Katalog

Jacek Tracz, 2017-08-25
Przysucha

Różne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Jacek Tracz

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA – JACEK TRACZ
STANOWISKO - WYCHOWAWCA
POSIADANY STOPIEŃ ZAWODOWY – NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
NAZWA PLACÓWKI - MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY W KOLONII OSSA

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU - 01.09.2014r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU - 31.05.2017r.
● Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
( Dz. U. z 2013r., Nr 0, poz. 393 ).

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r -. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).


● Powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.

§ 7 ust.1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

§ 7 ust.1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

● Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.


§ 7ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1.


Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.z 2013r, Nr 0, poz.393).
• Ustawa z dnia 26 stycznia 198 -. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 (z późn. zm.).
• Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991r., Nr 95, poz. 425,z późn. zm.)

 Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Prezentacja dorobku zawodowego.

IX 2014r.
zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  zbiór dokumentacji, wniosek, plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie.


2.
Współpraca z opiekunem stażu.  Ustalenie zasad współpracy.

 Wzajemna obserwacja zajęć wg potrzeb nauczyciela odbywającego staż i zaleceń opiekuna stażu (omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć, ewaluacja własnych i obserwowanych zajęć).

 Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2014r.

Okres stażu

VI 2017r.  kontrakt,

 harmonogram zajęć obserwowanych, projekt sprawozdania.
3. Wstępna ocena własnych umiejętności i możliwości.  Przegląd zgromadzonych dokumentów potwierdzających własne osiągnięcia zawodowe.
Autorefleksja, samoocena.
IX 2014r.
 zgromadzona dokumentacja.
4.

Doskonalenie posiadanych umiejętności, doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej. Udział w zewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie opieki, wychowania, profilaktyki i resocjalizacji.

 Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

 Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej oraz fachowych czasopism. Korzystanie z publikacji zamieszczonych w Internecie przeznaczonych dla nauczycieli.
 Aktualizowanie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień, promocji zdrowego stylu życia. Lektura książek, czasopism. Oglądanie programów edukacyjnych.

Okres stażu.Okres stażu.Okres stażu

Okres stażu zaświadczenia. zaświadczenia. spis pozycji bibliograficznych, adresów stron internetowych.


 notatki,
 spis lektur
5.


Podejmowanie dodatkowych działań na rzecz ośrodka i wychowanków.  Organizowanie przedsięwzięć wg. rocznego kalendarza uroczystości Ośrodka.

 Przygotowywanie wychowanków do uczestnictwa w organizowanych konkursach szkolnych i pozaszkolnych

 Organizowanie wyjazdów, wycieczek tematycznych dla wychowanków.

 Dbanie o dobry wizerunek ośrodka w środowisku podczas wszelkich wyjazdów, wycieczek oraz udziału w konkursach pozaszkolnych.Okres stażu,
zgodnie z harmonogramem kalendarza uroczystości ośrodka.

Okres stażuOkres stażu


Okres stażu

 scenariusze zajęć,
imprez,
harmonogram
uroczystości
szkolnych,


 wpisy w dokumentacji,
 potwierdzenia,
 notatki
 karty wycieczek.
6.
Usprawnianie działań mających na celu zmianę zachowania wychowanków.  Udział w posiedzeniach zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Analiza funkcjonowania wychowanków, przekazywanie własnych wniosków do indywidualnej pracy resocjalizacyjnej z wychowankiem.

 Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, specjalistami ośrodka w celu rozpoznawania i niwelowania trudności wychowawczych.

 Współopracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla wychowanków.
Okres stażu


Okres stażu
Okres stażu  potwierdzenia udziału w Zeszytach Protokołów wpisy w dziennikach,


 potwierdzenie udziału, zapis w dokumentacji,

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1.

Poznawanie środowiska
wychowanków.


 Analiza dokumentacji wychowanków (teczki osobowe):

 Indywidualne rozmowy z wychowankami na temat ich sytuacji szkolnej, wychowawczej, rodzinnej.

 Diagnoza potrzeb i oczekiwań wychowanków.

 Obserwacja i analiza możliwości wychowanków. Okres stażu


Okres stażuOkres stażu


Okres stażu  notatki,


 zapisy w dziennikach


 konsultacje ze specjalistami ośrodka,
 zapisy w dokumentacji


2.
3.


Realizacja potrzeb rozwojowych wychowanków wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.

Problematyka środowiska lokalnego wychowanków.

 Realizacja zajęć edukacyjno –
Wychowawczych.

 Realizacja zajęć profilaktyczno – wychowawczych.

 Wykorzystywanie metod aktywizujących, rozwijających umiejętności interpersonalne.
 Współpraca z takimi instytucjami jak: Sąd, Policja, PP-P, PCPR.

 Bieżący kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków. Indywidualne rozmowy z wychowankami mające na celu wspomaganie ich prawidłowego rozwoju emocjonalno – społecznego.

 Planowanie działań wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.


 Gromadzenie informacji na temat środowiska lokalnego oraz warunków socjalno – bytowych rodzin wychowanków na podstawie dokumentacji dotyczącej wychowanków, rozmów z wychowawcami, rodzicami / opiekunami prawnymi i wychowankami. Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu
Okres stażu


Okres stażu  scenariusze zajęć,

 scenariusze zajęć,

 scenariusze zajęć
 opinie, potwierdzenia

 kontakt telefoniczny, listowny, osobisty, zapisy w dokumentacji udział w zebraniach,
wychowawców, konsultacje ze specjalistami
 zapisy w dokumentacji
4.
Uwzględnianie w pracy problemów społecznych i cywilizacyjnych.  Opracowanie i realizacja scenariuszy zajęć poświęconych aktualnym problemom cywilizacyjnym ( tolerancja, ekologia, zdrowy styl życia, uzależnienia) Okres stażu  scenariusze zajęć
5.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności wychowanków. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek ośrodkowych.

 Udział wychowanków w lokalnych imprezach środowiskowych.


 Przygotowywanie wychowanków do konkursów. Okres stażu


Okres stażuOkres stażu  scenariusze imprez, konkursów, karty wycieczek


§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1. Wykorzystywanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.


 Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych: przygotowywanie dokumentacji, opinii o wychowankach ,pomocy dydaktycznych do zajęć, scenariuszy, gazetek, ogłoszeń itp.

 Korzystanie z Internetu (wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

 Pozyskiwanie wiedzy z zakresu awansu zawodowego nauczycieli. Opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym. Okres stażu

Okres stażu.Okres stażu.  opinie, wnioski, scenariusze itd.
 materiały do pracy, scenariusze zajęć.


 dokumentacja związana ze stażem


2.

3. Wykorzystanie w pracy technologii komunikacyjnej.
Publikowanie własnych materiałów na stronach internetowych.  Wymiana poglądów, doświadczeń na forach dyskusyjnych.

 Korzystanie z poczty elektronicznej.

 Korzystanie z wiedzy i doświadczenia środowiska nauczycielskiego dostępnych na różnorodnych serwisach edukacyjnych.


 Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu  adresy stron internetowych
 adres strony internetowej

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.

 Udział w szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach służących poszerzaniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.

 Stosowanie metod i rozwiązań zaczerpniętych z literatury fachowej
Okres stażu.

Okres stażu  zaświadczenia.

 notatki własne,
2.


Aktywne realizowanie zadań opiekuńczych, wychowawczych i profilaktycznych

 Realizacja zaleceń dla wychowanków zawartych w opiniach RODK oraz orzeczeniach z Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznych. Uwzględnianie ich podczas opracowywania IPET-ów dla podopiecznych.

 Opieka nad wychowankami w ramach obowiązującego w placówce Systemu Patronackiego.

 pomoc w zaaklimatyzowaniu się wychowanków do warunków pobytu w placówce, ze szczególnym uwzględnieniem problemów wynikających z rozłąki z najbliższymi; udzielanie emocjonalnego wsparcia


 pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w grupie wychowawczej.

 dbanie o zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, zrozumienia, akceptacji u wychowanków oraz ich identyfikacji z grupą.


 Objęcie szczególną indywidualną pomocą pedagogiczną wychowanków nie akceptujących pobytu w placówce poprzez:
zachęcanie rodziny wychowanków, krewnych do częstszych odwiedzin w placówce, utrzymywania kontaktu telefonicznego i listownego.

 Konsultacje z kadrą pedagogiczną, specjalistami ośrodka w ramach
planowania pracy
resocjalizacyjnej.

 analiza funkcjonowania poszczególnych wychowanków; udział w posiedzeniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom tj.:
uzależnieniom od nikotyny, alkoholu,
środków odurzających, zapobieganie
przemocy; realizacja zajęć z zakresu
profilaktyki.

 Udział z wychowankami w sprawach Sądowych. Wystawianie opinii na potrzeby Sądów.


 Bieżący kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi wychowanków. Informowanie wychowanków oraz ich rodziców / opiekunów prawnych o formach pomocy socjalnej dostępnych za pośrednictwem PCPR i MOPS.

 Współpraca z kadrą pedagogiczną – konsultacje w sytuacjach problemowych.

 Pomoc wychowankom usamodzielniającym się w opracowywaniu Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.
Okres stażu.


Okres stażuOkres stażuOkres stażu


Okres stażu

Okres sta

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu


Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu  Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. zapisy w dokumentacji


 zapisy w dokumentacji


 zapisy w dokumentacji


 Zapisy w dokumentacji
 korespondencja z rodzicami / opiekunami prawnymi,
 Zapisy w dzienniku, Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne.

 potwierdzenie obecności podczas posiedzeń Zespołu (księga protokołów).

 zapisy w dzienniku zajęć, scenariusze zajęć.


 potwierdzenia, opinie, zapisy w dzienniku,
 kopie Programów Indywidualnych,


§ 7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji, uwagi
I. II. III. IV. V.
1. Zebranie i analiza przepisów
prawa oświatowego oraz dokumentacji ośrodkowej.
 Zebranie podstawowych przepisów prawa oświatowego i dokumentacji szkolnej (oraz aktualizowanie jej na bieżąco).

 Analiza podstawowych aktów prawnych dotyczących prawa oświatowego, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich i innych aktów prawnych przydatnych w pracy w placówce resocjalizacyjnej (niektóre przepisy kodeksu karnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego).

 Analiza dokumentacji ośrodka, zwłaszcza:
- Statutu Ośrodka;
- Programu Wychowawczego ;
- Programu Profilaktycznego; Okres stażu.Okres stażu
Okres stażu
 zbiór przepisów


 notatki własne notatkiPlan rozwoju zawodowego ma formę otwartą i może ulec modyfikacji w trakcie realizacji.

Opracował:

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.