zorganizowanie lekcji pokazowej z ciekawym lektorem/metodykiem języka angielskiego, rosyjskiego lub przedstawicielem wydawnictwa cały okres stażu

2. Współpraca z Native Speakerem:
• zorganizowanie warsztatów językowych w szkole lub wyjazdu na takie warsztaty
• nawiązanie kontaktu z Native Speakerem języka angielskiego
• zorganizowanie spotkania i zajęć językowych


3. Współpraca z biblioteką szkolną:
• rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji wychowawczych ,
• przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego rankingu czytelniczego z języka angielskiego na podstawie zasobów szkolnej biblioteczki językowej
• utworzenie biblioteczki językowej dla uczniów
• gromadzenie angielskich czasopism i literatury rosyjskiej

§ 8. ust. 2. pkt 4. f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej

1. Inne osiągnięcia zawodowe:
• dokumentowanie i gromadzenie innych osiągnięć zawodowych (cały okres stażu; nagrody, podziękowania, poświadczenia, certyfikaty)

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza przypadku:
• analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi
• opracowanie i wdrożenie działań naprawczych w celu rozwiązania problemu


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.