Katalog

joanna brzozowska, 2017-08-25
lipowiec kościelny

Język polski, Ciekawostki

Program innowacji teatralnej

- n +

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „ NASZE SPOTKANIA ZE SZTUKĄ”

Program „Nasze spotkania ze sztuką” jest innowacją programowo - metodyczno – organizacyjną.
WSTĘP
Wprowadzona przez nas innowacja "Nasze spotkania ze sztuką" to propozycja poszerzenia wiedzy dziecka o kulturze i teatrze oraz kształtowaniu wrażliwości na sztukę. Jesteśmy małą, wiejską szkołą o ograniczonym dostępie do obcowania ze sztuka na co dzień. Coraz więcej czasu uczniowie spędzają przed ekranem komputera lub telewizora, wybierając często programy i gry mało wartościowe. Dlatego w wyniku refleksji nad edukacją teatralną dzieci i młodzieży pragniemy zwrócić szczególną wagę na magię oraz siłę jaką niesie za sobą sztuka.
Spektakle teatralne, wizyty w teatrze oraz przedstawienia w wykonaniu małych aktorów pozostaną w pamięci uczniów na zawsze. Rozbudzą ich wyobraźnię, sprawią , że staną się odważniejsi. Będą wiedzieli jak radzić sobie ze stresem lub tremą przed wyjściem na scenę , a to zaowocuje również w przyszłości przy dokonywaniu wyborów życiowych.
Uważamy, że uczniowie nabiorą zwyczaju systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną i wykształcą w sobie potrzebę udziału w szeroko pojętym życiu kulturalnym. Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań uczniów.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU INNOWACJI PEDAGODICZNEJ
Założeniem innowacji jest rozszerzenie programu nauczania o nowe treści, rozbudzenie zainteresowań uczniów sztuką i teatrem oraz występy przed publicznością szkolną i społecznością lokalną.
Będą one realizowane podczas zajęć z języka polskiego, historii i zajęć teatralnych poprzez:

1. Wizyty w teatrze na przedstawieniach (przynajmniej dwa razy w roku).
2. Współpracę z Teatrem Współczesnym w Krakowie.
3. Współpraca z lokalnymi animatorami życia kulturalnego (np. z opiekunami teatru dziecięcego i młodzieżowego przy MDK w Mławie i CKSiR w Lipowcu Kościelnym).
4. Przygotowywanie spektakli, inscenizacji na bazie lektur i tekstów własnych.
5. Przygotowywanie lalek, kostiumów, scenografii, podkładów muzycznych i rekwizytów.
6. Próby opracowania scenariuszy teatralnych.
7. Prezentacje dokonań na forum klasy, szkoły, rodziców, środowiska lokalnego.
8. Konfrontowanie swoich umiejętności poprzez udział w przeglądach teatralnych, konkursach.
9. Nawiązanie kontaktów z innymi grupami o podobnych zainteresowaniach; wymiana doświadczeń.
10. Wykorzystanie dramy i umiejętności zdobytych podczas zajęć koła w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
11. Ćwiczenie kultury żywego słowa (np. przygotowywanie recytacji na konkurs lub w ramach procesu realizacji programu).
12. Korelacja działań grupy teatralnej z działaniami na lekcjach sztuki (plastyki i muzyki i informatyki).
13. Organizacja zabaw i konkursów wewnątrz grupy jako element sposobu sprawdzania osiągnięć uczniów i skuteczności programu.
14. Redagowanie zaproszeń i przygotowywanie materiałów promujących działalność koła (gazetka, wystawa zdjęć, informacje w lokalnej prasie).


CELE PROGRAMU INNOWACJI
CEL GŁÓWNY

− wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia poprzez kontakt z teatrem,
CELE SZCZEGÓŁOWE
− poszerzenie wiedzy z zakresu historii teatru oraz terminologii teatralnej,
− rozwijanie umiejętności poprawnej recytacji z uwzględnieniem intonacji oraz poprawnego akcentowania,
− rozwijanie umiejętności pisarskich ucznia ( praca nad scenariuszem ),
− doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł,
− rozwijanie wyobraźni uczniów,
− kształtowanie i rozwijanie wrażliwości młodego aktora na sztukę,
− przygotowanie ucznia do odbioru sztuki teatralnej,
− organizowanie wycieczek do instytucji kulturalnych,
− rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
− wzbogacanie słownictwa czynnego uczniów i rozwijanie sprawności językowej,
− rozwijanie uzdolnień aktorskich, plastycznych, muzycznych i innych predyspozycji indywidualnych,
− wzmacnianie poczucia własnej wartości,
− umiejętność zagospodarowania czasu wolnego uczniów.

METODY I TECHNIKI PRACY
• zabawy i gry dramowe,
• badanie i obserwacja tekstu, prób aktorskich, warsztatów lokalnej grupy teatralnej, profesjonalnych sztuk teatralnych,
• przekształcanie tekstu lektury w scenariusz,
• prezentacja spektakli,
• refleksja i ocena.
OCZEKIWANE REZULTATY DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ
Uczeń:
− zna słownictwo związane z teatrem,
− potrafi wyrazić własną, krótką opinię na temat oglądanego spektaklu,
− umie redagować krótkie wypowiedzi pisemne,
− potrafi rozróżniać rodzaje lalek teatralnych i wykorzystywać je w przedstawieniu,
− potrafi kulturalnie zachować się podczas przedstawienia,
− uczeń nabiera nawyku obcowania ze sztuką teatralną,
− bierze udział w przygotowaniu i realizacji przedstawienia szkolnego,
− potrafi współdziałać w grupie,
− potrafi czytać z właściwą intonacją,
− potrafi wypowiadać się poprzez ruch, mimikę i gest
PRZEDMIOTEM BADAŃ BYŁA
• Użyteczność innowacji
• Trafność przedsięwzięcia
• Efektywność
• Interaktywność (czy efekty naszej innowacji służyć będą innym)
• Trwałość
SPOSOBY OCENY

Osiągnięcia uczniów kontrolowane będą poprzez:
- udział w przeglądach teatralnych,
- konkursach,
- pozytywne zmiany wychowawcze
- opinie uczniów, rodziców i innych osób

Ewaluacja programu „ Nasze spotkania ze sztuką” była przeprowadzana na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci, ich postępów na zajęciach i podczas przedstawień.
Głównym zadaniem ewaluacji było uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy założenia i cele programu zostały osiągnięte i czy program może być kontynuowany.
W celu zebrania danych wykorzystałam: obserwacje, wywiad, wytwory pracy uczniów. Istotnym elementem ewaluacji były wrażenia i opinie rodziców, dziadków i innych obserwatorów.
Na zakończenie spotkań uczestnicy podsumowywali swój udział, zaangażowanie i stopień atrakcyjności proponowanych działań w formie zabawy, np.:
-zabawa – Dokończ zdanie...
-zabawa – Termometr uczuć
- zabawa – Zaznacz na drzewku swoją pozycję
-zabawa – Malujemy uczucia.
Z udzielonych odpowiedzi wynikało, że uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia, sprawiały im one wiele radości, bardzo dobrze czuli się w grupie. Dzięki zajęciom pokonali tremę towarzyszącą podczas wystąpień publicznych i nieśmiałość. Ćwiczyli też pamięć oraz umiejętności aktorskie.
W czerwcu przeprowadzony został wywiad z uczestnikami innowacji. Wykazała ona, że byli zadowoleni z uczęszczania na kółko teatralne. Zdaniem uczniów udział w tych zajęciach przyniósł im korzyści takie jak np. poznanie podstawowych pojęć związanych z teatrem; wzrost poczucia własnej wartości; przezwyciężenie nieśmiałości i lęku przed występami publicznymi; rozwój zainteresowań; doskonalenie pamięci; umiejętności wypowiadania się, recytacji. Zajęcia stwarzały uczniom możliwość ekspresji ruchowej, muzycznej; dobrej zabawy. Stanowiły wypełnienie wolnego czasu. Były źródłem pozytywnych emocji np. radości, zadowolenia.
Ciekawą formą ewaluacji były premiery przestawień. Uznanie widowni stanowiło najlepszą oceną wysiłku za trud włożony w przygotowanie inscenizacji.
Przeprowadzono także test wiedzy o teatrze dla uczestników spotkań kółka teatralnego. Była to dodatkowa forma ewaluacji sprawdzająca poziom zdobytych wiadomości i umiejętności. Większość uczniów prawidłowo odpowiedziała na pytania, zdobywając dużą liczbę punktów. Wśród uczestników testu 90% odpowiedziało prawidłowo na wszystkie pytania, 10% błędnie zaznaczyło odpowiedź na jedno z pytań co dało im 90% poprawnych odpowiedzi.
EFEKTY I DZIAŁANIA
Innowacja pedagogiczna „Nasze spotkania ze sztuką” była realizowana – zgodnie z założeniami - w czasie zajęć pozalekcyjnych (w ramach godzin z art. 42, ust. 2, pkt. 2 KN) w wymiarze jednej godziny tygodniowo oraz na zajęciach języka polskiego i historii w klasach IV-V. Udział w zajęciach pozalekcyjnych był dobrowolny.
Zakładane cele programu zostały osiągnięte. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat teatru i jego historii. Rozwijali indywidualne zdolności i zainteresowania oraz aktywność twórczą. Podejmowane działania sprzyjały integracji zespołu i rozwijaniu umiejętności współpracy; dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
Podczas zajęć z uczniami wykorzystywane były różnorodne metody i formy:
• zajęcia i ćwiczenia praktyczne,
• zestawy ćwiczeń z elementami dramy,
• zadania aktorskie,
• praca z tekstem,
• zestawy ćwiczeń artykulacyjnych,
• metody twórczego rozwiązywania problemów,
• metody poszukujące,
• metody aktywne.
Uczniowie pracowali zbiorowo, grupowo oraz indywidualnie.
Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do intensywniejszej pracy.
W trakcie realizacji treści programowych korzystałyśmy z prezentacji multimedialnych, fragmentów przedstawień dostępnych w Internecie, filmów i programów edukacyjnych, stron internetowych różnych teatrów. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia dwóch profesjonalnych przedstawień „Opowieści z Narni” oraz „Ania z Zielonego Wzgórza”. Uczniowie przygotowali dwie inscenizacje teatralne: „Mikołajkowa przemiana”
i „Pinokio”, które zaprezentowali podczas imprez szkolnych oraz wizyty w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mławie. Wzięli też udział w gminnym przeglądzie teatralnym w Lipowcu Kościelnym gdzie za prezentowane skecze otrzymali wyróżnienie.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.